EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ТА АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ю. В. Подмешальська, К. Ю. Понякіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.64

УДК: 657.6:338.512

Ю. В. Подмешальська, К. Ю. Понякіна

ОБЛІК ТА АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Технологічний процес обліку виробничих витрат складається з певних елементів процесу, без визначення яких неможливо створити ефективну систему бухгалтерського обліку виробничих витрат. У статті визначено елементи технологічного процесу обліку виробничих витрат, які мають важливе значення для ефективної організації бухгалтерського обліку виробничих витрат у поєднанні з управлінським обліком. Аналіз елементів технологічного процесу обліку виробничих витрат дозволить визначити проблемні питання обліку, а управлінський персонал буде мати змогу визначити джерела необхідної інформації для управління виробничими витратами.
В обліку завжди виникає потреба коректного збору, узагальнення, обробки, інтерпретації інформації для потреб управлінського персоналу. Для цього використовують різні форми документів — відомості, акти, довідки, довідки— розрахунки та інші. Відповідно до об'єктів обліку виробничих витрат, узагальнення інформації можливо оформити різними формами документів. В статті запропонована Відомість узагальнення облікової інформації про виробничі витрати, яка побудована на узагальненні інформації за елементами виробничої собівартості готової продукції.
Для визначення фактичної вартості використаних матеріалів існує типова форма № В-1 "Звіт про використання матеріалів у виробництві". Аналіз форми та змісту Звіту виявив, що: Звіт переважно відображає інформацію про рух матеріалів, містить 28 граф та потребує значного часу для його заповнення. В статті запропоновано складати Акт використаних матеріалів, який простий в оформленні, містить тільки корисну інформацію, а саме: фактичну вартість використаних матеріалів. Основне призначення запропонованої системи узагальнення облікової інформації виробничих витрат — це контроль за достовірністю визначення фактичних виробничих витрат за звітний період.
Для посилення контролю за використанням виробних витрат, як свідчить практика, доцільно час від часу проводить якісний аудит виробничих витрат. У статті запропоновано Програму аудиту виробничих витрат та розроблені відповідно до аудиторських процедур форми робочих документів.
Запропоновані методологічні аспекти організації бухгалтерського обліку та аудиту виробничих витрат можуть бути використані для розробки методологічного забезпечення бухгалтерського обліку та аудиту виробничих витрат та в практичній діяльності суб'єктами господарювання та аудиторами.

Ключові слова: виробничі витрати; первинні документи; синтетичний облік; аналітичний облік; аналітичні відомості; аудит; програма аудиту; робочі документи.

Література

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник. Житомир: ЖІТІ, 2013. 672 с.
2. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: навчальний посібник. Київ: Каравела, 2004. 568 с.
3. Меліхова Т.О., Троян О.В., Лауреанті Д.С. Удосконалення методики внутрішнього контролю витрат на виробництво для підвищення економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 34—41.
4. Подмешальська Ю.В., Феофанов Л.К., Абрамова І.С. Актуальні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у системі обліку. Агросвіт. 2018. № 24. С. 54—59. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.54
5. Подмешальська Ю.В., Косяк А.В. Удосконалення методики аудиту собівартості реалізованої продукції. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 51—57. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.51

Yu. Podmeshalska, K. Poniakina

ACCOUNTING AND AUDIT OF PRODUCTION COSTS AT THE ENTERPRISE

Summary

The technological process of accounting for production costs consists of certain elements of the process, without the definition of which it is impossible to create an effective system of accounting for production costs. The article identifies the elements of the technological process of accounting for production costs, which are important for the effective organization of accounting for production costs in combination with management accounting.
Analysis of the elements of the technological process of accounting for production costs will identify problematic issues of accounting, and management staff will be able to identify sources of information needed to manage production costs.
In accounting there is always a need for correct collection, generalization, processing, interpretation of information for the needs of management staff. To do this, use various forms of documents — information, acts, certificates, certificates, calculations and others. According to the objects of accounting for production costs, the generalization of information can be made in various forms of documents. The article proposes a statement of generalization of accounting information on production costs, which is based on the generalization of information on the elements of the production cost of finished products.
To determine the actual cost of materials used, there is a standard form № B-1 "Report on the use of materials in production". Analysis of the form and content of the Report revealed that: The report mainly displays information on the movement of materials, contains 28 columns and requires considerable time to complete it. In the article it is offered to make the Act of the used materials which is simple in registration, contains only useful information, namely: actual cost of the used materials. The main purpose of the proposed system of generalization of accounting information of production costs — is to control the accuracy of determining the actual production costs for the reporting period.
To strengthen control over the use of production costs, as practice shows, it is advisable from time to time to conduct a quality audit of production costs. The article proposes a program of audit of production costs and developed in accordance with the audit procedures of the forms of working documents.
The proposed methodological aspects of the organization of accounting and audit of production costs can be used to develop methodological support for accounting and audit of production costs and in practice by business entities and auditors.

Keywords: production costs; primary documents; synthetic accounting; analytical accounting; analytical information; audit; audit program; working documents.

References

1. Butynets, F.F. (2013), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik [Financial accounting], ZhITI, Zhytomyr,Ukraine.
2. Kulakovskaya, L.P. and Picha, Y.V. (2004), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and methods of audit], Karavela, Kyiv, Ukraine.
3. Melikhova, T. Troyan, О. and Laureant, D. (2019), "Improvement of internal control method of costs of production for increasing enterprise economic security", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 34—41.
4. Podmeshalska, Yu. Feofanov, L. and Abramova, I. (2018), "Actual aspects of distribution of total production costs in the accounting system", Agrosvit, vol. 24, pp. 54—59. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.54
5. Podmeshalska, Yu. and Kosyak, А. (2019), "Improvement of the methodology for auditing the cost of sold products", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 51—57. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.51

№ 23 2020, стор. 64 - 70

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 921

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University

ORCID:

0000-0001-6353-4542


К. Ю. Понякіна

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

K. Poniakina

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University

ORCID:

0000-0003-4359-0752

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Понякіна К. Ю. Облік та аудит виробничих витрат на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 64–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.64

Podmeshalska, Yu. and Poniakina, K. (2020), “Accounting and audit of production costs at the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 64–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.