EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИРОБНИЧО-МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
А. С. Олійник, Ю. С. Тургеля, Ю. Є. Соколовська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.110

УДК: 338.3:339.138:338.242

А. С. Олійник, Ю. С. Тургеля, Ю. Є. Соколовська

ВИРОБНИЧО-МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті досліджено аспекти виробничих та маркетингових стратегій. Вивчено категорії та параметри виробничих стратегій. Встановлено, що у кінцевому результаті ефективність виробничої стратегії залежить не лише від її власного змісту, а і від того, наскільки вона органічно взаємозапов'язана з іншими функціональними стратегіями. З'ясовано найважливіші особливості маркетингової стратегії підприємства. Проаналізовано класифікацію стратегій в антикризовому управління. Досліджено причини виникнення криз на стадіях життєвого циклу. Зазначено, що виробництво і маркетинг в антикризовому управлінні є не лише підсистемами підприємства, а й основним фундаментом, на якому будується робота всіх інших підрозділів. Доведено, що не може бути стратегії, ефективної для всіх підприємств, оскільки не існує і універсального стратегічного антикризового управління.

Ключові слова: виробнича стратегія; маркетингова стратегія; кризи; антикризове управління; ринкове середовище; стратегічні цілі; тактичні цілі.

Література

1. Антикризисное управление: учебник / Под ред. Э.М. Короткова. Москва: Инфра-М, 2000. 432 с.
2. Вакуленко Ю.В., Олійник А.С., Чернега В.М. Роль маркетингової стратегії у розвитку аграрних підприємств. Агросвіт. 2019. № 21. С. 86—92.
3. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2003. 504 с.
4. Войтович С.Я., Потапюк І.П. Сутність і зміст поняття "маркетингова стратегія". Економічна теорія та історія економічної думки. Економіка і регіон. № 4 (31) 2011. С. 77—81.
5. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник. Київ: Лібра, 2004. 712 с.
6. Гонгальський Д. Криза інструкції. Контракти. 2009. № 41. С. 4—11.
7. Зозуля І.В. Дослідження сутності поняття "маркетингова стратегія підприємства". URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/3004
8. Коленда Н. Виробнича стратегія підприємства: класифікація та види. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 23 (1). С. 103—107.
9. Косар Н.С., Кіндій М.В., Мамчин М.М. Маркетинг в антикризовому управлінні підприємством. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2010. С. 59—64.
10. Костецький В. Формування стратегії антикризового управління підприємством. Економічний аналіз. Тернопіль, 2011. Вип. 8. С. 208—211.
11. Мартинець В.В. Особливості антикризового управління промисловим підприємством. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 11 (4). С. 48—51.
12. Ромашова Я.В. Криза на різних стадіях життєвого циклу підприємства: причини та напрями реагування. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 45—49.
13. Томілін О.О., Вовк М.О. Формування стратегії управління виробничими потужностями агропродовольчого підприємства в умовах глобалізації. Агросвіт. 2020. № 10. С. 29—36.
14. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2004. 699 с.

А. Oliinyk, Yu. Turhelia, Yu. Sokolovska

PRODUCTION AND MARKETING STRATEGIES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT

Summary

The article examines aspects of production and marketing strategies. It is specified that the production strategy should be considered as an integral part of the entire planning process, which ensures compliance with the tasks of the production process. Categories and parameters of production strategies are studied. It is established that in the end the effectiveness of the production strategy depends not only on its own content, but also on how it is organically interconnected with other functional strategies. Thus, the marketing department must provide developers of production strategy information about market demand and sales; technologists should be provided with information on new developments and changes in the technology market; employees — to get acquainted with the parameters and characteristics of products, etc. The most important features of the marketing strategy of the enterprise are clarified. It is established that in the current economic conditions of management, enterprises need to meet the requirements of consumers, compete successfully in the market, adapt to changes in the environment. They must not just adapt to changes in the external environment, but anticipate such changes. Marketing strategies are particularly vulnerable when businesses are primarily focused on short-term results, sometimes only focused on survival. That is why during a recession it is important not to forget about marketing priorities that will help avoid mistakes. During the crisis, to revive turnover in the enterprise, you need to focus more attention and resources on marketing activities. The causes of crises at the stages of the life cycle and the peculiarities of the functioning and development of enterprises are studied. The main characteristic feature of the crisis, which is that the crisis has both negative consequences — leads to the destruction of elements of the socio-economic system, or the destruction of the system itself, and positive consequences — is an impetus for innovation, an incentive for positive change in the enterprise. The classification of strategies in crisis management is analyzed. It is noted that production and marketing in crisis management are not only subsystems of the enterprise, but also the main foundation on which the work of all other departments is built. It is proved that there can be no strategy that is effective for all enterprises, as there is no universal strategic anti-crisis management.

Keywords: production strategy; marketing strategy; crises; anti-crisis management; market environment; strategic goals; tactical goals.

References

1. Korotkova, E. M. (2000), Antykryzysnoe upravlenye [Anti-crisis management], INFA-M, Moscow, Russia.
2. Vakulenko, Yu. V., Oliinyk, A. S. and Chernega, V. M. (2019), "The role of marketing strategy in the development of agricultural enterprises", Ahrosvit, vol. 21, pp. 86—92.
3. Vasilenko, V. O. (2003), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise], TsUL, Kyiv, Ukraine.
4. Voitovich, S. Y. Potapyuk I. P. (2011), "The essence and content of the concept of marketing strategy", Ekonomichna teoriia ta istoriia ekonomichnoi dumky. Ekonomika i rehion, vol. 4 (31), pp. 77—81.
5. Garkavenko, S. S. (2004), Marketynh [Marketing], Libra, Kyiv, Ukraine.
6. Gongalsky, D. (2009), "Crisis of instruction", Kontrakty, vol. 41, pp. 4—11.
7. Zozulya, I.V. (2017), "Research of the essence of the concept "marketing strategy of the enterprise"", [Online], available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/3004 (Accessed 5 Sep 2020).
8. Kolenda, N. (2017), "Production strategy of the enterprise: classification and types", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 23 (1), pp. 103—107.
9. Kosar, N. S., Kindiy, M. V. and Mamchin M. M. (2010), "Marketing in anti-crisis management", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", pp. 59—64.
10. Kostetsky, V. (2011), "Formation of crisis management strategy of the enterprise", Ekonomichnyj analiz, no. 8, pp. 208—211.
11. Martynets, V. V. (2015), "Features of anti-crisis management of an industrial enterprise", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, no. 11 (4), pp. 48—51.
12. Romashova, Ya. V. (2016), "Crisis at different stages of the enterprise life cycle: causes and directions of response", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 45—49.
13. Tomilin, O. O, Vovk, M. O. (2020), "Formation of strategy of management of production capacities of the agro-food enterprise in the conditions of globalization", Ahrosvit, vol. 10, pp. 29—36.
14. Shershneva, Z. E. (2004), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 19-20 2020, стор. 110 - 116

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 50

Відомості про авторів

А. С. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

А. Oliinyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0002-0274-5204


Ю. С. Тургеля

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Yu. Turhelia

higher Education Degree in Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0002-6452-3850


Ю. Є. Соколовська

здобувач вищої освіти спеціальності "Економіка",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Yu. Sokolovska

higher Education Degree in Economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0003-0957-8477

Як цитувати статтю

Олійник А. С., Тургеля Ю. С., Соколовська Ю. Є. Виробничо-маркетингові стратегії антикризового управління. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 110–116. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.110

Oliinyk, А., Turhelia, Yu. and Sokolovska, Yu. (2020), “Production and marketing strategies of anti-crisis management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 110–116. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.