EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Л. Р. Криничко, С. М. Петрик, Ф. Р. Криничко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.131

УДК: 614.2

Л. Р. Криничко, С. М. Петрик, Ф. Р. Криничко

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

У статті доведено, що структура правових форм проєктів державно-приватного партнерства відрізняється між собою для різних промислових секторів економіки держави. Запропоновано конкретні напрями удосконалення правового механізму державного управління в сфері охорони здоров'я, що реалізується через державно-приватне партнерство. Запропоновано удосконалити правовий механізм у частині регулювання етапів реалізації проєктів державно-приватного партнерства за формами. Зазначенні напрями удосконалення правового регулювання державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров'я передбачають удосконалення існуючих та формування нових нормативно-правових актів. Розроблено правовий механізм реалізації проекту державно-приватного партнерства, що передбачає напрями удосконалення правового регулювання загальних положень, етапів формування проєкту державно-приватного партнерства та його реалізації. Зазначенні напрями визначенні виходячи з нагальної необхідності розвитку державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров'я. Розроблено системи нормативно-правового регулювання дозволить врахувати галузеву специфіку реалізації державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров'я.

Ключові слова: приватна медицина; медичні заклади; медичні послуги; приватні медичні заклади; система охорони здоров'я; зарубіжний досвід; державне регулювання медичними закладами.

Література

1. Апаров А.М., Яценко А.В. Державно-приватне партнерство як особлива правова форма співпраці держави з приватним бізнесом: автореф. канд. юрид. наук 12.00.04. К., 2017. 35 с.
2. Захарченко А.М. Управління об'єктами державної власності (господарсько-правові аспекти). Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. Серія: Юридичні науки. № 4 (81). 2015. С. 27—35.
3. Шушпанов Д.Г.— Соціально-економічні детермінанти нерівності у здоров'ї населення: автореф.... дис. д. е. н.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2019. 43 с.
4. Трілленберг Г.І. Організаційно-економічний механізм формування і використання ресурсного потенціалу системи охорони здоров'я регіону (на прикладі Тернопільської області): автореф. дис.... канд. екон. н.: спец. 08.10.01 "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" / Трілленберг Г.І. — Львів, 2004. — 24 с.
5. Кнаус В.В. Управление развитием государственно-частного партнерства: автореферат дис. канд. экон. наук: спец. 08.00.05 [Электронный ресурс] / В.В. Кнаус. — Режим доступа: http://www.rags.ru/files/dissertation/437.doc
6. Волошко Н.І. Детермінанти ставлення до здоров'я і здорового способу життя / Н.І. Волошко // Проблеми сучасної психології. — 2011. — Вип. 11. — С. 115—124.

L. Krinichko, S. Petrik, F. Krynychko

IMPROVEMENT OF THE LEGAL MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IMPLEMENTATION AS AN INVESTMENT PROJECT IN THE FIELD OF HEALTHCARE

Summary

The article proves that the structure of legal forms of public-private partnership projects differs for different industrial sectors of the state economy. Specific areas for improving the legal mechanism of public administration in the field of health care, which is implemented through public-private partnership, are proposed. it is proposed to improve the legal mechanism in terms of regulating the stages of implementation of public-private partnership projects by form. These areas of improving the legal regulation of public-private partnerships in the field of health care include the improvement of existing and the formation of new regulations. The current direction of improving the process of public-private partnership in the field of health care is the development of the legal framework and the formation of an innovative legal mechanism of public administration. This is due to the fact that the current approaches in Ukraine do not take into account current trends in the field of health care and international experience in the implementation of public-private partnership projects. The legal mechanism of realization of the project of public-private partnership is developed, providing directions of perfection of legal regulation of the general provisions, stages of formation of the project of public-private partnership and its realization. these areas are determined based on the urgent need to develop public-private partnerships in the field of health. Developed regulatory systems will take into account the industry specifics of public-private partnerships in the field of health care. It is proposed to regulate the stages of formation of public-private partnership projects as follows: to determine the requirements for the tender to determine the private partner. In particular, we propose to group all the requirements as follows: general unit, medical unit, legal unit, financial and economic unit, social unit. For each block it is necessary to establish criteria that will be supplemented depending on the specifics of the public-private partnership in the field of health.

Keywords: private medicine; medical institutions; medical services; private medical institutions; health care system; foreign experience; state regulation by medical institutions.

References

1. Aparov, A.M. and Yatsenko, A.V. (2017), "Public-private partnership as a special legal form of state cooperation with private business", Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Kyiv, Ukraine.
2. Zakharchenko, A.M. (2015), "Management of state property (economic and legal aspects)", Foreign trade: economics, finance, law. Scientific journal. Series: Legal Sciences, vol. 4 (81), pp. 27—35.
3. Shushpanov, D.G. (2019), "Socio-economic determinants of inequality in public health", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, MV Institute of Demography and Social Research Birds of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. Trillenberg, G.I. (2004), "Organizational and economic mechanism of formation and use of resource potential of the health care system of the region (on the example of Ternopil region)", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Lviv, Ukraine.
5. Knaus, V.V. (2005), "Management of public-private partnership", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, available at: http://www.rags.ru/files/dissertation/437.doc (Accessed 30 Nov 2020).
6. Voloshko, N.I. (2011), "Determinants of attitude to health and healthy lifestyle", Problems of modern psychology, vol. 11, pp. 115—124.

№ 23 2020, стор. 131 - 137

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 933

Відомості про авторів

Л. Р. Криничко

к. м. н., здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

L. Krinichko

PhD in Medical Sciences, Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-2067-9925


С. М. Петрик

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

S. Petrik

Postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-9942-1937


Ф. Р. Криничко

здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

F. Krynychko

Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0003-2378-3418

Як цитувати статтю

Криничко Л. Р., Петрик С. М., Криничко Ф. Р. Удосконалення правового механізму реалізації державно-приватного партнерства як інвестиційного проєкту в сфері охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 131–137. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.131

Krinichko, L., Petrik, S. and Krynychko, F. (2020), “Improvement of the legal mechanism of public-private partnership implementation as an investment project in the field of healthcare”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 131–137. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.131

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.