EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ КОРДОНОМ УКРАЇНИ
С. В. Дейнеко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.172

УДК: 351.86

С. В. Дейнеко

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ КОРДОНОМ УКРАЇНИ

Анотація

У статті зазначено, що у 2020 році Україна продовжує реформи у сфері національної безпеки і оборони та здійснює розвиток системи інтегрованого управління кордонами, які передбачені низкою рамкових документів і покликані зробити кордон більш безпечним та зручним. Наголошено, що виконання Україною завдань Плану дій з візової лібералізації, пов'язаних із управлінням кордонами, залишиться актуальним протягом періоду постлібералізаційного моніторингу орієнтовно до 2024 року. Обгрунтовано, що в контексті виконання завдань з візової лібералізації, Україна швидко просунулась у нормативно-правовому забезпеченні державної політики інтегрованого управління кордонами, концепції та стратегії, спрямованої на створення та підтримку балансу між ефективним захистом державного кордону та збереженням його відкритості для законної транскордонної діяльності та руху осіб. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що питання законодавчого та нормативно-правового забезпечення прикордонної безпеки України вирішуються на трьох рівнях: конституційному, законодавчому та нормативному. Розглянуто питання щодо законодавчого та нормативно-правового забезпечення прикордонної безпеки України в умовах військової агресії Російської Федерації проти України та спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Ключові слова: національна безпека; прикордонна безпека; інтегроване управління кордонами; законодавче та нормативно-правове забезпечення прикордонної безпеки України; сектор безпеки та оборони; військова агресія Російської Федерації проти України; спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19; спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Література

1. Цевельов О.Є. Аналіз механізмів державного реагування на сучасні загрози у сфері безпеки державного кордону: етапи їх формування й реалізації. Наука і оборона. 2017. № 2. С. 31—36.
2. Конституція України. URL: http//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр
3. Декларація про державний суверенітет від 16 лип. 1990 р. № 55-ХІІ. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55— 12
4. Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 р. № 1543-XII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1543-12
5. Про державний кордон України: Закон України від 04 листопада 1991 р. № 1777-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1777-12
6. Про Прикордонні війська України: Закон України від 04 листопада 1991 р. № 1779-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1779-12
7. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 661-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/661-15
8. Про заходи щодо підтримання режиму державного кордону України: Розпорядження Президента України від 14 квітня 1993 р. № 45/93-рп. URL: http://wap.nau.ua/doc/?uid=1073.112.0
9. Концепція охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 120. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=546%2F2006
10. Про Комплексну програму розбудови державного кордону України на 1993-1998 роки: Указ Президента України від 16 грудня 1993 р. // Офіц. Вісник України. 1993. № 596. С. 285.
11. Про Програму дій, спрямованих на підтримання режиму державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток Прикордонних військ України та митних органів України на період до 2005 року: Указ Президента України від 16 листопада 2000 р. // Офіц. Вісник України. 2000. № 1241. С. 233.
12. Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону на період до 2015 року": Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. // Офіц. Вісник України. 2007. № 831. С. 180.
13. Концепція інтегрованого управління кодонами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовт. 2010 р. № 2031. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1876-2010— %F2
14. Концепція інтегрованого управління кодонами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 1149-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/248619108
15. Стратегія інтегрованого управління кодонами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 687-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-р#Text
16. Концепція розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року: Указ Президента України від 19 червня 2006 р. № 546 // Офіц. вісник України. 2006 р. № 25, ст. 1807, код акту 36644/2006
17. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 р. "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності": Указ Президента України від 24 вересня 2014 р. URL: http://www.president.gov.ua/documents/18125.html
18. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 р. "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-20
19. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06 верес. 2015 р. "Про Воєнну доктрину України": Указ Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555/2015. URL: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443
20. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06 червня 2016 р. "Про Стратегічний оборонний бюлетень України": Указ Президента України від 06 червня 2016 р. № 240/2016. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U771_12.html
21. Кравчук П., Сушко І., Кульчицька К. Огляд стратегічних документів у сфері управління кордонами. URL: https://europewb.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/Oglyad-IUK2018.pdf

