EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
В. В. Чепка, І. М. Свідерська, Ю. О. Гавриленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.96

УДК: 658.5:338.124.4:330.131.5

В. В. Чепка, І. М. Свідерська, Ю. О. Гавриленко

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності фінансового стану підприємства як у нормативно-правових актах, так і у працях вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Зокрема розглянуті основні спільні і відмінні риси щодо визначення сутностей понять "фінансовий стан", "фінансова стійкість", "фінансова стабільність", "фінансова рівновага". Встановлено важливість проведення оцінки фінансового стану в системі фінансового управління підприємством. Ефективне управління фінансовим станом підприємства необхідно здійснювати на трьох рівнях: оперативному, інноваційному та стратегічному. Це зумовлено короткостроковою, середньостроковою та довгостроковою перспективою розвитку підприємства. Дослідження співвідношення понять "фінансовий стан" та "фінансова стійкість" дозволяє більш глибоко їх розуміти. В статті систематизовано наукові погляди провідних вітчизняних вчених щодо поняття фінансовий стан підприємства.

Ключові слова: фінансовий стан; фінансова стійкість; фінансова стабільність; управління фінансовим станом; корпоративні фінанси.

Література

1. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности / А.Д. Шеремет. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 415 с.
2. Бланк І.А. Управління фінансовими ресурсами підприємства: навч. посіб. / І.А. Бланк. — К.: Эльга, 2011. — 574 с.
3. Павловська О.В. Фінансовий аналіз: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення / О.В. Павловська — К.: КНЕУ, 2010. — 388 с.
4. Фролова Т.О. Фінансовий аналіз: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення / Т.О. Фролова. — К.: Видавництво європейського університету, 2011. — 253 с.
5. Литвин Б.М. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / Б.М. Литвин, М.В. Стельмах. — К.: Хай Тек Прес, 2008. — 336 с.
6. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / О.О. Шеремет. — К.: Кондор, 2005. — 196 с.
7. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Г.В. Савицька. — К.: КНЕУ, 2010. — 662 с.
8. Прокопенко І.Ф. Курс економічного аналізу: підручник для студентів ВНЗ / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін, З.Ф. Петряєва. — Харків: Легас, 2004. — 266 с.
9. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька; вид. 2-е, без змін. — К.: КНЕУ, 2009. — 592 с.
10. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. — М.: ИНФРА — М, 2000. — 208 с.
11. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз: [підручник] / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 392 с.
12. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / Р.О. Костирко. — Х.: Фактор, 2007. — 784 с.
13. Білик М.Д. Фінансовий стан підприємства: теорія, методика / М.Д. Білик, І. Л. Котов // Формування ринкових відносин в Україні. — 2013. — № 5. — С. 86—92.
14. Дем'яненко М.Я. Фінансовий словник-довідник / М.Я. Дем'яненко, Ю.Я. Лузан та ін. за редакцією Дем'яненка М.Я. — К.: ІАЕУААН, 2005. — 507 с.
15. Коробов М.Я. Фінанси промислових підприємств: підруч. для студ. екон. вузів і факультетів / М.Я. Коробов — К.: Либідь, 2010. — 160 с.
16. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О.Я. Базілінська. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с.
17. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки / М.Н. Крейнина. — М.: ИКЦ "ДИС", 1997. — 224 с.
18. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підруч. / Ю.С. Цал-Цалко. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 566 с.
19. Финансовый менеджмент: [учебник для вузов] / Под ред. Г.Б. Поляка; 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2012. — 277 с.
20. Фінанси підприємств: підручник / [А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.]; кер. кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 8-ме вид., перероб. та допов. — Київ: КНЕУ, 2013. — 520 с.
21. Крухмаль О.В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи: навч. посіб. / О.В. Крухмаль, В.В. Коваленко — Суми: УАБС НБУ, 2011. — 198 с.
22. Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 № 49/121 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01
23. Щодо Методичних рекомендацій по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Лист Державної податкової адміністрації України від 27.01.98 № 759/10/20-2117 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI1722.html.
24. Олійник Л.В. Стратегічні напрямки забезпечення фінансової стабільності підприємства / Л.В. Олійник. // Фінанси, облік, банки. — 2017. — С. 118—124.
25. Фінансовий аналіз: навч. посібник / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — Вид. 2-ге, без змін. — К.: КНЕУ, 2009. — 588 с.
26. Бодруг Т.М. Сутність аналізу та управління фінансовим станом підприємств України / Т.М. Бодруг, Л.С. Гаватюк. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — 2018. — №22. — С. 20—24.
27. Іщенко Н.А. Управління фінансовим станом підприємства та напрямки його удосконалення / Н.А. Іщенко // Економіка і фінанси. — 2015. — № 1. — С. 56—61.
28. Гриценко Т.В. Теоретичні та практичні аспекти управління фінансовим станом підприємства в сучасних умовах / Т.В. Гриценко, Л.І. Бровко // Молодий вчений. — 2018. — №9. — С. 465—469.
29. Чемчикаленко Р.А. Теоретичні основи управління фінансовим станом підприємства / Р.А. Чемчикаленко, Г.О. Сукрушева, А.Ю. Ткаченко // Гроші, фінанси і кредит. — 2019. — С. 350—354.
30. Карачарова К.А. Сутність та особливості управління фінансовим станом підприємства / К.А. Карачарова, Л.В. Наливайко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка". 2016. — Т. 23. — № 2. — С. 126—130.
31. Сіліна І.В. Управління фінансовим станом підприємства в кризових умовах / І.В. Сіліна, М.В. Хацер. // Економіка та держава. — 2015. — №11. — С. 85—88.

