EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ
І. О. Тарасенко, Є. С. Несенюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.9

УДК: 316.422+339.137.2

І. О. Тарасенко, Є. С. Несенюк

КОНКУРЕНТНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти формування інноваційної конкурентоспроможності в легкій промисловості. Методологічною та інформаційною основою статті є матеріали наукових періодичних видань, ресурси Internet, офіційна інформація Державної служби статистики України. Під час проведення дослідження використано методи аналізу і синтезу, табличного відображення даних. Метою статті є оцінка конкурентного економічного середовища в легкій і текстильній промисловості, створюваного різними за розмірами підприємствами, та інтеграція їх інноваційних стратегій з акцентом на формування переваг від кооперації.
Зроблено висновок, що конкурентне середовище в легкій і текстильній промисловості, на відміну від національної економіки загалом, представлено більшою часткою середніх за розміром підприємств і меншою — мікропідприємств за відсутності великих форм організації бізнесу. Статистичними даними доведено, що спеціалізація підприємств текстильної промисловості України орієнтована на випуск товарів для кінцевого споживання, що робить залежним підприємства швейної промисловості від постачання імпортної сировини і обумовлює поширення толлінгу. Визначено специфічні особливості інноваційних стратегій різних за розміром суб'єктів підприємництва легкої промисловості. Для покращення конкурентного середовища в легкій промисловості запропоновано інтегративну концепцію, яка грунтується на внутрішньо— і міжгалузевій співпраці малих і середніх підприємств у формі регіональних кластерів, венчурингу, державної холдингової компанії. Для податкового стимулювання виробництва і створення сприятливого конкурентного середовища обгрунтовано пропозиції зі звільнення від оподаткування прибутку від операційної діяльності підприємств легкої промисловості, які мають замкнутий цикл виробництва і не здійснюють переробку давальницької сировини.

Ключові слова: конкурентне економічне середовище; легка промисловість; інтеграція; інноваційні стратегії; підприємство.

Література

1. Сурмай Д.Д. Інноваційний метод розподілу витрат для цілей маржинального аналізу в легкій промисловості. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2013. № 3 (2). С. 265—268.
2. Маргасова В.Г., Сіренко К.Ю. Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості в умовах трансформаційних змін в економіці України. Бізнес Інформ. 2013. № 5. С. 54—60.
3. Загарій В.К., Ковальчук Т.Г. Перспективи розвитку інноваційної діяльності на підприємствах легкої промисловості Хмельницької області. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 4. С. 36—39.
4. Сіренко К.Ю. Формування інноваційної моделі розвитку легкої промисловості. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1: Економіка. 2013. Вип. 1. С. 69—78.
5. Федорак В.І., Грегірчак Л.М. Концептуальні положення інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості. Вчені записки університету "КРОК". Серія: Економіка. 2017. Вип. 45. С. 117—123.
6. Сіренко К.Ю. Тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості Чернігівського регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 112—117.
7. Економічна статистика / Економічна діяльність / Діяльність підприємств (2010—2018). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 01.10.2020).
8. Паливода О.М. Організація інноваційного співробітництва між підприємствами легкої промисловості та суміжних галузей. Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2008. Вип. 1. С. 132—133.
9. Царенко О.В. Реінжиніринг малого бізнесу як засіб реалізації цільової стратегії інноваційного розвитку легкої промисловості регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 9. С. 62—65.
10. Гончаров Ю.В., Марченко Т.І. Обгрунтування побудови кластерної моделі підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості України. Легка промисловість. 2010. № 4. С. 21—24.
11. Гнатишина Н.Д. Розробка системи управління інноваційним кластером підприємств легкої промисловості. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2017. Вип. 3. С. 136—145.

