EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПИ
Є. А. Поліщук, В. В. Маюрченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.10

УДК: 368.2

Є. А. Поліщук, В. В. Маюрченко

РОЗВИТОК РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПИ

Анотація

У статті визначено стан ринку страхування життя України та двох груп європейських країн, а саме економічно розвинутих та країн, що розвиваються, роль та значення компаній страхування життя для розвитку фінансового ринку та економіки України, інвестиційний потенціал ринку та перспективи його розвитку. Визначено роль ринку страхування життя в умовах подальшого розвитку ринкової економіки. Проведено аналіз основних показників ринку страхування життя, а саме долі премій зі страхування життя у ВВП, премій на одиного мешканця та долі страхування життя в загальному страховому секторі, та їх взаємозв'язок з рядом економічних та фінансових чинників. У результаті аналізу країн Європи виявлено основні фактори, які впливають на розмір страхових премій. Також досліджено вплив динаміки та структури населення, рівня фінансової грамотності, рівня довіри до державних органів та приватних страхових установ, рівня соціального захисту, персонального фінансового консалтингу та інших факторів на формування ринку страхування життя. Надано практичні рекомендації та напрямки для подальшого розвитку ринку страхування життя в Україні.

Ключові слова: страхування життя; компанії страхування життя; страхові премії; страхові резерви; інвестиційна діяльність; динаміка страхового ринку.

Література

1. Cummins D., Cragg M. and Fonseka J. (2018), "The Social and Economic Contribution of the Life Insurance Industry", The Brattle Group, Inc, no.1, pp. 8—19.
2. Grundl H., Dong M. and Gal J. (2016), "The evolution of insurer portfolio investment strategies for long-term investing", Global Insurance Market Trends, vol. 2016, pp. 4—10.
3. Insurance Europe (2019), "InsuranceData" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.insuranceeurope.eu
4. KPMG (2016), "Ubezpieczenia w zasiеgu rеki — czy aplikacje mobilne otworzа nowe mozliwosci przed ubezpieczycielami w Polsce?" [Електронний ресурс]. URL: https://home.kpmg/pl
5. Staib D., Tschekassin O. and Puttaiah M. (2019), "Sigma No 3/2019: World insurance & the great pivot east countries", Swiss Re, July 2019 [Електронний ресурс]. URL: https://www.swissre.com
6. "Top Trends in Life Insurance: 2020" Capgemini (2020) [Електронний ресурс]. URL: https://www.capgemini.com
7. Александрова М.М. Страхування: навчально-методичний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.М. Александрова, О.М. Петрук, К.К. Уллубієва. — Житомир: ЖДТУ, 2010. — 184 с.
8. Базилевич В.Д. Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України / В. Базилевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. — 2012. — Вип. 133. — С. 5—8.
9. Банк даних Групи Світового банку (2020) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://databank.worldbank.org/
10. Вовчак О.Д. Страхова справа: підручник. — К.: Знання, 2011. — 391 с.
11. Гаманкова О.О. Страховий ринок України у глобальному страховому просторі / О.О. Гаманкова, В.К. Хлівний // Фінанси України. — 2012. — № 5. — С. 58— 67.
12. Клапків Ю.М. Аналіз інституціонального розвитку ринку страхування життя в Україні / Ю.М. Клапків // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. — № 25. — Ч. 2. — Херсон, 2017. — C. 131—134.
13. Кривицька О.Р. Страхування життя як альтернативне джерело задоволення потреб населення / О.Р. Кривицька // Социальная экономика. — 2017. — № 1. — С. 28—33.
14. Приступа Л.А. Страхування життя: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні / Л.А. Приступа, Т.І. Смалюк, І.Е. Совяк // Причорноморські економічні студії. — 2016. — Вип. 7. — С. 230—234.
15. Страхование в эпоху цифровой экономики: проблемы и перспективы: Сборник трудов XIX Междунар. Научно-практич. Конференции. В 2 т. Изд-во Марийского гос. Ун-та, 2018. 272 с.
16. Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації: V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18—19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] / За ред. Сич О.А. — Львів: ЛНУ, 2017. — 194 с.
17. Федорова Т.А. Страхування: підручник. Видавництво: "Экономистъ": 2004 — С. 875.
18. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index/publish/
19. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
20. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1991. № 47. ст. 646.
21. Про страхування [Електронний ресурс]: Закон України № 85/96-ВР від 07.03.1996 р.
22. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nfp.gov.ua
23. "Статистика страхового ринку України" Фориншурер (2020) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://forinsurer.com/stat
24. Худяков А.И. Теория страхования. — М.: Статут, 2010. — 656 с.