V. Chepka, I. Sviderska, Y. Havrylenko

FINANCIAL STATUS OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL BASIS

Summary

The article considers the main approaches to determining the essence of the financial condition of the enterprise both in regulations and in the works of domestic and foreign scientists. In particular, the main common and distinctive features of defining the essence of the category "financial condition", "financial stability", "financial stability", "financial balance" are considered. The importance of assessing the financial condition in the system of financial management of the enterprise is established. Effective management of the financial condition of the enterprise must be carried out at three levels: operational, innovative and strategic. This is due to short-term, medium-term and long-term prospects for enterprise development. The study of the relationship between the concepts of "financial condition" and "financial stability" allows a deeper understanding of them. The article systematizes the scientific views of leading domestic scientists on the concept of financial condition of the enterprise.
Examining the definition of "financial condition of the enterprise" we can identify the following main approaches: financial condition as a level of balance of structural elements of assets and sources of financing of the enterprise, as well as the degree of efficiency of their use. Financial condition as a state of capital in the process of its circulation and the ability of the enterprise to self-development. The financial condition of the enterprise as an indicator of its financial competitiveness.
Financial condition as the ability of an enterprise to finance its activities and pay its liabilities. Financial condition as a set of values of indicators that reflect the process of formation and use of financial resources. Financial condition as a complex concept, which is the result of the interaction of all elements of the system of financial relations of the enterprise. In summary, the "financial condition of the enterprise" is a system of financial relations determined by a set of production and economic factors and characterized by a set of indicators reflecting the availability, efficiency of placement and use of financial resources of the entity, as well as its competitiveness and ability to finance its activities.

Keywords: financial condition; financial stability; financial balance; financial condition management; corporate finance.

