EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
А. П. Макаренко, Л. А. Христенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.49

УДК: 657.6:657.44

А. П. Макаренко, Л. А. Христенко

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

Для кожної неприбуткової організації дуже важливою є організація системи обліку та аудиту доходів і витрат. Хоча, такі організації не сплачують податок на прибуток, проте вони повинні подати звіт про цільове використання коштів. Недоліки та допущені помилки обліку доходів та витрат можуть призвести до втрати статусу неприбутковості, що унеможливить подальшу діяльність організації у напрямі реалізації її програмних цілей і призведуть до необхідності сплатити податок на прибуток від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням. Тому вкрай важливим є проведення внутрішнього аудиту доходів та витрат благодійної організації з метою надання висновку щодо законності, достовірності, правильності їх відображення в обліку,відповідності цільового використання коштів.
Метою роботи є удосконалення обліку і аудиту доходів та витрат благодійної організації.
Для удосконалення обліку і аудиту доходів та витрат благодійної організації запропоновано створити службу внутрішнього аудиту, розроблено методику проведення аудиту доходів та витрат, з урахуванням особливостей обліку неприбуткових організацій, що включає: анкету, план та програму аудиту, робочі документи аудитора, запропоновано схеми документообігу первинної документації обліку паливо — мастильних матеріалів та розрахунків з підзвітними особами.
Метою проведення аудиту доходів та витрат є: сформувати висновок щодо коректного відображення доходів і витрат в обліку та звітності, відповідності критеріям прийнятності витрат за бюджетом проєкту, відповідності обліку доходів та витрат нормам чинного законодавства.
Основними завданнями аудиту доходів та витрат є: контроль за дотриманням чинного законодавства щодо обліку доходів та витрат, коректного відображення інформації про доходи та витрати у фінансовій звітності; планування, організація та проведення внутрішнього аудиту; встановлення правильності розмежування доходів та витрат за звітними періодами; перевірка складу доходів та витрат згідно з бюджетом проєкту та їх визнання на підставі внутрішніх фінансових положень та вимог Донорів; перевірка правильності класифікації і визнання витрат відповідно до облікової політики; перевірка наявності та повноти оформлення документів, які підтверджують витрати.
Запропоноване удосконалення обліку та аудиту доходів та витрат дозволить дослідити правильність та законність відображення доходів та витрат, покращить документальне підтвердження витрат, що дозволить зменшити ризики нецільового використання коштів благодійною організацією.

Ключові слова: аудит; доходи; витрати; бюджет; робочий документ; процедури.

