EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛІСТРАТЕГІЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
В. Ф. Загурська-Антонюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.134

УДК: 351:316.752.4(477)

В. Ф. Загурська-Антонюк

ПОЛІСТРАТЕГІЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Політика безпеки у загальному вигляді може бути визначена як діяльність суб'єктів політичних відносин щодо забезпечення національної та міжнародної безпеки. Політика національної безпеки у державному вимірі має внутрішньодержавний та зовнішньодержавний напрями. Характер політики безпеки держави, її спрямованість та методи здійснення значною мірою залежать від розуміння сутності національної безпеки суб'єктами прийняття управлінських рішень.
Полістратегія є інструментом реалізації політики безпеки, оскільки охоплює всі елементи структури національної безпеки, що випливають із цілей, визначених політикою. Завдання політики безпеки стають основними цілями у полістатегії.
Таким чином, національна безпека — захищеність життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави в різних сферах життєдіяльності від зовнішніх і внутрішніх загроз, що забезпечує стійкий розвиток країни. За іншим визначенням національна безпека — сукупність офіційно прийнятих поглядів на цілі і державну стратегію в області забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз політичного, економічного, соціального, військового, техногенного, екологічного, інформаційного та іншого характеру з урахуванням наявних ресурсів і можливостей.
Стратегічно важливим є законодавче регулювання національної безпеки держави. Право та національна безпека є тісно взаємопов'язаними між собою. Національна безпека може бути визначена в якості рівня захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від внутрішніх та зовнішніх загроз реального і потенційного характеру. Відповідний рівень забезпечення національних інтересів характеризується низкою показників у різних видах безпеки: політичній, економічній, соціальній, демографічній, інформаційній, екологічній та воєнній. Гарантування ж національної безпеки потребує відповідного рівня стабільності соціальної системи та політично-правового регулювання.

Ключові слова: державне управління; національна безпека; полістратегія; правове регулювання; стратегія.

Література

1. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти. К., 2001. 300 с.
2. Закон України "Про основи національної безпеки України". Відомості Верховної ради України. 2018.
3. Кондратьєв Я.Ю. Концепція національної безпеки України: теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. 20 с.
4. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
5. Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України: монографія. Одеса: Юридична література, 2003. 472 с.
6. Косов Ю.В. Безопасность: геополитический аспект. Режим доступу: http://www/nationalsecurity.ru/library/00008/00008report4.htm
7. Ліпкан В.А. Національна і міжнародна безпека в визначеннях та поняттях. К.: Текст, 2006. 256 с.
8. Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки: підручник. К.: КНТ, 2009. 631 с.
9. Максименко Ю.Є. Правове регулювання національної безпеки України. Інститут інформаційного права. Режим доступу: http://goal-int.org/pravove-regulyuvannya-nacionalnoi-bezpeki-ukraini/
10. Ортинський В. Аналіз нормативно-правової основи забезпечення економічної безпеки. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2016. № 855. С. 4—12. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_855_3
11. Теоретико-методологічні засади забезпечення національної безпеки держави у її визначальних сферах: монографія. К.: Видавництво Кий, 2007. 370 с.
12. Циганов В.В. Національна безпека України: посібник. Національна академія внутрішніх справ України. К., 2004. 100 с.
13. Diem G.N. American Foreign Policy I: Sixteen Key Shaping American Foreign Policy. Режим доступу: http://www.amforeignpolicy.bravepages.com/AFP7.html
14. The National Security Strategy of the United States of America. Washington, 2006. 54 p.
15. Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remakink of World Order. N. Y.: Simon & Shuster, 1996. 368 p.
16. Pokruszynski W. Bezpieczenstwo: teoria i praktyka. Jozefow, 2012. 271 p.

