EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УКРАЇНИ: ЇЇ ГОЛОВНІ ОЗНАКИ, РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ, ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНЕННЯ
В. Б. Романченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.144

УДК: 338.2

В. Б. Романченко

СУЧАСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УКРАЇНИ: ЇЇ ГОЛОВНІ ОЗНАКИ, РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ, ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНЕННЯ

Анотація

У статті продемонстровано, що в Україні впродовж тривалого періоду відбувається реалізація моделі неоліберальної держави, яка у відповідності до результатів її застосування зводиться до моделі "периферійного капіталізму". Доведено, що сучасна соціально-економічна модель України не зможе забезпечити досягнення головних цілей її розвитку за даних вихідних умов. Обгрунтовано, що пошук оптимальної соціально-економічної моделі для України на сучасному етапі її розвитку має здійснюватися серед можливих варіацій синтезу моделей держави загального добробуту та держави розвитку. Виявлено, що на початковому етапі зміни соціально-економічної моделі доцільно, щоб модель держави розвитку була домінуючою; але, виходячи з стратегічних пріоритетів нашої держави, модель держави загального добробуту з часом повинна стати системо-утворюючою.

Ключові слова: соціально-економічна модель; держава загального добробуту; неоліберальна модель; модель держави розвитку; ринкова економіка; периферійний капіталізм; кланово-олігархічна модель; перехідний процес.

Література

1. Яхно Т.П. Підходи до формування моделі соціально-економічного розвитку національної економіки України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. № 4 (132). С. 3—9.
2. Романченко В.Б. Порівняльний аналіз сучасних соціально-економічних моделей держави. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19—20. С. 186—199.
3. Криштоф Н.С. Трансформація економічної моделі розвитку як науково-практична проблема державного управління. Державне управління: теорія та практика. 2015. № 1. С. 4—11.
4. Скорик Г.І., Барінов В.В. Теорія і практика трансформаційних процесів економіки України в умовах сучасних викликів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. пр.. 2015. № 835. С. 311—319.
5. Фомін С. С. Типи соціально-економічних моделей та їхній вплив на процеси модернізації. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: зб. наук. пр. 2016. С. 32—46.
6. Ярошенко І.В., Семигуліна І.Б. Соціально-економічні ознаки кризового стану економіки України та її промислового сектора: аналіз та оцінка основних показників розвитку, їх динаміки і тенденцій. Бізнес Інформ. 2017. № 1. C. 139—146.
7. Дикань В.Л. Українська модель економічної системи як нова концепція розвитку національної економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 44. С. 11—17.
8. Задоя О.А. Соціально-економічна модель України. Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 5 грудня 2019 р. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля. 2019. С. 159—162.
9. Сапич В.І., Сапич Н.М. Становлення національної моделі економічного розвитку України. Механiзм регулювання економiки. 2013. № 1. С. 78—85.
10. Вінічук М.В. Теоретичні аспекти соціально-економічного розвитку у період трансформацій. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. № 23 (14). С. 126—135.
11. Мірясов Ю.А. Клановий капіталізм: типологія відношень між державою та бізнесом. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 8 (2). С. 28—32.
12. Чанг Х.-Ю. 23 прихованих факти про капіталізм. Київ: Наш Формат, 2018. 296 c.
13. Pereira, B. and Carlos, L. (2019), "Models of the developmental state", CEPAL Review, № 128.
14. Kоhler G. Sustainable Development Goals and the Case for a Developmental Welfare State. Blogs and Think Pieces: The United Nations Research Institute for Social Development. 2014. 17 Sep. URL: https://www.unrisd.org/UNRISD/website/ newsview.nsf/(httpNews)/C7737D631B36422FC1257D56002A6BD6?OpenDocument
15. Социально-экономическая модель: становление и развитие: теория, методология, практика: в 2 кн. / под общ. ред. В.Г. Гусакова. Минск: Беларуская навука, 2015. Кн. 1. 554 с.

