EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: ПРЯМОГО ТА НЕПРЯМОГО ВПЛИВУ
А. Д. Барзилович

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.147

УДК: 614.2

А. Д. Барзилович

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: ПРЯМОГО ТА НЕПРЯМОГО ВПЛИВУ

Анотація

Відсутність фінансової стабільності у системі охорони здоров'я та підвищений попит на якісні та безпечні медичні послуги підкреслюють важливість регуляторної політики держави як вирішального чинника модернізації інфраструктури, розвитку інновацій та підвищення конкурентоспроможності в галузі охорони здоров'я. Відповідно до визначеної мети у статті проведено огляд методів державного регулювання ринку медичних послуг України. В рамках дослідження теоретичних основ сучасного стану ринку медичних послуг під впливом реформування системи охорони здоров'я, на основі проведеного SWOT-аналізу ринку медичних послуг України визначено позитивні та негативні чинники, що існують на ринку, та окреслено потенційні можливості та загрози від подальшого реформування системи охорони здоров'я. Досліджено методи державного регулювання системи охорони здоров'я та встановлено, що вони не забезпечують формування конкурентного середовища на ринку медичних послуг, що негативно впливає на якість послуг та можливості залучення фінансових інвестицій. Проаналізовано світові тенденції розвитку державного регулювання охорони здоров'я, виявлено позитивні зрушення у розвитку сфери охорони здоров'я за рахунок впровадження концепції державно-приватного партнерства. Узагальнено існуючу міжнародну практику функціонуючих моделей державно-приватного партнерства на ринку медичних послуг та специфіку їх впровадження в окремих країнах Євросоюзу. Запропоновано розглядати впровадження концепції державно-приватного партнерства у якості методу опосередкованого регулювання ринку медичних послуг для покращення конкурентного середовища, залучення приватних інвестицій, удосконалення інфраструктури ринку медичних послуг, підтримки інноваційного розвитку галузі.

Ключові слова: ринок медичних послуг; інфраструктура; методи регулювання ринку; реформування охорони здоров'я; державно-приватне партнерство.

Література

1. Барзилович А.Д. Механізми державного регулювання надання медичних послуг в Україні. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 1 (24). С. 86—90.
2. Гладун З.С. Концептуальні засади державного-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров'я населення. Медичне право України: проблеми становлення та розвитку: мат-ли I Всеукр. наук.-практ. конф., (19—20 квітня 2007, м. Львів). Львів, С. 73—79.
3. Гук А. Секторальний огляд ДПП у сфері: охорона здоров'я. URL: http://ppp-ukraine.org/wp-content/uploads/2015/09/Sector-Brief-Healthcare-UKR.pdf (дата звернення: 22.07.2020).
4. Долот В.Д., Дудка, Л.А., Ляховченко В.В. Державне регулювання керованої медичної допомоги (за матеріалами літературних джерел). Економіка та держава. 2012. № 4. С. 110—112.
5. Євтушенко О.А. Механізми державного управління ціноутворенням в охороні здоров'я: автореф. дис.... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецький державний університет управління. Донецьк, 2006. 22 с.
6. Закон України "Про державно-приватне партнерство" від 01.07.2010 р. № 2404-VI. URL: http://search.ligazakon.ua (дата звернення: 22.07.2020).
7. Іванов Ю.Б., Бережна Ю.В. Інструментарій державного регулювання сфери охорони здоров'я в Україні. Економіка і регіон. 2014. № 4 (47). C. 101—106.
8. Камінська Т.М. Про розвиток квазіринкових відносин в охороні здоров'я. URL: http://www.ief.org.ua/Arjiv_ET/Kaminska206.pdf (дата звернення: 22.07.2020).
9. Клименко Н.Г. Методи, заходи та засоби державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1122 (дата звернення: 22.07.2020).
10. Мартякова О.В., Трикоз І.В. Механізм реалізації державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я. Часопис економічних реформ. 2013. № 4 (12). С. 33—39.
11. Москаленко В.Ф. Принципи організації оптимальної моделі системи охорони здоров'я: український контекст: монографія. Київ: "Книга плюс", 2008. 320 с.
12. Надюк З.О. Механізми державного регулювання ринку медичних послуг в Україні: дис.... д-ра наук: 25.00.02. 2009. 20 с.
13. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2168-19 (дата звернення: 22.07.2020).
14. Рожкова І.В., Солоненко І.М. Децентралізація управління у сфері охорони здоров'я на місцевому рівні: монографія. Київ: Фенікс, 2008. 160 с.
15. Сильвестров С.Н. Партнерство государства и частного сектора. Экономика России — ХХI век. 2004. №18. С. 24.
16. Barlow J., Roehrich J., Wright S. De facto privatization or a renewed role for the EU? Paying for Europe's healthcare infrastructure in a recession. J R Soc Med. 2010.
17. Bоhm K., Schmid A., Gоtze R., Landwehr C., Rothgang H. Classifying OECD healthcare systems: A deductive approach, TranState Working Papers. No. 165, Universitаt Bremen, Collaborative Research Center. 2012. 597 p.