S. Deyneko

LEGAL REGULATION OF POLICY DEVELOPMENT IN THE FIELD OF INTEGRATED GOVERNANCE STATE BORDER OF UKRAINE

Summary

The article states that in 2020 Ukraine will continue the reforms in the field of border management, which are provided by a number of framework documents and are designed to make the border more secure and convenient. It was stressed that Ukraine's implementation of the tasks of the Visa Liberalization Action Plan related to border management will remain relevant during the post-liberalization monitoring period until approximately 2024. It is substantiated that in the context of visa liberalization tasks, Ukraine has significantly advanced in legislative support of integrated border management policy, concepts and strategies aimed at creating and maintaining a balance between effective border protection and maintaining its openness to legal cross-border activities and movement of persons. The conducted analysis gives grounds to assert that the issues of legislative and normative-legal provision of border security of Ukraine are solved at three levels: constitutional, legislative and normative. Thus, the legislative provision of border security provided for the creation of relevant border authorities of Ukraine, which determine their legal status and powers as subjects of border security and the procedure for ensuring the protection of national interests at the state border. The issues of legislative and normative-legal provision of border security of Ukraine in the conditions of military aggression of the Russian Federation against Ukraine and outbreak of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 are considered. In the context of our study, a list of national strategic documents regulating the field of control, adopted since 2014, and EU documents that legally define the field of integrated border management. Based on the analysis of the current international, socio-political, sanitary-epidemiological and security situation on the state border of Ukraine and the tasks of the leadership and the Government, a set of targeted management actions (measures) was implemented by the State Border Guard Service of Ukraine to implement the plan to prevent the spread of coronavirus from China on the territory of Ukraine, as well as the National Plan of anti-epidemic measures to respond to the spread of the virus. It is proved that the general level of the above legislative and regulatory acts allows to ensure effective implementation of security policy in the field of protection and protection of the state border of Ukraine, as well as protection of Ukraine's sovereign rights in its exclusive (maritime) economic zone, including by creating an integrated management system. security of the state border of Ukraine.

Keywords: national security; border security; integrated border management; legislative and regulatory support of border security of Ukraine; security and defense sector; military aggression of the Russian Federation against Ukraine; outbreak of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2.

References

1. Tsevelyov, O.E. (2017), "Analysis of mechanisms of state response to modern threats in the field of state border security: stages of their formation and implementation", Nauka i oborona, vol. 2, pp. 31—36.
2. The Constitution of Ukraine, available at: http//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр (Accessed 15 September 2020).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1990), "Declaration of State Sovereignty", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55— 12 (Accessed 15 September 2020).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About succession of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1543-12 (Accessed 15 September 2020).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About the state border of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1777-12 (Accessed 15 September 2020).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About the Border Troops of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1779-12 (Accessed 15 September 2020).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About the State Border Guard Service of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (Accessed 15 September 2020).
8. Order of the President of Ukraine (1993), "On measures to maintain the state border regime of Ukraine", available at: http://wap.nau.ua/doc/?uid=1073.112.0 (Accessed 16 September 2020).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (1996), Decree "The concept of protection of the state border and sovereign rights of Ukraine in its exclusive (maritime) economic zone", available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=546%2F2006 (Accessed 16 September 2020).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), Decree of the President of Ukraine "About the Complex program of development of the state border of Ukraine for 1993—1998", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 596, p. 285.
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2000), Decree of the President of Ukraine "About the Program of actions aimed at maintaining the regime of the state border of Ukraine and the border regime, the development of the Border Troops of Ukraine and the customs authorities of Ukraine for the period up to 2005", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 1241, p. 233.
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Decree "About the statement of the State target law enforcement program "Arrangement and reconstruction of the state border for the period till 2015", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 831, p. 180.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Order "The concept of integrated codon management", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1876-2010— %F2 (Accessed 16 September 2020).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Order "The concept of integrated codon management", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/248619108 (Accessed 17 September 2020).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "Order Integrated codon management strategy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-р#Text (Accessed 17 September 2020).
16. Verkhovna Rada of Ukraine (2006), Decree of the President of Ukraine "The concept of development of the State Border Guard Service of Ukraine for the period up to 2015". Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 25, p. 1807.
17. On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine (2014), Decree of the President of Ukraine "On urgent measures to protect Ukraine and strengthen its defense capabilities", available at: http://www.president.gov.ua/documents/18125.html (Accessed 17 September 2020).
18. On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine (2020), Decree of the President of Ukraine "About the National Security Strategy of Ukraine", available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-20 (Accessed 18 September 2020).
19. On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine "On the Military Doctrine of Ukraine", available at: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443 (Accessed 18 September 2020).
20. On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine (2016), Decree of the President of Ukraine "About the Strategic Defense Bulletin of Ukraine", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U771_12.html (Accessed 19 September 2020).
21. Kravchuk, P. Sushko, I. and Kulchytska, K. (2018), "Review of strategic documents in the field of border management", available at: https://europewb.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/Oglyad-IUK2018.pdf (Accessed 19 September 2020).

№ 19-20 2020, стор. 172 - 178

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 236

Відомості про авторів

С. В. Дейнеко

здобувач

S. Deyneko

Сandidate for a degree

ORCID:

0000-0002-4931-0072

Як цитувати статтю

Дейнеко С. В. Правове регулювання розвитку політики у сфері інтегрованого управління державним кордоном України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 172–178. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.172

Deyneko, S. (2020), “Legal regulation of policy development in the field of integrated governance state border of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 172–178. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.172

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.