EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДАПТИВНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
І. M. Буднікевич, В. І. Гончар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.19

УДК: 346.54

І. M. Буднікевич, В. І. Гончар

АДАПТИВНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти регулювання фармацевтичного ринку національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій. Методологічною та інформаційною основою статті є матеріали наукових періодичних видань, ресурси Internet, офіційна інформація Державного казначейства України. Під час проведення дослідження використано методи аналізу і синтезу, табличного відображення даних. Метою статті є узагальнення досвіду використання механізмів адаптивного регулювання фармацевтичного ринку національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій, їх критична оцінка і напрямів подальшого розвитку. Надано оцінку державної політики в умовах адаптивного карантину, пов'язаного з СOVID-19. Основний науковий результат статті полягає у визначенні принципів, складових і пріоритетів механізмів адаптивного регулювання фармацевтичного ринку національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій. Ключовими принципами є: гнучкість і оперативність, швидке реагування, вертикальна інтеграція, горизонтальний розподіл, логістична оптимізація поставок, створення незнижуваного залишку і страхових запасів лікарських засобів, розробка інноваційних фармацевтичних засобів, моніторинг і контроль тощо. Складовими є такі механізми: правові, економічні, соціальні, адміністративні, узгоджене функціонування яких дозволятиме забезпечити ефективність системи фармацевтичного забезпечення населення з урахуванням особливостей класифікації надзвичайних ситуацій за рівнями (державний, регіональний, місцевий). Пріоритетом механізмів адаптивного регулювання фармацевтичного ринку національної економіки є виділення фармацевтичного забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій як самостійного напряму медицини катастроф, екстреної медичної допомоги, протиепідеміологічного захисту, що має автономні плани, кошториси, статті фінансування у Державному і місцевих бюджетах. Розмежування механізмів регулювання медичної і фармацевтичної допомоги дозволить виявити найбільш значущі точки їх підтримки, встановити фінансові і соціальні ключові показники ефективності тощо.

Ключові слова: адаптивні механізми; регулювання; фармацевтичний ринок; національна економіка; надзвичайні ситуації.

Література

1. Теремецький В.І., Дуліба Є.В. Роль CОТ у регулюванні світової торгівлі медичними засобами та приладами під час пандемії COVID-19. Право і Безпека. 2020. № 1. С. 146—152.
2. Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 534. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-2020-%D0%BF (дата звернення 28.11.2020).
3. Рекомендації щодо дій фармацевтичних працівників в умовах недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай): Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.02.2020 № 518. URL: https://moz.gov.ua/uploads/3/18985-dn_24022020_518_rec.pdf (дата звернення 28.11.2020).
4. Білоус М.В. Актуальні питання фармацевтичної допомоги цивільному населенню в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. Військова медицина України. 2015. Т. 15, № 2. С. 57—60.
5. Білоус М.В. Необхідність удосконалення фармацевтичного забезпечення мирного населення в умовах надзвичайних ситуацій та воєнного часу. Проблеми військової охорони здоров'я. 2014. Вип. 42 (1). С. 386—390.
6. Немченко А.С., Юрченко Г.М. Сучасні підходи до організації фармацевтичної допомоги населенню при виникненні надзвичайних ситуацій. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2010. № 6. С. 45—50.
7. Олійник П.В., Громовик Б.П. Сучасні засади державного управління фармацевтичним забезпеченням населення в умовах надзвичайних ситуацій. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2015. № 2. С. 102—105.
8. Олійник П.В. Організаційно-методичні засади системи фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. 2014. № 1—2. С. 13—17.
9. Громовик Б.П., Корольов М.В. Результати вивчення думки фармацевтичних фахівців щодо організації їх роботи в аптеках під час пандемії коронавірусу COVID-19. Фармацевтичний журнал. 2020. Т. 75, № 3. С. 39—44.
10. Попова Л.М. Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності суб'єктів підприємництва в умовах пандемії коронавірусу COVID-19. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 1. С. 172—186.
11. Про Цивільну оборону України: Закон України від 03.02.1993 № 2974-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2974-12/ed20130701/find?text=%CD%E 0%E4%E7%E2%E8%F7%E0%E9%ED%E0+%F1%E8%F2%F3%E0%F6%B3%FF (дата звернення 28.11.2020).
12. Про Товариство Червоного Хреста України: Закон України від 28.11.2002 № 330-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-15#Text (дата звернення 28.11.2020).
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" (Форма № 2): Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0397-99#Text (Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 73 від 07.02.2013) (дата звернення 28.11.2020).
14. Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-%D0%BF#Text (дата звернення 28.11.2020).
15. Олійник П.В. Методичний підхід до планування фармацевтичного забезпечення населення регіону в умовах надзвичайних ситуацій. International scientific journal. 2015. № 6. С. 87—92.
16. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30.03.2020 № 539-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539-20#Text (дата звернення 28.11.2020).
17. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 № 1645-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text (дата звернення 28.11.2020).
18. Протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)": Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.04.2020 № 762 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.09.2020 № 2116). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2116282-20#Text (дата звернення 28.11.2020).
19. Про затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 11.07.2001 № 827. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2001-%D0%BF?find=1&text=%D0%BB%D1%96%D0%BA#w1_1 (дата звернення 28.11.2020).
20. Посилкіна О.В., Літвінова О.В., Лісна А.Г. Актуальність упровадження логістичного підходу до управління інноваційною діяльністю при розробці та реєстрації лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19). Соціальна фармація в охороні здоров'я. 2020. Т. 6, № 3. С. 8—17.
21. Державне казначейство України. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців 2020 року. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/kvartalnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-devyat-misyaciv-2020-roku (дата звернення 28.11.2020).
22. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19/ed20171019#n15) (дата звернення 28.11.2020).