Y. Polishchuk, V. Maiurchenko

LIFE INSURANCE MARKET DEVELOPMENT OF UKRAINE AND EUROPEAN COUNTRIES

Summary

The article identifies the state of the life insurance market of Ukraine and two groups of European countries, namely economically developed (UK, Germany, France, Italy and Spain) and developing countries (Poland, Romania, Czech Republic, Bulgaria and Ukraine), importance of companies life insurance for the development of the financial market and the economy of Ukraine, the investment potential of the market and prospects for its development. The role of the life insurance market in the conditions of further development of the market economy is determined. The analysis of the main indicators of the life insurance market, namely the share of life insurance premiums in GDP, premiums per capita and the share of life insurance in the general insurance sector, remittances, inflation, unemployment and their relationship with a number of economic and financial factors. The analysis of European countries revealed the main factors that affect the size of insurance premiums. The influence of the dynamics and structure of the population, the level of financial literacy, the level of trust in public authorities and private insurance institutions, the level of social protection, personal financial consulting and other factors on the formation of the life insurance market was also studied. Practical recommendations and directions for further development of the life insurance market in Ukraine are given.
The results of the study showed that in developed countries the level of unemployment and gross national expenditures have a significant impact, the average impact on final consumption expenditures, gross savings, remittances and the share of the population receiving less than 50% of average income has almost no effect on GDP. per capita and inflation.
To increase the investment potential of life insurance companies in Ukraine, according to the analysis of economic and financial indicators, it is necessary to: increase the share of life insurance in the total volume of insurance services; increase the size of the average life insurance premium per capita and quantify the population by increasing the size of the minimum premium and public awareness of the benefits of these services; reduce final consumption costs; increase gross savings; reduce inflation and unemployment; increase the level of average income and the number of people receiving more than 50% of average income.

Keywords: life insurance; life insurance companies; insurance premiums; insurance reserves; investment activity; dynamics of the insurance market.

References

1. Cummins, D. Cragg, M and Fonseka, J. (2018), "The Social and Economic Contribution of the Life Insurance Industry", The Brattle Group, Inc, no. 1, pp. 8—19.
2. Grundl, H. Dong, M. and Gal, J. (2016), "The evolution of insurer portfolio investment strategies for long-term investing", Global Insurance Market Trends, vol. 2016, pp. 4—10.
3. Insurance Europe (2019), "InsuranceData", available at: https://www.insuranceeurope.eu (Accessed 4 Nov 2020).
4. KPMG (2016), "Insurance at your fingertips - will mobile applications open up new opportunities for insurers in Poland?", available at: https://home.kpmg/pl (Accessed 4 Nov 2020).
5. Staib, D. Tschekassin, O. and Puttaiah, M. (2019), "Sigma No 3/2019: World insurance & the great pivot east countries", Swiss Re, available at: https://www.swissre.com (Accessed 14 July 2020).
6. Capgemini (2020), "Top Trends in Life Insurance: 2020", available at: https://www.capgemini.com (Accessed 4 Nov 2020).
7. Aleksandrova, M.M. (2010), Strakhuvannia [Insurance], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
8. Bazylevych, V.D. (2012), "The latest trends and contradictions in the insurance market of Ukraine", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 133, pp. 5—8.
9. World Bank (2020), available at: https://databank.worldbank.org/ (Accessed 4 Nov 2020).
10. Vovchak, O.D. (2011), Strakhova sprava [Insurance business], Znannia, Kyiv, Ukraine.
11. Hamankova, O.O. (2012), "Insurance market of Ukraine in the global insurance space", Finansy Ukrainy, vol. 5. pp. 58—67.
12. Klapkiv, Yu.M. (2017), "Аnalysis of the institutional development of the life insurance market in Ukraine", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 25, no. 2, pp. 131—134.
13. Kryvyts'ka, O.R. (2017) "Life insurance as an alternative source of meeting the needs of the population", Sotsyal'naia ekonomyka, vol. 1, pp. 28—33.
14. Prystupa, L.A. (2016), "Life insurance: current trends and prospects for development in Ukraine", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 7, pp. 230—234.
15. Mari State University (2018), Strakhovanye v epokhu tsyfrovoj ekonomyky: problemy y perspektyvy. Sbornyk trudov XIX Mezhdunar. Nauchno-praktych. Konferentsyy [Insurance in the digital economy: problems and prospects. Proceedings of the 19th International Scientific and Practical Conference], Mari State University, Yoshkar Ola, Russia.
16. Sych, O.A. (2017), Strakhovyj rynok: suchasni vyklyky v umovakh hlobalizatsii. V Mizhnar.naukovo-praktychn. Seminar [Insurance market: current challenges in the context of globalization. 5th international scientific-practical seminar], LNU, L'viv, Ukraine, 18—19 may.
17. Fedorova, T.A. (2004), Strakhuvannia [Insurance], Ekonomyst, Kyiv, Ukraine.
18. Official website of the National Bank of Ukraine (2020), available at: http://www.bank.gov.ua (Accessed 4 Nov 2020).
19. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 18 September 2020).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About investment activity" available at: https://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 18 September 2020).
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On Insurance", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ (Accessed 4 Nov 2020).
22. Official website of the National Financial Services Commission (2020), "Information on the state and development of the insurance market of Ukraine", available at: http://nfp.gov.ua (Accessed 4 Nov 2020).
23. Forinsurer (2020), "Statistics of the insurance market of Ukraine", available at: http://forinsurer.com/stat (Accessed 4 Nov 2020).
24. Khudiakov, A.Y. (2010), Teoryia strakhovanyia [Insurance theory], Statut, Moscow, Russia.

№ 24 2020, стор. 10 - 18

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 1491

Відомості про авторів

Є. А. Поліщук

д. е. н., професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Y. Polishchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of corporate finance and controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-6133-910X


В. В. Маюрченко

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

V. Maiurchenko

Postgraduate student of the Department of corporate finance and controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-3641-7409

Як цитувати статтю

Поліщук Є. А., Маюрченко В. В. Розвиток ринку страхування життя України та країн європи. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 10–18. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.10

Polishchuk, Y. and Maiurchenko, V. (2020), “Life insurance market development of Ukraine and european countries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 10–18. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.