EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
О. А. Ніколайчук, Н. С. Приймак, О. О. Сімакова, А. В. Слащева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.37

УДК: 640.41: 338.48

О. А. Ніколайчук, Н. С. Приймак, О. О. Сімакова, А. В. Слащева

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Метою статті є дослідження існуючих автоматизованих систем управління та інформаційних технологій, що використовуються на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
Наводиться аналіз сучасного стану використання інформаційних технологій і автоматизованих систем на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Наведено приклади використання новацій у сфері інформаційних технологій у практичній діяльності провідних підприємств готельно-ресторанного бізнесу світу та України. Розглянуто спеціалізовані програмні продукти для управління доходами на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу та їх переваги. Проаналізовано використання систем автоматизованого управління та спеціалізованих програм щодо управління готельно-ресторанним бізнесом в Україні. Встановлено, для покращення ефективності функціонування закладів готельно-ресторанного бізнесу необхідною є автоматизація процесів комунікації відвідувачів з персоналом та використання інтерактивних технологій. Визначено перспективні напрями розвитку інформаційного обслуговування в закладах сфери гостинності.

Ключові слова: інформаційне обслуговування; інформаційні технології; індустрія гостинності; готельно-ресторанний бізнес.

Література

1. 5 отелей, которые уже используют роботов и искусственный интеллект. URL: https://holidex.ru/iskusstvennyj-intellekt-v-otele/ (дата звернення: 11.11.2020).
2. Chatbots for hotels: How can you best use them today? URL: https://www.mediaconcepts.com / resources/chatbots_for_hotels.html. (дата звернення: 11.11.2020).
3. Ivanov Stanislav. Hotel Revenue Management: From Theory to Practice. Varna: Zangador, 2014.
4. Top 8 Hotels in the World that Use Chatbots in Innovative Way. URL: https://www.trilyo.com/blog/top-8-hotels-in-the-world-that-use-chatbots-in-innovative-way/ (дата звернення: 11.11.2020).
5. Башинська І. О. Використання автоматизованих систем управління на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Економіка. Фінанси. Право. 2018. №2(3). С. 18—19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_2(3)__5 (дата звернення: 11.11.2020).
6. Білак Г.Г., Пуйо Г.І. Впровадження інноваційних технологій в менеджменті готельного підприємства: автоматизовані системи управління готелю. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Економічні науки. 2016. № 21. С. 118—125.
7. Боты, роботы и Revenue Management System: как отельный бизнес стал первоклассной digital историей. URL: http://www.cossa.ru/trends/158514/href/ (дата звернення: 11.11.2020).
8. В отелях Radisson Blu появился консьерж бот. URL: https://lenta.ru/news/2016/05/13/ chatbot/ (дата звернення: 11.11.2020).
9. Гордієнко Т.В. Використання інформаційних систем в готельному господарстві Харківського регіону. Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали Міжнар. наук.практ. конф., Харків, 28—29 березня. Х.: ХНАМГ, 2013. С. 189—190.
10. Державний комітет статистики України. Офіційний сайт. URL: htpp: ukrstat.gov.ua (дата звернення: 11.11.2020).
11. Доценко В.Ф., Шидловська О.Б., Медвідь І.М., Бєдусенко Л.С. Інформаційні технології в готельній індустрії України: реалії та перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 51—57.
12. Заміховська О.Л. Автоматизовані інформаційні системи в індустрії готельного бізнесу та туризму на Україні. Прикарпатський вісник НТШ. 2012. № 1. С. 309-320. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_ch_2012_1_31 (дата звернення: 11.11.2020).
13. Мазаракі А., Бойко М., Кулик М. Детермінанти ревеню-менеджменту в готельному бізнесі. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2017. № 4. С. 66—78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_4_6 (дата звернення: 11.11.2020).
14. Мало гостей і дуже жорсткі перевірки: як ресторанний бізнес пережив півроку карантину. URL: https://delo.ua/business/kak-restorannyj-biznes-perezhil-pjat-mesjacev-ka-372150/ (дата звернення: 11.11.2020).
15. Отельный FAQ. Обзор систем управления доходами. URL: https://hotelier.pro/sales/item/1029-rms/ (дата звернення: 11.11.2020).
16. Рябенька М.О., Троян В.В., Молодовець Т.М. Застосування новітніх інформаційних систем управління готелем. Матеріали конференції "Перспективные вопросы мировой науки": 17—25 грудня 2014 р. Софія, Болгарія: "Бял ГРАД БГ" ООД, 2014. URL: http:// tourlib.net/statti_ukr/ryabenka.htm (дата звернення: 11.11.2020).
17. Степанова В.Е. Роль ревеню-менеджмента в определении стратегии продаж отеля. Молодой ученый. 2017. №35. С. 42—44. URL: https://moluch.ru/archive/169/45532/ (дата звернення: 06.03.2020).
18. Технології та інновації, які змінюють ресторанний бізнес. URL: https://sfii.gov.ua/tehnologii-ta-innovacii-yaki-zminjujut-restorannij-biznes/ (дата звернення: 11.11.2020).
19. Сайт глобальной системы бронирования Amadeus. URL: http://www.amadeus.ru (дата звернення: 11.11.2020).
20. Програмне забезпечення для автоматизації готельного бізнесу. URL: http://логус.укр (дата звернення: 11.11.2020).
21. Программа управления отелем. URL: https://jsolutions.ua/ua/programa-upravleniya-otelem?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkowzN0657JO60Z9IB4pzObBt1Pdy9CQKZgXCVXnMkpMEP1V0Ef-7fhoClbAQAvD_BwE (дата звернення: 11.11.2020).
22. Cистема управління готелем. URL: https://ultra-company.com (дата звернення: 11.11.2020).
23. Duetto: Hotel Revenue Management Software&Solutions. URL: https://www.duettocloud.com (дата звернення: 11.11.2020).

