EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
В. Є. Андронов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.200

УДК: 35.088

В. Є. Андронов

АНАЛІЗ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Анотація

У статті узагальнено дослідницькі підходи до визначення сутності модернізації органів публічної влади. Дослідження проведено з використанням методів: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, системний підхід. Автором проведено аналіз дослідницьких підходів до визначення сутності модернізації органів публічної влади, зокрема визначено їх особливості. Автором досліджено сучасний процес модернізації публічної влади в Україні, який є необхідною реакцією на виклики часу, закономірною відповіддю на запити суспільства. Доведено, що цей процес спричиняє значні труднощі, які породжені насамперед радянським минулим. На думку автора, внаслідок еволюції суспільна влада трансформувалася в публічну, що супроводжувалося розвитком державності до рівня конституційної держави, це передбачало, розподіл владних повноважень та залучення громадськості через громадянське суспільство до прийняття важливих суспільних рішень. Автор стверджує, що однією з умов ефективності публічної влади є відтворення позитивних чинників розвитку держави і суспільства, що мають під собою конституційні підстави, які в правовій державі забезпечують стабільність держави, суспільства, узгодження публічних і приватних інтересів. Водночас повинні бути нейтралізовані негативні тенденції, які неминучі через внутрішнній конфлікт потенціалу самої публічної влади, що відбиває стан конфліктності, суперечливості суспільних процесів. Поряд з іншими властивостями, що формують і зберігають управлінський потенціал публічної влади, істотну роль у забезпеченні функцій відіграє її динамічність, покликана гарантувати постійний внутрішній саморозвиток, стан руху. Отже, публічна влада повинна вдосконалюватися відповідно до позитивними потребами сучасного суспільства, тобто модернізуватися. Модернізація публічної влади грунтується на об'єктивних передумовах економічних, соціальних, духовних, оскільки політичне життя знаходиться в діалектичному зв'язку з зазначеними сферами. Більш того, публічна влада детермінується соціально-економічними і духовними факторами життя суспільства. Поряд з внутрішньодержавними конституційними обмеженнями меж модернізації публічної влади в Україні діють міжнародні стандарти, які визначають демократичні засади формування і здійснення публічної влади та підлягають дотриманню.

Ключові слова: публічне управляння; модернізація; органи державної влади; процес; громадськість; суспільство.

Література

1. Авер'янов В. Адміністративно-правові засади подолання кризових явищ в сфері державного управління. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2011_1_22
2. Байтін М. Держава і політична влада. Сарат, 1972. 239. с.
3. Бакуменко В. Основні напрями та тенденції наукових розвідок з державного управління щодо діяльності органів влади. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2013_4_3
4. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування: правові та функціональні аспекти. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_1_52
5. Войтович Р. Модернізація державного управління в умовах глобальної інтеграції. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_2_4
6. Каск Л. Про ознаки держави. Правознавство. 1963. № 1. С. 26—37.
7. Селіванов А. Публічна влада i громадянин в умовах застосування судової адміністративної юрисдикції (проблеми meopiї i практики). Право України. 2006. № 9. С. 28—33.
8. Тимощук О. Теоретичні аспекти податкового регулювання страхової діяльності. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2014_2_16
9. Школик А. Адміністративна процедура та її співвідношення з суміжними поняттями. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2014_59_28
10. Енциклопедія державного управління. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/902a288d-d8fc-42de-b917-9ebd85e716cb.pdf
11. Виступ Президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. URL: https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-na-myunhens-59817
12. Конституція України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

V. Andronov

ANALYSIS OF RESEARCH APPROACHES TO DETERMINING THE ESSENCE OF MODERNIZATION OF PUBLIC AUTHORITIES

Summary

The article summarizes research approaches to determining the essence of modernization of public authorities. The study was conducted using methods: analysis, synthesis, abstraction, generalization, systems approach. The author analyzes research approaches to determining the essence of modernization of public authorities, in particular, identifies their features. The author studies the modern process of modernization of public power in Ukraine, which is a necessary response to the challenges of time, a natural response to the demands of society. It is proved that this process causes significant difficulties, which are caused first of all by the Soviet past. According to the author, as a result of evolution, public power was transformed into public, which was accompanied by the development of statehood to the level of a constitutional state, which provided for decentralization, separation of powers and public involvement through civil society in making important social decisions. The author argues that one of the conditions for the effectiveness of public power is the reproduction of positive factors in the development of the state and society, which have a constitutional basis, which in a state governed by the rule of law ensures stability of state, society, coordination of public and private interests. At the same time, negative tendencies must be neutralized, which are inevitable due to the internal conflict potential of the public authority itself, which reflects the state of conflict and contradictions of social processes. Along with other properties that form and preserve the managerial potential of public power, a significant role in ensuring the functions is played by its dynamism, designed to guarantee constant internal self-development, the state of movement. Thus, public power must be improved in accordance with the positive needs of modern society, ie modernized. Modernization of public power is based on objective preconditions economic, social, spiritual, as political life is in dialectical connection with these areas. Moreover, public power is determined by socio-economic and spiritual factors of society. Along with domestic constitutional restrictions on the limits of modernization of public power in Ukraine, there are international standards that define the democratic principles of formation and exercise of public power and are subject to compliance.

Keywords: public administration; modernization; public authorities; process; public; society.

References

1. Averianov, V. (2011), "Administrative and legal principles of overcoming crisis phenomena in the field of public administration", available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2011_1_22 (Accessed 30 Sept 2020).
2. Baitin, M. (1972), Derzhava i politychna vlada [State and political power], Saratov, Russia.
3. Bakumenko, V. (2013), "The main directions and trends of scientific research in public administration in relation to the activities of public authorities", available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2013_4_3 (Accessed 30 Sept 2020).
4. Honcharuk, N.T. (2011), "Interaction of public authorities and local governments: legal and functional aspects", available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_1_52 (Accessed 30 Sept 2020).
5. Voitovych, R. (2013), "Modernization of public administration in the context of global integration", available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_2_4 (Accessed 30 Sept 2020).
6. Kask, L. (1963), "On the signs of the state", Pravoznavstvo, vol. 1, pp. 26—37.
7. Selivanov, A. (2006), "Public authorities and the citizen in the conditions of application of judicial administrative jurisdiction (problems of meopia and practice)", Pravo Ukrainy, vol. 9, pp. 28—33.
8. Tymoshchuk, O. (2014), "Theoretical aspects of tax regulation of insurance activities", available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2014_2_16 (Accessed 30 Sept 2020).
9. Shkolyk, A. (2014), "Administrative procedure and its relationship with related concepts", available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2014_59_28 (Accessed 30 Sept 2020).
10. National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine (2011), "Encyclopedia of Public Administration", available at: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/902a288d-d8fc-42de-b917-9ebd85e716cb.pdf (Accessed 30 Sept 2020).
11. President of Ukraine (2020), "Speech of the President of Ukraine Volodymyr Zelensky at the Munich Security Conference", available at: https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-na-myunhens-59817 (Accessed 30 Sept 2020).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 30 Sept 2020).

№ 19-20 2020, стор. 200 - 203

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 222

Відомості про авторів

В. Є. Андронов

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Andronov

Postgraduate student of the Department of Public Administration and public service,National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-0137-8641

Як цитувати статтю

Андронов В. Є. Аналіз дослідницьких підходів до визначення сутності модернізації органів публічної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 200–203. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.200

Andronov, V. (2020), “Analysis of research approaches to determining the essence of modernization of public authorities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 200–203. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.200

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.