EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВА ПРОБЛЕМАТИКА В СФЕРІ ПЛАНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ "КОРОНАКРИЗИ"
М. В. Тимошенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.43

УДК: 336.144

М. В. Тимошенко

КЛЮЧОВА ПРОБЛЕМАТИКА В СФЕРІ ПЛАНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ "КОРОНАКРИЗИ"

Анотація

У статті розкривається ключова проблематика у сфері планування державного бюджету України на сучасному етапі розвитку економіки. Здійснюється порівняльний аналіз проектів бюджету України на 2020 та 2021 рік відповідно. Оцінюється відповідність бюджетного дефіциту в рамках проєкту бюджету 2020 та фактичних результатів за перші 7 місяців 2020 року.
Аналізується структура та джерела покриття бюджетного дефіциту відповідно до проєкту бюджету. Розкривається проблематика в рамках фінансування державного боргу України у 2020—2025 роках. Оцінюється вплив політико-економічних факторів на процес планування та виконання бюджетів держав у 2020—2021 роках. У прикінцевих висновках здійснюється структуризації ключових факторів що здійснюють негативний вплив на бюджетне планування зокрема та виконання державного бюджету України на сучасному етапі розвитку економіки загалом.

Ключові слова: державний бюджет; бюджетне планування; "коронакриза"; податкові находження; видатки бюджету.

Література

1. Базика С.К. Бюджетне планування як інструмент фінансового стратегічного управління. Інвестиції: практика і досвід. 2018. № 8. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2018/23.pdf (дата звернення: 20.08.2020).
2. Гасанов С.С. Реформування фіскальної системи України у контексті євроінтеграційних процесів. Фінанси України. 2015. № 2. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1647876 (дата звернення: 18.08.2020).
3. Давиденко Н.М., Горобчук М.В. Середньострокове планування у поліпшенні бюджетної політики в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. №8. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmgu_eim_2019_38_8.pdf (дата звернення: 18.08.2020).
4. Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Богдан І.В. Видатки державного бюджету на вищу освіту: структурні зміни та проблема формульного розподілу. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2018. Спецвипуск. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10114 (дата звернення: 29.08.2020).
5. Кудряшов В.П. Застосування фіскальних правил у бюджетному плануванні. Фінанси України. 2020. № 6. URL: http://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4721 (дата звернення: 29.08.2020).
6. Мацедонська Н.В. Світовий досвід бюджетного планування та його впровадження в Україні. Гроші, фінанси і кредит. 2017. № 19. URL: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/80.pdf (дата звернення: 18.08.2020).
7. Мельник О.П. Бюджетне планування: новації та перспективи. Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: зб. тез доповідей Міжн. наук.-практ. конф., 24 листоп. 2017 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут права та ін. Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. С. 285—287.
8. Мельничук Н.Ю. Реалії бюджетного планування в Україні в останні роки. Вісник ОНУ ім. Мечникова. 2019. № 4. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_econ_2019_24_4_27.pdf (дата звернення: 18.08.2020).
9. Павлюк К.В., Шапоренко О.О. Розвиток середньострокового бюджетного планування в Україні. Фінанси України. 2018. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2018_9_5 (дата звернення: 18.08.2020).
10. Тарасюк М. Бюджетне планування в Україні. Вісник КНТЕУ. 2018. № 2. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vknteu_2018_2_3.pdf (дата звернення: 20.08.2020).
11. Шабельник Ю.С. Сутність та значення бюджетного планування та необхідність подовження його часового горизонту в сучасних умовах. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2017. № 2. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnudps_2017_2_26.pdf (дата звернення: 20.08.2020).
12. Боргові платежі та прогнози. Міністерство Фінансів України: офіц. вебсайт. URL: https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi (дата звернення: 20.08.2020).
13. Виконання державного бюджету 2020. Державна казначейська служба України: офіц. вебсайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 20.08.2020).
14. Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2020 рік. Верховнa Радa України: офіц. портал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66853 (дата звернення: 20.08.2020).
15. Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2021 рік. Верховнa Радa України: офіц. портал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938 (дата звернення: 20.08.2020).
16. Real GDP growth (Annual percent change). International Monetary Fund: website. URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/UKR (дата звернення: 20.08.2020).

M. Tymoshenko

KEY ISSUES IN THE FIELD OF PLANNING OF THE STATE BUDGET OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE "CORONAVIRUS CRISIS"

