EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ТА ЗАВДАНЬ МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
І. В. Пєша

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.155

УДК: 323.21:352

І. В. Пєша

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ТА ЗАВДАНЬ МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Анотація

Одним із принципів ефективної молодіжної політики є принцип обгрунтованості, що передбачає визначення напрямів та завдань молодіжної політики відповідно до проблем і запитів сучасної української молоді. В умовах децентралізації влади молодіжна політика та молодіжна робота на місцевому рівні мають формуватися відповідно до потреб та інтересів молоді, яка проживає на конкретній території, враховувати наявні ресурси за активної участі молоді у процесі планування та реалізації молодіжної діяльності.
У статті представлено алгоритм обгрунтування та планування молодіжної роботи на місцевому рівні за активної участі молоді, що дозволяє визначити молодіжні потреби і оцінити ресурси в молодіжній сфері на рівні територіальної громади. Результати дослідження потреб молоді громади і ресурсів у молодіжній сфері є підгрунтям визначення пріоритетних напрямів та завдань молодіжної роботи на рівні громади, планування молодіжної роботи із залученням наявних ресурсів та партнерів.
Умовами ефективності впровадження запропонованого автором підходу у формуванні обгрунтованої молодіжної політики та плануванні молодіжної роботи на місцевому рівні є зацікавленість представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; робота молодіжної команди, які організує та координує взаємодію представників влади, спеціалістів та молодіжних активістів; безпосередня участь молоді на усіх етапах проєкту, створення молодіжної соціологічної служби; залучення та взаємодія у реалізації проєкту спеціалістів, які працюють з дітьми та молоддю, та молодіжного активу громади; науково-методичний супровід діяльності та ефективна партнерська взаємодія між науковим закладом і органом місцевого самоврядування; публічна презентація й обговорення результатів.

Ключові слова: обгрунтована молодіжна політика; молодіжна робота; участь молоді; територіальна громада.

Література

1. Аналіз соціального середовища Дніпровського району м. Києва. Планування мобільної роботи з молоддю. О.Р.Артюх, Н.М.Комарова та ін. К.: Немецько-польсько-українське товариство в Україні, 2016.
2. Балакірєва О.М., Головенько В.А. Державна молодіжна політика як важливий напрям діяльності владних інститутів щодо розв'язання проблем молоді в сучасній Україні. Український соціум. 2006. № 6. С. 149—150.
3. Бородін Є.І. Історія формування державної молодіжної політики в Україні (1991—2004 рр.): монографія. Д.: Герда, 2006. 472 с.
4. Вивчення становища молоді Київської області з метою формування обгрунтованої молодіжної політики (звіт за результатами дослідження): за ред. Н.М. Комарової, І.В. Пєшої. — К., ДУ "Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики", 2017. — 77 с.
5. Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. К.: Наук. думка, 1993. 325 с.
6. Головенько В.А. Молоде покоління України в алгоритмі суспільних процесів. Український соціум. 2006. № 2. 34 с.
7. Димитров М.Ф. Пріоритетні напрями молодіжної політики у діяльності державних місцевих структур та громадських організацій. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. К., 2006. Вип. 44. С. 63—66.
8. Донченко Т.О. Формування державної молодіжної поілтики в Україні: історико-правовий аспект. Наукові праці Черноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер.: Державне управління. 2010. Т.125. Вип. 112. С. 141—145.
9. Коваль Г.В. Розвиток державної молодіжної політики: теорія, методологія, механізми реалізації [монографія]. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 432 с.
10. Комарова Н.М. Спосіб життя української молоді в сільській місцевості. Практична психологія та соціальна робота. 2006. № 4. С. 67—72.
11. Кривачук Л.Ф. Державна молодіжна політика в Україні: становлення та реалізація. Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки. Збірник наукових праць; гол. ред. Васянович Г.П. Львів: ЛДФА, 2008. Вип. 8. С. 98—109.
12. Кулик О.М. Особливості управлінської діяльності у сфері молодіжної політики в місті Києві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 "Механізми державного управління". К., 2011. 22 с.
13. Метьолкіна Н. Активізація громадської складової як необхідна умова підвищення ефективності державної молодіжної політики. Інноваційні рішення в молодіжній політиці: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (26—27 червня 2007 року). Х.: Вид-во ЧПІ "Нове слово", 2007. 176 с.
14. Орлов В.В. Шляхи удосконалення регіональної молодіжної політики. Економіка та держава. 2008. № 6. С. 102—104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2008_6_31
15. Парубчак І.О. Політико-правові засади реалізації державної молодіжної політики у Львівській області. Ефективність державного управління: зб. наук. Праць. Львів. регіон. ін-т держ. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; за заг. ред. А.О. Чемериса. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. Вип. 9. С. 112—119.
16. Перепелиця М.П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект) [монографія] / М.П. Перепелиця. К.: Укр. ін-т соц. дослідж., Укр. центр політ. менеджменту, 2001. 242 с.
17. Показники та форми оцінки молодіжної роботи на рівні громади: за ред. І.В.Пєшої. ДУ "Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики". К., 2018. 19 с.
18. Смокова Г.І. Формування та чинники реалізації державної молодіжної політики України у період 2014—2018 рр.: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 "Політичні інститути та процеси". Вінниця, 2019. 22 с.
19. Сторожук Р.П. Державна молодіжна політика в контексті європейського вибору України: механізми реалізації: дис. канд. наук держ. управлін: спец. 25.00.02 "Механізми державного управління". Одеса, 2007. 231 с.

