EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ЇХ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ
К. О. Кухта, Т. А. Орошан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.106

УДК: 657.3.246

К. О. Кухта, Т. А. Орошан

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ЇХ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

Анотація

Забезпечення конкурентоспроможності будь-якого виробничого підприємства на сучасному етапі розвитку сучасної економіки можливе через досягнення ефективності діяльності, підтримка фінансової стійкості, і насамперед наявність матеріально-технічного забезпечення, яким виступають його основні фонди.
Необхідно зазначити, що одна із найважливіших характеристик основних фондів є їх функціонування, участь у виробничому процесі — знос. Саме тому на будь-якому підприємстві потрібно слідкувати за станом виробничого обладнання та проводити заміну їх новими. Пропозиції щодо покращення процесу відновлення, дослідження сучасного ринку будь якого виробничого обладнання та пошуку оптимальних джерел фінансування будуть актуальні для кожного підприємства.
У статті представлено теоретичний та практичний аналіз відтворення основних фондів підприємства. З цього приводу слушними стали вивчення показників ефективності використання основних фондів: фондомісткість, фондоозброєність, фондовіддача. Проведено класифікацію основних засобів.
Розглянуто наявні підходи до класифікації основних засобів підприємств, узагальнено і систематизовано класифікацію та запропоновано систему групування на рахунках бухгалтерського обліку інформації про виробничі та невиробничі основні засоби.

Ключові слова: основні засоби; основні фонди; амортизація; фондовіддача; фондомісткість; класифікація основних засобів.

Література

1. Державний класифікатор України ДК 013-97 "Класифікація основних фондів" від 19.08.1997 р №507 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0507217-97#Text
2. Економіка підприємства: навч. посібник / За ред. Шаповал В.М. — Київ, 2006. — 488 с.
3. Кафка С.М. Основні засоби: класифікація для цілей обліку / С.М. Кафка // Вісник ЖДТУ. — 2013. Вип. 1 (63). — С. 87—92.
4. Кацевич В.К. Основні засоби: характеристика та класифікація // Економічні науки. — 2011. — Вип. 8. — С. 230—236. — (Серія: Облік і фінанси).
5. Малюга Н.М. Об'єкти бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємства і організацій: [словник] / Н.М. Малюга, О.О. Зеленіна. — Житомир: ЖДТУ, 2009. — 56 с.
6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014#Text
7. Оспіщев В.І. Сучасний підхід до класифікації основних засобів на підприємствах роздрібної торгівлі / В.І. Оспіщев, Є.Є. Єремія // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — 2010. — Вип.1. — С.146—152.
8. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.
9. Радзивилюк Ю.В. Особливості класифікації основних засобів на промислових підприємствах/ Ю.В. Радзивилюк // Економічні науки. — 2010. — Вип.7 (3). — С. 64—68.

K. Kukhta, T. Oroshan

CLASSIFICATION OF FIXED ASSETS AS AN IMPORTANT PREREQUISITE FOR THEIR ACCOUNTING AND ANALYSIS

Summary

Ensuring the competitiveness of any manufacturing enterprise at the present stage of development of the modern economy is possible through the achievement of efficiency, maintenance of financial stability, and above all the availability of logistics, which are its fixed assets. It should be noted that one of the most important characteristics of fixed assets is their functioning, participation in the production process — depreciation. That is why at any enterprise it is necessary to monitor the condition of production equipment and replace them with new ones. Suggestions for improving the recovery process, researching the modern market of any production equipment and finding optimal sources of funding will be relevant for every company.
The article presents a theoretical and practical analysis of the reproduction of fixed assets of the enterprise. In this regard, it was appropriate to study the indicators of efficiency of fixed assets: capital intensity, capital adequacy, return on assets. The classification of fixed assets.
The article is devoted to solving the topical problem of reproduction of fixed assets of the enterprise and analysis of own sources of financing of this process. The purpose of this study is to systematize the existing provisions for the study of the process of reproduction of fixed assets, characterization, analysis and evaluation of own sources of reproduction of fixed assets. To do this, the concept of fixed assets was considered, as well as the essence and objectives of the process of their reproduction. The authors described the process of reproduction of fixed assets, gave its options, assessed the sources of funding for this process and improved the strategy of their use.
The available approaches to the classification of fixed assets of enterprises are considered, the classification is generalized and systematized and the system of grouping on the accounts of accounting information about productive and non-productive fixed assets is offered.
Fixed assets can be considered from the point of view accounting, tax accounting, from the point of view of economics, finance and other economic sciences, but having got acquainted with various interpretations of fixed assets, it is possible to come to a conclusion, that fixed assets are an integral part of production resources that are used in the course of economic activity in unchanged natural form for a long period of time and distribute their value on enterprise costs.