I. Budnikevych, V. Honchar

ADAPTIVE MECHANISMS OF REGULATION OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF THE NATIONAL ECONOMY IN EMERGENCY SITUATIONS

Summary

The subject of the research is the theoretical principles, methodological bases and practical aspects of the regulation of the pharmaceutical market of the national economy in emergency situations. The methodological and informational basis of the article are the materials of scientific periodicals, Internet resources, official information of the State Treasury of Ukraine. The research used methods of analysis and synthesis, tabular display of data. The purpose of the article is to summarize the experience of using the mechanisms of adaptive regulation of the pharmaceutical market of the national economy in emergency situations, their critical assessment and directions for further development. An assessment of public policy in terms of adaptive quarantine related to COVID-19 is provided. The main scientific result of the article is to determine the principles, components and priorities of the mechanisms of adaptive regulation of the pharmaceutical market of the national economy in emergencies. The key principles are: flexibility and efficiency, rapid response, vertical integration, horizontal distribution, logistics optimization of supplies, creation of a non-reducible balance and insurance stocks of medicines, development of innovative pharmaceuticals, monitoring and control, etc. The components are the following mechanisms: legal, economic, social, administrative, the coordinated operation of which will ensure the effectiveness of the system of pharmaceutical provision of the population, taking into account the classification of emergencies by level (state, regional, local). The priority of mechanisms of adaptive regulation of the pharmaceutical market of the national economy is the allocation of pharmaceutical support in emergencies as an independent area of disaster medicine, emergency care, anti-epidemiological protection, which has autonomous plans, estimates, funding items in state and local budgets. Differentiation of mechanisms for regulating medical and pharmaceutical care will identify the most important points of their support, establish financial and social key performance indicators, and so on.

Keywords: adaptive mechanisms; regulation; pharmaceutical market; national economy; emergency situations.

