EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕШТАЛЬТНИЙ ПІДХІД ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА ТА КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, М. Ф. Плотнікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.91

УДК: 659.3:35.07

Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, М. Ф. Плотнікова

ГЕШТАЛЬТНИЙ ПІДХІД ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА ТА КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Гештальтний підхід формування ефективного лідерства та комунікацій в системі публічного управління людськими ресурсами, територіальною громадою свідчить, що при розробці локальної та регіональної стратегії слід враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін. Політика щодо управління публічними комунікаціями є дієвим механізмом такого управління, що враховує інтереси спільноти, мешканців та має відповідати поточним зовнішнім факторам. У випадку з Несолонською територіальною громадою інтереси всіх стейкхолдерів враховано на основі запровадження публічних комунікацій та гештальтного підходу в управлінні розвитком. При розробці політики управління учасниками суспільних відносин слід враховувати різні групи зацікавлених сторін. До них відносяться як внутрішні, так і зовнішні групи зацікавлених сторін: мешканців, громадські організації, представників місцевого самоврядування, органи та структури. Згідно з моделлю ефективного лідерства у практиці управління публічними комунікаціями, найвищі показники суспільного менеджменту досягаються в разі фокусування не на одиничній ефективності кожного учасника суспільного процесу комунікації, але з урахуванням загальної стратегії розвитку громади, регіону, країни. У такому випадку суспільні інвестиції у формі фінансових, матеріальних, нематеріальних (у тому числі ідеї, час та інформація як ресурси), трудових, земельних та інших ресурсів підвищують загальний потенціал території, одночасно примножуючи можливості кожного з суб'єктів. У протилежному випадку вирішення проблемної ситуації буде носити тимчасовий характер, що створить умови щодо неможливості отримання доходу в подальшому. Водночас надмірна концентрація на інтересах окремих учасників чи їх груп, через надмірне зростання суспільних витрат або вирівнювання результатів між ними створює умови де мотивації та може призвести до довгострокових негативних наслідків, що позначається на організаційній ефективності. При цьому слід зазначити, що зосередження уваги тільки на ефективності роботи мешканців і розвитку сервісів надання адміністративних послуг наразі не відповідатиме завданням розвитку, враховуючи обмежену роботу в умовах COVID-19. Водночас існування ринкових важелів впливу на громаду актуалізує питання формування її конкурентоспроможності, її здатності бути самодостатньою, оптимізовувати витрати, забезпечуючи довгострокову життєздатність. Це може бути гарантовано за рахунок узгодження інтересів всіх сторін, формування бізнесової, кадрової, соціальної, та економічної стратегії територіальної громади. Реальною моделлю реалізації вказаного підходу є практика організації та функціонування родових садиб і родових поселень, що складається з ініціативної, інвестиційно та соціально активної молоді, готової народжувати дітей та впроваджувати соціальноорієнтовані інновації.

Ключові слова: інтелектуальний капітал; гештальт; лідерство; міжкультурні комунікації; проєктна діяльність; публічне управління; родове поселення.

Література

1. Вернадський В.І. Біосфера та ноосфера. М.: Айрис-прес, 2004. 576 с.
2. Миронова В. Официальное заявление 27.06.18. URL: https://www.youtube.com/watch?v=wOKCZgag2lk (дата звернення 12.09.2020).
3. Папюс (Д-р Жерар Энос) Оккультизм. Первоначальные сведения. Москва: Узд-во "Локид-Пресс, 2003. 336 с.
4. Классики менеджмента: пер с англ. / под ред. М. Уорнера. Санкт-Петербург: Питер, 2001. С. 475.
5. Bennis Warren G., Thomas Robert J. Geeks and geezers: how era, values, and defining moments shape leaders. Boston: Harvard Business Review Press, 2002. 310 р.
6. Ходаківський Є.І. Домінування парадигм холістичності в сучасній науці. Житомир: ФОП Гембарський О. П., 2019. 16 с.
7. Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П. Психологія управління. 5-те вид. перероб. та доп. підручн. К.: Центр учбової літератури, 2016. 492 с.
8. Chemers M. An integrative theory of leadership. New York: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1997. 200 p.
9. Encyklika "Veritatis splendor" Jana Pawla II ("Blask prawdy"), 6 sierpnia 1993.
10. Грабар І.Г., Лещенко М.І., Малиновський А.С., Ходаківський Є.І. Наукові парки інноваційного підприємництва. Технопарк: монографія. Житомир: Вид-во "Житомирський національний агроекологічний університет", 2009. 348 с.

