EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Н. Г. Єршова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.179

УДК: [341.1/.8:342.7]:340.13-042.5/.8:323

Н. Г. Єршова

ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено міжнародні документи в галузі прав людини, які мають засадниче значення для формування правових механізмів реалізації публічної політики в Україні. Здійснено аналіз українських і зарубіжних наукових напрацювань для обгрунтування сутности поняття "правовий механізм". Установлено відсутність єдиного підходу до визначення цього поняття. Осмисленню змісту поняття "правовий механізм" сприяло порівняння досліджуваного явища з дотичними значеннєвими лексемами, передовсім такими, як "механізм правового регулювання" та "правові засоби". Запропоновано трактування правових механізмів як певних "комплектів" юридичних засобів, що мають нормативне закріплення та орієнтовані при їх практичному використанні на реалізацію суб'єктами своїх інтересів і досягнення тієї чи іншої цілі як наслідку правового регулювання визначених суспільних відносин з урахуванням матеріальних і духовних факторів, зокрема ступеня й характеру розвитку правової культури особистости і суспільства, включення в неї гуманістичних цінностей людства. Акцентовано увагу на комплексности правових механізмів, їх конкретному, функціональному призначенні.

Ключові слова: правовий механізм; юридичні засоби; міжнародні документи; права людини; публічна політика.

