EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ЯК КОНВЕРГЕНЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
А. П. Лелеченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.118

УДК: 351

А. П. Лелеченко

ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ЯК КОНВЕРГЕНЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У ході дослідження з'ясовано, що реалізація 17-ти Глобальних Цілей до 2030 р. є динамічним процесом зближення ціннісних орієнтирів сталого розвитку. Автором представлено нову парадигму управління сталим розвитком у вигляді державного адміністрування процесом досягнення Глобальних Цілей як форми практичної реалізації політики сталого розвитку на глобальному, регіональному та національному рівнях. Процес державного адміністрування сталим розвитком є специфічною діяльністю міжнародних і національних інституцій, спрямованою на розв'язання найбільш гострих глобальних проблем людства шляхом організації виконання міжнародних домовленостей і нормативно-правових актів, здійснення розпорядних функції з метою досягнення Глобальних Цілей.
Визначено, що механізм державного адміністрування сталим розвитком на всіх рівнях управління сприятиме виконанню "Порядку денного до 2030 року" і визначенню найбільш пріоритетних сфер застосування спільних зусиль світової спільноти у розробці та реалізації сучасних загальноприйнятих принципів розвитку людської цивілізації.

Ключові слова: сталий розвиток; Глобальні Цілі Тисячоліття; державне адміністрування сталим розвитком; взаємодія суспільства і природи; цілі сталого розвитку.

Література

1. Білорус О.Г., Мацейко Ю.М. Глобальна перспектива і сталий розвиток: системні маркетологічні дослідження. К.: МАУП, 2005. 492 с.
2. Глобальні цілі сталого розвитку 2015 — 2030. / Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, 2020. URL: https://www.ua.undp.org/content/ ukraine/uk/home/sustainable-development-goals/background.html (дата звернення: 20.02.2020).
3. Дэйли Г., Таунсенд К. Оценивая нашу Землю. Экономика, экология, этика; пер. на рус. под ред. А.Ю. Ретеюма и П.И. Сафонова. М.: Российское отделение ISEE, Москва, 1994. 268 с.
4. Ковбасюк Ю.В. Державне управління: навч. посіб. Дніпропетровськ: НАДУ, 2013. Т. 2. 324 c.
5. Сталий розвиток регіонів України / наук. кер. М.З. Згуровський. К.: НТУУ "КПІ", 2009. 197 c.
6. Терентьєва Н.О., Чабаненко Ю.А. Цілі Розвитку Тисячоліття: освітянський контент. Черкаси. 2017. 88 с.
7. Харазішвілі Ю.М. Системна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації: монографія. Київ, НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 2019. 304 с.
8. Хвесик М., Шубалий О. Сучасна парадигма сталого розвитку в умовах глобалізації. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2011. № 2011. С. 4—13.
9. Ярема О.Г. Поняття та зміст державного адміністрування у сфері економіки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016 (3). С. 232—243.
10. Butlin J. Our common future. By World commission on environment and development. Journal of International Development (en) 1 (2). London, Oxford University Press, 1987. pp. 284—287.
11. Liu Zhenmin. Introduction to The Sustainable Development Goals Report, 2019. URL: https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf (Date of treatment: 20.10.2020).
12. National Human Rights Institutions. History, Principles, Roles and Responsibilities // The Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights). URL: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf (Date of treatment: 20.11.2020).
13. The Rio Declaration on Environment and Development, 1992. URL: www.unesco.org/.../RIO_E.PDF (Date of treatment: 20.10.2020).