A. Barzylovych

METHODS OF STATE REGULATION OF THE MARKET OF MEDICAL SERVICES: DIRECT AND INDIRECT INFLUENCE

Summary

The lack of financial stability in the health care system and the improvement of the quality and safety of medical services underline the importance of the state's regulatory policy as a crucial factor in modernizing infrastructure, developing innovations and increasing competitiveness in the healthcare sector. In accordance with the defined purpose, the articles review the methods of state regulation of the market of medical services in Ukraine. Within the study of the theoretical main states of the medical services market under the influence of health care reform on the basis of the SWOT-analysis of the medical services market of Ukraine identified positive and negative factors existing in the market, as well as some potential opportunities and threats from further health care reform. health. The methods of state regulation of health care systems, which apply to the methods of direct and indirect influence, in particular, the methods of indirect influence include administrative, legal and direct economic methods, the methods of indirect influence, which belong mainly to fiscal instruments developed on the basis of proposals and quality of medical services and improving solvent market experience. It is established that the existing methods of state regulation do not create a competitive environment in the market of medical services, which negatively affects the quality of services and the ability to solve financial investments. The world tendencies of development of the state regulation of health care are analyzed, positive shifts in the development of the health care sphere due to the introduction of the concepts of public-private partnership are revealed. The existing international practice of existing models of public-private partnership in the market of medical services and the specialty of their implementation in some EU countries are summarized. It is proposed to consider the introduction of public-private partnership concepts as a method of indirect regulation of the medical services market to improve the competitive environment, reduce private investment, improve the infrastructure of the medical services market, support the innovative development of the industry.

Keywords: medical services market; infrastructure; market regulation methods; health care reform; public-private partnership.

References

1. Barzilovich, A.D. (2020), "Mechanisms of state regulation of medical services in Ukraine", Public administration and customs administration, vol. 1 (24), pp. 86—90.
2. Gladun, Z.S. (2007), "Conceptual principles of state and legal regulation of relations in the field of public health", Medychne pravo Ukrainy: problemy stanovlennia ta rozvytku. Persha Vseukrains'ka naukovo-praktychna konferentsiia [Conference Proceedings of the First All-Ukrainian. scientific-practical conference. First All-Ukrainian. scientific-practical conference], Lviv, Ukraine, pp. 73—79.
3. Hook, A. (2015), "Sectoral review of PPPs in the field: health care", available at: http://ppp-ukraine.org/wp-content/uploads/2015/09/Sector-Brief-Healthcare-UKR.pdf (Accessed: 22.07.2020).
4. Dolot, V.D. Dudka, L.A. and Lyakhovchenko, V.V. (2012), "State regulation of managed medical care (according to literature sources)", Economy and state, vol. 4, pp. 110—112.
5. Yevtushenko, O.A. (2006), "Mechanisms of public pricing management in health care: author's ref", Abstract of PhD. dissertation, Public Administration, Donetsk State University of Management, Donetsk, Ukraine.
6. The Verhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "About public-private partnership", available at: http://search.ligazakon.ua (Accessed: 22.07.2020).
7. Ivanov, Yu.B. and Berezhna, Yu.V. (2014), "Tools for state regulation of health care in Ukraine", Economy and region, vol. 4 (47), pp. 101—106.
8. Kaminska, T.M. (2006), "On the development of quasi-market relations in health care", available at: http://www.ief.org.ua/Arjiv_ET/Kaminska206.pdf (accessed: 22.07.2020).
9. Klimenko, N.G. (2017), "Methods, measures and means of state regulation of non-governmental institutions in the field of national security", Public administration: improvement and development, vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1122 (Accessed at: 22.07.2020).
10. Martyakova, O.V. and Trikoz, I.V. (2013), "Mechanism for implementing public-private partnerships in the field of health care", Journal of Economic Reforms, vol. 4 (12), pp. 33—39.
11. Moskalenko, V.F. (2008), Pryntsypy orhanizatsii optymal'noi modeli systemy okhorony zdorov'ia: ukrains'kyj kontekst [Principles of organization of the optimal model of the health care system: Ukrainian context: monograph], Book plus, Кyiv, Ukraine.
12. Nadyuk, Z.O. (2009), "Mechanisms of state regulation of the market of medical services in Ukraine", Abstract of PhD. dissertation, Public Administration, Klasychnyj pryvatnyj universyte, Zaporizhzhia, Ukraine.
13. The Verhovna Rada of Ukraine (2018), "The Low of Ukraine "About the state financial guarantees of medical service of the population", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text (Accessed: 22.07.2020).
14. Rozhkova, I.V. and Solonenko, I.M. (2008), Detsentralizatsiia upravlinnia u sferi okhorony zdorov'ia na mistsevomu rivni: monohrafiia [Decentralization of health care management at the local level: a monograph], Phoenix, Kyiv, Ukraine.
15. Silvestrov, S.N. (2004), "Partnership of the state and the private sector", Economy of Russia - XXI century, vol. 18. pp. 24.
16. Barlow, J. Roehrich, J. and Wright, S. (2010), "De facto privatization or a renewed role for the EU? Paying for Europe's healthcare infrastructure in a recession", J R Soc Med.
17. Bоhm, K. Schmid, A. Gоtze, R. Landwehr, C. and Rothgang, H. (2012), Classifying OECD healthcare systems: A deductive approach, TranState Working Papers, vol. 165, Collaborative Research Center, Universitаt Bremen.

№ 21-22 2020, стор. 147 - 153

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-12-03

Кількість переглядів: 258

Відомості про авторів

А. Д. Барзилович

к. м. н., директор, МЦ "КіндерКлінік", м. Київ, Україна

A. Barzylovych

PhD in Medical Sciences, Director, MC KinderKlinik

ORCID:

0000-0002-0330-5147

Як цитувати статтю

Барзилович А. Д. Методи державного регулювання ринку медичних послуг: прямого та непрямого впливу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 147–153. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.147

Barzylovych, A. (2020), “Methods of state regulation of the market of medical services: direct and indirect influence”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21-22, pp. 147–153. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.147

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.