EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ
С. В. Візіренко, К. В. Іваніцький

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.58

УДК: 657.1

С. В. Візіренко, К. В. Іваніцький

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ

Анотація

У статті розглянуто та охарактеризовано організацію обліку з контрагентами. Погашення зобов'язань за розрахунками є досить актуальним, оскільки розрахунки з контрагентами на підприємствах мають не зовсім позитивну характеристику, тому що це є заборгованість на тривалі терміни її погашення. Узагальнено, що основними об'єктами обліку розрахунків з контрагентами є: операції за розрахунками з контрагентами; товарно-матеріальні цінності, що надходять від постачальників; виконані роботи та надані послуги; кошти, сплачені за зобов'язаннями; заборгованість за розрахунками з контрагентами. Організація обліку розрахунків з контрагентами включає: вибір форми розрахунків; розробку картотек контрагентів; установлення порядку первинного обліку розрахункових операцій та оперативного контролю за станом розрахунків з контрагентами; вибір методики та техніки ведення синтетичного та аналітичного обліку розрахунків із покупцями та замовниками і кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Виконання своєчасної перевірки розрахунків з контрагентами, попередження прострочення заборгованості повинні бути основою в організації їх обліку.
Класифікація забoргoванoсті дає можливість управлінцям oтримати більш чітку та детальну інфoрмацію, завдяки якій зменшується ймoвірність виникнення пoмилoк. З метою раціонального, своєчасного контролю та управління поточною кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги доцільно групувати кредиторську заборгованість за її видами, використовуючи терміни погашення та умови погашення. Виконання своєчасної перевірки розрахунків з контрагентами, попередження прострочення кредиторської заборгованості повинні бути основою в організації їх обліку.
За результатами дослідження приходимо до висновку, що основою своєчасності здійснення розрахунків з контрагентами є вчасне подання якісної інформації, щодо розрахунків, що є можливим за умови організації деталізованого аналітичного обліку. Отже, організація обліку розрахунків з контрагентами за запропонованою системою субрахунків та рахунків аналітичного обліку забезпечить формування належного інформаційного забезпечення, необхідного для своєчасного прийняття управлінських рішень та здійснення оперативного контролю за заборгованістю контрагентів.

Ключові слова: розрахунки з контрагентами; розрахунки з покупцями; розрахунки з постачальниками; зобов'язання; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; розрахунки з замовниками; розрахунки з підрядниками.

Література

1. Білозерцев В.С., Худякова О.С. Методика обліку та аудиту розрахунків з контрагентами на підприємстві. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 73—77.
2. Візіренко С.В., Мансурова А.Д. Організація та методика внутрішнього контролю забезпечення виконання договірних зобов'язань. Сталий розвиток економіки. 2018. № 3 [40]. С.162—169.
3. Дебіторська заборгованість: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10. Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237. URL: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021475.html (дата звернення: 10.11.2020).
4. Зобов'язання: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11. Наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. URL: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standartbuhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021476.html (дата звернення: 10.11.2020).
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Міністерство фінансів України від 09.12.2002. № 1012. URL: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/plan-rah/instrukciya-pro-zastosuvannya-1021038.html (дата звернення: 10.11.2020).
6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/plan-rah/plan-schetov-buhgalterskogo-1021043.html (дата звернення: 10.11.2020).
7. Островерха Р.Е. Організація обліку: навч. посіб. Київ, Центр учбової літератури, 2012. 568 с.
8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 10.10.2020).

S. Vizirenko, K. Ivanitskyi

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF SETTLEMENTS WITH CONTRACTORS

Summary

The article considers and characterizes the organization of accounting with counterparties. Repayment of settlement liabilities is quite relevant, as settlements with counterparties in enterprises are not entirely positive, because it is a debt for long-term repayment.
It is generalized that the main objects of accounting for settlements with counterparties are: transactions for settlements with counterparties; inventory coming from suppliers; performed works and provided services; funds paid on liabilities; arrears on settlements with counterparties. The organization of accounting for settlements with counterparties includes: the choice of form of payment; development of files of contractors; establishment of the order of primary accounting of settlement operations and operative control over the state of settlements with counterparties; choice of methods and techniques of conducting synthetic and analytical accounting of settlements with buyers and customers and accounts payable for goods, works, services. Performing timely verification of settlements with counterparties, prevention of overdue debts should be the basis for organizing their accounting.
Debt classification enables managers to obtain clearer and more detailed information, which reduces the likelihood of errors. In order to rationally, timely control and manage current accounts payable for goods, works, services, it is advisable to group accounts payable by its types, using the terms of repayment and repayment terms. Execution of timely verification of settlements with counterparties, prevention of overdue accounts payable should be the basis for organizing their accounting.
According to the results of the study, we come to the conclusion that the basis for the timeliness of settlements with counterparties is the timely submission of quality information on settlements, which is possible provided the organization of detailed analytical accounting. Thus, the organization of accounting for settlements with counterparties according to the proposed system of sub-accounts and analytical accounting accounts will ensure the formation of appropriate information support necessary for timely management decisions and operational control over the debt of counterparties.

Keywords: settlements with contractors; settlements with buyers; settlements with suppliers; liabilities; receivables; accounts payable; settlements with customers; settlements with contractors.

References

1. Belozertsev V.S., Khudyakova O.S. (2019), "Methods of accounting and audit of settlements with contractors at the enterprise", Economy and state, vol. 1, pp. 73—77.
2. Vizirenko, S.V. Mansurova, A.D. (2018), "Organization and methods of internal control to ensure the fulfillment of contractual obligations", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 3 [40], pp. 162—169.
3. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Accounts receivable: Accounting regulations (standard) 10", available at: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021475.html (аccessed 10 November 2019).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "Obligations: Accounting regulations (standard) 11", available at: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standartbuhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021476.htm (аccessed 10 November 2019).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2002), "Instruction about application of Card of accounts of record-keeping of assets, capital, zobov"yazan' and economic operations of enterprises and organizations", available at: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/plan-rah/instrukciya-pro-zastosuvannya-1021038.html (аccessed 10 November 2019).
6. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Chart of accounts for assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations", available at: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/plan-rah/plan-schetov-buhgalterskogo-1021043.html (аccessed 10 November 2019).
7. Ostroverkha R.E. (2012), "Organization of accounting", Center for Educational Literature, р. 568.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine.", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (аccessed 10 November 2019).

№ 23 2020, стор. 58 - 63

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 1390

Відомості про авторів

С. В. Візіренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

S. Vizirenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-8163-7411


К. В. Іваніцький

магістр з обліку і оподаткування, Національний університет "Запорізька політехніка"

K. Ivanitskyi

Master's student of the Department of Accounting and Taxation, National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-4099-544Х

Як цитувати статтю

Візіренко С. В., Іваніцький К. В. Організація обліку розрахунків з контрагентами. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.58

Vizirenko, S. and Ivanitskyi, K. (2020), “Organization of accounting of settlements with contractors”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.