A. Lelechenko

PROBLEMS OF ACHIEVING THE GLOBAL GOALS AS A CONVERGENCE VALUES MARKS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article deals with the analysis of implementation 17 global Goals by 2030 as a dynamic process of convergence values of sustainable development. This process requires determining the form of interaction between society and nature to ensure the balance of economic growth, social development and environmental sustainability. Sustainable development can be considered the concept of striking a balance between meeting the modern needs of humankind and protecting the interests of future generations. It is necessary to pay attention to identify the interrelationships between the existing problems of human life in order to establish a single global data collection system from on sustainable development indicators all over the world.
In order to achieve the fundamental social and economic changes proclaimed by the UN member states until 2030, the world requires the implementation for consolidate society to address global environmental, economic and social problems that are unmanageable over time. The author presents a new paradigm for sustainable development management in the form of public administration for sustainable development in the process of achieving the Global Millennium Development Goals (GMDGs) as a form of practical implementation of sustainable development policy at the global, regional and national levels.
Public administration for sustainable development is a specific activity of international and national institutions aimed at solving the most acute global problems of humankind by organizing the implementation of international agreements and regulations, the implementation of administrative functions to achieve the GMDGs.
Public administration for sustainable development will contribute to implement the "Agenda until 2030" and identify the most priority areas of joint efforts of the world community in the development and implementation of modern generally accepted principles of human civilization.
These and other values of sustainable development in the future could be the basis for the development of a conceptual model for the implementation of public administration policy for sustainable development in the spheres of human life.

Keywords: sustainable development; the Global Millennium Development Goals; public administration for sustainable development; the interaction of society and nature; the goals for sustainable development.

References

1. Bilorus, O. H. and Matseiko, Yu. M. (2005), Hlobalna perspektyva i stalyi rozvytok: systemni marketolohichni doslidzhennia [Global perspective and sustainable development: systematic marketing research], MAUP, Kyiv, Ukraine.
2. United Nations Development Program (2020), "Global Sustainable Development Goals 2015 — 2030", available at: www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals/background.html (Accessed 20 October 2020).
3. Dejli, G. and Taunsend, K. (1994), Economics, ecology, ethics [Jekonomika, jekologija, jetika], Rossijskoe otdelenie ISEE, Moscow, Russia.
4. Kovbasiuk, Yu.V. (2013), Derzhavne upravlinnia [Governance], NADU, Dnipropetrovsk, Ukraine.
5. Zghurovs'kyj, M. Z. (2009), Stalyi rozvytok rehioniv Ukrainy [Sustainable development of the regions of Ukraine], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
6. Terentieva, N. O. and Chabanenko, Yu. A. (2017), Tsili Rozvytku Tysiacholittia: osvitianskyi kontent [Millennium Development Goals: educational content], Cherkasy, Ukraine.
7. Kharazishvili, Yu. M. (2019), Systemna bezpeka staloho rozvytku: instrumentarii otsinky, rezervy ta stratehichni stsenarii realizatsii [System security of sustainable development: assessment tools, reserves and strategic implementation scenarios], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti, Kyiv, Ukraine.
8. Khvesyk, M. and Shubalyi, O. (2011), "The modern paradigm of sustainable development in the context of globalization", Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia, pp. 4—13.
9. Yarema, O. H. (2016), "The concept and content of public administration in the field of economics", Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 3, pp. 232—243.
10. Butlin, J. (1987), "Our common future. By World commission on environment and development", Journal of International Development (en), vol. 1 (2). pp. 284—287.
11. Liu, Zhenmin (2019), "Introduction to The Sustainable Development Goals Report", available at: https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf (Accessed 20 October 2020).
12. The Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights) (2010), "National Human Rights Institutions. History, Principles, Roles and Responsibilities", available at: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf (Accessed 20 October 2020).
13. UNESCO (1992), "The Rio Declaration on Environment and Development", available at: www.unesco.org/.../RIO_E.PDF (Accessed 20 October 2020).

№ 23 2020, стор. 118 - 123

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 647

Відомості про авторів

А. П. Лелеченко

к. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Нaцioнaльна aкaдeмiя дeржaвнoгo упрaвлiння при Прeзидeнтoвi України, м. Київ

A. Lelechenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

ORCID:

0000-0002-0850-3724

Як цитувати статтю

Лелеченко А. П. Проблеми досягнення глобальних цілей як конвергенція ціннісних орієнтирів сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 118–123. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.118

Lelechenko, A. (2020), “Problems of achieving the global goals as a convergence values marks of sustainable development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 118–123. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.