O. Nikolaichuk, N. Pryimak, O. Symakova, A. Slashcheva

INFORMATION SERVICE OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS ENTERPRISES: CURRENT STATE AND PROSPECTS

Summary

The aim of the article is to study the existing automated control systems and information technologies used in the hotel and restaurant business.
The analysis of the current state of use of information technologies and automated systems at the enterprises of hotel and restaurant business is carried out. Analysis of the existing automated hotel management systems on the Ukrainian market showed that the most common are: Fidelio, OPERA, Epitome PMS, "Hotel-2.3", "Edelweiss", "B52 Hotel", Servio HMS, ProHotel, SimpleHotel. There are several products for restaurants on the market, the main ones being two: R-keeper and IIko.
Examples of the use of innovations in the field of information technology in the practical activities of the leading enterprises of the hotel and restaurant business of the world and Ukraine are given.
Specialized software products for revenue management in the hotel and restaurant business and their benefits are considered. The use of automated control systems and specialized programs for hotel and restaurant business management in Ukraine is analyzed. It is established that in order to improve the efficiency of the hotel and restaurant business, it is necessary to automate the processes of communication between visitors and staff and the use of interactive technologies. The experience of automation of processes of communication of visitors with the personnel and use of interactive technologies in hotel and restaurant establishments of Ukraine and the world is analyzed.
Perspective directions of information service development in hospitality establishments are determined. The main areas of further use of information technology in the hotel and restaurant business are: the use of artificial intelligence, augmented reality technology, self-service technology, the use of voice assistants and chatbots, facial reading technology, the development of "contactless" service, online and other virtual ordering methods, robotics, mobile applications, cloud services, RFID tags etc. It is established that the use of interactive technologies is a promising area.

Keywords: information service; information technologies; hospitality industry; hotel and restaurant business.