Література

1. Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України. Затверджено Правлінням Національного Банку України від 10.05.2016 № 311 (у ред. закону від 26.12.2018 р. № 152) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16#Text (дата звернення 20.10.2020).
2. The Institute of Internal Auditors (2017), "International standards of professional practice of internal audit", available at: https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf (дата звернення 20.10.2020).
3. Методологічні вказівки з внутрішнього аудиту в державному секторі України [Електронний ресурс]// Міністерство Фінансів України. — 2019.— Режим доступу: https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%92_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%2B_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8_1-8.pdf (дата звернення 23.10.2020).
4. Кацал І.М. Перевірка витрат за проєктами в межах програм транскордонного співробітництва: загальний концепт і практичні рекомендації. Вісник МСФЗ. 2019. URL: https://msfz.ligazakon.ua/ua/ magazine_article/FZ001945 (дата звернення 23.10.2020).
5. Толмачова А.М. Особливості організації внутрішнього аудиту неприбуткових організацій. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2018. Вип. 2 (40). С. 59—65.
6. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Організація і методика аудиту: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2015. 190 с.
7. Макаренко А.П., Меліхова Т.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту звіту про фінансові результати в системі управління економічною безпекою підприємства. Матеріали тез доповідей Міжнар. наук.-прак. конф. "Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів".11 листопада 2015 р. Запоріжжя: КПУ, 2015. С. 118—120.
8. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Аудит: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 184 с.
9. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 22 (1). С. 85—95.
10. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник: рек. вченою радою ЗДІА. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 260 c.
11. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. Херсон:Видавничий дім "Гельветика", 2018. 632 с.
12. Меліхова Т.О. Визначення витрат господарської діяльності підприємства. Бізнес Інформ. Харків: ХНЕУ, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, ВД "Інжек", 2013. № 3. С. 254—258.
13. Меліхова Т.О., Лукашова М.А. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826
14. Макаренко А.П., Зоря О.П., Меліхова Т.О., Максименко І.Я. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект: навч. посібник: гриф ЗДІА. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 200 c.
15. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Теорія і методика документування в обліку та аудиті: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за рівнем бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за денною та заочною формою навчання, Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 400 с.
16. Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (дата звернення 10.11.2020).
17. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон. Затверджено Наказом Міністерством фінансів України від 13.03.98 № 59 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98#Text
18. Макаренко А.П., Телєвінова О.В. Удосконалення обліку та аудиту виробничих запасів у системі у системі управління ПАТ "Запоріжсталь". Економіка та держава. Економічна наука. 2019. № 1. С. 27—34. URL: http://www.economy.in.ua/index.php?op=1&z=4227&i=4
19. Меліхова Т.О. Методичні засади проведення внутрішнього аудиту касових операцій як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства. Економіка та держава. Економічна наука. 2019. № 5. С. 9—15.
20. Меліхова Т.О. Методичні засади проведення внутрішнього аудиту з підзвітними особами для підвищення ефективності діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 10—17.
21. Гамова О.В., Козачок І.А., Кисла А.О. Удосконалення розрахунків з підзвітними особами на ПАТ "Державний Ощадний Банк України". Агросвіт. 2018. № 3. С. 49—55.

А. Makarenko, L. Khrystenko

IMPROVING THE ACCOUNTING AND AUDITING OF INCOME AND EXPENSES OF A CHARITABLE ORGANIZATION

Summary

For each non-profit organization it is very important to organize a system of accounting and audit of income and expenses. However, such organizations do not pay income tax, and they must report on the intended use of funds. Deficiencies and errors in accounting for income and expenses may lead to the loss of non-profit status, which will prevent further activities of the organization to achieve its program goals and will lead to the need to pay income tax on the amount of funds spent for other purposes. Therefore, it is extremely important to conduct an internal audit of income and expenses of a charitable organization in order to provide an opinion on the legality, reliability, correctness of their reflection in the accounting, compliance with the intended use of funds.
The purpose of the work is to improve the accounting and audit of income and expenses of the Charitable organization.
To improve the accounting and audit of income and expenses of the charity, it is proposed to create an internal audit service, developed a methodology for auditing income and expenses, taking into account the peculiarities of accounting for nonprofit organizations, including: questionnaire, audit plan and program, auditor's working documents, the schemes of document circulation of primary documentation of accounting of fuels and lubricants and settlements with accountable persons are offered.
The purpose of the audit of revenues and expenditures is: to form a conclusion on the correct reflection of revenues and expenditures in accounting and reporting, compliance with the criteria of eligibility of expenditures in the project budget, compliance of revenue and expenditure accounting with current legislation.
The main tasks of the audit of income and expenses are: control over compliance with current legislation on accounting for income and expenses, correct presentation of information on income and expenses in the financial statements; planning, organizing and conducting internal audit; establishing the correctness of the separation of income and expenses for the reporting periods; verification of the composition of revenues and expenditures in accordance with the project budget and their recognition on the basis of internal financial regulations and requirements of Donors; checking the correctness of classification and recognition of costs in accordance with accounting policies; checking the availability and completeness of documents confirming the costs.
The proposed improvement of accounting and auditing of income and expenses will allow to investigate the correctness and legality of the reflection of income and expenses, will improve the documentary evidence of expenses, which will reduce the risks of misuse of funds by the charity.

Keywords: audit; income; expenses; budget; working document; procedures.

