EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
Д. О. Грицишен, І. В. Супрунова, С. П. Лисак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.98

УДК: 351

Д. О. Грицишен, І. В. Супрунова, С. П. Лисак

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Питання розвитку теорії та методології державного управління в сфері боротьби з економічною злочинністю є вкрай важливим у контексті забезпечення національної безпеки України. Боротьба з економічною злочинністю має стати особливим об'єктом державного управління в сфері забезпечення національної безпеки.
Встановлено, що основою розробки теоретико-методологічних засад положень державного управління протидією економічній злочинності як складовою національної безпеки держави є використання єдиних підходів до визначення понять та категорій. Визначення сутності економічних злочинів для цього дослідження є важливим, адже дозволяє окреслити об'єкт дослідження та визначити його властивості з позиції формування нового теоретичного знання; визначає місце економічної злочинності в системі об'єктів державного управління; ідентифікує сфери державної політики, які пов'язанні із боротьбою з економічними злочинами; розкриває значення економічної злочинності в суспільних відносин як загрози державній безпеці.
Проведено критичний аналіз наукової літератури з питань економічних злочинів, встановлено відсутність однозначного розуміння та визначено ключові точки, на які варто орієнтуватися при формування механізмів державного управління. Зважаючи на складність економічної злочинності, було вивчено та узагальнено підходи вчених до трактування категорії "економічні злочини". Встановлено, що для цілей державного управління є потреба в обгрунтуванні комплексного підходу до сутності економічної злочинності, яке б врахувало такі позиції: економічні злочини як соціальне явище; економічні злочини як об'єкт системи права; економічні злочини як об'єкт державного управління та державної політики. В статті визначено власний підхід до понятійно-категоріального апарату за об'єктом дослідження. На основі проведеного дослідження та запропонованого механізму формування категоріального апарату було запропоновано декілька тлумачень економічної безпеки: економічна злочинність як соціально-економічне явище; економічна злочинність як об'єкт кримінального права; економічна злочинність як об'єкт державного управління; економічна злочинність як загроза національній безпеці.

Ключові слова: економічна злочинність; економічні злочини; потреби людини; державна безпека; державне управління.

Література

1. Безверхов А.Г. Теория экономических преступлений: предпосылки становления [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://www.tisbi.ru/science/vestnik /2001/issue4/urist%5B2%5D.html
2. Білоус ВТ. Координація боротьби з економічною злочинністю: монографія. — Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. – 449 с.
3. Бучко М.Б. Сучасна корислива економічна злочинність та заходи її попередження: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право" / М.Б. Бучко; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т внутр. спр. — Х., 2002. — 24 с.
4. Головкін Б.М. Поняття злочинності у сфері економіки [Електронний ресурс] / Б.М. Головкін // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 128—133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_24.pdf
5. Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Кулик С.Г. Кримінологія. Особлива частина: навчальний посібник. — Запоріжжя: КПУ, 2012. — 705 с.
6. Дудоров О.О. Класифікація економічних злочинів у кримінальному праві України та США: основні підходи / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. — 2014. — № 4 (1). — С. 245—253. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2014_4(1)__34
7. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В.В. Голіни. — 2-ге вид. перероб. і доп. — Х.: Право, 2009. — 288 с.
8. Кримнологія: Загальна та Особлива частини: підручник / [В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська, О.В. Лисодєд та ін.]; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. — Х.: Право, 2014 — 513 с
9. Курс сучасної української кримінології: у 3 кн. / А.П. Закалюк. — К.: Ін Юре, 2007. — Кн. 2: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. — [Б. м.]: [б.в.], 2007. — 712 c.
10. Леонтьев Б.М. Ответственность за хозяйственные преступления. — М., 1993.
11. Лопашекко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: монография. — Саратов: СГАП, 1997. — 256 с.
12. Предборський В.А. Економічна безпека держави: [монографія] / В.А. Предборський. — К.: Кондор, 2005. — 391 с.
13. Пчолкін В.Д. Проблеми визначення поняття та класифікації злочинів у сфері економіки / В.Д. Пчолкін // Право і Безпека. — 2005. — Т. 4, № 4. — С. 104—107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2005_4_4_31
14. Саенко В.П. Экономическая обусловленность уголовно-правовых норм об ответственности за хозяйственные преступления: автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1994. – 18 с.
15. Сатерленд Эдвин X. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? // Социология преступности. — М., 1996. — С. 45—59.
16. Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления: объект и система. — Харьков, 1984. — 319 с.
17. Ярыгин В.Г. Экономическая преступность в современных условиях: теоретико-прикладные аспекты: автореф. дис. … канд. юр. наук: спец. 12.00.08 "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право" / В.Г. Ярыгин. — Нижний Новгород, 2006. — 20 с.

