EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
М. О. Беспалов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.97

УДК: 330.3:332

М. О. Беспалов

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджуються міжбюджетні відносини в Україні в умовах децентралізації. Встановлено, що у країнах Європи податкове вирівнювання досить часто проводиться через загальні податки, що перерозподіляються через державний бюджет на користь органів місцевого самоврядування, але не існує однакової тенденції щодо їх розподілу. З'ясовано зміни, що відбулися у Бюджетному та Податковому Кодексах України внаслідок децентралізації у напрямі розширення існуючої дохідної бази органів місцевого самоврядування шляхом закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел надходжень. Визначено, що для економного і ефективного витрачання фінансових ресурсів, поглиблення взаємодії із малим та середнім бізнесом, збереження виробничого потенціалу, сприяння збереженню та створенню робочих місць і пошуку джерел наповнення місцевих бюджетів варто вжити додаткових заходів з боку як місцевої, так і державної влади. Обгрунтовано, що дієвими можуть бути заходи щодо зменшення рівня наявної та недопущення виникнення нової податкової заборгованості; запровадження системи контролю і моніторингу ефективності та результативності бюджетних видатків; розроблення короткострокових регіональних програм інвестиційно-інноваційної діяльності тощо. Обгрунтовано, що реформи децентралізації виступають одним із основних фінансових інструментів сприяння економічному розвитку регіонів та територіальних утворень.

Ключові слова: міжбюджетні відносини; місцеві бюджети; децентралізація; фінансові ресурси; податкові надходження; органи місцевого самоврядування.

Література

1. Касич А.О., Петрушко А.С. Управління процесами децентралізації: Зарубіжний досвід та стратегічні завдання для України. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 71—77.
2. Костирко Л.А., Велентейчик Н.Ю. Зарубіжний досвід регулювання міжбюджетних відносин та можливості його адаптації в Україні. Часопис економічних реформ. 2016. Вип. 1. С. 55—64.
3. Кузькін Є.Ю., Котляревський Я.В., Шишко О.В. Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи їх розв'язання. Фінанси України. 2015. Вип. 12. С. 63—72.
4. Рибіна Л.О., Стадніченко Л.М., Іншина І.В. Сутність і значення фіскальної децентралізації для соціально-економічного розвитку Сумської області. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 121—124.
5. Родченко В.Б., Прус Ю.І. Вплив реформи фіскальної децентралізації на місцеві бюджети України. Соціальна економіка. 2016. Вип. 1. С. 59—68.
6. Романюк С.А. Децентралізація: теорія та практика застосування: монографія. Київ, НАДУ. 2018. 216 с.
7. Тульчинська С.О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів України: монографія. Херсон, Ви-во "ПП Вишемирський В.С.", 2014. 210 с.
8. Тульчинський Р.В. Детермінанти становлення нового регіоналізму: теорія, методологія, практика. Херсон: Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. 400 с.
9. Тульчинський Р.В. Фінансова децентралізація та її недоліки в умовах становлення нового регіоналізму в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. Вип. 15. С. 10—14.
10. Хребтій І.В. Зарубіжний довід децентралізації на місцевому і регіональному рівнях. Інвестиції: практика та досвід. 2019. Вип. 6. С.138—141.
11. Fiscal Decentralisation Database. URL: https://www.oecd.org/ctp/federalism/fiscal-decentralisation-database.htm

M. Bespalov

INTERGOVERNMENTAL RELATIONS IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Summary