I. Pyesha

SUBSTANTIATION OF WAYS AND TASKS OF THE YOUTH WORK AT THE TERRITORIAL COMMUNITY'S LEVEL WITH

Summary

One of the principles of the effective youth policy is the principle of validity, which provides the definition of ways and objectives of youth policy in accordance with the problems and demands of modern Ukrainian youth. In the context of decentralization of power, youth policy and youth work at the local level should be formed in accordance with the needs and interests of young people living in a particular area, take into account available resources with an active participation of young people in planning and implementing youth activities.
An algorithm for substantiation and planning of youth work at the local level with an active participation of youth, which allows to identify youth needs and to assess resources in the youth sphere at the territorial community's level, are represented in the article. Substantiation of directions and tasks of youth work at the level of the territorial community involves the consistent implementation of the following tasks: identification of the needs and problems of the youth of the community, the level of interest and willingness to participate in solving youth issues; assessment of available resources: youth infrastructure, specialists working with youth, business partners and public associations; substantiation of urgent youth problems and ways to solve them; — planning of youth work with the involvement of socially active youth. The results of study of the community's and youth's needs and the resources in the youth sphere are the basis for determining the priority ways and objectives of youth work at the community level, youth work planning with the involvement of available resources and partners.
The conditions for the effective implementation of the approach proposed by author in the formation of substantiated youth policy and planning of youth work at the local level are the interest of representatives of the executive authorities and local governments; the work of the youth team, which organizes and coordinates the interaction of government officials, specialists and youth activists; the direct participation of youth at all stages of the project; the creation of youth sociological service; the involvement and interaction in the project implementation of specialists working with children and youth and the youth asset of the community; the scientific and methodological support of activities and effective partnership between the scientific institution and the local government; the public presentation and discussion of results.

Keywords: substantiated youth policy; youth work; youth participation; territorial community.

