EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ
В. Р. Товмасян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.23

УДК: 330.1+338.3

В. Р. Товмасян

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті представлено імплементацію науково-методичного підходу до оцінювання динаміки економічних результатів фінансової політики підприємств. Проведено комплексну оцінку показників динаміки економічних результатів фінансової політики ДП "Антонов" та ТОВ "Київаеропроект" за критеріями стійкості, обіговості, маневреності та іммобілізації. Застосовано відповідні визначеним критеріальним ознакам інтегральні показники, які спрямовано на визначення відхилення сумарної величини ефективності регулюючих та оптимізуючих фінансових інструментів, що дозволятиме визначати рівень покращення стану підприємства. Запропоновано методичний підхід до визначення ефективності фінансової політики на основі використання ієрархічної моделі побудови інтегрального показника, яка вміщує базові індикатори: показники динаміки за об'єктами фінансової політики. Визначено, що модернізації потребує як регулююча складова фінансової політики авіаційних підприємств обслуговуючого сектору, так і оптимізаційна. Виокремлено ключові об'єкти, які підлягають терміновим заходам зміни та удосконалення фінансових інструментів, зокрема: запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість, інвестований та позиковий капітал. З'ясовано, що на основі оптимізаційних заходів потребують удосконалення амортизаційна політики та застосування виняткової прискореної амортизації для окремих груп нематеріальних активів, об'єктів інтелектуальної власності, які мають незначний запас терміну до завершення терміну їх дії та захисту прав. Визначено, що розроблений науково-методичний підхід до оцінювання динаміки економічних результатів ефективності фінансової політики підприємств, дозволить визначати її стан та коригувати подальші дії, модернізуючи системоутворюючі елементи управлінського та економічного впливу на фінансові процеси інноваційного типу розвитку підприємства.

Ключові слова: фінансова політика підприємства; фінанси; фінансово-економічні відносини; фінансовий менеджмент; критерії оцінювання фінансової політики; фінансові показники; фінансовий аналіз; економічні результати.

Література

1. ДП "Антонов": вебсайт. URL: https://www.antonov.com/
2. Єріна А.М., Ващаєв С.С. Узагальнюючі багатовимірні показники в соціально-економічних дослідженнях. Наукові записки Києво-Могилянської академії. Економіка. Т. 6. 1999. С. 38—41.
3. Оцінка корпоративного управління державним авіаційним сектором України Приклад ДП "Антонов" OECED. 2012. URL: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/AntonovUK.pdf
4. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2002. 560 с.
5. Хиггинс, Р.С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес-решений. М.: ООО "И. Д. Вильямс", 2007. 164 с.

V. Tovmasian

METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE DYNAMICS OF ECONOMIC RESULTS OF THE FINANCIAL POLICY OF ENTERPRISES

Summary

The article investigates the scientific and methodological approach to substantiation of the system of indicators for evaluating the financial policy of aviation enterprises. The implementation of scientific and methodological approach to assessing the dynamics of economic results of the financial policy of enterprises is presented. A comprehensive assessment of the dynamics of economic results of financial policy of SE "Antonov" and LLC "Kyivaeroproekt" was conducted according to the criteria of stability, turnover, maneuverability and immobilization. The integrated indicators corresponding to the defined criteria were applied, which were aimed at determining the deviation of the total value of the efficiency of regulatory and optimizing financial instruments. It helps to determine the level of improvement of the enterprise. A methodical approach to determining the effectiveness of financial policy based on the use of a hierarchical model of building an integrated indicator, which contains the basic indicators: indicators of the dynamics of the objects of financial policy. It is determined that modernization requires both a regulatory component of the financial policy of aviation enterprises in the service sector, and optimization. The key objects that are subject to urgent measures to change and improve financial instruments are identified, in particular: inventories, cash, receivables, invested and borrowed capital. It was found that on the basis of optimization measures need to improve the amortization policy and the application of exceptional accelerated amortization for certain groups of intangible assets, intellectual property, which have a small margin before their expiration and protection of rights. An element of scientific novelty of this article is the substantiation of methods for assessing the effectiveness of the enterprise's financial policy based on the hierarchical application of objects of analysis, certain criteria, their corresponding integrated indicators, which are aimed at determining the deviation of the total efficiency of regulatory and optimizing financial instruments.

Keywords: financial policy of the enterprise; finance; financial and economic relations; financial management; criteria for evaluating financial policy; financial indicators; financial analysis; economic results.

References

1. ANTONOV COMPANY (2020), available at: https://www.antonov.com/ (Accessed 10 Nov 2020).
2. Yerina, A.M. and Vaschaiev, S.S. (1999), "Generalizing multidimensional indicators in socio-economic research", Naukovi zapysky Kyievo-Mohylians'koi akademii. Ekonomika, vol. 6, pp. 38—41.
3. OECED (2012), "Assessment of corporate governance of the state aviation sector of Ukraine Example of Antonov", available at: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/AntonovUK.pdf (Accessed 10 Nov 2020).
4. Kovalev, V.V. (2002), Finansovyj analiz: metody i procedury [Financial analysis: methods and procedures], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
5. Higgins, R.S. (2007), Finansovyj analiz: instrumenty dlja prinjatija biznes-reshenij [Financial analysis: tools for making business decisions], OOO "I. D. Vil'jams", Moscow, Russia.

№ 23 2020, стор. 23 - 29

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 556

Відомості про авторів

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate, Private Higher Educational Institution "European University"

ORCID:

0000-0002-1802-8939

Як цитувати статтю

Товмасян В. Р. Методичний підхід до оцінювання динаміки економічних результатів фінансової політики підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 23–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.23

Tovmasian, V. (2020), “Methodological approach to assessing the dynamics of economic results of the financial policy of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 23–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.