EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
О. М. Згурська, Т. В. Сьомкіна, І. В. Гужавіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.5

УДК: 336.762(100)

О. М. Згурська, Т. В. Сьомкіна, І. В. Гужавіна

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питань важливості та інтенсивності розвитку світової біржової торгівлі з врахуванням процесів надстрімкого розвитку інформаційних технологій і, як наслідок, зміни окремих підходів до організації біржових торгів. Розглянуто та проаналізовано основні тенденції процесів капіталізації біржової торгівлі за період 1975—2015 років. Розкрито питання генезису, особливостей діяльності та сучасного стану бірж світової капіталізації. На основі статистичного аналізу визначено світових лідерів біржової діяльності та рівень середньоденного обороту на світовому ринку акцій. Наголошено на ключовому тренді розвитку світових товарних бірж, основою якого є динамічне розширення на постійній основі біржових операцій, що базуються на строкових угодах. Ідентифіковано ключову роль електронних комунікаційних мереж, які дозволяють здійснювати операції на фондовому і товарному ринках без посередників, що значно скорочує час та витрати інвесторів та підвищує ліквідність світового біржового ринку.

Ключові слова: біржа; біржова торгівля; біржова діяльність; капіталізація біржової торгівлі; інструменти біржового ринку.

Література

1. Вавдійчук І.М. Сучасний стан та тенденції розвитку біржової торгівлі в Україні. Електронне наукове фахове видання "Глобальні та національні проблеми економіки". 2017. № 15 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/36.pdf
2. Дяченко Ю.А. Сучасний стан та особливості функціонування світового біржового ринку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 23. С. 51—54. URL: ttp://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-1-2017/13.pdf (дата звернення: 22.02.2018).
3. Саприкіна Т.А. Біржова торгівля як інструмент забезпечення лібералізації ринку електроенергії. Молодий вчений. 2015. № 2 (17) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/123.pdf
4. Солодкий М.О. Проблеми та напрями розвитку біржового товарного ринку в Україні Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". 2017. №10 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://— www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5814
5. Солодкий М.О., Яворська В.О. Оцінка стану світового біржового ринку деривативів. Біржовий ринок: проблеми функціонування та тенденції інноваційного розвитку: монографія. К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2013. Розд.2, підрозд. 2.3. С. 101—118.
6. Шимко О.В. Біржова торгівля в Україні: проблеми становлення та розвитку. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер.: Економіка. 2009. Вип. 12. С. 437—443 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa— _2009_12_55
7. Яворська В.О. Тенденція розвитку вітчизняної біржової торгівлі товарними деривативами на сільськогосподарську продукцію. Моніторинг біржового ринку. 2014. № 1. С. 16—17 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mbr_2014_1_14

О. Zgurska, T. Somkina, I. Huzhavina

FUNDAMENTAL TRENDS OF WORLD EXCHANGE TRADE DEVELOPMENT

Summary

The article is devoted to the study of the importance and intensity of the world exchange trade development, taking into account the processes of rapid information technology development and, consequently, changes in certain approaches to the exchange trading organization. There has been considered and analyzed the main trends and features of the exchange trade capitalization processes for the period 1975—2015. In the article have been considered issues of genesis, evolutionary development features and current state of world capitalization exchanges. Based on statistical analysis there has been determined the world leaders of exchange activity and the level of average daily turnover on the world stock market. There have been emphasized on the key trends in the world commodity exchanges development the basis of which is the dynamic exchange transactions expansion based on futures on a regular basis. In the research has been noted that an important trend of the exchange trade development is its globalization and informatization. The logical consequence of such processes is the achievement of the world's giants' highest turnover which were formed by merging (merging or acquiring) several small exchange trade institutions. There have been noted that the high liquidity of the world stock market is provided by the efficiency of its organizational and management mechanism. There have been identified the main role of electronic communication networks which allow to implement operations in the stock and commodity markets without intermediaries which significantly reduces investors' time and costs and increases the global stock market liquidity. The international exchange institutions expansion is a logical and reasonable continuation of globalization and monopolization, the consequence of which today is the complication and expansion of the exchange operations range, as well as a significant increase in the exchange market competition. In the article has been concluded that exchange activity is an extremely important and integral component of organized trade in world markets, where the national exchange market is gradually becoming an integral part of the international exchange community.

Keywords: exchange; exchange trade; exchange activity; exchange trade capitalization; exchange market instruments.

References

1. Vavdiichuk, I.M. (2017), "Current state and trends of exchange trade development in Ukraine", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 15, available at: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/36.pdf (Accessed 16 Nov 2020).
2. Dyachenko, Yu.A. (2017), "Current state and features of the world stock market", Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 23, pp. 51—54.
3. Saprykina, T.A. (2015), "Exchange trade as a instrument to ensure the electricity market liberalization", Molodyi vchenyi, vol. 2 (17), available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/123.pdf (Accessed 06 Dec 2020).
4. Solodkyi, M.O. (2017), "Problems and development directions of the exchange commodity market in Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5814 (Accessed 26 Nov 2020).
5. Solodkyi, M.O. and Yavorskaya, V.O. (2013), "Assessment of the state of the world derivatives stock market", Birzhovyy rynok: problemy funktsionuvannya ta tendentsiyi innovatsiynoho rozvytku [Exchange market: problems of functioning and tendencies of innovative development], Tsentr polihrafiyi "KOMPRYNT", Kyiv, Ukraine.
6. Shymko, O.V. (2009), "Exchange trade in Ukraine: formation and development problems", Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Ser.: Ekonomika, vol. 12. pp. 437—443, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2009_12_55 (Accessed 30 Nov 2020).
7. Iavorska, V.O. (2014), "Development tendencies of national exchange trade of derivatives for agricultural products", Monitorynh birzhovoho rynku, vol. 1, pp. 16-17, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mbr_2014_1_14 (Accessed 30 Nov 2020).

№ 24 2020, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 1003

Відомості про авторів

О. М. Згурська

д. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

О. Zgurska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0003-3878-3007


Т. В. Сьомкіна

д. е. н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Державний університет телекомунікацій, м. Київ

T. Somkina

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0003-2852-2989


І. В. Гужавіна

к. е. н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Державний університет телекомунікацій, м. Київ

I. Huzhavina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0003-2852-2989

Як цитувати статтю

Згурська О. М., Сьомкіна Т. В., Гужавіна І. В. Фундаментальні тренди розвитку світової біржової торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.5

Zgurska, О., Somkina, T. and Huzhavina, I. (2020), “Fundamental trends of world exchange trade development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.