EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. Р. Товмасян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.80

УДК: 336.64

В. Р. Товмасян

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено науково-методичний підхід до обгрунтування критеріїв та системи показників оцінювання фінансової політики авіаційних підприємств. Визначено, що оцінювання фінансової політики підприємства має проводитись за такими групами показників: показники фінансової політики щодо регулювання запасів, показники фінансової політики щодо регулювання грошових коштів та їх еквівалентів, показники фінансової політики щодо регулювання дебіторської заборгованості, показники фінансової політики щодо регулювання власного капіталу, показники фінансової політики щодо регулювання інвестованого капіталу, показники фінансової політики щодо регулювання залученого капіталу, показники фінансової політики щодо оптимізації розподілу фінансових ресурсів на основні засоби та показники фінансової політики щодо оптимізації розподілу фінансових ресурсів на нематеріальні активи. Обгрунтовано, що розроблені критерії та система показників оцінювання фінансової політики, дозволять визначати її стан та коригувати подальші дії, модернізуючи системоутворюючі елементи управлінського та економічного впливу на фінансові процеси розвитку підприємства. Запропоновано систему фінансових показників, яка може знайти застосування в практичній діяльності підприємств при проведенні оцінювання ефективності фінансової політики, прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: фінансова політика підприємства; фінанси; фінансово-економічні відносини; фінансовий менеджмент; критерії оцінювання фінансової політики; фінансові показники.

Література

1. Бірюк О.Г. Формування облікової політики щодо виробничих запасів. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. URL: https://www.finalon.com (дата звернення: 18.06.2018)
2. П(С)БО 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.11.1999 р. №751 (із змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (дата звернення: 03.11.2018).
3. Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій (крім комерційних банків) за станом на 23 лютого 2001 р. / Аудиторська палата. Інформаційний портал України. URL: http://ua-info.biz/legal/baseqp/ua-zmwcnt.htm (дата звернення: 03.06.2019).
4. Онлайн-журнал "Financial Analysis online" Finalon.com: веб-сайт. URL: https://www.finalon.com (дата звернення: 18.06.2018).
5. Пріб К.А., Патика Н.І. Діагностика в системі управління. Київ: ЦУЛ, 2016. 431 с.
6. Сторожук Т.М., Сторожук Д.Є. Фінансова політика підприємства в контексті його внутрішньогосподарської політики. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2011. № 1. С. 599—567.
7. Стригуль Л.С. Економіко-методичне забезпечення оцінки достатності фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах господарювання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 516—520.
8. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій № 81 від 27.06.97 -3. Рекомендації Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-97 (дата звернення 21.01.2019).
9. Томчук О.Ф., Сидоренко І.М. Методика проведення аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством. Фiнанси, облiк, банки. 2019. № 1 (24). С. 94—101.
10. Волошина К.А., Комірна В.В. Оцінка стану ділової активності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 8. С. 37—41.
11. Мягких І.М. Методичний підхід до аналізу та оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості як складових управління фінансової стійкості авіакомпаній України. Сталий розвиток економіки. 2013. № 4 [21]. С. 255—262.
12. Стефанів І.Ф. Напрямки удосконалення фінансової політики підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2019. Вип. 13. C. 542—547.
13. Алескерова Ю.В., Червань О.Г. Управління капіталом підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 33. С. 265—271.
14. Шаблиста Л.М. Тенденції концентрації власного капіталу та механізми його зростання в реальному секторі економіки України. Економіка України. 2016. № 5 (654). С. 40—54.
15. Спільник І.В., Ольга М.З. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2013. Том 14. № 2. С. 78—87.
16. Спільник І. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності. Наукові записки Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. 2001. Вип. 9. С. 19—24.
17. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз. К.: Центр учбової літератури, 2011. 400 с.
18. Як виміряти коефіцієнт обороту інвестицій. UA.Injuryhelpattorney.com Головний посібник з управління вашими грошима. URL: https://ua.injuryhelpattorney.com/article-9414/ (дата звернення: 11.02.2020).
19. Коэффициент покрытия инвестиций — основа оценки финансовой состоятельности проекта. ММF. Бизнес-портал. URL: https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/koeffitsient-pokryitiya-investitsiy/(дата звернення: 11.02.2020).
20. Рубаха М. В., Цюпа М.-М. П. Прикладні аспекти аналізу оборотного капіталу суб'єкта господарювання. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5531 (дата звернення: 04.04.2019).
21. Приварникова І.Ю. Тенденції використання та оновлення основних засобів промислових підприємств. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1 (9). С. 65—74.
22. Выборова Е.Н. Диагностика финансовой устойчивости рынков хозяйствования. Аудитор. 2016. № 12. С. 37—39.
23. Козлова О.С. Методика оцінки фінансової стійкості підприємства. Молодий вчений. 2017. № 10 (50). С. 914—918.
24. Чуб Ю.В. Аналіз наявності та використання нематеріальних активів. Економічний аналіз. 2014. Т. 15, № 3. C. 225—229.
25. Райковська І.Т. Економічний аналіз забезпеченості та ефективності використання нематеріальних активів: методичний підхід. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2009. № 1 (47). С. 108—114.