V. Romanchenko

MODERN SOCIO-ECONOMIC MODEL OF UKRAINE: ITS MAIN FEATURES, RESULTS OF IMPLEMENTATION, ACTUALITY OF CHANGE

Summary

The article analyzes today's socio-economic model of Ukraine among the most common modern socio-economic models as well as orientation of socio-economic policy of Ukrainian Governments. This analysis shows that in Ukraine for a long time is implemented a model of a neoliberal state, which in accordance with the results of its application is lead to a model of "peripheral capitalism". Such model in Ukraine has a clear feature — its clan-oligarchic nature, which stimulates political and economic monopoly in many social sphere and prevent to socioeconomic development of Ukraine.
It was shown that under today's conditions and challenges such socio-economic model of Ukraine will not be able to ensure the achievement of the strategic goals of Ukraine's development. It is likely that further application of such model will lead to even greater specialization our country in low-tech and raw materials industries and worsen the well-being of our citizens. This substantiates are necessities of changing of the current socio-economic model of Ukraine.
In order to achieve strategic goals of state building process the new socio-economic model of Ukraine should favors to overcome the technological gap and it should use scientific and technological progress as a basis for further economic development. This implies that the implementation of the developmental state model is need in Ukraine. However, as it was stated that Ukraine is a social state and it has recognizes person and his development as the highest priority of its statehood and guarantees broad social rights. That's why it is logical to assume that the basic socio-economic model should be the welfare state.
According to this research, the optimal socio-economic model for Ukraine at the present stage of its development is one of the variant of the synthesis between models of the welfare state and the developmental state. At the initial stage of transforming the socio-economic model, it is reasonable that the developmental state model will be a dominant. Later, based on the strategic priorities of our country, the welfare state model should become the system-forming model.

Keywords: socio-economic model; welfare state; neoliberal model; market economy; developmental state; crony capitalism; peripheral capitalism; transformation process.

References

1. Yakhno, T. (2018), "Approaches to the formation of a model of socio-economic development of the national economy of Ukraine", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny: zb. nauk. pr., vol. 4 (132), pp. 3—9.
2. Romanchenko, V. (2020), "Comparative analysis of modern socio-economic models of the state", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19—20, pp. 186—199.
3. Christoph, N. (2015), "Transformation of the economic model of development as a scientific and practical problem of public administration", Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka, vol. 1, pp. 4—11.
4. Skoryk, G. and Barinov, V. (2015), "Theory and practice transformation process Ukraine economy under current challenges", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku: zb. nauk. pr, vol. 835, pp. 311—319.
5. Fomin, S.S. (2016), "Types of socio-economic models and their impact on modernization processes", Krayiny postradyans'koho prostoru: vyklyky modernizatsiyi: zbibrka naukovykh prats', pp. 32—46.
6. Yaroshenko, I. and Semigulina, I. (2017), "Socio-economic signs of the crisis of the economy of Ukraine and its industrial sector: analysis and evaluation of key development indicators, their dynamics and trends", Biznes Inform, vol. 1, pp. 139—146.
7. Dikan, V. (2013), "Ukrainian model of economic system as a new concept of national economy development", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 44, pp. 11—17.
8. Zadoya, O. (2019), "Socio-economic model of Ukraine", Yevrointehratsiynyy vybir Ukrayiny ta problemy makroekonomiky: tezy dopovidey [European Integration Choice of Ukraine and Macroeconomic Problems: abstacts], XXVII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsia studentiv i molodykh vchenykh [XXVII International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists], Alfred Nobel University, Dnipro, Ukraine, December 5, 2019, pp. 159—162.
9. Sapich, V. and Sapich, N. (2013), "Formation of the national model of economic development of Ukraine", Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky, vol. 1, pp. 78—85.
10. Vinichuk, M. (2013), "Theoretical aspects of socio-economic development in the period of transformations", Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, vol. 23 (14), pp. 126—135.
11. Miryasov, Yu. (2016), "Clan capitalism: a typology of relations between the state and business", Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 8 (2), pp. 28—32.
12. Chang, Ha-Joon (2018), 23 prykhovanykh fakty pro kapitalizm [23 Things They Don't Tell You About Capitalism], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
13. Pereira, B. and Carlos, L. (2019), "Models of the developmental state", CEPAL Review, № 128.
14. K'hler, G. (2014), "Sustainable Development Goals and the Case for a Developmental Welfare State", The United Nations Research Institute for Social Development, [Online], available at: https://www.unrisd.org/UNRISD/website/ newsview.nsf/(httpNews)/C7737D631B36422FC1257D56002A6BD6'OpenDocument (Accessed 26 September 2020).
15. Gusakov, V.G. (2015), Sotsial'no-ekonomicheskaya model': stanovleniye i razvitiye: teoriya, metodologiya, praktika [Socio-economic model: formation and development: theory, methodology, practice], Belaruskaya Navuka, Minsk, Belarus.

№ 23 2020, стор. 144 - 150

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 1934

Відомості про авторів

В. Б. Романченко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Romanchenko

Postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3088-9280

Як цитувати статтю

Романченко В. Б. Сучасна соціально-економічна модель України: її головні ознаки, результати впровадження, доцільність змінення. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 144–150. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.144

Romanchenko, V. (2020), “Modern socio-economic model of Ukraine: its main features, results of implementation, actuality of change”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 144–150. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.144

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.