Література

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. 3-е изд., доп. М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. 584 с.
2. Державне управління в Україні: навч. посіб. / В.Б. Авер'янов (керівник авт. кол.) та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.Б. Авер'янова. 1999. 432 с. URL: https://www.twirpx.com/file/762123/grant/ (дата звернення: 17.08.2020).
3. Древаль Ю.Д. До питання про сутність та зміст механізмів державного управління. Вісн. Нац. ун-ту цив. захисту України. 2014. Вип. 1 (1). С. 57—63. URL: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/PublicAdministration/vol1/57-63.pdf (дата звернення: 17.08.2020).
4. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996 / Рада Європи. Дата оновлення: 07.09.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062 (дата звернення: 22.08.2020).
5. Європейська соціальна хартія від 18.10.1961 / Рада Європи. Дата оновлення: 03.05.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_300 (дата звернення: 22.08.2020).
6. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 / Орг. Об'єдн. Націй. Дата оновлення: 08.02.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153 (дата звернення: 24.08.2020).
7. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 / Орг. Об'єдн. Націй. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 22.08.2020).
8. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979 / Орг. Об'єдн. Націй. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207 (дата звернення: 24.08.2020).
9. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 / Рада Європи. Дата оновлення: 02.10.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 22.08.2020).
10. Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 / Орг. Об'єдн. Націй. Дата оновлення: 08.02.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154 (дата звернення: 24.08.2020).
11. Конвенція про охорону материнства (переглянута в 1952 році) від 28.06.1952 / Міжнар. орг. праці. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_122 (дата звернення: 25.08.2020).
12. Конвенція про перегляд Конвенції (переглянутої) 1952 року про охорону материнства від 15.06.2000 / Міжнар. орг. праці. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_294 (дата звернення: 25.08.2020).
13. Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12.08.1949 / Орг. Об'єдн. Націй. Дата оновлення: 08.02.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151 (дата звернення: 24.08.2020).
14. Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі від 12.08.1949 / Орг. Об'єдн. Націй. Дата оновлення: 08.02.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_152 (дата звернення: 24.08.2020).
15. Конвенція про політичні права жінок від 20.12.1952 / Орг. Об'єдн. Націй. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_156 (дата звернення: 25.08.2020).
16. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 / Орг. Об'єдн. Націй. Дата оновлення: 20.11.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення: 25.08.2020).
17. Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 / Орг. Об'єдн. Націй. Дата оновлення: 06.07.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (дата звернення: 25.08.2020).
18. Конвенція про статус апатридів від 28.09.1954 / Орг. Об'єдн. Націй. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_232 (дата звернення: 25.08.2020).
19. Конвенція про статус біженців від 28.07.1951 / Орг. Об'єдн. Націй. Дата оновлення: 10.01.2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011 (дата звернення: 25.08.2020).
20. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984 / Орг. Об'єдн. Націй. Дата оновлення: 13.11.1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085 (дата звернення: 24.08.2020).
21. Коник С.М., Москаленко С.О., Бобровникова А.О. Механізм держави. Енциклопедія держ. упр.: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. Т. 2: Методологія державного управління / наук.-ред. колегія: Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. Київ: НАДУ, 2011. С. 366—368.
22. Коротич О.Б. Державне управління регіональним розвитком країни: визначення основних понять. Вісн. екон. науки України. 2010. № 2 (18). С. 57—61. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45494/15-Korotych.pdf?sequence=1 (дата звернення: 17.08.2020).
23. Кульман А. Экономические механизмы / пер. с фр.; под общ. ред. Н.И. Хрусталевой. М.: Изд. группа "Прогресс", "Универс", 1993. 192 с.
24. Механізми державного управління / Одінцова Г.С. та ін. Енциклопедія держ. упр.: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. Т. 2: Методологія державного управління / наук.-ред. колегія: Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. Київ: НАДУ, 2011. С. 375—376.
25. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21.12.1965 / Орг. Об'єдн. Націй. Дата оновлення: 04.02.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105 (дата звернення: 24.08.2020).
26. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 / Орг. Об'єдн. Націй. Дата оновлення: 19.10.1973. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 22.08.2020).
27. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 / Орг. Об'єдн. Націй. Дата оновлення: 19.10.1973. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 22.08.2020).
28. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: навч. посіб. / за заг. ред. Н.Р. Нижник. Київ: Вид-во УАДУ, 1998. 160 с.
29. Приходченко Л.Л. Організаційно-правовий механізм забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади. Теорія та практика держ. упр. 2009. Вип. 1. С. 59—65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2009_1_11 (дата звернення: 19.08.2020).
30. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 26.08.2020).
31. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / В.Б. Дзюндзюк та ін.; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.В. Корженка, канд. екон. наук, доц. Н.М. Мельтюхової. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. 256 с. URL: https://studfile.net/preview/5118173/ (дата звернення: 17.08.2020).
32. Радченко О.В. Родові ознаки категорії "механізм" в соціальних науках. Публ. упр.: теорія та практика. 2013. Вип. 3. С. 19—25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_3_5 (дата звернення: 17.08.2020).
33. Рогова О.Г. Механізми правові. Енциклопедія держ. упр.: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Т. 2: Методологія державного управління / наук.-ред. колегія: Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. Київ: НАДУ, 2011. С. 378—380.
34. Рудніцька Р.М., Сидорчук О.Г. Сутність і зміст механізмів державного управління та принципів їх функціонування. Публ. упр.: теорія та практика. 2014. Вип. 4. С. 50—60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_4_10 (дата звернення: 17.08.2020).
35. Савостенко Т.О., Попруга В.І. Механізми економічні. Енциклопед. слов. з держ. упр. / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. С. 421—422.
36. Теоретико-методологічні засади державного управління: формування понятійного апарату: метод. рек. / В.В. Корженко та ін.; за заг. ред. В.В. Корженка. Київ: НАДУ, 2009. 56 с.
37. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристъ, 1977. 672 с.
38. Теорія та історія державного управління: навч. посіб. / Одінцова Г.С. та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г.С. Одінцової, д-ра екон. наук, проф. О.Ю. Амосова. Київ: Видавн. дім "Професіонал", 2008. 288 с.
39. Третяк А.М., Дорош О.С. Управління земельними ресурсами: навч. посіб. / за ред. проф. А.М. Третяка. Вінниця: Нова Книга, 2006. 360 с.
40. Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління. Демократ. врядування. 2008. Вип. 1. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik/fail/O_Fedorchak.pdf (дата звернення: 19.08.2020).
41. Харченко Н.П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико-правової дефініції. Учен. зап. Тавр. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. "Юрид. науки". 2007. Т. 20 (59). № 2. С. 287-294. URL: http://sn-law.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/43_harchenko.pdf (дата звернення: 17.08.2020).
42. Шамхалов Ф. Теория государственного управления. М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2002. 638 с.
43. Шундиков К.В. Правовые механизмы: основы теории. Государство и право. 2006. № 12. С. 12—21. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/Zurnal_2013/Gos_pravo_2006_12.pdf (дата обращения: 18.08.2020).

