EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
З. М. Бурик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.85

УДК: 332.146

З. М. Бурик

РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Стимулювання розвитку територій, необхідність територіального вирівнювання, забезпечення їх фінансової спроможності, а також організаційної незалежності вимагало проведення реформи адміністративно-територіального устрою. Метою реформи стало об'єднання територій для стимулювання їх спроможності та можливостей розвитку, перерозподіл фінансових ресурсів на користь територій, надання механізмів управління територіями та забезпечення їх спроможності. Серед очевидних проблем, які негативно впливали на розвиток міст, сіл та селищ і територій регіонів були: територіальні диспропорції соціально-економічного розвитку (наявність територій, які активно розвивались і депресивних територій), погіршення демографічної ситуації в невеликих містах та зменшення кількості непрацездатного населення, недостатність фінансового ресурсу для розвитку територій.
У статті розглядається розвиток регіонів та об'єднаних територіальних громад з урахуванням виконання концептуальних засад Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", а також Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. За цими стратегічними документами передбачено реформи, серед яких важливе місце займає децентралізація влади, формування ефективного місцевого самоврядування, створення і підтримка належних умов для громадян, надання якісних та доступних публічних послуг, розвиток інститутів громадянського суспільства та активізації їх взаємодії з органами влади.

Ключові слова: децентралізація; об'єднані територіальні громади; розвиток регіонів; бюджет; реформа.

Література

1. Бриль М. Стратегія — основа становлення та розвитку ОТГ. Місцеве самоврядування. 2018. № 5. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/may/issue-5/article-36538.html (дата звернення: 08.10.2020).
2. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р., № 2456-VI. Редакція від 20.09.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 10.10.2020).
3. Воротін В.Є., Коваль О.М. Пріоритети влади щодо реформування місцевого самоврядування. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: тези доп. Третьої щорічної всеук. наук.-практ. конф. (м. Київ, 06 грудня 2019 р.). — К., 2019. С. 46—50.
4. Державна служба статистки. URL: www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 29.10.2020).
5. Зубко Г. Децентралізація — це реформа всієї країни. URL: https://decentralization.gov.ua/news/800 (дата звернення: 08.11.2020) .
6. Івашина Л. Роль об'єднаних територіальних громад у розвитку сільського зеленого туризму. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. Вип. 3 (34). С.143—148.
7. Кравченко Т.А. Основа сталого розвитку територіальних громад — системний підхід до реалізації національних інтересів України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2014. №1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_1_24 (дата звернення: 29.10.2020).
8. Кузькін Є. Ю. Вплив децентралізації на розвиток регіонів. Наукові праці НДФІ. 2016. Вип. 3. С. 39—53.
9. Пальчук В. Розвиток економічного потенціалу громад у рамках реформи з децентралізації. Україна: події, факти, коментарі. 2018. № 11. С. 38—50.
10. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р., № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 10.10.2020).
11. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р., № 157-VIII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 15.11.2020).
12. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України: від 1 квітня 2014 р. № 333-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (дата звернення: 28.10.2020).
13. Реформа децентралізації: Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi (дата звернення: 28.10.2020).
14. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / за ред. Кравціва В.С., Сторонянської І.З. Львів: ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2020. 531 с.

Z. Buryk

DEVELOPMENT OF REGIONS AND UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

Summary

Stimulating the development of territories, the need for territorial equalization, ensuring their financial capacity and organizational independence required a reform of the administrative-territorial system. The aim of the reform was to unite the territories to stimulate their capacity and opportunities for development, to redistribute financial resources in favor of the territories, to provide mechanisms for the management of territories and to ensure their capacity. Among the obvious problems that negatively affected the development of cities, villages and settlements and regions were: territorial disparities in socio-economic development (the presence of actively developing areas and depressed areas), deteriorating demographic situation in small towns and reducing the number of disabled people, lack of financial resources for the development of territories.
The article considers the development of regions and united territorial communities taking into account the implementation of conceptual principles of the Sustainable Development Strategy "Ukraine-2020" and the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine. These strategic documents provide for reforms, among which an important place is occupied by decentralization of power, formation of effective local self-government, creation and maintenance of appropriate conditions for citizens, provision of quality and accessible public services, development of direct democracy, coordination of state and territorial communities. The results of the reform of local self-government on the basis of decentralization prove the correctness of the chosen vector of state policy, as it gave impetus to the formation of a viable and closest to the citizen institution of power — local self-government. Due to the reform, the living standards of the population and the development of cities, towns and villages are projected to increase, as the main task is the economic growth of united territorial communities. To attract additional funds, a number of strategic measures are envisaged, investment projects that will help increase tax revenues to local budgets, the development of small and medium-sized businesses, and increase jobs. The development of united territorial communities should play the role of a stimulus to strengthen the motivation of local authorities to increase local budget revenues while effectively solving regional problems.

Keywords: decentralization; united territorial communities; development of regions; budget; reform.

References

1. Bryl, M. (2018), "Strategy — the basis for the formation and development of OTG" Mistseve Samovriaduvannia, vol. 5, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/may/issue-5/article-36538.html (Accessed 08 October 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Budget Code of Ukraine available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 10 October 2020).
3. Vorotin, V.Ye. and Koval, O.M. (2019) "Government priorities for local government reform", Tezy dopovidei tretoi shchorichnoi vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Conference proceedings of the third annual Ukrainian scientific and practical conference], Shchorichna vseukrainska naukovo-praktychna konferentsіya [Third Annual Ukrainian Scientific and Practical Conference], Kyiv, Ukraine, pp. 46—50.
4. State Statistics Service (2020) available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 29 October 2020).
5. Zubko, G. (2015), "Decentralization is a reform of the whole country", available at: https://decentralization.gov.ua/news/800 (Accessed 08 December 2020).
6. Ivashina, L. (2017), "The role of united territorial communities in the development of rural green tourism", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 3 (34), рр.143—148.
7. Kravchenko, T.A. (2014), "The basis of sustainable development of territorial communities - a systematic approach to the realization of national interests of Ukraine", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_1_24 (Accessed 29 October 2020).
8. Kuzkin, E.Yu. (2016), "The impact of decentralization on the development of regions", Naukovi pratsi NDFI, vol. 3, pp. 39—53.
9. Palchuk, V. (2018), "Development of economic potential of communities in the framework of decentralization reform", Ukraina Podii Fakty Komentari, vol. 11, рр. 38–50.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Tax Code of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (Accessed 10 October 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Voluntary Association of Territorial Communities", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (Accessed 15 December 2020).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (Accessed 28 October 2020).
13. Reform of decentralization (2020), "Single Web-portal of the executive power of Ukraine", available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi (Accessed 28 October 2020).
14. Kravtsiv, V.S. and Storonianska, I.Z. (2020), Terytorial'ni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and mechanisms of development], DU "Instytut Rehionalnykh Doslidzhen Imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy, Lviv, Ukraine.

№ 23 2020, стор. 85 - 90

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 1263

Відомості про авторів

З. М. Бурик

д. держ. упр., професор кафедри управління та бізнес-адміністрування, Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника

Z. Buryk

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Management and Business Administration, Institute of Graduate Studies and Preuniversity Education Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ORCID:

0000-0002-4394-6766

Як цитувати статтю

Бурик З. М. Розвиток регіонів та об'єднаних територіальних громад у контексті децентралізації. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.85

Buryk, Z. (2020), “Development of regions and united territorial communities in the context of decentralization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.