Summary

This article reveals the key issues in the field of planning of the state budget of Ukraine at the present stage of economic development. The author carries out a comparative analysis of the draft budgets of Ukraine for 2020 and 2021, respectively. The impact of the coronavirus pandemic and quarantine restrictions on the dynamics of revenues, expenditures and the state budget deficit is analysed. The objective of the article is to systematize the key factors in the field of budget planning of Ukraine in the modern conditions of the "corona crisis". It is stated that Ukraine in its foreign economic and foreign policy focuses on gradual integration into the EU, which creates additional incentives for reforming and modernizing the processes related to the planning and execution of the State Budget.
The comparative dynamics of revenues, expenditures and deficit of the State Budget of Ukraine is carried out in accordance with the draft State Budgets of 2020 and 2021, respectively. The correspondence between the budget deficit within the draft budget 2020 and the actual results for the first 7 months of 2021 is estimated.
The structure and sources of covering the budget deficit in accordance with the draft budget are analysed. The structural analysis of external and internal loans according to the draft State budget of Ukraine for 2021 is carried out. The author reveals the issues of financing the public debt of Ukraine in 2020—2025. The axiom is formed that in the current conditions of Ukraine's economic development, the relevant elements of Ukraine's debt security also have a serious negative impact on budget planning processes.
The influence of political and economic factors on the process of planning and execution of state budgets in 2020—2021 is estimated. The key factors of influence within the given problems are identified. The forecast dynamics of the gross domestic product of the state for 2020—2021 is revealed as a key indicator of the influence on the execution of the state budget in terms of revenues.
The final conclusions contain the structuring of key factors that have a negative impact on budget planning in particular, and the execution of the state budget of Ukraine at the present stage of economic development in general.

Keywords: state budget; budget planning; "corona crisis"; tax revenues; budget expenditures.

References

Bazika, S.K. (2018), "Budget planning as a tool of financial strategic management", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, [Online], vol. 8, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2018/23.pdf (Accessed 20 Aug 2020).
2. Hasanov, S. S. (2015), "Reforming the fiscal system of Ukraine in the context of European integration processes", Finance of Ukraine, [Online], vol. 2, available at: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1647876 (Accessed 18 Aug 2020).
3. Davydenko, N. M. and Gorobchuk, M. V. (2019), "Medium-term planning in improving budget policy in Ukraine", International Humanitarian University Herald, [Online], vol. 8, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmgu_eim_2019_38_8.pdf (Accessed 18 Aug 2020).
4. Yefimenko, T. I. Hasanov, S. S. and Bogdan, I. V. (2018), "State budget expenditures on higher education: structural changes and the problem of formula distribution", The Journal "Bulletin of Knutd, Series: Economic Sciences", [Online], Special issue, available at: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10114 (Accessed 29 Aug 2020).
5. Kudryashov, V. P. (2020), "Application of fiscal rules in budget planning", Finance of Ukraine, [Online], vol. 6, available at: http://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4721 (Accessed 29 Aug 2020).
6. Macedonska, N. V. (2017), "World experience of budget planning and its implementation in Ukraine", Groshi, finansy ta kredyt, [Online], vol. 19, available at: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/80.pdf (Accessed 18 Aug 2020).
7. Melnyk, O. P. (2017), "Budget planning: innovations and prospects", Zbirka tez dopovidey mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi conferenciyi. Fiksalna polityka: teoretychni ta praktychni aspekty jurydychnoyi nauky [A collection of abstracts of the international scientific-practical conference. Fiscal policy: theoretical and practical aspects of legal science], State Fiscal Service of Ukraine, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Educational and Scientific Institute of Law, Vinnytsia, Ukraine, pp. 285—287.
8. Melnychuk, N. Yu. (2019), "Realities of budget planning in Ukraine in recent years", Odessa National University, [Online], vol. 4, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_econ_2019_24_4_27.pdf (Accessed 18 Aug 2020).
9. Pavlyuk, K. V. and Shaporenko, O. O. (2018), "Development of medium-term budget planning in Ukraine", Finance of Ukraine, [Online], vol. 9, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2018_9_5 (Accessed 18 Aug 2020).
10. Tarasyuk, M. (2018), "Budget planning in Ukraine", HERALD of Kyiv National University of Trade and Economics, [Online], vol. 2, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vknteu_2018_2_3.pdf (Accessed 20 Aug 2020).
11. Shabelnyk, Yu. S. (2017), "The essence and significance of budget planning and the need to extend its time horizon in modern conditions", Zbirnyk naukovyh prac UDFSU, [Online], vol. 2, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnudps_2017_2_26.pdf (Accessed 20 Aug 2020).
12. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "Debt payments and forecasts", available at: https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi (Accessed 20 Aug 2020).
13. The State Treasury Service of Ukraine (2020) "Execution of the state budget 2020", available at: https://www.treasury.gov.ua/ua (Accessed 20 Aug 2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "Draft Law on the State Budget of Ukraine for 2020", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66853 (Accessed 20 Aug 2020).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "Draft Law on the State Budget of Ukraine for 2021", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938 (Accessed 20 Aug 2020).
16. International Monetary Fund (2020), "Real GDP growth (Annual percent change)", available at: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/UKR (Accessed 20 Aug 2020).

№ 23 2020, стор. 43 - 48

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 4680

Відомості про авторів

М. В. Тимошенко

к. т. н., доцент,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

M. Tymoshenko

PhD in Technical Sciences, Associate professor, University of Customs and Finance, Dnipro

ORCID:

0000-0002-0288-9750

Як цитувати статтю

Тимошенко М. В. Ключова проблематика в сфері планування державного бюджету України в умовах "коронакризи". Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 43–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.43

Tymoshenko, M. (2020), “Key issues in the field of planning of the state budget of Ukraine in the context of the "coronavirus crisis"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 43–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.