EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВА ПРАКТИКА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ТОВАРНОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА
Н. А. Спринчук, І. С. Воронецька, О. О. Кравчук, І. І. Петриченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.71

УДК: 330.322:631.164

Н. А. Спринчук, І. С. Воронецька, О. О. Кравчук, І. І. Петриченко

СВІТОВА ПРАКТИКА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ТОВАРНОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті галузь кормовиробництва розглянуто в ракурсі товарного, досліджено досвід розвинених країн світу в цій проблематиці для подальшого його застосування в Україні. Сучасний стан товарного виробництва кормів в Україні характеризується нагальною потребою в інвестуванні, використанні світового досвіду розвитку даної галузі. Так, у розвинених країнах світу галузь кормовиробництва функціонує як окрема промисловість з використанням новітніх технологій виробництва, заготівлі, зберігання та транспортування. Тому сучасне товарне виробництво кормів в Україні потребує розробки інвестиційної стратегії — системи довгострокових цілей інвестиційного функціонування галузі, що обумовлені загальними завданнями її розвитку та інвестиційною ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення з урахуванням досвіду високорозвинених країн світу.
Встановлено, що розробка інвестиційної стратегії відіграє велику роль у забезпеченні ефективного розвитку галузі кормовиробництва і дозволяє вирішити такі задачі: забезпечити механізм реалізації довгострокових загальних та інвестиційних цілей майбутнього економічного і соціального розвитку галузі; оцінити інвестиційні можливості, забезпечити максимальне використання інвестиційного потенціалу; реалізацію нових інвестиційних можливостей; мінімізувати негативні наслідки змін чинників зовнішнього інвестиційного середовища, які неможливо передбачити заздалегідь; сформувати основні критерії вибору реальних інвестиційних проєктів і фінансових інструментів інвестування; забезпечити передумови для стратегічних змін організаційної структури функціонування галузі товарного виробництва кормів.
У свою чергу товарне кормовиробництво має акцентуватись на вимоги сучасного світу, враховувати проблему охорони навколишнього середовища, екологічну ситуацію, що склалася, тобто перевага надається органічному товарному кормовиробництву. Товарне кормовиробництво охоплює такі цикли — товарне виробництво, зберігання, упаковка та транспортування кормів, відповідно сфери інвестування стосуються саме цих процесів.

Ключові слова: товарне кормовиробництво; інвестування; розвиток; досвід; світова практика.

Література

1. Україна експортувала рекордний обсяг зернових / Укр Інформ, мультимедійна платформа [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740345-ukraina-eksportuvala-rekordnij-obsag-zernovih.html
2. Понедельчук Т.В. Роль інвестицій у формуванні економічного зростання в умовах сучасного розвитку економіки України / Т.В. Понедельчук// Економіка, фінанси, право. — 2014. — № 4. — С. 11—15.
3. Спринчук Н.А., Методика розрахунку потреби в інвестиціях у товарне кормовиробництво, Ефективна економіка. 2018. № 1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=
4. Спринчук Н.А. Сучасний стан інвестування розвитку товарного кормовиробництва як синтетичної галузі / Н.А Спринчук, І.С. Воронецька, В.П. Жуков // Агросвіт. — 2019. — № 5. — С. 18—24.
5. Найбільші світові експортери зерна // Аграрна правда [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agrarna-pravda.com/2019/01/02/tajbilshi-svitovi-eksportery-zerna/
6. Чому саме Китай: привабливість країни для іноземних інвестицій // CRLOnline [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrainian.cri.cn /841/2018/08/21/2s56959.htm
7. Кернасюк Ю.В. Ринок вівса: неоціненні можливості [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/ 7955-rynok-vivsa-neotsinenni-mozhlyvosti.html
8. Інвестування: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /А.А.Пересада, О.О.Смірнова, С.В. Онікієнко, О.О. Ляхова. — К.: КНЕУ, 2001. — 251 с.
9. Пересада А.А. Інвестиціний процес в Україні. — К.: Лібра, 2001. — С. 28.
10. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В.; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". — К., 2018. — 158 с.

