EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРОГРАМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
М. В. Плекан, Т. С. Гайдучок, Г. В. Головчак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.10

УДК: 330

М. В. Плекан, Т. С. Гайдучок, Г. В. Головчак

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРОГРАМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

У статті проведено якісну та кількісну оцінку переваг та недоліків програм автоматизації бухгалтерського обліку на основі контент-аналізу та статистичного аналізу інтеграції інформаційних систем у практиці українських підприємств. Визначено три ключові тенденції в сфері автоматизації бухгалтерського обліку, які ведуть до скорочення кількості недоліків та проблем при автоматизації. Встановлено, що на внутрішньому ринку України збільшується кількість підприємств, які використовують програми автоматизації бухгалтерського обліку. Це призводить до розвитку ринку надання послуг з розробки, підтримки, супроводу, налаштування програм автоматизації, зростання конкуренції серед компаній-розробників, постачальників послуг. По-друге, зростання рівня автоматизації бухгалтерського обліку серед підприємств веде до зростання кількості переваг та скорочення численних недоліків. Загалом переваги стосуються оперативності, гнучкості, швидкості, скорочення рівня помилок у роботі підприємства, зростання рівня підзвітності та інтеграції управлінського обліку. З іншої сторони, недоліки стосуються переважно неготовності персоналу до змін, адаптації до нових технологічних умов роботи, високої вартості інтеграції програм автоматизації обліку. Зазначені тенденції призвели до розуміння компаніями розробниками та постачальниками визначених проблем, недоліків автоматизації, а, як наслідок, пропозиції вирішення цих проблем. Кейси компаній доводять, що вартість автоматизації скорочується завдяки росту конкуренції на внутрішньому ринку надання послуг розробки, супроводу та підтримки автоматизації. Відтак основні недоліки автоматизації — ціна, потреба в навчанні та адаптації персоналу, постійна потреба в налаштуваннях та доопрацюваннях — нівелюються.

Ключові слова: автоматизація бухгалтерського обліку; програми автоматизації обліку; інформаційні системи в обліку.

Література

1. Rentsoft. Переваги 1С:Підприємство — основні переваги та недоліки програми. URL: https://rentsoft.ua/ua/blog/preimushchestva-1c-predpriyatie-osnovnye-dostoinstva-i-nedostatki-programmy/ (дата звернення 07.11.2020).
2. Астапенко К., Осадчук С. Переваги та недоліки автоматизації бухгалтерського, податкового обліку в Україні та європейських країнах. Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України (м. Київ, 6 червня 2019 р.), 16—19.
3. Державна служба статистики України. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2018—2019 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 07.11.2020).
4. Куліш О.А. Програмне забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві. Науковий вісник, 2015. С. 246—251.
5. Навчальний центр Стимул (2020). Чому 1С? Переваги та недоліки для ведення обліку в Україні. URL: https://stimul.kiev.ua/articles.htm?a=chomu_1s_perevagi_ta_nedoliki_dlya_vedennya_obliku_v_ukraini (дата звернення 07.11.2020).
6. Несенюк А.С. Переваги і недоліки використання серверів онлайн-бухгалтерії підприємствами на території України (Doctoral dissertation, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського). 2019. С. 322—323.
7. Офіційний сайт компанії HOTKEY. URL: https://www.hotkey.ua/uk/ (дата звернення 07.11.2020).
8. Офіційний сайт ТОВ "Компанія Уніпро". Переваги та недоліки програми компанії "1С". (1С: Бухгалтерія, 1С: Підприємство). URL: https://unipro.com.ua/ua/perevagy-ta-nedoliky-programy-kompaniyi--1s----1s--buhgalteriya--1s--pidpryyemstvoredpryyatye/ (дата звернення 07.11.2020).
9. Павелчак-Данилюк О. Обгрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах. Вісник ТНТУ. Тернопіль: ТНТУ, 2014. Т. 73. № 1. С. 209—218.
10. Поліщук О.М. Особливості застосування комп'ютерних технологій для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 2014, (11 (2)), 287—293.
11. Стригуль Л.С., Ковальов А.Г. Сучасний стан та проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах України. 2010.
12. Шипунова О.В., Єльнікова Ю.В. Автоматизація управління підприємством: основні принципи, функції та підходи. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Суми: УАБС НБУ, 2011. Т. 31. C. 303—315.
13. Яковенко С.Л., Минич Ю.В. Автоматизація бухгалтерського обліку: актуальні питання сьогодення. Світове господарство і міжнародні економічні відносини, 2018, 83.

