EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
О. М. Саковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.54

УДК: 338.436:338.43.02

О. М. Саковська

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Анотація

У статті досліджено питання формування концептуальних основ розвитку кооперації у сфері сільського господарства, зокрема заходів, що вживаються на державному рівні задля розвитку кооперативів. Вказано, що сільськогосподарська кооперація є комплексною системою, діяльність якої спрямована на розвиток сільського господарства і сталий розвиток сільських територій. З'ясовано, що на сучасному етапі розвитку, кооперація характеризується нестабільністю та невизначеністю. Встановлено, що одним із ключових факторів, які гальмують розвиток сільськогосподарської кооперації, є недосконалість чинного законодавства, яким регулюється діяльність сільськогосподарських кооперативів. Зазначено, що розвиток та підтримка кооперативного руху на селі дасть змогу вирішити комплекс соціально-економічних завдань, пов'язаних з підвищенням рівня життя сільського населення, зниженням рівня бідності на селі, розбудовою інфраструктури, розвитком аграрного сектору, і, як наслідок, покращення економіки, як на рівні регіону так і країни.
Визначено ключові проблеми, що перешкоджають ефективному розвитку кооперативного руху на селі. Розроблено комплекс практичних рекомендацій із вирішення проблемних питань у зазначеній сфері, зокрема щодо державної підтримки сільськогосподарських кооперативів і підвищення рівня їх продуктивності.

Ключові слова: кооперація; сільське господарство; державна підтримка; розвиток; стратегія; сільська територія.

Література

1. Малік М.Й., Лузан Ю.Я. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 3—9.
2. Мосійчук Н.О. Сучасний стан розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2018. Вип. 284. С. 24—33.
3. Клокар О.О. Сільськогосподарська кооперація в Україні: ретроспективний та перспективний аналіз ефективного розвитку. Сталий розвиток економіки. 2013. № 6. С. 16—23.
4. Гайдуцький П.І., Саблук П.Т., Лупенко Ю.О. Аграрна реформа в Україні. К.: ННЦ ІАЕ, 2005. 424 с.
5. Чурилова Т.М. Державне регулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Часопис Київського університету права, 2013. Вип. 4. С. 262—265.
6. Скидан О.В. Інституціоналізація розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Ефективна економіка. 2010. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/efek_2010_7_6 (дата звернення: 03.11.2020 р.).
7. Фінашина Г.В. Механізм сільськогосподарської кооперації: сутність, структура та особливості функціонування. Вісник ЖНАЕУ. 2011. № 1, Т. 2. С. 170—179.
8. Про кооперацію. Закон України Документ № 1087-IV від 15.08.2020, підстава — 819-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text (дата звернення: 03.11.2020 р.).
9. Про сільськогосподарську кооперацію. Закон України № 469/97/ВР від 17.07.1997 р. у редакції від 19.01.2013, підстава — 5495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 03.11.2020 р.).
10. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 25.06.2018 № 856. Головний правовий портал України, 2020. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GI00295A.html (дата звернення: 03.11.2020 р.).
11. Динаміка зареєстрованих сільськогосподарських кооперативів у 2019 році. Державна служба статистики України, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.11.2020 р.).
12. Прийнято Закон "Про сільськогосподарську кооперацію" від 21.07.2020. Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України. Новинний Центр. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/196317.html (дата звернення: 03.11.2020 р.).
13. Sakovska O., Shpykuliak О., Ushkarenko Iu., Chmut А. Socio-economic institutions for development of cooperation. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Vol. 4. № 27. рр. 513—521.