N. Sprynchuk, I. Voronetska, O. Kravchuk, Y. Petrychenko

WORLD PRACTICE TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF COMMODITY FEED PRODUCTION

Summary

In the article, the fodder production industry is considered from the perspective of a commodity one, the experience of developed countries of the world in this issue is investigated for its further application in Ukraine. The current state of commodity feed production in Ukraine is characterized by an urgent need for investment, the use of world experience in the development of this industry. So, in the developed countries of the world, the feed industry functions as a separate industry using the latest technologies for production, procurement, storage and transportation. Therefore, modern commodity feed production in Ukraine requires the development of an investment strategy — a system of long-term goals for the investment functioning of the industry is determined by the general objectives of its development and investment ideology, as well as the choice of the most effective ways to achieve them, taking into account the experience of highly developed countries of the world. It has been established that the development of an investment strategy plays an important role in ensuring the effective development of the feed industry and allows solving the following tasks: to provide a mechanism for the implementation of long-term general and investment goals of the future economic and social development of the industry; evaluate investment opportunities, maximum use of investment potential; implementation of new investment opportunities; to minimize the negative consequences of changes in the factors of the external investment environment, which cannot be foreseen in advance; to formulate the main criteria for choosing real investment projects and financial investment instruments; to provide prerequisites for strategic changes in the organizational structure of the functioning of the industry of commercial production of feed.
In turn, commodity production of feed should be focused on the requirements of the modern world, take into account the problem of environmental protection, the current ecological situation. That is, preference is given to organic commercial production of feed. Commodity production of feed covers the following cycles — commodity production, storage, packaging and transportation of feed, respectively, the investment areas relate to these processes.

Keywords: commodity production of feed; investment; development; experience; world practice.

References

1. Ukrinform, multimedia platform (2019), "Ukraine exported a record amount of grain", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740345-ukraina-eksportuvala-rekordnij-obsag-zernovih.html (Accessed 15 Nov 2020).
2. Ponedelchuk, T.V. (2014), "The role of investment in the formation of economic growth in terms of modern economic development of Ukraine", Ekonomika, finansy, pravo, vol. 4, pp.11—15.
3. Sprynchuk, N.A. (2018), "Methods for calculating the need for investment in commodity feed production", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z= (Accessed 17 Nov 2020).
4. Sprynchuk, N.A. Voronetska, I.S and Zhukov, V.P. (2019), "The current state of investment in the development of commodity feed production as a synthetic industry", Agrosvit, vol. 5, pp. 18—24.
5. Agricultural news portal (2019), "The world's largest exporters of grain", available at: http://agrarna-pravda.com/2019/01/02/tajbilshi-svitovi-eksportery-zerna/ (Accessed 17 Nov 2020).
6. CRLOnline (2018), "Why China: the country's attractiveness for foreign investment", available at: http://ukrainian.cri.cn/841/2018/08/21/2s56959.htm (Accessed 17 Nov 2020).
7. Kernasyuk, Yu.V. (2017), "Oat market: invaluable opportunities", available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/ 7955-rynok-vivsa-neotsinenni-mozhlyvosti.html (Accessed 17 Nov 2020).
8. Peresada, A.A. Smirnova, O.O. Onikienko, S.V. and Liahova, O.O. (2001), Investuvannya: navchal'no-metodychnyy posibnyk dlya samostiynoho vyvchennya dystsypliny [Investing: a textbook for self-study of the discipline], Kyiv, Ukraine.
9. Peresada, A.A. (2001), Investytsiynyy protses v Ukrayini [Investment process in Ukraine], Libra, Kyiv, Ukraine.
10. Deineko, L.V. (2018), Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins'koyi ekonomiky: naukovo-analitychna dopovid? [Development of industry to ensure the growth and renewal of the Ukrainian economy: a scientific and analytical report], DU "Instytut ekonomiky ta prohnozuvan' NAN Ukrayiny", Kyiv, Ukraine.

№ 23 2020, стор. 71 - 78

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 537

Відомості про авторів

Н. А. Спринчук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

N. Sprynchuk

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Laboratory of economic research and marketing, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Agrarian Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3118-2009


І. С. Воронецька

к. е. н., доцент, завідувач відділу координації наукових досліджень, економіки, маркетингу та аспірантури, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

I. Voronetska

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of coordination of research, economics, marketing and graduate school, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Agrarian Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1329-2722


О. О. Кравчук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

O. Kravchuk

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Laboratory of economic research and marketing, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Agrarian Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-0224-1305


І. І. Петриченко

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

Y. Petrychenko

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Laboratory of economic research and marketing, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Agrarian Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7141-7581

Як цитувати статтю

Спринчук Н. А., Воронецька І. С., Кравчук О. О., Петриченко І. І. Світова практика підтримки розвитку товарного кормовиробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 71–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.71

Sprynchuk, N., Voronetska, I., Kravchuk, O. and Petrychenko, Y. (2020), “World practice to support the development of commodity feed production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 71–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.