V. Zagurska-Antoniuk

POLYSTRATEGY AND LEGAL REGULATION NATIONAL SECURITY POLICY

Summary

Security policy in general can be defined as the activities of the subjects of political relations to ensure national and international security. National security policy in the state dimension has domestic and foreign directions. The nature of state security policy, its focus and methods of implementation largely depend on the understanding of the essence of national security by the subjects of management decisions.
The polystrategy is a tool for implementing security policy, as it covers all elements of the national security structure that follow from the goals set by the policy. The objectives of security policy are becoming the main goals in the policy strategy. According to another definition, national security — a set of officially adopted views on goals and state strategy to ensure the security of the individual, society and state from external and internal threats of political, economic, social, military, man-made, environmental, informational and other nature, taking into account available resources and opportunities.
Legislative regulation of the national security of the state is strategically important. Law and national security are closely interrelated. National security can be defined as the level of protection of vital interests of an individual, society and the state from internal and external threats of a real and potential nature. The appropriate level of national interests is characterized by a number of indicators in various types of security: political, economic, social, demographic, informational, environmental and military. Guaranteeing national security requires an appropriate level of stability of the social system and political and legal regulation.

Keywords: public administration; national security; polystrategy; policy; legal regulation; strategy.

References

1. Bodruk, O.S. (2001), Struktury voiennoi bezpeky: natsional'nyj ta mizhnarodnyj aspekty [Structures of military security: national and international aspects], Kyiv, Ukraine.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text (Accessed 30 Sept 2020).
3. Kondrat'iev, Ya.Yu. (2003), Kontseptsiia natsional'noi bezpeky Ukrainy: teoretyko-pravovi aspekty zarubizhnoho dosvidu [The concept of national security of Ukraine: theoretical and legal aspects of foreign experience], Natsional'na akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 30.
5. Kormych, B.A. (2003), Orhanizatsijno-pravovi zasady polityky informatsijnoi bezpeky Ukrainy [Organizational and legal principles of information security policy of Ukraine], Yurydychna literatura, Odesa, Ukraine.
6. Kosov, Yu.V. (2020), "Security: the geopolitical aspect", available at: http://www/nationalsecurity.ru/library/00008/00008report4.htm (Accessed 30 Sept 2020).
7. Lipkan, V.A. (2006), Natsional'na i mizhnarodna bezpeka v vyznachenniakh ta poniattiakh [National and international security in definitions and concepts], Tekst, Kyiv, Ukraine.
8. Lipkan, V.A. (2009), Teoriia natsional'noi bezpeky [Theory of national security], KNT, Kyiv, Ukraine.
9. Maksymenko Yu.Ye. (2020), "Legal regulation of national security of Ukraine", available at: http://goal-int.org/pravove-regulyuvannya-nacionalnoi-bezpeki-ukraini/ (Accessed 30 Sept 2020).
10. Ortyns'kyj, V. (2016), "Analysis of the regulatory framework for economic security", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Yurydychni nauky, vol. 855, pp. 4—12, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_855_3 (Accessed 30 Sept 2020).
11. (2007), Teoretyko-metodolohichni zasady zabezpechennia natsional'noi bezpeky derzhavy u ii vyznachal'nykh sferakh [Theoretical and methodological principles of ensuring the national security of the state in its defining areas], Vydavnytstvo Kyj, Kyiv, Ukraine.
12. Tsyhanov, V.V. (2004), Natsional'na bezpeka Ukrainy [National security of Ukraine], Natsional'na akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
13. Diem, G.N. (2020), "American Foreign Policy I: Sixteen Key Shaping American Foreign Policy", available at: http://www.amforeignpolicy.bravepages.com/AFP7.html (Accessed 30 Sept 2020).
14. United States Congress (2006), The National Security Strategy of the United States of America, Washington, USA.
15. Huntington, S.P. (1996), The Clash of Civilizations and the Remakink of World Order, Simon & Shuster, N. Y., USA.
16. Pokruszynski, W. (2012), Bezpieczenstwo: teoria i praktyka [Security: theory and practice], Jоzefоw, Poland.

№ 19-20 2020, стор. 134 - 140

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 59

Відомості про авторів

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences Associate Professor" Associate Professor of the Department of economic security, public administration and administration, State University "Zhytomyr Polytechnic"

ORCID:

0000-0003-3334-4494

Як цитувати статтю

Загурська-Антонюк В. Ф. Полістратегія та правове регулювання політики національної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 134–140. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.134

Zagurska-Antoniuk, V. (2020), “Polystrategy and legal regulation national security policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 134–140. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.134

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.