EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ ПДФО ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
В. І. Гайдай

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.138

УДК: 351.713

В. І. Гайдай

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ ПДФО ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Статтю присвячено теоретичному вивченню складових частин місцевих бюджетів, виявленню основного джерела у власних доходах місцевих бюджетів в Україні, пошуку взаємозв'язків між джерелами доходної частини місцевих бюджетів та обов'язковими платежами до Державного бюджету.
Визначено складові частини місцевих бюджетів, встановлено склад доходної частини місцевих бюджетів. Виявлено основне джерело доходів місцевих бюджетів у 2012—2019 роках у власних доходах місцевих бюджетів. Встановлено, рівень надходжень до загального фонду місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб. Розглянуто сучасний стан нарахування та сплати податку з доходу фізичних осіб в Україні та взаємозв'язок з іншими зборами, внесками, які сплачуються під час нарахування та виплат заробітної плати найманих робітників. Проаналізовано сучасний стан тіньової економіки України та втрати від ненадходження податку на доходи фізичних осіб бюджетів органів місцевого самоврядування. Проаналізовано проблеми щодо справляння податку з доходів фізичних осіб, сформовано рекомендації щодо механізмів державного регулювання для збільшення находжень від податку на доходи фізичних осіб в Україні, шляхів подолання існуючих проблем.

Ключові слова: податок з доходів фізичних осіб; крива Лаффера; військовий збір; єдиний соціальний внесок; органи місцевого самоврядування.

Література

1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20180101
2. Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (із змінами) [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
3. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 8.07.2010 № 2464-VI [Електронний ресурс].— Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n57
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Державну фіскальну службу України" від 21 травня 2014 р. № 236 (Із змінами) [Електронний ресурс].— Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF
6. Стратегія сталого розвитку "Україна-2020" від 12 січня 2015 р. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
7. Орлова В.К. Крива Лаффера: теорія і практика / В.К. Орлова, І.М. Негрич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — 2001. — № 417: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — С. 477—480.
8. Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у січні-вересні 2018 року [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
9. Офіційний сайт Державної податкової служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/novini/402175.html
10. Офіційне видання Державної податкової служби України. Вісник. Офіційно про податки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100015696-oksana-markarova -u-bud-yakomu-vipadku-rro-kolis-dovedetsya-zrobiti-obovyazkovim.
11. Леандро Медіна Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF Working Papers No. 18/17 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2018/01/25/shadow-economies-around-the-world-what-did-we-learn-over-the-last-20-years-45583
12. Звіт Мінекономрозвитку від 11.02.2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bit.ly/2SGIGn6
13. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс].— Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv

V. Нaidai

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF INCREASE OF PIT REVENUES TO LOCAL BUDGETS IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Summary

The article is devoted to the theoretical study of the components of local budgets, identifying the main source of local budget revenues in Ukraine, finding relationships between sources of revenue of local budgets and mandatory payments to the State budget.
Components of local budgets, such as revenues and expenditures, have been identified.
It is established that local budget revenues are conditionally divided into own, ie revenues that local governments can "earn" and transferred, ie revenues that are transferred to local budgets from the state budget on a non-refundable basis (intergovernmental transfers). The value of own revenues of local budgets for the last three years ranges from 42—52% of total revenues of local budgets.
The main source of local budget revenues in 2012—2019 in own local budget revenues was identified.
It is established that the level of revenues to the general fund of local budgets from personal income tax.
There are three main means of increasing tax revenues to the budget, such as expanding the circle of taxpayers, increasing the number of objects from which indirect taxes are levied, raising tax rates for both direct and indirect taxation.
The current state of accrual and payment of personal income tax in Ukraine and the relationship with other fees, contributions that are paid in the accrual and payment of wages of employees are considered. The current state of the shadow economy of Ukraine and losses from non-receipt of personal income tax of local government budgets are analyzed.
Emphasis is placed on the relationship between the possibility of filling the budget by increasing taxation and the interest of economic entities in productive activities. It is emphasized that filling the budget by increasing taxation in the current economic environment in Ukraine can lead to the opposite effect, namely to the shadowing of the economy and as a consequence to a decrease in budget revenues at all levels.
The problems of personal income tax collection are analyzed, recommendations on state regulation mechanisms for increasing personal income tax revenues in Ukraine, ways to overcome existing problems are formed.

Keywords: personal income tax; Laffer curve; military tax; single social contribution; local governments.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "The Budget Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20180101 (Accessed 17 November 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "About local self-government", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 17 November 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On the collection and accounting of a single contribution to the obligatory state social insurance", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n57 (Accessed 17 November 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "The Tax code of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 17 November 2020).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On the State Fiscal Service of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF (Accessed 17 November 2020).
6. President of Ukraine (2015), Decree "Sustainable Development Strategy "Ukraine 2020" available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 17 November 2020).
7. Orlova, V.K. and Negrich, I.M. (2001). "Laffer curve: theory and practice". Bulletin of the National University "Lvivska Politechnika". Vol.417, pp. 477-—480.
8. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture (2020), Report "General trends of the shadow economy in Ukraine in January-September 2018", available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (Accessed 17 November 2020).
9. State tax service of Ukraine (2019) "The tax burden on the lowest wages should be reduced", available at: https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/novini/402175.html (Accessed 17 November 2020).
10. Markarova, O. (2019), "In any case, the registrar of settlement transactions will have to be made mandatory at some point", The official publication of the State Tax Service of Ukraine. Herald. Officially about taxes, available at: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100015696-oksana-markarova-u-bud-yakomu-vipadku-rro-kolis-dovedetsya-zrobiti-obovyazkovim (Accessed 17 November 2020).
11. Medina, L. and Schneider, F. (2018), "Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?", available at: https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2018/01/25/shadow-economies-around-the-world-what-did-we-learn-over-the-last-20-years-45583 (Accessed 17 November 2020).
12. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture (2019), Report "The level of the shadow economy for 9 months of 2018", available at: https://bit.ly/2SGIGn6 (Accessed 17 November 2020).
13. Official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2020), "Execution of local budget revenues", available at: https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv (Accessed 4 November 2020).

№ 23 2020, стор. 138 - 143

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 574

Відомості про авторів

В. І. Гайдай

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Нaidai

Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-4441-6596

Як цитувати статтю

Гайдай В. І. Механізми державного регулювання збільшення надходжень пдфо до місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 138–143. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.138

Нaidai, V. (2020), “Mechanisms of state regulation of increase of pit revenues to local budgets in conditions of decentralization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 138–143. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.138

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.