References

1. Holidex.ru (2020), "5 hotels that already use robots and artificial intelligence", available at: https://holidex.ru/iskusstvennyj-intellekt-v-otele/ (Accessed 11 November 2020).
2. MediaConcept (2016), "Chatbots for hotels: How can you best use them today?", available at: https://www.mediaconcepts.com/resources/chatbots_for_hotels.html. (Accessed 11 November 2020).
3. Ivanov, S. (2014), Hotel Revenue Management: From Theory to Practice, Zangador, Varna, Bulgaria.
4. Trilyo (2020), "Top 8 Hotels in the World that Use Chatbots in Innovative Way", available at: https://www.trilyo.com/blog/top-8-hotels-in-the-world-that-use-chatbots-in-innovative-way/ (Accessed 11 November 2020).
5. Bashyns'ka, I. O. (2018), "The use of automated control systems in the hotel and restaurant business", "Ekonomika. Finansy. Pravo", vol. 2 (3), pp. 18—19, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_2(3)__5 (Accessed 11 November 2020).
6. Bilak, H.H. and Pujo, H.I. (2016), "Introduction of innovative technologies in the management of the hotel enterprise: automated hotel management systems", Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Economic sciences, vol. 21, pp. 118—125.
7. Cossa (2017), "Bots, robots and the Revenue Management System: how the hotel business has become a first-class digital story", available at: http://www.cossa.ru/trends/158514/href/ (Accessed 11 November 2020).
8. Lenta.ru (2016), "A concierge bot has appeared in Radisson Blu hotels", available at: https://lenta.ru/news/2016/05/13/chatbot/ (Accessed 11 November 2020).
9. Hordiienko, T.V. (2013), "The use of information systems in the hotel industry of the Kharkiv region", Menedzhment mis'koho ta rehional'noho rozvytku: materialy Mizhnar. nauk.prakt. konf.[ Management of urban and regional development: materials International. scientific practice conf.], HNAMG, Kharkiv, Ukraine, pp. 189—190.
10. State Statistics Committee of Ukraine (2020), available at: htpp: ukrstat.gov.ua (Accessed 11 November 2020).
11. Dotsenko, V. F. Shydlovs'ka, O. B. Medvid', I. M. and Biedusenko, L.S. (2020), "Information technologies in the hotel industry of Ukraine: realities and prospects", "Investytsii: praktyka ta dosvid", vol. 1, pp. 51—57.
12. Zamikhovs'ka, O.L. (2012), "Automated information systems in the hotel business and tourism industry in Ukraine", "Prykarpats'kyj visnyk NTSh", vol. 1, pp. 309—320, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_ch_2012_1_31 (Accessed 11 November 2020).
13. Mazaraki, A. Bojko, M. and Kulyk, M. (2017), "Determinants of rhubarb management in the hotel business", "Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu", vol. 4, pp. 66—78, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_4_6 (Accessed 11 November 2020).
14. Delo (2020), "Few guests and very strict checks: how the restaurant business survived six months of quarantine", available at: https://delo.ua/business/kak-restorannyj-biznes-perezhil-pjat-mesjacev-ka-372150/ (Accessed 11 November 2020).
15. Hotelier.pro (2016), "Hotel FAQ. Review of revenue management systems", available at: https://hotelier.pro/sales/item/1029-rms/ (Accessed 11 November 2020).
16. Riaben'ka, M.O. Troian, V.V. and Molodovets', T.M. (2014), "Application of the latest hotel management information systems", Materialy konferentsii "Perspektyvnye voprosy myrovoj nauky [Proceedings of the conference "Prospective issues of world science], Sofia, Bulgaria, "BELGRADE BG, available at: http:// tourlib.net/statti_ukr/ryabenka.htm (Accessed 11 November 2020).
17. Stepanova, V.E. (2017), "The role of rhubarb management in determining the hotel's sales strategy", "Molodoj uchenyj", Vol. 35, pp. 42—44, available at: https://moluch.ru/archive/169/45532/ (Accessed 11 November 2020).
18. SFII (2020), "Technologies and innovations that change the restaurant business", available at: https://sfii.gov.ua/tehnologii-ta-innovacii-yaki-zminjujut-restorannij-biznes/ (Accessed 11 November 2020).
19. Amadeus global booking system website (2020), available at: http://www.amadeus.ru (Accessed 11 November 2020).
20. Logus (2020), "Hotel business automation software", available at: http://логус.укр (Accessed 11 November 2020).
21. Jsolutions (2020), "Hotel management program", available at: https://jsolutions.ua/ua/programa-upravleniya-otelem?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkowzN0657JO60Z9IB4pzObBt1Pdy9CQKZgXCVXnMkpMEP1V0Ef-7fhoClbAQAvD_BwE (Accessed 11 November 2020).
22. Ultra-company (2020), "Hotel management system", available at: https://ultra-company.com (Accessed 11 November 2020).
23. Duetto (2020), "Duetto: Hotel Revenue Management Software & Solutions", available at: https://www.duettocloud.com (Accessed 11 November 2020).

№ 23 2020, стор. 37 - 42

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 906

Відомості про авторів

О. А. Ніколайчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

O. Nikolaichuk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Technology in Restaurant Management, Hotel and Restaurant Business and Entrepreneurship, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky

ORCID:

0000-0002-7197-4713


Н. С. Приймак

д. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

N. Pryimak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Management and Public Administration, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky

ORCID:

0000-0002-0313-2581


О. О. Сімакова

к. т. н., доцент, доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

O. Symakova

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Technology in Restaurant Management, Hotel and Restaurant Business and Entrepreneurship, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky

ORCID:

000-0002-4432-8337


А. В. Слащева

к. т. н., доцент, доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

A. Slashcheva

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Technology in Restaurant Management, Hotel and Restaurant Business and Entrepreneurship, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky

ORCID:

0000-0002-8195-8944

Як цитувати статтю

Ніколайчук О. А., Приймак Н. С., Сімакова О. О., Слащева А. В. Інформаційне обслуговування на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу: сучасний стан та перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 37–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.37

Nikolaichuk, O., Pryimak, N., Symakova, O. and Slashcheva, A. (2020), “Information service of hotel and restaurant business enterprises: current state and prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 37–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.