Keywords: fixed assets; fixed assets; depreciation; return on assets; capital intensity; classification of fixed assets.

References

1. State Committee of Ukraine for Standardization, Metrology and Certification (1997), "State Classifier of Ukraine SC 013-97 "Classification of fixed assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0507217-97#Text (Accessed 20 Oct 2020).
2. Shapoval, V.M. (2006), Ekonomika pidpryiemstva [Economics of the enterprise], Kyiv, Ukraine.
3. Kafka, S.M. (2013), "Fixed assets: classification for accounting purposes", Visnyk ZhDTU, vol. 1 (63), pp. 87—92.
4. Katsevych, V.K. (2011), "Fixed assets: characteristics and classification", Ekonomichni nauky (Seriia: Oblik i finansy), vol. 8, pp. 230—236.
5. Maliuha, N.M. and Zelenina, O.O. (2009), Ob'iekty bukhhalters'koho obliku zghidno z Planom rakhunkiv bukhhalters'koho obliku aktyviv, kapitalu, zobov'iazan' i hospodars'kykh operatsij pidpryiemstva i orhanizatsij [Objects of accounting in accordance with the Chart of Accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
6. IFRS (2012), "International Accounting Standard 16 "Fixed Assets"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014#Text (Accessed 20 Oct 2020).
7. Ospischev, V.I. and Yeremiia, Ye.Ye. (2010), "Modern approach to the classification of fixed assets in retail enterprises", Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, vol. 1, pp. 146—152.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "Draft Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine to Improve Tax Administration, Eliminate Technical and Logical Inconsistencies in Tax Legislation", available at: https://ips.ligazakon.net/document/JI00230I (Accessed 20 Oct 2020).
9. Radzyvyliuk, Yu.V. (2010), "Features of the classification of fixed assets in industrial enterprises", Ekonomichni nauky (Seriia : Oblik i finansy), vol. 7 (3), pp. 64—68.

№ 21-22 2020, стор. 106 - 111

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-03

Кількість переглядів: 366

Відомості про авторів

К. О. Кухта

к. е. н., методист, викладач обліково-фінансових дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, ВСП "Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії"

K. Kukhta

PhD in Economics, Methodist, teacher of accounting and financial disciplines, specialist of the highest qualification category of VSP "Lubny financial and economic professional college of Poltava State Agrarian Academy"

ORCID:

0000-0002-2649-3128


Т. А. Орошан

директор, ВСП "Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії", відмінник аграрної освіти та науки, викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

T. Oroshan

Principal of Lubny Financial-economic college of VSP "Lubny financial and economic professional college of Poltava State Agrarian Academy", excellent in agricultural education and science, teacher-methodologist, specialist of the highest qualification category

ORCID:

0000-0003-3114-1423

Як цитувати статтю

Кухта К. О., Орошан Т. А. Класифікація основних засобів як важлива передумова їх обліку та аналізу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 106–111. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.106

Kukhta, K. and Oroshan, T. (2020), “Classification of fixed assets as an important prerequisite for their accounting and analysis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21-22, pp. 106–111. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.106

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.