References

1. Sheremet, A.D. (2006), Kompleksnyj analyz khoziajstvennoj deiatel'nosty [Comprehensive analysis of economic activities], YNFRA-M, Moscow, Russia.
2. Blank, I.A. (2011), Upravlinnia finansovymy resursamy pidpryiemstva [Management of financial resources of the enterprise], El'ha, Kyiv, Ukraine.
3. Pavlovs'ka, O.V. (2010), Finansovyj analiz [Financial analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Frolova, T.O. (2011), Finansovyj analiz [Financial analysis], Vydavnytstvo ievropejs'koho universytetu, Kyiv, Ukraine.
5. Lytvyn, B.M. (2008), Finansovyj analiz [Financial analysis], Khaj Tek Pres, Kyiv, Ukraine.
6. Sheremet, O.O. (2005), Finansovyj analiz [Financial analysis], Kondor, Kyiv, Ukraine.
7. Savyts'ka, H.V. (2010), Ekonomichnyj analiz diial'nosti pidpryiemstva [Economic analysis of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Prokopenko, I.F. (2004), Kurs ekonomichnoho analizu [Course of economic analysis], Lehas, Kharkiv, Ukraine.
9. Bilyk, M.D. Pavlovs'ka, O.V. Prytuliak, N.M. and Nevmerzhyts'ka, N.Yu. (2009), Finansovyj analiz [Financial analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
10. Sheremet, A.D. (2000), Metodyka fynansovoho analyza [Methodology of financial analysis], YNFRA-M, Moscow, Russia.
11. Kramarenko, H.O. (2008), Finansovyj analiz [Financial analysis], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
12. Kostyrko, R.O. (2007), Finansovyj analiz [Financial analysis], Faktor, Kharkiv, Ukraine.
13. Bilyk, M.D. (2013), "The financial condition of the enterprise: theory, methodology", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 5, pp. 86—92.
14. Dem'ianenko, M.Ya. (2005), Finansovyj slovnyk-dovidnyk [Financial dictionary-reference book], IAEUAAN, Kyiv, Ukraine.
15. Korobov, M.Ya. (2010), Finansy promyslovykh pidpryiemstv [Finance of industrial enterprises], Lybid', Kyiv, Ukraine.
16. Bazilins'ka, O.Ya. (2009), Finansovyj analiz: teoriia ta praktyka [Financial analysis: theory and practice], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
17. Krejnyna, M.N. (1997), Fynansovoe sostoianye predpryiatyia. Metody otsenky [The financial condition of the enterprise. Assessment methods], YKTs "DYS", Moscow, Russia.
18. Tsal-Tsalko, Yu.S. (2009), Finansovyj analiz [Financial analysis], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
19. Poliak, H.B. (2012), Fynansovyj menedzhment [Financial management], Yunyty-Dana, Moscow, Russia.
20. Poddier'ohin, A.M. Bilyk, M.D. and Buriak, L.D. (2013), Finansy pidpryiemstv [Finance of enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine.
21. Krukhmal', O.V. (2011), Antykryzove upravlinnia v zabezpechenni finansovoi stijkosti bankivs'koi systemy [Anti-crisis management in ensuring the financial stability of the banking system], UABS NBU, Sumy, Ukraine.
22. Ministry of Finance of Ukraine (2001), Order "On approval of the Regulations on the procedure for analyzing the financial condition of enterprises subject to privatization", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/lavs/shov/z0121-01 (Accessed 10 Oct 2020).
23. State Fiscal Service of Ukraine (1998), "Regarding Methodical recommendations for the analysis of the financial and economic condition of enterprises and organizations", available at: http://search.ligazakon.ua/l_dots2.nsf/link1/GDPI1722.html (Accessed 10 Oct 2020).
24. Olijnyk, L.V. (2017), "Strategic directions of ensuring the financial stability of the enterprise", Finansy, oblik, banky, pp. 118—124.
25. Bilyk, M.D. Pavlovs'ka, O.V. Prytuliak, N.M. and Nevmerzhyts'ka, N.Yu. (2009), Finansovyj analiz [Financial analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
26. Bodruh, T.M. (2018), "The essence of the analysis and management of the financial condition of Ukrainian enterprises", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 22, pp. 20—24.
27. Ischenko, N.A. (2015), "Management of the financial condition of the enterprise and directions of its improvement", Ekonomika i finansy, vol. 1, pp. 56—61.
28. Hrytsenko, T.V. (2018), "Theoretical and practical aspects of managing the financial condition of the enterprise in modern conditions", Molodyj vchenyj, vol. 9, pp. 465—469.
29. Chemchykalenko, R.A. (2019), "Theoretical foundations of managing the financial condition of the enterprise", Hroshi, finansy i kredyt, pp. 350—354.
30. Karacharova, K.A. (2016), "The essence and features of managing the financial condition of the enterprise", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats' / Ternopil's'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet, vol. 23, no. 2, pp. 126—130.
31. Silina, I.V. (2015), "Management of the financial condition of the enterprise in crisis conditions", Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 85—88.

№ 19-20 2020, стор. 96 - 102

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 81

Відомості про авторів

В. В. Чепка

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів та контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

V. Chepka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-5820-4979


І. М. Свідерська

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів та контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

I. Sviderska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-7044-7359


Ю. О. Гавриленко

економіст з фінансової роботи АТ "Київмедпрепарат"

Y. Havrylenko

Financial economist, JSC Kievmedpreparat

ORCID:

0000-0003-3147-2134

Як цитувати статтю

Чепка В. В., Свідерська І. М., Гавриленко Ю. О. Фінансовий стан підприємства: теоретичні основи. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 96–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.96

Chepka, V., Sviderska, I. and Havrylenko, Y. (2020), “Financial status of the enterprise: theoretical basis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 96–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.