D. Grytsyshen, I. Suprunova, S. Lysak

THE ESSENCE OF ECONOMIC CRIME FOR PURPOSES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF STATESECURITY

Summary

The fight against economic crime is extremely important in the context of ensuring Ukraine's national security. The fight against economic crime should become a special object of public administration in the field of national security.
It is established that the basis for the development of theoretical and methodological principles of public administration for combating economic crime as a component of national security is the use of common approaches to the definition of concepts and categories. Determining the essence of economic crimes for this study is important, because it allows you to outline the object of study and determine its properties from the standpoint of the formation of new theoretical knowledge; determines the place of economic crime in the system of public administration; identifies areas of public policy that are related to the fight against economic crime; defines the importance of economic crime in public relations as a threat to national security.
A critical analysis of the scientific literature on economic crimes, the lack of unambiguous understanding and identified key points to focus on in the formation of mechanisms of public administration. Given the complexity of economic crime, the approaches of scientists to the interpretation of the category "economic crimes" were studied and generalized. It is established that for the purposes of public administration there is a need to substantiate a comprehensive approach to the essence of economic crime, which would take into account the following positions: economic crimes as a social phenomenon; economic crimes as an object of the legal system; economic crimes as an object of public administration and public policy. The article defines its own approach to the conceptual and categorical apparatus of the object of study. Based on the study and the proposed mechanism for the formation of a categorical apparatus, several interpretations of economic security were proposed: economic crime as a socio-economic phenomenon; economic crime as an object of criminal law; economic crime as an object of public administration; economic crime as a threat to national security.
The developed classification model of economic crime for the purposes of public administration (by components of economic activity, by sphere of economic relations, by content of committed crime, by way of committed crime, by subject of committed crime) together with development of the corresponding categorical apparatus allowed to specify counteraction to economic crime as a regulator of the economic sphere of society; as a controller of the economic sphere of society; as an institution for combating crime.

Keywords: economic crime; economic crimes; human needs; state security; public administration.

References

1. Bezverkhov, A.H. (2001), "The theory of economic crimes: prerequisites for formation", available at: http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2001/issue4/urist%5B2%5D.html (Accessed 30 Nov 2020).
2. Bilous, V.T. (2002), Koordynatsiia borot'by z ekonomichnoiu zlochynnistiu [Coordination of the fight against economic crime], Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin, Ukraine.
3. Buchko, M.B. (2002), "Modern selfish economic crime and measures to prevent it", PhD Thesis, Criminal law and criminology; criminal executive law, Nat. University of Internal Affairs, Kharkiv,Ukraine.
4. Holovkin, B.M. (2013), "The concept of crime in the economy", Forum prava [Online], vol. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_24.pdf (Accessed 30 Nov 2020).
5. Denysov, S.F. Denysova, T.A. and Kulyk, S.H. (2012), Kryminolohiia. Osoblyva chastyna, [Criminology. A special part], CPU, Zaporizhzhia, Ukraine.
6. Dudorov, O. O. (2014), "Classification of economic crimes in the criminal law of Ukraine and the United States: basic approaches", Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Yurydychni nauky, [Online], vol. 4 (1), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2014_4(1)__34 (Accessed 30 Nov 2020).
7. Dan'shyn, I.M. Holina, V.V. and Valujs'ka, M. Yu. (2009) Kryminolohiia: Zahal'na ta Osoblyva chastyny [Criminology: General and Special parts], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
8. Holina, V.V. Holovkin, B.M. Valujs'ka, M.Yu. and Lysodied, O.V. (2014), Kryminolohiia: Zahal'na ta Osoblyva chastyny [Criminology: General and Special parts], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
9. Zakaliuk, A.P. (2007), Teoretychni zasady ta istoriia ukrains'koi kryminolohichnoi nauky [Theoretical principles and history of Ukrainian criminological science], In-Yure, Kyiv, Ukraine.
10. Leont'ev, B.M. (1993), Otvetstvennost' za khoziajstvennye prestuplenyia [Responsibility for economic crimes], Moscow, Russia.
11. Lopashekko, N.A. (1997), Prestuplenyia v sfere ekonomycheskoj deiatel'nosty: poniatye, systema, problemy kvalyfykatsyy y nakazanyia [Crimes in the sphere of economic activity: concept, system, problems of qualification and punishment], SGAP, Saratov, Russia.
12. Predbors'kyj, V.A. (2005), Ekonomichna bezpeka derzhavy [Economic security of the state], Condor, Kyiv, Ukraine.
13. Pcholkin, V. D. (2005), "Problems of defining the concept and classification of crimes in the field of economics", Pravo i Bezpeka, [Online], vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2005_4_4_31 (Accessed 30 Nov 2020).
14. Saenko, V.P. (1994), "Economic conditionality of criminal law on liability for economic crimes", Ph.D. Thesis, Law, Moscow, Russia.
15. Saterlend, E. X. (1999), "Are white-collar crimes crimes?", Sotsyolohyia prestupnosty, Moscow, Russia.
16. Tatsyj, V.Ya. (1984), Otvetstvennost' za khoziajstvennye prestuplenyia: ob'ekt y systema [Responsibility for economic crimes: object and system], Kharkiv, Ukraine.
17. Yaryhyn, V.H. (2006), "Economic crime in modern conditions: theoretical and applied aspects", Ph.D. Thesis, Criminal law and criminology; criminal executive law, Nizhniy Novgorod, Russia.

№ 23 2020, стор. 98 - 104

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 266

Відомості про авторів

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, декан факультету публічного управління та права, Державний університет "Житомирська політехніка"

D. Grytsyshen

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Dean of the Faculty of Public Administration and Law, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-5484-6421


І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, State University "Zhytomyr Polytechnic"

ORCID:

0000-0001-5484-6421


С. П. Лисак

здобувач кафедри інформаційних системв управлінні та обліку, Державний університет "Житомирська політехніка"

S. Lysak

Сandidate for a degree of the Department of Management Information Systems and Accounting, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-7718-1207

Як цитувати статтю

Грицишен Д. О., Супрунова І. В., Лисак С. П. Сутність економічної злочинності для цілей державного управління в контексті забезпечення державної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 98–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.98

Grytsyshen, D., Suprunova, I. and Lysak, S. (2020), “The essence of economic crime for purposes of public administration in the context of statesecurity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 98–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.