EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
Р. В. Палагусинець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.140

УДК: 354

Р. В. Палагусинець

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

Анотація

У статті досліджується захист інтелектуального капіталу та власності як один із важливих законодавчих елементів у структурі дипломатичного апарату України у сучасних міжнародних відносинах. Аналізуються та оцінюється правовий та професійно-кваліфікаційний чинники, що впливають на стан, розвиток та формування інтелектуального капіталу дипломатичного службовця. Обумовлюється необхідність поліпшення існуючого якісного складу трудового потенціалу з метою підвищення результативності процесів відтворення інтелектуального капіталу Проаналізовано трактування сутності категорії "інтелектуальний капітал", визначено структуру та функції інтелектуальних ресурсів дипломатичного управління в системі ресурсного забезпечення дипломатичного управління, наведена варіативна типологія ресурсів дипломатичного управління. Досліджено проблему управління інтелектуальним капіталом у сфері дипломатичної служби, підготовці та перепідготовці кадрів для дипломатичної та державної служби. Оцінена система дипломатичної служби України на сучасному етапі, яка проходить складний процес її вдосконалення для інтеграції в міжнародне співтовариство. Визначено основні елементи діяльності дипломатичних представництв, де основні аспекти роботи базуються на захисті інтересів та законних прав та свобод громадян країни за кордоном та реалізації безпеки суспільства та держави. Описано головні характерні ознаки дипломатичного службовця задля формування відповідної ефективної діяльності установи. У дослідженні наведені достовірні службові дані фактичних показників наявності, розподілу, співвідношення кадрового складу дипломатичної служби України за період з 2017—2020 рр. Проаналізовано кількісні показники щодо мовної підготовки та професійного навчання штатних працівників дипломатичної служби. Досліджено, що підготовка дипломатичних кадрів здійснюється Дипломатичною академією України, котрі в інтелектуальному, соціокультурному і професійному відношенні відповідали б реаліям сучасного світу. Доведено, що інтелектуальний капітал на сучасному етапі розглядається в основному з позицій підприємств, однак розвиток цього елементу в галузі дипломатичної служби повинен інтенсивно розвиватися та вдосконалюватися. Досліджено проблеми захисту прав інтелектуальної власності дипломатичної служби.

Ключові слова: інтелектуальний капітал; інтелектуальний ресурс; дипломатична служба; захист прав інтелектуальної власності; об'єкти інтелектуальної власності.

Література

1. Столяр О. Розвиток дипломатичної служби в контексті європейського вибору України. Внутрішні й зовнішні аспекти євроінтеграційної політики України: матеріали конгресу за міжнар. участю (Київ, 17—18 жовт. 2013 р.) / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, І.А. Грицяка, С.В. Загороднюка. Київ: НАДУ, 2013. С. 97—98.
2. Гончарова А.О. Дипломатична служба як складова частина державної служби України. Актуальні проблеми державного управління. 2011. № 1. С. 420—424. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_51 (дата звернення 03.10.2020).
3. Про дипломатичну службу України: Закон України від 20.09.2001 № 2728-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2728-14 (дата звернення 03.10.2020).
4. Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України: Указ Президента України від 06.04.2011 № 381/2011 // Відомості Верховної Ради України. URL: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/381/2011 (дата звернення 03.10.2020).
5. Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба: [навч. посіб.]. Київ: Либідь, 2001. 255 с.
6. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/ (дата звернення 03.10.2020).
7. Амосов О.Ю., Гавкалова Н.Л. Підготовка кадрів для державної служби як засіб формування інтелектуального капіталу державної служби. 2009. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09aoykdu.pdf (дата звернення 03.10.2020).
8. Марутян Р. Інтелектуальні ресурси державного управління в системі забезпечення державної влади. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 1. С. 277—286. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2012_1_30 (дата звернення 03.10.2020).
9. Попело О.В. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект і сучасні тенденції розвитку в Україні. Економіка і регіон. 2015. № 2. С. 66—78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2015_2_14 (дата звернення 03.10.2020).
10. Кулінич М. Освітня підготовка дипломатів: сучасний контекст. Україна дипломатична. 2013. Вип. 14. С. 464—475. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2013_14_30 (дата звернення 03.10.2020).
11. Білоус І.М. Захист прав інтелектуальної власності: український і зарубіжний досвід. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. 2016. Вип. 11. С. 20—27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2016_11_4 (дата звернення 03.10.2020).