The article examines intergovernmental relations in Ukraine in the context of decentralization. It is established that in European countries tax equalization is often carried out through general taxes, which are redistributed through the state budget in favor of local governments, but there is no uniform trend in their distribution. The changes that have taken place in the budget and tax codes of Ukraine as a result of decentralization in the direction of expanding the existing revenue base of local governments by securing stable sources of revenue for local budgets have been clarified. It is determined that additional measures should be taken by both local and state authorities to economically and efficiently spend financial resources, deepen cooperation with small and medium-sized businesses, preserve production potential, promote the preservation and creation of jobs and find sources of filling local budgets. It is substantiated that measures to reduce the level of existing and prevent the emergence of new tax arrears may be effective; introduction of a system of control and monitoring of efficiency and effectiveness of budget expenditures; development of short-term regional programs of investment and innovation activities with the definition of the most important areas of investment for the regions and the introduction of a system of local benefits for investors who will finance priority projects; ensuring effective management of communal property and real estate, solving land issues; elimination of organizational, administrative barriers that limit the opportunities for small businesses; promoting the revival of small and medium-sized businesses by finding new real forms of business development, the creation and operation of a network of information and analytical centers of small business. It is substantiated that decentralization reforms are one of the main financial instruments for promoting the economic development of regions and territorial entities. The process of fiscal decentralization is a mechanism that provides incentives for regions to effectively and responsibly manage public finances find and attract additional sources of financial resources.

Keywords: interbudgetary relations; local budgets; decentralization; financial resources; tax revenues; local governments.

References

1. Kasych, A.O. and Petrushko, A.S. (2017), "Management of decentralization processes: Foreign experience and strategic tasks for Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 13, pp. 71—77.
2. Kostyrko, L.A. and Velentejchyk, N.Ju. (2016), "Foreign experience in regulating intergovernmental relations and the possibility of its adaptation in Ukraine", Chasopy's ekonomichny'x reform, vol. 1, pp. 55—64.
3. Kuzjkin, Je.Ju. Kotljarevsjkyj, Ja V. and Shyshko, O. V. (2015), "Foreign experience of fiscal decentralization: problems and ways to solve them", Finansy' Ukrayiny', vol. 12, pp. 63—72.
4. Rybina, L.O. Stadnichenko, L.M. and Inshyna, I.V. (2018), "The essence and significance of fiscal decentralization for the socio-economic development of Sumy region", Pry'chornomors'ki ekonomichni studiyi, vol. 34, pp. 121—124.
5. Rodchenko, V.B. and Prus, Ju.I. (2016), Vplyv reformy fiskaljnoji decentralizaciji na miscevi bjudzhety Ukrajiny, Social'na ekonomika, vol. 1, pp. 59—68.
6. Romanjuk, S.A. (2018), Decentralizacija: teorija ta praktyka zastosuvannja [Decentralization: theory and practice of application], Kiev, Ukrainian.
7. Tul'chyns'ka, S.O. (2014), Perspektyvy ta dominanty rozvytku intelektual'no-innovatsijnoi systemy rehioniv Ukrainy [Perspectives and domains of development of the intellectual-innovative system of regions of Ukraine], PP Vyshemyrs'kyj V.S., Kherson, Ukrainian.
8. Tul'chy'ns'ky'j, R.V. (2018), Determinanty' stanovlennya novogo regionalizmu: teoriya, metodologiya, prakty'ka [Determinants of the formation of a new regionalism: theory, methodology, practice], Vyshemirsky VS Publishing House, Kherson, Ukrainian.
9. Tul'chy'ns'ky'j, R.V. (2018), "Financial decentralization and its shortcomings in the formation of a new regionalism in Ukraine", Investy'ciyi prakty'ka ta dosvid, vol. 15. pp. 10—14.
10. Khrebtij, I.V. (2019), "Foreign proof of decentralization at the local and regional levels", Investy'ciyi prakty'ka ta dosvid, vol. 6, pp. 138—141.
11. OECD (2020), "Fiscal Decentralisation Database", Available at: https://www.oecd.org/ctp/federalism/fiscal-decentralisation-database.htm (Accessed 05 Nov 2020).

№ 21-22 2020, стор. 97 - 100

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-03

Кількість переглядів: 244

Відомості про авторів

М. О. Беспалов

здобувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

M. Bespalov

Сandidate for a degree of the Department of management and public administration, Academician Yuri Bugay International university of science and technology

ORCID:

0000-0002-5575-8455

Як цитувати статтю

Беспалов М. О. Міжбюджетні відносини в Україні в умовах децентралізації. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 97–100. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.97

Bespalov, M. (2020), “Intergovernmental relations in Ukraine in the conditions of decentralization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21-22, pp. 97–100. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.