M. Plekan, T. Haiduchok, H. Holovchak

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ACCOUNTING AUTOMATION PROGRAMS

Summary

The article presents a qualitative and quantitative assessment of the advantages and disadvantages of accounting automation programs based on content analysis and statistical analysis of the integration of information systems in the practice of Ukrainian enterprises. Three key trends in the field of accounting automation have been identified, which lead to a reduction in the number of shortcomings and problems in automation. It is established that in the domestic market of Ukraine the number of enterprises that use accounting automation programs is increasing. This leads to the development of the market for the provision of services for the development, support, maintenance, configuration of automation programs, increasing competition among companies, developers, service providers. Second, the increase in the level of accounting automation among enterprises leads to an increase in the number of advantages and a reduction in numerous disadvantages. In general, the advantages relate to efficiency, flexibility, speed, reducing the level of errors in the enterprise, increasing the level of accountability and integration of management accounting. On the other hand, the shortcomings relate mainly to the unwillingness of staff to change, adaptation to new technological working conditions, the high cost of integration of accounting automation programs. These trends have led to the understanding of companies developers and suppliers of certain problems, the shortcomings of automation, and as a consequence of the proposal to solve these problems. The cases of companies prove that the cost of automation is reduced due to increased competition in the domestic market of automation development, maintenance and support services. Therefore, the main shortcomings of automation — the price, the need for training and adaptation of staff, the constant need for adjustments and refinements — are offset.
Accounting is important in the management of economic activity of the enterprise. His information ensures the livelihood of others management functions, in particular: planning, control, economic analysis, and determines the possibility of developing the entire management system.

Keywords: accounting automation; accounting automation programs; accounting information systems.

References

1. Rentsoft (2019), "Advantages of 1C: Enterprise - the main advantages and disadvantages of the program", available at: https://rentsoft.ua/ua/blog/preimushchestva-1c-predpriyatie-osnovnye-dostoinstva-i-nedostatki-programmy/ (accessed November 07 2020).
2. Astapenko, K. and Osadchuk, S. (2019), "Advantages and disadvantages of automation of accounting, tax accounting in Ukraine and European countries",. European Union Financial Sector and Sustainable Development: European Experience, Strategic Guidelines for Ukraine, Kyiv, Ukraine, June 6, pp. 16—19.
3. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Use of information and communication technologies at enterprises in 2018—2019", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (access date 07.11.2020).
4. Kulish, O.A. (2015), Software for automation of accounting at the enterprise. Scientific Bulletin, vol. 2(13), no. 1, pp. 246—251.
5. Stimulus Training Center (2020), "Why 1C? Advantages and disadvantages of accounting in Ukraine", available at: https://stimul.kiev.ua/articles.htm?a=chomu_1s_perevagi_ta_nedoliki_dlya_vedennya_obliku_v_ukraini (accessed November 07 2020).
6. Nesenyuk, A.S. (2019), "Advantages and disadvantages of using online accounting servers by enterprises in Ukraine", Ph.D. Thesis, Economy, DonNUET named after M. Tugan-Baranovsky.
7. Official site of HOTKEY (2020),available at: https://www.hotkey.ua/uk/ (accessed November 07 2020).
8. Official site of Unipro Company LLC (2020), "Advantages and disadvantages of the program of the company "1C". (1C: Accounting, 1C: Enterprise)", available at: https://unipro.com.ua/ua/perevagy-ta-nedoliky-programy-kompaniyi--1s----1s--buhgalteriya--1s--pidpryyemstvoredpryyatye/ (accessed November 07 2020).
9. Pavelchak-Danilyuk, O. (2014), "Substantiation of software for accounting automation in enterprises", Visnyk TNTU. Ternopil', vol. 73 (1), pp. 209—218.
10. Polishchuk, O.M. (2014), "Features of application of computer technologies for automation of accounting at the enterprises", Ekonomichni nauky. Ceriia: Oblik i finansy, vol. 11 (2), pp. 287—293.
11. Strigul, L.S. and Kovalev, A.G. (2010), "Current state and problems of accounting automation at the enterprises of Ukraine", Visnyky NTU "KhPI", vol. 61, pp. 53—58.
12 Shipunova, O.V. and Yelnikova, Yu.V. (2011), "Enterprise management automation: basic principles, functions and approaches", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats', vol. 31, pp. 303—315.
13. Yakovenko, S.L. and Minich, Yu.V. (2018), "Accounting automation: current issues", World Economy and International Economic Relations, vol. 83.

№ 23 2020, стор. 10 - 15

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 2415

Відомості про авторів

М. В. Плекан

к. е. н., доцент, кафедра обліку і аналізу, НУ Національний університет "Львівська політехніка"

M. Plekan

PhD in Economics, Assistant Professor, Department of Accounting and Analysis, NU National University "Lviv Polytechnic"

ORCID:

0000-0003-2715-1290


Т. С. Гайдучок

к. е. н., доцент, факультет обліку та фінансів, кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет

T. Haiduchok

PhD in Economics, Associate Professor, Faculty of Accounting and Finance, Department of Accounting, Taxation and Auditing, Polissia National University

ORCID:

0000-0002-0190-3872


Г. В. Головчак

к. е. н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

H. Holovchak

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Auditing, Ivan Franko Lviv National University

ORCID:

0000-0001-8986-4048

Як цитувати статтю

Плекан М. В., Гайдучок Т. С., Головчак Г. В. Переваги та недоліки програм автоматизації бухгалтерського обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.10

Plekan, M., Haiduchok, T. and Holovchak, H. (2020), “Advantages and disadvantages of accounting automation programs”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.