I. Tarasenko, E. Neseniuk

COMPETITIVE ECONOMIC ENVIRONMENT OF THE LIGHT INDUSTRY AND DIFFERENTIATION OF ENTERPRISES INNOVATION STRATEGIES

Summary

The subject of research is the theoretical foundations, methodological foundations and practical aspects of the formation of innovative competitiveness in light industry. The methodological and informational basis of the article are materials of scientific periodicals, Internet resources, official information of the State Statistics Service of Ukraine. The research used methods of analysis and synthesis, tabular display of data. The aim of the article is to assess the competitive economic environment in the light and textile industries, created by enterprises of different sizes, and to integrate their innovative strategies with an emphasis on the formation of benefits from
It is concluded, that a larger share of medium-sized enterprises and a smaller share of micro-enterprises represent the competitive environment in the light and textile industries, in contrast to the national economy as a whole, in the absence of large forms of business organization. Statistics show that the specialization of textile enterprises in Ukraine is focused on the production of goods for final consumption, while businesses that produce goods for intermediate consumption are much smaller segment, which makes garment industry dependent on the supply of imported raw materials and causes the spread of tolling. Specific features of innovation strategies of light industry enterprises of different sizes are identified: small ones are characterized by action in local markets, use of local resources and regional preferences, taking into account specific consumer tastes, for medium ones — focus on scale and foreign markets. To improve the competitive environment in light industry, an integrative concept is proposed, which is based on intra— and inter-sectoral cooperation of small and medium enterprises in the form of regional clusters, venture, state holding company. For tax stimulation of production and creation of a favorable competitive environment, proposals for exemption from taxation of profits from operating activities of light industry enterprises that have a closed production cycle and do not process toll raw materials are justified.

Keywords: competitive economic environment; light industry; integration; innovation strategies; enterprise.

References

1. Surmai, D. D. (2013), "An innovative method of cost allocation for the purposes of margin analysis in light industry", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3 (2), pp. 265—268.
2. Marhasova, V. H. and Sirenko, K. Yu. (2013), "State regulation of innovative development of light industry in the conditions of transformational changes in the economy of Ukraine", Biznes Inform, vol. 5, pp. 54—60.
3. Zaharii, V. K. and Kovalchuk, T. H. (2016), "Prospects for the development of innovative activities at light industry enterprises in Khmelnytsky region", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 4, pp. 36—39.
4. Sirenko, K. Yu. (2013), "Formation of an innovative model of light industry development", Naukovyi visnyk Chernihivskoho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia. Seriia 1 : Ekonomika, vol. 1, pp. 69—78.
5. Fedorak, V. I. and Hrehirchak, L. M. (2017), "Conceptual provisions of innovative activity of light industry enterprises". Vcheni zapysky universytetu "KROK". Seriia: Ekonomika, vol. 45, pp. 117—123.
6. Sirenko, K. Yu. (2014), "Trends in innovative development of light industry enterprises in the Chernihiv region", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 112—117.
7. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Economic statistics / Economic activity / Activity of enterprises (2010—2018)", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 01 October 2020).
8. Palyvoda, O. M. (2008), "Organization of innovative cooperation between light industry enterprises and related industries", Visnyk KPNU imeni Ivana Ohiienka. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 132—133.
9. Tsarenko, O. V. (2010), "Reengineering of small business as a means of implementing the target strategy of innovative development of light industry in the regions", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 62—65.
10. Honcharov, Yu. V. and Marchenko, T. I. (2010), "Substantiation of construction of cluster model of increase of investment and innovation potential of enterprises of light industry of Ukraine",. Lehka promyslovist, vol. 4, pp. 21—24.
11. Hnatyshyna, N. D. (2017), "Development of an innovation cluster management system for light industry enterprises", Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 136—145.

№ 21-22 2020, стор. 9 - 15

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-03

Кількість переглядів: 242

Відомості про авторів

І. О. Тарасенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

I. Tarasenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0003-3626-4377


Є. С. Несенюк

аспірант кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, Україна

E. Neseniuk

PhD student of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0002-7061-6092

Як цитувати статтю

Тарасенко І. О., Несенюк Є. С. Конкурентне економічне середовище легкої промисловості та інтеграція інноваційних стратегій підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 9–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.9

Tarasenko, I. and Neseniuk, E. (2020), “Competitive economic environment of the light industry and differentiation of enterprises innovation strategies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21-22, pp. 9–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.