R. Palahusynets

PROTECTION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE DIPLOMATIC SERVICE

Summary

The article examines the protection of intellectual capital and property as one of the important legislative elements in the structure of the diplomatic apparatus of Ukraine in modern international relations. Legal and professional qualification factors influencing the state, development and formation of intellectual capital of a diplomatic official are analyzed and evaluated. The necessity of improving the existing qualitative composition of labor potential in order to increase the effectiveness of intellectual capital reproduction processes is analyzed. The interpretation of the essence of the category "intellectual capital" is analyzed, the structure and functions of intellectual resources of diplomatic management The problem of intellectual capital management in the field of diplomatic service, training and retraining for diplomatic and civil service is studied. The system of the diplomatic service of Ukraine at the present stage, which is undergoing a complex process of its improvement for integration into the international community, has been assessed. The main elements of the activity of diplomatic missions are determined, where the main aspects of work are based on protection of interests and legal rights and freedoms of citizens of the country abroad and realization of security of society and the state. The main characteristic features of a diplomatic official for the formation of the corresponding effective activity of the institution are described. The study provides reliable official data on the actual indicators of availability, distribution, ratio of personnel of the diplomatic service of Ukraine for the period from 2017 to 2020. Analyzed quantitative indicators on language training and vocational training of staff of the diplomatic service. It is investigated that the training of diplomatic personnel is carried out by the Diplomatic Academy of Ukraine, which in intellectual, socio-cultural and professional terms would correspond to the realities of the modern world. It is proved that intellectual capital at the present stage is considered mainly from the standpoint of enterprises, but the development of this element in the field of diplomatic service should be intensively developed and improved. The problems of protection of intellectual property rights of the diplomatic service are investigated.

Keywords: intellectual capital; intellectual resource; diplomatic service; protection of intellectual property rights; intellectual property.

References

1. Stolyar, O. (2013), "Development of diplomatic service in the context of Ukraine's European choice", Vnutrishni j zovnishni aspekty ievrointehratsijnoi polityky Ukrainy [Internal and external aspects of Ukraine's European integration policy], Materialy konhresu za mizhnarodnoiu uchastiu [Proceedings of the congress with international participation], National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine, pp. 97—98.
2. Honcharova, A.O. (2011), "Diplomatic service as an integral part of the civil service of Ukraine", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 1. pp. 420—424, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_51 (Accessed 03 Oct 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On the diplomatic service of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2728-14 (Accessed 03 Oct 2020).
4. The Decree of the President of Ukraine (2011), "On approval of the Regulation on the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/381/2011 (Accessed 03 Oct 2020).
5. Humeniuk, B.I. and Scherba, O.V. (2001), Suchasna dyplomatychna sluzhba [Modern diplomatic service], Lybid', Kyiv, Ukraine.
6. The official site of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2020), available at: https://mfa.gov.ua/ (Accessed 03 Oct 2020).
7. Amosov, O.Yu. and Havkalova, N.L. (2009), "Training for the civil service as a means of forming the intellectual capital of the civil service", available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09aoykdu.pdf (Accessed 03 Oct 2020).
8. Marutian, R. (2012), "Intellectual resources of public administration in the system of state power", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 1, pp. 277—286, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2012_1_30 (Accessed 03 Oct 2020).
9. Popelo, O.V. (2015), "Intellectual capital: theoretical aspect and current trends in Ukraine", Ekonomika i rehion, vol. 2, pp. 66—78, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2015_2_14 (Accessed 03 Oct 2020).
10. Kulinych, M. (2013), "Educational training of diplomats: modern context", Ukraina dyplomatychna, vol. 14, pp. 464-475, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2013_14_30 (Accessed 03 Oct 2020).
11. Bilous, I.M. (2016), "Protection of intellectual property rights: Ukrainian and foreign experience", Visnyk Mariupol's'koho derzhavnoho universytetu. Seriia : Pravo, vol. 11, pp. 20—27, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2016_11_4 (Accessed 03 Oct 2020).

№ 21-22 2020, стор. 140 - 146

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-12-03

Кількість переглядів: 217

Відомості про авторів

Р. В. Палагусинець

к. е. н., заступник керівника відділу Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків, Апарат Верховної Ради України

R. Palahusynets

PhD in Economics, Deputy Head of Division Inter-Parliamentary Relations Directorate, Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1399-7164

Як цитувати статтю

Палагусинець Р. В. Захист інтелектуального капіталу дипломатичної служби. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 140–146. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.140

Palahusynets, R. (2020), “Protection of the intellectual capital of the diplomatic service”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21-22, pp. 140–146. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.140

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.