EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ОСВІТНЬОГО МЕХАНІЗМУ МІЖВІДОМЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗА НАПРЯМОМ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
В. О. Кушнір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.112

УДК: 351.86

В. О. Кушнір

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ОСВІТНЬОГО МЕХАНІЗМУ МІЖВІДОМЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗА НАПРЯМОМ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Анотація

НАТО відповідально та деталізовано підходить до організації системи стратегічних комунікацій, акцентуючи увагу на їх важливій безпековій складовій. Стратегічні комунікації віднесені до однієї з пріоритетних сфер забезпечення безпеки у світі. Тому надзвичайно важливо враховувати напрямки і акценти взаємодії з Альянсом для скоординованого співробітництва у вимірі стратегічних комунікацій. Однією із важливих складових стратегічних комунікацій НАТО визначає міжвідомчу комунікацію та координацію, як побудову взаємовідносин на міжвідомчому рівні органів виконавчої влади України.
Українські науковці дедалі більшу увагу приділяють проблемам впровадження в країні системи стратегічних комунікацій. Актуальність цієї теми зумовлена необхідністю створення ефективного механізму протидії інформаційній агресії з боку Російської Федерації.
У Міністерстві оборони України та Збройних Силах України також чимало уваги приділяють організації дієвої міжвідомчої координації, проте загальновизнано, що ця робота потребує удосконалення у зв'язку із змінами часу та гібридними загрозами, які впливають на свідомість українського суспільства.
У аналітичному документі, який підготовлено Центром глобалістики "Стратегія 21 століття" серед проблемних питань сфери інформаційної безпеки України визначено низький рівень координації центральних органів виконавчої влади у інформаційній сфері та їхньої роботи із засобами масової інформації.
У статті охарактеризовано державний освітній механізм міжвідомчої взаємодії за напрямом стратегічних комунікацій та запропоновано шляхи удосконалення роботи у цьому напряму.
Базою джерел дослідження стали наукові праці за напрямом стратегічних комунікацій, нормативно-правова база та власний досвід роботи у сфері стратегічних комунікацій під час роботи у Міністерстві оборони України.

Ключові слова: державні механізми стратегічних комунікацій; сектор безпеки і оборони України; міжвідомча взаємодія; міжвідомча координація.

Література

1. Указ Президента України "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України" від 04.03.2016 № 92/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text
2. NATO Strategic Communications Centre of Excellence in Riga, Latvia. URL: https://www.stratcomcoe.org/history
3. Гібридні загрози Україні і суспільна безпека. Аналітичний документ Київ — 2018, С. 24. URL: https://geostrategy.org.ua/analityka/doslidzhennya/gibrydni-zagrozy-ukrayini-i-suspilna-bezpeka-dosvid-yes-i-shidnogo-partnerstva
4. Указ Президента України № 240/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"" від 6 червня 2016 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016.
5. Річна національна програма під егідою Комісії Україна — НАТО на 2020 рік, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2020 року № 203/2020. Режим доступу. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861.
6. Щипанський П.В., Тимошенко Р.І., Салкуцан С.М. Проблеми військової освіти // Наука і оборона. — 2017. — № 2. — С. 37—42.
7. Веб-сайт Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Перша Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні комунікації у сфері забезпечення національної безпеки та оборони: проблеми, досвід, перспективи". URL: http://stratcom.nuou.org.ua/?p=2914
8. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. Збірник наукових доповідей 10 Всеукраїнської науково-практичної конференції від 4 квітні 2019 року. URL: http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/konf_04_04_2019.pdf
9. Києво-Могилянська бізнес-школа KMBS. URL: https://kmbs.ua/ua/sdp/slp

V. Kushnir

CHARACTERISTICS OF THE STATE EDUCATIONAL MECHANISM OF INTERDEPARTMENTAL INTERACTION IN THE DIRECTION OF STRATEGIC COMMUNICATIONS

Summary

NATO takes a responsible and detailed approach to the organization of the strategic communications system, focusing on their important security component. Strategic communications are one of the priority areas of security in the world. Therefore, it is extremely important to take into account the directions and emphases of cooperation with the Alliance for coordinated cooperation in the measurement of strategic communications. One of the important components of strategic communications, NATO defines interdepartmental communication and coordination, as building relationships at the interdepartmental level of the executive authorities of Ukraine. Ukrainian scientists are paying more and more attention to the problems of implementing a system of strategic communications in the country. The urgency of this topic is due to the need to create an effective mechanism for combating information aggression by the Russian Federation. The Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine also pay a lot of attention to the organization of effective interagency coordination, but it is generally acknowledged that this work needs to be improved due to changes in time and hybrid threats affecting the consciousness of Ukrainian society.
An analytical document prepared by the Center for Global Studies "Strategy of the 21st Century" identifies a low level of coordination of central executive bodies in the information sphere and their work with the media among the problematic issues in the field of information security in Ukraine. The article analyzes the specifics and effectiveness of mechanisms of interagency coordination of strategic communications in the educational and scientific processes of the security and defense sector of Ukraine and suggests ways to improve work in this direction. The basis of the research sources were scientific works in the field of strategic communications, regulatory framework and own experience in the field of strategic communications while working at the Ministry of Defense of Ukraine.

Keywords: state mechanisms of strategic communications; sector of safety defensive of Ukraine; interdepartmental communication; interdepartmental coordination.

References

1. President of Ukraine (2016), Decree "On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text (Accessed 10 Nov 2020).
2. NATO (2020), "Strategic Communications Centre of Excellence in Riga, Latvia", available at: https://www.stratcomcoe.org/history (Accessed 10 Nov 2020).
3. Centre for Global Studies Strategy XXI (2018), "Hybrid threats to Ukraine and public security. the EU and Eastern partnership experience", available at: https://geostrategy.org.ua/analityka/doslidzhennya/gibrydni-zagrozy-ukrayini-i-suspilna-bezpeka-dosvid-yes-i-shidnogo-partnerstva (Accessed 10 Nov 2020).
4. President of Ukraine (2016), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 20, 2016 "On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine"", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016 (Accessed 10 Nov 2020).
5. President of Ukraine (2020), "Annual national program under the auspices of the NATO-Ukraine Commission for 2020, approved by the Decree of the President of Ukraine of 26 May 2020 № 203/2020", available at: https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861 (Accessed 10 Nov 2020).
6. Schypans'kyj, P.V. Tymoshenko, R.I. and Salkutsan, S.M. (2017), "Problems of military education", Nauka i oborona, vol. 2, pp. 37-42.
7. The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi (2020), "First International Scientific and Practical Conference "Strategic Communications in the Field of National Security and Defense: Problems, Experience, Prospects", available at: http://stratcom.nuou.org.ua/?p=2914 (Accessed 10 Nov 2020).
8. National Academy of Security Service of Ukraine (2019), "Actual problems of information security management of the state. Collection of scientific reports of the 10th All-Ukrainian scientific-practical conference of April 4", available at: http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/konf_04_04_2019.pdf (Accessed 10 Nov 2020).
9. KMBS (2020), available at: https://kmbs.ua/ua/sdp/slp (Accessed 10 Nov 2020).

№ 23 2020, стор. 112 - 117

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 606

Відомості про авторів

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0805-4092

Як цитувати статтю

Кушнір В. О. Характеристика державного освітнього механізму міжвідомчої взаємодії за напрямом стратегічних комунікацій. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 112–117. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.112

Kushnir, V. (2020), “Characteristics of the state educational mechanism of interdepartmental interaction in the direction of strategic communications”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 112–117. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.