N. Yershova

THE CONCEPT OF THE LEGAL MECHANISM IN THE CONTEXT OF PUBLIC POLICY: INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR UKRAINE

Summary

The article is devoted to international documents in the field of human rights, which are fundamental for the formation of legal mechanisms to implement public policy in Ukraine. There is conducted an analysis of Ukrainian and foreign scientific works to substantiate the essence of the concept "legal mechanism". There is no unified approach to the definition of this concept.
Comparison of the studied phenomenon with the tangent semantic lexemes first of all "mechanism of legal regulation" and "legal means" facilitated understanding the content of the concept "legal mechanism". The interpretation of the legal mechanism in the aspect of universal ideals transformation into real sociopolitical practice is offered. Attention is emphasized on the complexity of legal mechanisms, their specific, functional purpose.
The legal mechanism is not a simple sum of mechanisms in the legal area, does not replace other conceptual constructions with similar features ("rules of law", "forms of law", "mechanism of legal regulation", "mechanism of law action", "mechanism of law realization", "mechanism of law enforcement", "legal means", "legal procedure (process)", etc.), but it shows its specificity more clearly through the prism of comparison with them. Legal mechanisms are defined as the certain "sets" of legal means that have a normative basis. In their practical use they are focused on realizing the interests by the subjects and achieving one goal or another as a consequence of the legal regulation of certain social relations. It is emphasized that a specific legal mechanism as a holistic, interconnected structure reflects the successive stages of legal activity (of citizens, organizations, officials, public authorities), various legal means and options for their interaction at each stage. Unlike mechanism of legal regulation, which are a legal form, an abstract model, according to which a typical management process is built, legal mechanisms provide the legally guaranteed implementation of legal regulation tasks in the context of a particular social relationship to achieve a specific goal, in particular the degree and nature of the legal culture of the personality and society, the inclusion of universal humanistic values.

Keywords: legal mechanism; legal means; international documents; human rights; public policy.

