EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ У КОНТЕКСТІ НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
О. М. Олексієвець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.79

УДК: 630:651.7

О. М. Олексієвець

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ У КОНТЕКСТІ НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Статтю присвячено розробленню інституціонального інструментарію диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів в контексті нарощення інвестиційного забезпечення модернізації, реконструкції та технічного переоснащення основного капіталу лісового господарства. Обгрунтовано, що інституціональний інструментарій диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів є сукупністю регуляторних інструментів, які забезпечують трансформацію інститутів-правил та інститутів-організацій ведення лісового господарства і створюють можливості для більшої автономії постійних лісокористувачів в частині використання наявного ресурсно-виробничого потенціалу та залучення капітальних і фінансових інвестицій. Доведено, що розроблення інституціонального інструментарію диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів на макроекономічному та галузевому рівнях дасть можливість сформувати стратегію диверсифікації діяльності на рівні суб'єктів лісогосподарського підприємництва, яка базуватиметься на укрупненні їх продуктової лінійки через створення умов для надання ширшого спектра лісоексплуатаційних, лісоохоронних та агролісомеліоративних послуг. Дослідження показали, що диверсифікація діяльності державних та комунальних лісових підприємств потребує інституціональних трансформацій на загальнонаціональному та галузевому рівнях, які мають охопити як інститути-правила, так і інститути-організації ведення лісового господарства, щоб сформувати сучасне інституціональне підгрунтя для більш ефективного користування лісовими та лісогосподарськими активами. Встановлено, що пріоритетним напрямом підвищення рівня соціально-економічної та еколого-економічної ефективності господарського освоєння лісоресурсного потенціалу є диверсифікація діяльності, яка дасть змогу збільшити сукупну величину лісоресурсних благ, що залучаються у господарський обіг. Доведено, що значні резерви для підвищення соціально-економічної ефективності господарського освоєння лісоресурсного потенціалу має Рівненська область, яка відноситься до групи лісозабезпечених регіонів. Встановлено, що диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів Рівненської області дасть можливість збільшити обсяги інвестування лісогосподарських і лісоохоронних проєктів, а також підвищити рівень прибутковості функціонування суб'єктів лісогосподарського підприємництва.

Ключові слова: лісове господарство; диверсифікація; інвестиційне забезпечення; інституціональний інструментарій; капітальні інвестиції; лісові активи.

Література

1. Гудзь О.Є. Управління диверсифікацією діяльності підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. № 1 (11). С. 14—22.
2. Лебедєва В.В. Пріоритетні напрями диверсифікації виробництва інтегрованих аграрних формувань. Бізнес-навігатор. 2014. № 3. С. 31—38.
3. Снігова О.Ю. Еволюція підходів до диверсифікації економіки в дослідженнях регіонального розвитку. Вісник соціально-економічних досліджень. 2019. № 1. С. 83—95.
4. Чумак Р.М. Диверсифікація як важлива умова сталого функціонування сільськогосподарських підприємств та розвитку сільських територій. Економіка та управління АПК. 2012. Вип. 9. С. 41—45.

O. Oleksiievets

INSTITUTIONAL TOOLS FOR DIVERSIFYING THE ACTIVITIES OF PERMANENT FOREST USERS IN THE CONTEXT OF INCREASING INVESTMENT SUPPORT FOR FORESTRY PRODUCTION

Summary

The article is devoted to the development of institutional tools for diversifying the activities of permanent forest users in the context of increasing investment support for modernization, reconstruction and technical re-equipment of the fixed capital of forestry. It is proved that the institutional tools for diversifying the activities of permanent forest users are a set of regulatory tools that ensure the transformation of institutions-rules and institutions-organizations of forestry and create opportunities for greater autonomy of permanent forest users in terms of using the existing resource and production potential and attracting capital and financial investment. It is proved that the development of institutional tools for diversifying the activities of permanent forest users at the macroeconomic and sectoral levels will make it possible to form a strategy for diversifying activities at the level of forestry enterprises, which will be based on the consolidation of their product line through the creation of conditions for providing a wider range of forest exploitation, forest protection and agroforestry services. Studies have shown that the diversification of activities of state and municipal forest enterprises requires institutional transformations at the national and sectoral levels, which should cover both institutions-rules and institutions-organizations of forest management, in order to form a modern institutional framework for more efficient use of forest and forestry assets. It is established that the priority direction of increasing the level of socio-economic and ecological-economic efficiency of economic development of forest resource potential is the diversification of activities that will increase the total amount of forest resource benefits involved in economic circulation. It is proved that the Rivne region, which belongs to the group of forest-rich regions, has significant reserves for improving the socio-economic efficiency of economic development of forest resource potential. It is established that the diversification of the activities of permanent forest users of the Rivne region will make it possible to increase the volume of investment in forestry and forest protection projects, as well as increase the level of profitability of the functioning of forestry enterprises.

Keywords: forestry; diversification; investment support; institutional tools; capital investment; forest assets.

References

1. Gudz', O.Ye. (2015), "Management of diversification of the enterprise", Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 1 (11), pp. 14—22.
2. Lebedieva, V.V. (2014), "Priority areas for diversification of production of integrated agricultural formations", Biznes-navihator, vol. 3, pp. 31—38.
3. Snihova, O.Yu. (2019), "Evolution of approaches to economic diversification in regional development research", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 1, pp. 83—95.
4. Chumak, R.M. (2012), "Diversification as an important condition for sustainable operation of agricultural enterprises and development of rural areas", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 9, pp. 41—45.

№ 23 2020, стор. 79 - 84

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 472

Відомості про авторів

О. М. Олексієвець

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Oleksiievets

Postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-8658-438X

Як цитувати статтю

Олексієвець О. М. Інституціональний інструментарій диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів у контексті нарощення інвестиційного забезпечення лісогосподарського виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.79

Oleksiievets, O. (2020), “Institutional tools for diversifying the activities of permanent forest users in the context of increasing investment support for forestry production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.