V. Tovmasian

METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF THE FINANCIAL POLICY OF AVIATION ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the scientific and methodological approaches to the substantiating the criteria and system of indicators for evaluating the financial policy of aviation enterprises. It is determined that the evaluation of the financial policy of the enterprise should be carried out on such groups of indicators as: indicators of financial policy for inventory management, financial policy for cash flows and cash equivalents, financial policy for receivables management, financial policy for equity regulation, indicators of financial policy on regulation of invested capital, indicators of financial policy on regulation of attracted capital, indicators of financial policy on optimization of distribution of financial resources on fixed assets and indicators of financial policy on optimization of distribution of financial resources on intangible assets.
It is substantiated that the developed criteria and system of indicators of financial policy evaluation will allow to determine its condition and adjust further actions, modernizing the system-forming elements of managerial and economic influence on the financial processes of enterprise development. The system of financial indicators which can find implementation in practical activity of the enterprises at carrying out of an estimation of financial policy efficiency, acceptance of administrative decisions is offered.
The scientific novelty of the study is the substantiation of scientific and methodological provisions for assessing the effectiveness of financial policy of enterprises, the calculation of which is carried out according to the criteria of turnover, maneuverability and immobilization with the rationing of values.
The promising area for further research is the development of the methodology of the aviation enterprises' financial policy forecasting during the crisis and post-crisis periods, as well as the development of an applied mechanism of the financial policy of aviation enterprises.

Keywords: enterprise financial policy; finance; financial and economic relations; politics and policy; financial management.

References

1. Biriuk, O.H. (2008), "Formation of accounting policies for inventories", Oblik i finansy APK: bukhhalters'kyj portal, available at: https://www.finalon.com (Accessed 15 Oct 2020).
2. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "P(S)BO 9 "Inventories", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (Accessed 15 Oct 2020).
3. Audit Chamber (2001), "Methodical recommendations on preparation of the auditor's report during the inspection of open joint-stock companies and bond issuers (except for commercial banks) as of February 23, 2001", Audytors'ka palata. Informatsijnyj portal Ukrainy. available at: http://ua-info.biz/legal/baseqp/ua-zmwcnt.htm (Accessed 15 Oct 2020).
4. Financial Analysis online (2020), available at: https://www.finalon.com (Accessed 15 Oct 2020).
5. Prib, K.A. and Patyka, N.I. (2016), Diahnostyka v systemi upravlinnia [Diagnostics in the control system], TsUL, Kyiv, Ukraine.
6. Storozhuk, T.M. and Storozhuk, D.Ye. (2011), "Financial policy of the enterprise in the context of its domestic policy", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 599—567.
7. Stryhul', L.S. (2016), "Economic and methodological support for assessing the adequacy of financial resources of the enterprise in modern business conditions", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 516—520.
8. Agency for prevention of bankruptcy of enterprises and organizations (1997), "Methods of in-depth analysis of the financial and economic condition of enterprises and organizations", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-97 (Accessed 15 Oct 2020).
9. Tomchuk, O.F. and Sydorenko, I.M. (2019), "Methods of analysis of receivables in the enterprise management system", Finansy, oblik, banky, vol. 1 (24), pp. 94—101.
10. Voloshyna, K.A. and Komirna, V.V. (2009), "Assessment of the state of business activity of the enterprise", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 37—41.
11. Miahkykh, I.M. (2013), "Methodical approach to the analysis and assessment of receivables and payables as components of the management of financial stability of airlines of Ukraine", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 4 [21], pp. 255—262.
12. Stefaniv, I.F. (2019), "Directions for improving the financial policy of enterprises", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 13, pp. 542—547.
13. Aleskerova, Yu.V. and Chervan', O.H. (2019), "Capital management of the enterprise", Infrastruktura rynku, vol. 33, pp. 265—271.
14. Shablysta, L.M. (2016), "Trends in the concentration of equity and mechanisms for its growth in the real sector of Ukraine's economy", Ekonomika Ukrainy, vol. 5 (654), pp. 40—54.
15. Spil'nyk, I.V. and Ol'ha, M.Z. (2013), "Analysis of investment activities of the enterprise according to the financial statements", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats', vol. 14, no. 2, pp. 78—87.
16. Spil'nyk, I. (2001), "Analysis of cash flows in the context of new financial statements", Naukovi zapysky Zbirnyk naukovykh prats' kafedry ekonomichnoho analizu, vol. 9, pp. 19—24.
17. Boiarko, I.M. and Hrytsenko, L.L. (2011), Investytsijnyj analiz [Investment analysis], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
18. ua.injuryhelpattorney.com (2020), "How to measure the turnover ratio", available at: https://ua.injuryhelpattorney.com/article-9414/ (Accessed 15 Oct 2020).
19. MMF (2020), "Investment coverage ratio - the basis for assessing the financial viability of the project", available at: https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/koeffitsient-pokryitiya-investitsiy/ (Accessed 15 Oct 2020).
20. Rubakha, M.V. and Tsiupa, M.-M.P. (2017), "Applied aspects of the analysis of working capital of the entity", Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5531 (Accessed 15 Oct 2020).
21. Pryvarnykova, I.Yu. (2011), "Trends in the use and renewal of fixed assets of industrial enterprises", Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, vol. 1 (9), pp. 65—74.
22. Vyborova, E.N. (2016), "Diagnostics of the financial stability of economic markets", Audytor, vol. 12, pp. 37—39.
23. Kozlova, O.S. (2017), "Methods for assessing the financial stability of the enterprise", Molodyj vchenyj, vol. 10 (50), pp. 914—918.
24. Chub, Yu.V. (2014), "Analysis of the availability and use of intangible assets", Ekonomichnyj analiz, vol. 15, no. 3, pp. 225—229.
25. Rajkovs'ka, I.T. (2009), "Economic analysis of security and efficiency of intangible assets: a methodological approach", Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky, vol. 1 (47), pp. 108—114.

№ 19-20 2020, стор. 80 - 87

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 60

Відомості про авторів

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate, Private Higher Educational Institution "European University"

ORCID:

0000-0002-1802-8939

Як цитувати статтю

Товмасян В. Р. Методичний підхід до оцінювання фінансової політики авіаційних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 80–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.80

Tovmasian, V. (2020), “Methodical approach to the evaluation of the financial policy of aviation enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 80–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.