References

1. Artiukh, O.R. and Komarova, N.M. (2016), Analiz sotsial'noho seredovyscha Dniprovs'koho rajonu m. Kyieva. Planuvannia mobil'noi roboty z moloddiu [Analysis of the social environment of the Dnieper district of Kyiv. Planning mobile work with young people], Nemets'ko-pol's'ko-ukrains'ke tovarystvo v Ukraini, Kyiv, Ukraine.
2. Balakirieva, O. M. and Holoven'ko, V. A. (2006), "State youth policy as an important activity of government institutions to solve youth problems in modern Ukraine", Ukrains'kyj sotsium, vol. 6, pp. 149—150.
3. Borodin, Ye. I. (2006), Istoriia formuvannia derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini (1991—2004 rr.) : monohrafiia [History of the formation of state youth policy in Ukraine (1991—2004): monograph], Herda, Dnipro, Ukraine.
4. Komarova, N.M. and Piesha, I.V. (2017), Vyvchennia stanovyscha molodi Kyivs'koi oblasti z metoiu formuvannia obgruntovanoi molodizhnoi polityky (zvit za rezul'tatamy doslidzhennia) [Study of the situation of the youth of Kyiv region in order to form a sound youth policy (report on the results of the study], DU "Derzhavnyj instytut simejnoi ta molodizhnoi polityky", Kyiv, Ukraine.
5. Holovatyj, M. F. (1993) Molodizhna polityka v Ukraini: problemy onovlennia [Youth policy in Ukraine: problems of renewal], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
6. Holoven'ko, V. A. (2006), "The young generation of Ukraine in the algorithm of social processes", Ukrains'kyj sotsium, vol. 2, p. 34.
7. Dymytrov, M.F. (2006), "Priority directions of youth policy in the activity of state local structures and public organizations", Problemy osvity : nauk.-metod. zb., vol. 44, pp. 63—66.
8. Donchenko, T.O. (2010), "Formation of the state youth policy in Ukraine: historical and legal aspect", Naukovi pratsi Chernomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylians'ka akademiia". Ser.: Derzhavne upravlinnia, vol. 125, no. 112, pp. 141—145.
9. Koval', H.V. (2013), Rozvytok derzhavnoi molodizhnoi polityky: teoriia, metodolohiia, mekhanizmy realizatsii [Development of state youth policy: theory, methodology, implementation mechanisms], Vydavnytstvo Chernomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyl, Mykolaiv, Ukraine.
10. Komarova, N. M. (2006), "Lifestyle of Ukrainian youth in rural areas", Praktychna psykholohiia ta sotsial'na robota, vol. 4, pp. 67—72.
11. Kryvachuk, L. F. (2008), "State youth policy in Ukraine: formation and implementation", Visnyk L'vivs'koi derzhavnoi finansovoi akademii. Humanitarni nauky. Zbirnyk naukovykh prats', vol. 8, pp. 98—109.
12. Kulyk, O. M. (2011), "Features of management activities in the field of youth policy in the city of Kyiv", Ph.D. Thesis, mechanisms of public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
13. Met'olkina, N.V. (2007), "Activation of the public component as a necessary condition for improving the effectiveness of state youth policy", Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya. Orhany vlady ta molodizhni hromads'ki orhanizatsii. Innovatsijni rishennia v molodizhnij politytsi [International scientific-practical conference. Authorities and youth NGOs. Innovative solutions in youth policy], Kharkiv, Ukraine.
14. Orlov, V. V. (2008), "Ways to improve regional youth policy", Ekonomika ta derzhava, vol. 6, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2008_6_31, (Accessed 15 Oct 2020).
15. Parubchak, I. O. (2005), "Political and legal bases of realization of the state youth policy in the Lviv region", L'viv. rehion. in-t derzh. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 9, pp. 112—119.
16. Perepelytsia, M.P. (2001), Derzhavna molodizhna polityka v Ukraini (rehional'nyj aspekt) [State youth policy in Ukraine (regional aspect)], Ukrains'kyj instytut sotsial'nykh doslidzhen', Kyiv, Ukraine.
17. Piesha, I.V. (2018), Pokaznyky ta formy otsinky molodizhnoi roboty na rivni hromady [Indicators and forms of evaluation of youth work at the community level], DU "Derzhavnyj instytut simejnoi ta molodizhnoi polityky", Kyiv, Ukraine.
18. Smokova, H.I. (2019), "Formation and factors of realization of the state youth policy of Ukraine in the period of 2014—2018", Ph.D. Thesis, Political institutions and processes, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine.
19. Storozhuk, R.P. (2007), " State youth policy in the context of Ukraine's European choice: implementation mechanisms", Ph.D. Thesis, Mechanisms of public administration, Odessa Regional Institute of Public Administration NAPA under the President, Odessa, Ukraine

№ 19-20 2020, стор. 155 - 160

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 67

Відомості про авторів

І. В. Пєша

к. пед. н., директор, державна установа "Державний інститут сімейної та молодіжної політики"

I. Pyesha

PhD in Pedagogical Sciences, director, Work State Institution "State Institution of Family and youth policy"

ORCID:

0000-0001-8367-2010

Як цитувати статтю

Пєша І. В. Обгрунтування напрямів та завдань молодіжної роботи на рівні територіальної громади. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 155–160. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.155

Pyesha, I. (2020), “Substantiation of ways and tasks of the youth work at the territorial community's level with”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 155–160. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.155

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.