References

1. Atamanchuk, G.V. (2005), Teorija gosudarstvennogo upravlenija [Theory of state management], 3rd ed, OMEGA-L, Moscow, Russia.
2. Averyanov, V.B. (Ed.). (1999), Derzhavne upravlinnia v Ukraini [State management in Ukraine], available at: https://www.twirpx.com/file/762123/grant/ (Accessed 17 August 2020).
3. Dreval, Yu.D. (2014), "On the question about the essence and content of state management mechanisms", Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy, no. 1, pp. 57—63, available at: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ PublicAdministration/ vol1/57-63. pdf (Accessed 17 August 2020).
4. The Council of Europe (1996), "European Social Charter (revised)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062 (Accessed 22 August 2020).
5. The Council of Europe (1961), "European Social Charter", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_300 (Accessed 22 August 2020).
6. The United Nations (1949), "The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153 (Accessed 24 August 2020).
7. The United Nations (1948), "Universal Declaration of Human Rights", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (Accessed 22 August 2020).
8. The United Nations (1979), "The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207 (Accessed 24 August 2020).
9. The Council of Europe (1950), "European Convention on Human Rights", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (Accessed 24 August 2020).
10. The United Nations (1949), "The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154 (Accessed 24 August 2020).
11. The International Labour Organization (1952), "Maternity Protection Convention (revised in 1952)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_122 (Accessed 25 August 2020).
12. The International Labour Organization (2000), "The Convention revising the Maternity Protection Convention (revised) 1952", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_294 (Accessed 25 August 2020).
13. The United Nations (1949), "The Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151 (Accessed 24 August 2020).
14. The United Nations (1949), "The Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_152 (Accessed 24 August 2020).
15. The United Nations (1952), "The Convention on the Political Rights of Women", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_156 (Accessed 25 August 2020).
16. The United Nations (1989), "The Convention on the Rights of the Child", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (Accessed 25 August 2020).
17. The United Nations (2006), "The Convention on the Rights of Persons with Disabilities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (Accessed 25 August 2020).
18. The United Nations (1954), "The Convention relating to the Status of Stateless Persons", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_232 (Accessed 25 August 2020).
19. The United Nations (1951), "The Convention Relating to the Status of Refugees", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011 (Accessed 25 August 2020).
20. The United Nations (1984), "The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085 (Accessed 24 August 2020).
21. Konyk, S.M. Moskalenko, S.O. and Bobrovnykova, A.O. (2011), "Mechanism of the state", Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of state management] (Yu.V. Kovbasiuk, Yu.P. Surmin and P.I. Nadolishnii, eds.), vol. 2, NADU, Kyiv, Ukraine.
22. Korotych, O.B. (2010), "State management of the country's regional development: definition of basic concepts", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2 (18), pp. 57—61, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45494/15-Korotych.pdf?sequence=1 (Accessed 17 August 2020).
23. Kul'man, A. (1993), Jekonomicheskie mehanizmy [Economic mechanisms] (N.I. Hrustaleva, trans., ed.), Izdatel'skaja gruppa "Progress", "Univers", Moscow, Russia.
24. Odintsova, H.S. (2011), "Mechanisms of state management", Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of state management] (Yu.V. Kovbasiuk, Yu.P. Surmin and P.I. Nadolishnii, eds.), vol. 2, NADU, Kyiv, Ukraine.
25. The United Nations (1965), "The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105 (Accessed 24 August 2020).
26. The United Nations (1966), "The International Covenant on Civil and Political Rights", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/https://zakon.rada.gov.ua/laws/995_043 (Accessed 22 August 2020).
27. The United Nations (1966), "The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (Accessed 22 August 2020).
28. Nyzhnyk, N.R. and Mashkov, O.A. (1998), Systemnyi pidkhid v orhanizatsii derzhavnoho upravlinnia [System approach in the organization of state management], UADU, Kyiv, Ukraine.
29. Prykhodchenko, L.L. (2009), "Organizational and legal mechanism for ensuring the effectiveness of state management: theoretical and methodological principles", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, no. 1, pp. 59—65, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2009_1_11 (Accessed 19 August 2020).
30. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On Citizens' Appeals", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 26 August 2020).
31. Dziundziuk, V.B. (2012), Publichne administruvannia v Ukraini [Public administration in Ukraine] (V.V. Korzhenko and N.M. Meltiukhova, eds.), Vydavnytstvo KharRI NADU "Mahistr", Kharkiv, Ukraine, available at: https://studfile.net/preview/5118173/ (Accessed 17 August 2020).
32. Radchenko, O.V. (2013), "Generic features of the category "mechanism" in the social sciences", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, no. 3, pp. 19—25, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_3_5 (Accessed 17 August 2020).
33. Rohova, O.H. (2011), "Legal mechanisms", Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of state management] (Yu.V. Kovbasiuk, Yu.P. Surmin and P.I. Nadolishnii, eds.), vol. 2, NADU, Kyiv, Ukraine.
34. Rudnitska, R.M. and Sydorchuk, O.H. (2014), "The essence and content of state management mechanisms and principles of their functioning", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, no. 4, pp. 50-60, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_4_10 (Accessed 17 August 2020).
35. Savostenko, T.O. and Popruha, V.I. (2010), "Economic mechanisms", Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic dictionary of state management] (Yu.P. Surmin, V.D. Bakumenko, A.M. Mykhnenko, Yu.V. Kovbasiuk and V.P. Troshchynskyi, eds.), NADU, Kyiv, Ukraine.
36. Korzhenko, V.V. (2009), Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoho upravlinnia: formuvannia poniatiinoho aparatu [Theoretical and methodological principles of state management: the formation of the conceptual apparatus], NADU, Kyiv, Ukraine.
37. Matuzov, N.I. and Mal'ko, A.V. (Eds.) (1977), Teorija gosudarstva i prava [Theory of state and law], Jurist#, Moscow, Russia.
38. Odintsova, H.S. and Amosov, O. Yu. (Eds.). (2008), Teoriia ta istoriia derzhavnoho upravlinnia [Theory and history of state management], Vydavnychyi dim "Profesional", Kyiv, Ukraine.
39. Tretiak, A.M. and Dorosh, O.S. (2006), Upravlinnia zemelnymy resursamy [Land resources management], Nova Knyha, Vinnytsia, Ukraine.
40. Fedorchak, O. (2008), "Classification of state management mechanisms", Demokratychne vriaduvannia, no. 1, available at: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik/fail/O_Fedorchak.pdf (Accessed 19 August 2020).
41. Kharchenko, N.P. (2007), "The concept of the mechanism of the state, scientific research of theoretical and legal definition", Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Serija "Juridicheskie nauki", vol. 20 (59), 2, pp. 287—294, available at: http://sn-law.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/43_harchenko.pdf (Accessed 17 August 2020).
42. Shamhalov, F. (2002), Teorija gosudarstvennogo upravlenija [Theory of state management], ZAO "Izdatel'stvo "Jekonomika", Moscow, Russia.
43. Shundikov, K.V. (2006), "Legal mechanisms: the basics of theory", Gosudarstvo i pravo, vol. 12, pp. 12—21, available at: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/Zurnal_2013/Gos_pravo_2006_12.pdf (Accessed 18 August 2020).

№ 19-20 2020, стор. 179 - 185

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 75

Відомості про авторів

Н. Г. Єршова

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

N. Yershova

Postgraduate student of the Public Policy and Political Analytics Department,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-6923-6570

Як цитувати статтю

Єршова Н. Г. Поняття правового механізму в контексті публічної політики: міжнародний досвід для України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 179–185. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.179

Yershova, N. (2020), “The concept of the legal mechanism in the context of public policy: international experience for Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 179–185. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.179

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.