References

1. Teremetskyi, V.I. and Duliba, Ye.V. (2020). "The role of the WTO in regulating world trade in medicines and devices during the COVID-19 pandemic", Pravo i Bezpeka, vol. 1, pp. 146—152.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On approval of the State program of economic stimulation to overcome the negative effects caused by restrictive measures to prevent the occurrence and spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2, for 2020—2022", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-2020-%D0%BF (Accessed 28 November 2020).
3. Ministry of Health of Ukraine (2020), Order "Recommendations on the actions of pharmaceutical workers in preventing the introduction and spread in Ukraine of cases caused by the coronavirus COVID-19, detected in Wuhan (Hubei Province, China available at: https://moz.gov.ua/uploads/3/18985-dn_24022020_518_rec.pdf (Accessed 28 November 2020).
4. Bilous, M.V. (2015), "Topical issues of pharmaceutical assistance to the civilian population in peacetime and wartime emergencies", Viiskova medytsyna Ukrainy, vol. 15, no. 2, pp. 57—60.
5. Bilous, M.V. (2014), "The need to improve the pharmaceutical supply of civilians in emergencies and wartime", Problemy viiskovoi okhorony zdorovia, vol. 42 (1), pp. 386—390.
6. Nemchenko, A.S. and Yurchenko, H.M. (2010), "Modern approaches to the organization of pharmaceutical care to the population in case of emergencies", Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, vol. 6, pp. 45—50.
7. Oliinyk, P.V. and Hromovyk, B.P. (2015), "Modern principles of state management of pharmaceutical supply of the population in emergency situations", Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, vol. 2, pp. 102—105.
8. Oliinyk, P.V. (2014), "Organizational and methodological principles of the system of pharmaceutical support of the population in emergency situations", Klinichna farmatsiia, farmakoterapiia ta medychna standartyzatsiia, vol. 1—2, pp. 13—17.
9. Hromovyk, B.P. and Korolov, M.V. (2020), "The results of a study of the opinion of pharmaceutical professionals on the organization of their work in pharmacies during the coronavirus pandemic COVID-19", Farmatsevtychnyi zhurnal, vol. 75, no. 3, pp. 39—44.
10. Popova, L.M.(2020), "Features of administrative and legal regulation of business entities in a coronavirus pandemic COVID-19", Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka, vol. 1, pp. 172—186.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On the Civil Defense of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2974-12/ed20130701/find?text=%CD%E0%E4%E7%E2%E8%F7%E0%E9%ED%E0+%F1%E8%F2%F3%E0%F6%B3%FF (Accessed 28 November 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "On the Red Cross Society of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-15#Text (Accessed 28 November 2020).
13. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Regulation (standard) of accounting 3 "Report on financial results" (Form № 2)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0397-99#Text (Accessed 28 November 2020).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2004), Resolution "On approval of the Procedure for classification of emergencies by their levels", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-%D0%BF#Text (Accessed 28 November 2020).
15. Oliinyk, P.V. (2015), "Methodical approach to planning the pharmaceutical supply of the population of the region in emergency situations", International scientific journal, vol. 6, pp. 87—92.
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Treatment of Coronavirus Disease (COVID-19)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539-20#Text (Accessed 28 November 2020).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "About protection of the population against infectious diseases", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text (Accessed 28 November 2020).
18. Ministry of Health of Ukraine (2020), "Provision of medical care for the treatment of coronavirus disease (COVID-19)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2116282-20#Text (Accessed 28 November 2020).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2001), Resolution "On approval of the Regulations on the State Disaster Medicine Service", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2001-%D0%BF?find=1&text=%D0%BB%D1%96%D0%BA#w1_1 (Accessed 28 November 2020).
20. Posylkina, O.V. Litvinova, O.V. and Lisna, A.H. (2020), "The urgency of introducing a logistical approach to innovation management in the development and registration of drugs for the treatment of coronavirus disease (COVID-19)", Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, vol. 6, no. 3, pp. 8—17.
21. State Treasury of Ukraine (2020). Quarterly report "On execution of the State Budget of Ukraine for nine months of 2020", available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/kvartalnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-devyat-misyaciv-2020-roku (Accessed 28 November 2020).
22. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About the state financial guarantees of medical service of the population", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19/ed20171019#n15 (Accessed 28 November 2020).

№ 24 2020, стор. 19 - 25

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 43

Відомості про авторів

І. M. Буднікевич

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, інновацій і регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

I. Budnikevych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Marketing, Innovation and Regional Development, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5466-6532


В. І. Гончар

асистент кафедри маркетингу, інновацій і регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

V. Honchar

Assistant of the Department of Marketing, Innovation and Regional Development, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8252-0573

Як цитувати статтю

Буднікевич І. M., Гончар В. І. Адаптивні механізми регулювання фармацевтичного ринку національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.19

Budnikevych, I. and Honchar, V. (2020), “Adaptive mechanisms of regulation of the pharmaceutical market of the national economy in emergency situations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.