Ye. Khodakovsky, V. Yakobchuk, M. Plotnikova

GESTALT-APPROACH TO THE FORMATION OF EFFECTIVE LEADERSHIP AND COMMUNICATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

Summary

The gestalt approach to the formation of effective leadership and communication in the system of Public Human Resource Management, territorial community shows that when developing a local and regional strategy, the interests of all interested parties should be taken into account. The public communications management policy is an effective management mechanism that takes into account the interests of the community and residents and must meet current external factors. In the case of the Nesolonskoyu territorial community, the interests of all stakeholders are taken into account on the basis of the introduction of Public Communications and a gestalt approach to development management. When developing a management policy for participants in public relations, different groups of stakeholders should be taken into account. These include both internal and external groups of stakeholders: residents, public organizations, representatives of local self-government, bodies and structures. According to the model of effective leadership in the practice of Public Communications Management, the highest indicators of Public Management are achieved if we focus not on the individual effectiveness of each participant in the public communication process, but taking into account the overall development strategy of the community, region, or country. In this case, public investments in the form of financial, material, intangible (including ideas, time and information as resources), labor, land and other resources increase the overall potential of the territory, while increasing the capabilities of each of the subjects. Otherwise, the solution to the problem situation will be temporary, which will create conditions for the impossibility of generating income in the future. At the same time, excessive concentration on the interests of individual participants or their groups, due to excessive growth in public spending or equalization of results between them, creates conditions of motivation and can lead to long-term negative consequences, which affects organizational effectiveness. At the same time, it should be noted that focusing only on the efficiency of residents and the development of administrative services will not yet meet the development tasks, given the limited work in the conditions of COVID-19. At the same time, the existence of market levers of influence on society actualizes the issue of forming its competitiveness, its ability to be self-sufficient, optimize costs, ensuring long-term viability. This can be guaranteed by coordinating the interests of all parties, forming the business, personnel, social and economic strategy of the territorial community. The real model for implementing this approach is the practice of organizing and functioning family estates and family settlements, consisting of initiative, investment and socially active young people who are ready to give birth to children and introduce socially oriented innovations.

Keywords: intellectual capital; gestalt; leadership; cross-cultural communicationsб project activity; Public Administration; family homestead settlements.

References

1. Vernads'kyj, V.I. (2004), Biosfera ta noosfera [Biosphere and Noosphere], Ajrys-pres, Moscow, Russia.
2. Myronova, V. (2018), "Official statement", available at: https://www.youtube.com/watch?v=wOKCZgag2lk (Accessed 12 September 2020).
3. Papius, (D-r Zherar Enos) (2003), Okkul'tyzm. Pervonachal'nye svedenyia, [Occultism. Initial information], Lokyd-Press, Moscow, Russia.
4. Uorner, M. (2001), Klassiki menedzhmenta [Management classics], Piter, St.Petersburg, Russia.
5. Warren, B.G. and Robert T.J. (2002), Geeks and geezers: how era, values, and defining moments shape leaders, Harvard Business Review Press, Boston, USA.
6. Khodakivs'kyj, Ye.I. (2019), Dominuvannia paradyhm kholistychnosti v suchasnij nautsi [Dominance of holistic paradigms in modern science], FOP Hembars'kyj O.P., Zhytomyr, Ukraine.
7. Khodakivs'kyj, Ye.I. Bohoiavlens'ka, Yu.V. and Hrabar, T.P. (2016), Psykholohiia upravlinnia [Management psychology], 5nd ed, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. Chemers, M. (1997), An integrative theory of leadership, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. New York, USA.
9. John Paul II (1993), "Encyclicals "Veritatis splendor", available at: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html (Accessed 12 September 2020).
10. Hrabar, I.H. Leschenko, M.I. Malynovs'kyj, A.S. and Khodakivs'kyj, Ye.I. (2009), Naukovi parky innovatsijnoho pidpryiemnytstva. Tekhnopark [Science parks of innovative entrepreneurship. Technopark], Zhytomyrs'kyj natsional'nyj ahroekolohichnyj universytet, Zhytomyr, Ukraine.

№ 23 2020, стор. 91 - 97

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 608

Відомості про авторів

Є. І. Ходаківський

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

Ye. Khodakovsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University

ORCID:

0000-0001-9459-9816


В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University

ORCID:

0000-0003-2147-7994


М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University

ORCID:

0000-0003-2852-3009

Як цитувати статтю

Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. Гештальтний підхід формування ефективного лідерства та комунікацій в системі публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 91–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.91

Khodakovsky, Ye., Yakobchuk, V. and Plotnikova, M. (2020), “Gestalt-approach to the formation of effective leadership and communication in the public administration system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 91–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.