EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СПРИЯННЯ АКТИВНОМУ НАВЧАННЮ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
Г. В. Гайович, І. В. Бабійчук, Н. М. Романюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.149

УДК: 378.046.4

Г. В. Гайович, І. В. Бабійчук, Н. М. Романюк

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СПРИЯННЯ АКТИВНОМУ НАВЧАННЮ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Анотація

Реалізації сучасних освітніх завдань сприяє організація активної та інтерактивної взаємодії суб'єктів навчально-пізнавальної діяльності. У статті увагу зосереджено на інноваційних формах і методах навчання, які дозволяють швидко аналізувати інформацію, знаходити оптимальні шляхи вирішення завдань та розвивають творчі, інтелектуальні та професійні характеристики особистості. Розглянуто сучасні інтерактивні технології навчання, які були апробовані авторами статті в навчальних аудиторіях Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. Розкрито особливості проведення ділової гри та відмічено як позитивні, так і проблемні моменти цієї технології.
На основі проведеного аналізу та педагогічного досвіду зроблено висновок, що сучасні інноваційні технології, які запроваджуються в освітню діяльність сфери цивільного захисту, сприяють активному навчанню слухачів, метою якого є самореалізація й самовдосконалення кожної особистості та її професійне зростання.

Ключові слова: інноваційні форми і методи навчання; інтерактивні технології; цивільний захист.

Література

1. Башкір О.І. Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі / О. І. Башкір // Педагогіка та психологія. — 2018. — Вип. 60. — С. 33—44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2018_60 (дата звернення: 08.06.2020).
2. Лекція 3. Інтерактивні технології навчання. Кейс-технології. — Режим доступу: https://docplayer.net/83862473-Lekciya-3-interaktivni-tehnologiyi-navchannya-keys-tehnologiyi-interaktivni-tehnologiyi.html (дата звернення: 12.06.2020).
3. Борисова Н. Застосування інтерактивних методів у процесі вивчення курсу "Ділова іноземна мова" на немовних факультетах / Н. Борисова // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. — 2013. — Вип. 28 (1). — С. 33—37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_1_8 (дата звернення: 25.06.2020).
4. Ярчук А.В., Бочарова Н.О. Інтерактивне навчання як запровадження сучасних методів покращення якості освіти http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10672 (дата звернення 02.07.2020).
5. Організація та проведення занять із застосуванням інноваційних методів: навчальний посібник / Укладачі: Волянський П.Б., Євсюков О.П., Михайлов В.М., Терент'єва А.В., Шихненко К.І. — К.: ІДУЦЗ, 2019. — С. 139.
6. Інтерактивні методи навчання. — Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/article/2316-interaktyvni-metody (дата звернення 28.06.2020).
7. Основи здоров'язбережної компетентності. Курс підготовки вчителів. — Режим доступу: http://multycourse.com.ua/ua/page/19/69 (дата звернення 28.06.2020).
8. Колупаєва Т., Міщеня О., Третяк О. Роль інтерактивних технологій навчання в особистісно-орієнтованій підготовці майбутніх учителів початкової школи. Інноватика у вихованні: збірник наукових праць. Рівне, 2019. № 9. — С. 172—181.
9. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти: збірник наукових праць матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 червня 2020 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н.П. Муранова. — К.: НАУ, 2020. — С. 154.
10. Карташова Л.А., Бойченко О.А., Шеремет Т.І. Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора. — К., 2020. — С. 77.

H. Haiovych, I. Babiychuk, N. Romaniuk

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO FACILITATE ACTIVE TRAINING OF CIVIL DEFENCE PROFESSIONALS OF UKRAINE

Summary

Implementation of modern educational tasks is facilitated by establishing of active and interactive cooperation of subject persons of educational and cognitive activity. The article focuses on innovative formats and methods of training that allow you to analyze information quickly, to find optimum ways to solve problems and develop creative, intellectual and professional characteristics of an individual. Modern interactive training technologies, which have been tested by the authors of the article in the classrooms of the Institute of Public Administration and Research in Civil Defense, have been considered. The peculiarities of conducting a business game are revealed, and the positive and problematic aspects of this technology are observed.
Based on the analysis and pedagogical experience, it is concluded that modern innovative technologies which are implemented into the educational activity of civil defense, contribute to the active training of the students, which aims at self-realization and self-improvement of each individual and his professional growth.
Implementation of modern educational tasks is facilitated by organizing of active and interactive cooperation of subject persons of educational and cognitive activity. To ensure a successful result of educational activities in the sphere of civil defense, scientific and pedagogical staff of the Institute of Public Administration and Research in Civil Defense organize group work, work in pairs, individual work, etc. during the classes, interaction of the students with each other is encouraged, as well as with the teachers and with the educational information. The use of innovative technologies is aimed at efficient interaction, in which there is the acquisition of the new experience, new knowledge and provides an opportunity for self-realization of the individual, which contributes to the active learning of the students.
The problem of interactive learning remains relevant today. Despite the fact that the indicated issues have been investigated quite actively and for a long time, a number of issues remain open. Therefore, the aim of the article is to find the optimum innovative formats and methods for learning, in particular for the training and retraining of the specialists in the state sphere of civil defense. To achieve the goal, the analysis of scientific and pedagogical literature has been conducted and the own practical experience has been consolidated.
The authors have paid special attention to the interactive formats and methods of training that allow you to analyze information quickly, to find optimum ways to solve problems.
Based on the analysis and pedagogical experience, the authors conclude that the modern innovative technologies which are implemented into the educational activities of sphere of civil defense, contribute into the active learning of the students. Also, the latest technologies in learning are a teaching tool that stimulates students to acquire new knowledge, allows instant feedback, improves communication, improves teaching activities and encourages innovative search. The peculiarity of such learning is its focus on the students.