О. Sakovska

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF COOPERATION DEVELOPMENT IN THE FIELD OF AGRICULTURE: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Summary

Agricultural cooperation is one of the important tools to support agricultural activities of the countryside. In recent years, the economic sector of Ukraine related to agriculture has faced a difficult situation, characterized by devaluation of rural residents, low motivation to work, lack of proper infrastructure, youth emigration, depopulation of rural areas and more. Therefore, the development and support of the cooperative movement in rural areas, particularly in the field of agriculture, will solve a set of socio-economic problems related with reducement of the urbanization volume, improvement of the living standards of the rural population, reducement of the rural poverty, infrastructure development, development of an agricultural sector, and as a result, economic improvements, both at the regional and national levels in general.
But, at present, the current stage of cooperation is characterized by instability and uncertainty. Despite the support measures implemented at the state level, the contribution of cooperation to the economic indicators of the country's development is minor. Thus, the study of the development of cooperation in the field of agriculture is currently gaining special relevance and requires further theoretical and methodological research.
The article examines the formation of conceptual foundations for the development of cooperation in the field of agriculture, in particular the measures taken at the state level for the development of cooperatives. It is indicated that agricultural cooperation is a complex system, the activities of which are aimed at the development of agriculture and sustainable development of rural areas. It was found that at the present stage of development cooperation is characterized by instability and uncertainty. It is established that one of the key factors hindering the development of agricultural cooperation is the imperfection and desuetude of the current legislation, which regulates the activities of agricultural cooperatives.
The key problems that hinder the effective development of the cooperative movement in rural areas have been identified. A set of practical recommendations for solving problematic issues in this area has been developed, particularly for the state support of agricultural cooperatives and increasing of their productivity.

Keywords: cooperation; agriculture; state support; development; strategy; rural area.

References

1. Malik, M.Y. and Luzan, Yu.Yа. (2010), "Problems of cooperation and integration relations in agroindustrial complex". Ekonomika APK, vol. 3, pp. 3—9.
2. Mosiichuk, N.O. (2018), "Current state of development of agricultural cooperation in Ukraine". Bioekonomika i agrarnij biznes Naukovij visnik NUBiP Ukrayini, vol. 284, pp. 24—33.
3. Klokar, A.A. (2013), "Agricultural cooperatives in Ukraine: a retrospective and prospective analysis of effective development", Stalij rozvitok ekonomiki, vol. 6, рр. 16—23.
4. Hajduts'kyj, P.I. Sabluk, P.T. and Lupenko, Yu.O. (2005), Ahrarna reforma v Ukraini [Agrarian reform in Ukraine], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
5. Churylova, T.M. (2013), "The State regulation of the development of agricultural service cooperatives", Chasopys Kyivs'koho universytetu prava, Vol. 4, рр. 262—265.
6. Skydan, O.V. (2010), "Institutionalization of agricultural cooperatives in Ukraine". Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_7_6 (Accessed 3 November 2020).
7. Finashyna, H.V. (2011), "Mechanism of agricultural cooperation: essence, structure and features of functioning", Visnyk ZhNAEU, vol. 1, рр. 170—179.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Cooperation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text (Accessed 3 November 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Agricultural Cooperation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 3 November 2020).
10. The main official site of Ukraine (2020), "The explanatory note to the draft Law of Ukraine "On Agricultural Cooperation", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GI00295A.html (Accessed 3 November 2020).
11. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2020), "Dynamics of registered agricultural cooperatives in 2019", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 3 November 2020).
12. Information Department of The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "Accepted The Law "On Agricultural Cooperation" of 21.07.2020", URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/196317.html (Accessed 3 November 2020).
13. Sakovska, O. Shpykuliak, О. Ushkarenko, Iu. Chmut, А. (2018). "Socio-economic institutions for development of cooperation". Financial and credit activities: problems of theory and practice, Vol. 4, no. 27, рр. 513—521.

№ 21-22 2020, стор. 54 - 60

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-03

Кількість переглядів: 224

Відомості про авторів

О. М. Саковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

О. Sakovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-2676-6170

Як цитувати статтю

Саковська О. М. Концептуальні засади розвитку кооперації у сфері сільського господарства: проблематика та шляхи вирішення. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 54–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.54

Sakovska, О. (2020), “Conceptual principles of cooperation development in the field of agriculture: problems and solutions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21-22, pp. 54–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.