References

1. The Board of the National Bank of Ukraine (2016), Resolution "On approval of the Regulation on the organization of internal audit in banks of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16#Text (Accessed 20 Oct 2020).
2. The Institute of Internal auditors (2017), "International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing", available at: https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf (Accessed 20 Oct 2020).
3. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "Methodological guidelines for internal audit in the public sector of Ukraine", available at: https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%92_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%2B_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8_1-8.pdf (Accessed 25 Oct 2020).
4. Katsal, I.M. (2019), "Verification of project costs within cross-border cooperation programs: general concept and practical recommendations", Visnyk MSFZ, available at: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001945 (Accessed 15 Nov 2020).
5. Tolmachova, A.M. (2018), "Features of the organization of internal audit of non-profit organizations", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 2 (40), pp. 59—65.
6. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka of audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
7. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2015), "Methodological approaches to internal audit of the financial results report in the system of management of economic safety of the enterprise", Materialy tez dopovidey Mizhnar. nauk. - prak. konf. "Suchasni problemy modernizatsiyi ta strukturnykh transformatsiy ekonomiky Ukrayiny i rehioniv", [Materials of Abstracts International sciences - prak conf. "Modern problems of modernization and structural transformations of the economy of Ukraine and regions"], KPU, Zaporizhzhya, Ukraine, 11 nov, pp. 118—120.
8. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2016), Audit [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
9. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2014), "Improving accounting records in order to manage the enterprise in a timely manner and monitor its financial security", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 22 (1), pp. 85—95.
10. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol', efektyvnist' [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Vydavnychyj dim "Hel'vetyka", Kherson, Ukraine.
12. Melikhova, T.O. (2013), "Determination of expenses of the economic activity of the enterprise", Zhurnal "Biznes Inform", vol. 3, pp. 254—258.
13. Melikhova, T.O. and Lukashova, M.A. (2019), "Improvement of the methodology of accounts internal audit with accountable persons for improving the economic security of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826 (Accessed 16 Dec 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.30
14. Makarenko, A.P. Zorya, O.P. Melikhova, T.O. аnd Maksymenko, I.Y. (2017), Sotsial'ne strakhuvannya: sutnist', znachennya ta oblikovyy aspekt [Social insurance: essence, value and accounting aspect], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
15. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2020), Teoriya i metodyka dokumentuvannya v obliku ta audyti [Theory and methods of documentation in accounting and auditing], ZNU, Zaporizhzhya, Ukraine.
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and Audit Activity", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (Accessed 10 Nov 2020).
17. Ministry of Finance of Ukraine (1998), "On approval of the Instruction on business trips within Ukraine and abroad", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98#Text (Accessed 10 Nov 2020).
18. Makarenko, A.P. and Televinova, O.V. (2019), "Improving the accounting and auditing of production stocks in the system in the management system of PAT "Zaporizhstal", Ekonomika ta derzhava. Ekonomichna nauka, vol. 1, pp. 27—34.
19. Melikhova, T.O. (2019), "Methodical principles of conducting internal audit of cash transactions as an effective means of improving the efficiency of the enterprise", Ekonomika ta derzhava. Ekonomichna nauka, vol. 5, pp. 9—15.
20. Melikhova, T.O. (2019), "Methodical bases of carrying out internal audit with accountable persons for increase of efficiency of activity of the enterprise", Investments: practice and experience, vol. 9, pp. 10—17.
21. Gamova, O.V. Kozachok, I.A. and Kisla, A.O. (2018), "Improvement of settlements with accountable persons at PAT "State Savings Bank of Ukraine", Ahrosvit, vol. 3, pp. 49—55.

№ 23 2020, стор. 49 - 57

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 833

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту,Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9576-928X


Л. А. Христенко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

L. Khrystenko

Master's student, Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0001-9833-7864

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Христенко Л. А. Удосконалення обліку та аудиту доходів і витрат благодійної організації. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 49–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.49

Makarenko, А. and Khrystenko, L. (2020), “Improving the accounting and auditing of income and expenses of a charitable organization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 49–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.