EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Н. С. Пугачова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.157

УДК: 338.43.02:006.83

Н. С. Пугачова

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Аналізуючи сучасний стан економіки України, доводиться констатувати, що залежність національної економічної системи від мінерально-сировинного комплексу тільки посилюється. Інноваційний сценарій розвитку України, декларований в якості цільового, не має на увазі виключення базових галузей з національної економічної системи, що передбачає розгляд в якості однієї з найважливіших стратегічних завдань України раціональне використання природних ресурсів. Водночас спостерігаються істотні диспропорції щодо відтворювальних процесах природних ресурсів, які проявляються передусім у скороченні приросту запасів. У зв'язку з цим основним фактором економічного зростання має стати підвищення ефективності відтворення природних ресурсів за рахунок якісного оновлення методів та інструментів його державного регулювання екологізації аграрного виробництва. Існуюча система державного регулювання недостатньо враховує інтереси регіонів-суб'єктів країни, малого і середнього бізнесу, що істотно позначається на процесі відтворення ресурсів та функціонуванні геологорозвідувальних і гірничодобувних компаній, приводячи до диспропорцій відтворення і зниження цінності національних компаній-надрокористувачів.
Розглянуто роль екологізації аграрного господарства та пошук шляхів для вирішення проблем безпеки харчових продуктів. Облік глобальних тенденцій і сприятливих умов виробництва екологічної аграрної продукція в Україні. Досліджено концептуальну основу щодо заохочення раціонального використання сільськогосподарських земель та природних ресурсів у аграрному виробництво в Україні малими формами управління. Визначено компоненти успішної діяльності цих форм управління.
Запропоновано та обгрунтовано стратегічні напрями розвитку екологізації аграрного виробництва також обгрунтовано механізм управління екологічним аграрним виробництвом в сучасних умовах розвитку АПК.

Ключові слова: сталий розвиток; аграрне виробництво; національна сільськогосподарська політика; сертифікація продукції; державна політика; екологізація.

Література

1. James G. Beierlein, Kenneth C. Schneeberger, Donald D. Osburn. Agribusiness management — Waveland Press,Inc., 4-th edition, 2004 — 354 p.
2. Концепція загально державної програми сталого розвитку сільських територій України на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.swab-rural.org.ua
3. Діброва А.Д. Сучасне трактування державного регулювання аграрного сектору економіки / А.Д. Діброва // Економічна теорія. — 2007. — № 1. — С. 76—84.
4. Кирюшин В.В. Эколого-экономические проблемы агротехнологической политики / В.В. Кирюшин // Общество и экономика. 2003. № 7—8. — С. 92—116.
5. Могильний О. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації до ринку / О. Могильний.— К., 2002. — 333 с.
6. Попова О.Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми / О.Л. Попова. — К.: 2009. — 351 с.
7. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: підручник підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.Г.Мельник. — 2-ге вид., випр. і доп. — Суми: ВДТ "Університетська книга", 2003. — 348 с.
8. Екологізація сучасного суспільного життя в контексті подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І.М. Синякевич, А.А. Головко, В.Р. Ковалишин, А.М. Польовський // РВВ НЛТУ України. — 2015. — № 13. — С. 186.

N. Puhachova

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO STATE MANAGEMENT OF GREENING OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

Analyzing the current state of the Ukrainian economy, we have to state that the dependence of the national economic system on the mineral resource complex is only increasing. The innovative scenario of Ukraine's Development, declared as a target, does not imply the exclusion of basic sectors from the national economic system, which provides for the consideration of rational use of natural resources as one of the most important strategic tasks of Ukraine. At the same time, there are significant imbalances in the reproduction processes of Natural Resources, which are manifested primarily in a reduction in the growth of reserves. In this regard, the main factor of economic growth should be improving the efficiency of Natural Resources reproduction through a qualitative update of methods and tools of its state regulation of greening agricultural production. The existing system of state regulation does not sufficiently take into account the interests of Regions-subjects of the country, small and medium-sized businesses, which significantly affects the process of resource reproduction and the functioning of geological exploration and mining companies, leading to disproportions in reproduction and reducing the value of national subsurface user companies.
The role of greening the agricultural economy and finding ways to solve food safety problems is considered. Taking into account global trends and favorable conditions for the production of ecological agricultural products in Ukraine. The conceptual framework for promoting the rational use of agricultural land and natural resources in agricultural production in Ukraine by small forms of management is studied. The components of successful activity of these forms of management are defined.
Strategic directions for the development of greening of agricultural production are proposed and justified, and the mechanism for managing ecological agricultural production in modern conditions of agro-industrial complex development is also justified.

Keywords: sustainable development; agricultural production; National Agricultural Policy; product certification; state policy; Greening.

References

1. Beierlein, J. G. Schneeberger, K. C. and Osburn, D. D. (2004), Agribusiness management, Waveland Press, London, UK.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), "The concept of total national program for sustainable development of rural areas of Ukraine till 2020", available at: http://www.swab-rural.org.ua (Accessed 27 September 2020).
3. Dibrova, A. D. (2007), "Modern interpretation of state regulation of the agricultural sector of the economy", Ekonomichna teoriia, vol. 1, pp. 76—84.
4. Kirjushin, V. V. (2003), "Ecological and economic problems of agrotechnological policy", Obshhestvo i jekonomika, vol. 7—8, pp. 92—116.
5. Mohyl'nyj, O. (2002), Derzhavne rehuliuvannia ahrarnoho vyrobnytstva v period transformatsii do rynku [State regulation of agricultural production in the period of transformation to the market], Kyiv, Ukraine.
6. Popova, O. L. (2009), Stalij rozvytok agrosfery Ukraiiny: polityka i mehanizmy [Sustainable development of Ukraine's agrosphere: the policy and mechanisms], Kyiv, Ukraine.
7. Melnyk, L. H. (2003), Ekolohichna ekonomika [Ecological Economics], 2nd ed., Universytetska knyha, Sumy, Ukraine.
8. Syniakevych, I. M. Holovko, A. A. Kovalyshyn, V. R. and Polovskyi, A. M. (2015), "Ecologization of modern social life in the context of overcoming environmental threats and strengthening environmental safety", RVV NLTU Ukrainy, vol. 13, pp. 186.

№ 23 2020, стор. 157 - 162

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 468

Відомості про авторів

Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

N. Puhachova

Assistant of the Department of economics theory and intellectual property, Polissia National University

ORCID:

0000-0002-9101-1148

Як цитувати статтю

Пугачова Н. С. Теоретико-методологічні підходи до державного управління екологізацією аграрного виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 157–162. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.157

Puhachova, N. (2020), “Theoretical and methodological approaches to state management of greening of agricultural production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 157–162. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.157

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.