Keywords: innovative forms and methods of science; interactive technologies; civil protection.

References

1. Bashkir, O. I. (2018), "Active and interactive teaching methods in higher education", Pedahohika ta psykholohiia, [Online], vol. 60, p. 33—34, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2018_60_6 (Accessed 8 June 2020).
2. Brusentsova, L. (2020), "Lecture 3. Interactive learning technologies. Case technology", available at: https://docplayer.net/83862473-Lekciya-3-interaktivni-tehnologiyi-navchannya-keys-tehnologiyi-interaktivni-tehnologiyi.html (Accessed 12 June 2020).
3. Borysova, N. (2013), "Application of interactive methods in the process of studying the course "Business Foreign Language" at non-language faculties", Humanitarnyj visnyk Derzhavnoho vyschoho navchal'noho zakladu "Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj pedahohichnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody". Pedahohika. Psykholohiia. Filosofiia, [Online], vol. 28, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_1_8 (Accessed 25 June 2020).
4. Yarchuk, A.V. and Bocharova, N.O. (2020), "Interactive learning as the introduction of modern methods to improve the quality of education", Improving the educational process in higher education: a collection of scientific and methodological works, [Online], vol. 28, available at: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10672 (Accessed 02 July2020).
5. Volians'kyj, P.B. Yevsiukov, O.P. Mykhajlov, V.M. Terent'ieva, A.V. and Shykhnenko, K.I. (2019), Orhanizatsiia ta provedennia zaniat' iz zastosuvanniam innovatsijnykh metodiv: navchal'nyj posibnyk [Organization and conduct of classes using innovative methods: textbook], IDUCZ, Kyiv, Ukraine.
6. pedrada.com.ua (2020), "Interactive teaching methods", available at: https://www.pedrada.com.ua/article/2316-interaktyvni-metody (Accessed 28 June 2020).
7. multycourse.com.ua (2020), "Basics of health competence. Teacher training course", available at: http://multycourse.com.ua/ua/page/19/69 (Accessed 28 June 2020).
8. Kolupaieva, T. Mischenia, O. and Tretiak, O. (2019), "The role of interactive learning technologies in the personality-oriented training of future primary school teachers", Innovatyka u vykhovanni: zbirnyk naukovykh prats', vol. 9, pp. 172—181.
9. Muranova, N.P. (2020), "Distance education in Ukraine: innovative, legal, pedagogical aspects", Zbirnyk naukovykh prats' materialiv I Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [I All-Ukrainian scientific-practical conference], National Aviation University, Kyiv, Ukraine.
10. Kartashova, L.A. Bojchenko, O.A. and Sheremet, T.I. (2020), Tekhnolohii ta pryntsypy dystantsijnoho navchannia: formuvannia tsyfrovykh kompetentnostej pedahoha-t'iutora [Technologies and principles of distance learning: the formation of digital competencies of a tutor], Kyiv, Ukraine.

№ 19-20 2020, стор. 149 - 154

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 240

Відомості про авторів

Г. В. Гайович

к. філол. н., доцент, завідувач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проєктами,Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

H. Haiovych

PhD in Philology, Associate Professor, Chair of the Department of innovations, information activity in education and training on international projects, The Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

ORCID:

0000-0003-0135-6191


І. В. Бабійчук

викладач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проєктами, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

I. Babiychuk

teacher of the Department of innovations, information activity in education and training on international projects, The Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

ORCID:

0000-0003-1345-5074


Н. М. Романюк

викладач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проєктами, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

N. Romaniuk

teacher of the Department of innovations, information activity in education and training on international projects, The Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

ORCID:

0000-0002-8591-7275

Як цитувати статтю

Гайович Г. В., Бабійчук І. В., Романюк Н. М. Впровадження інноваційних технологій для сприяння активному навчанню фахівців сфери цивільного захисту України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 149–154. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.149

Haiovych, H., Babiychuk, I. and Romaniuk, N. (2020), “Implementation of innovative technologies to facilitate active training of civil defence professionals of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 149–154. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.149

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.