EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ УКРАЇНИ НА БАЗІ АКТИВІВ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
В. В. Баліцька, Л. М. Пискун

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.26

УДК: 336.647

В. В. Баліцька, Л. М. Пискун

ДІАГНОСТИКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ УКРАЇНИ НА БАЗІ АКТИВІВ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Анотація

Досліджено підходи різних вчених до трактування поняття "капіталізація" з метою визначення методологічних основ для оцінки на макроекономічному рівні тенденцій реальної капіталізації економічних агентів на базі активів і власного капіталу. В Україні наразі відсутні умови для оцінки ринкової капіталізації економічних агентів в умовах повноцінного функціонування фондового ринку, тому за основу взято методичний базис у рамках майнового (витратного) підходів із використанням показників бухгалтерської звітності, на основі яких здійснено оцінку капіталізації економічних агентів України за період 1996—2019 рр. та аналіз фактичного стану капіталізації, що формується на ендогенній основі. Проведена діагностика дозволила констатувати, що в Україні має місце декапіталізація, про що свідчать тренди кардинального зниження фактичної величини власного капіталу, сукупних і чистих активів відносно ВВП. З'ясовано, що в наслідок зменшення величини чистих активів через стрімке і неконтрольоване збільшення зобов'язань перед кредиторами, суттєво послаблюється інститут захисту прав власності, що призводить до поступового їх розмивання. Показано, що через зменшення величини власних коштів для провадження господарської діяльності та збільшення залучених ресурсів, створюються підстави для формування недостатньої (або тонкої) капіталізації, що негативно впливає на стан фінансової незалежності економічних агентів, інститут збереження прав власності, можливості емісії цінних паперів тощо. Запропоновано на державному рівні зосередити увагу не лише на капіталізації суб'єктів у сфері обігу фінансових інструментів на кредитному, фінансовому, фондовому ринках, а, насамперед, на проблематиці капіталізації економічних агентів реального сектору, від чого залежить розвиток національної економіки та посилення конкурентних позицій України на світовому ринку.

Ключові слова: реальна капіталізація; власний капітал; активи; зобов'язання; чиста вартість активів; "тонка" капіталізація; декапіталізація; права власності.

Література

1. Буркинський Б.В., Горячук В.Ф. Концептуальні засади капіталізації економіки: системний підхід. Економічна теорія. 2014. Т. 11. Вип. 3. С. 48—60.
2. Буханець В.В. Дослідження сучасних методологічних підходів до оцінювання капіталізації промислових підприємств. Стратегія економічного розвитку України. Збірник наукових праць. № 36 (2015). С. 136—147.
3. Бицюра Ю.В. Права власності як фактор сталого економічного зростання // Економічний вісник Донбасу. 2007. № 3. С. 38—43.
4. Гриценко О.А. Економічна теорія прав власності. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". № 4 (7). 2011. С. 93—103.
5. Давиденко Н. Концептуальні підходи до капіталізації підприємств // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 1. 2016. С. 62—67.
6. Закон України № 2658-III від 12 липня 2001 року "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text
7. Зимовець В., Багацька К. Капіталізація реального сектору економіки України: тенденції та наслідки. Світ фінансів. 2018. № 1. С. 7—21.
8. Капіталізація економіки України; [за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, д-ра екон. наук А.А. Гриценка]. К.: НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. 2007. 220 с.
9. Компанія з статутним капіталом 1 тис. грн підписала меморандуми з державою на 1 млрд доларів. Економічна правда, 20 серпня 2020 року. URL: https://www.pravda.com.ua
10. Кривов'язюк І.В., Пушкарчук І.М., Волинчук Ю.В. Капіталізація як основа динамічного розвитку підприємств. Економічний форум. № 1. 2017. С. 135—143.
11. Крупка Я.Д. Капітал і капіталізація: теоретичне обгрунтування та подання в системі обліку і звітності. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.12. С. 158—166.
12. Марченко В.М. Теоретична сутність капіталізації. Економічний дискурс. 2020. Випуск 1. С. 32—40.
13. Марченко В.М. Методологія управління капіталізацією підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. № 4. (227). 2020. С. 56—61.
14. Мельник Л.М. Конкретизація понять капіталізації підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 4. T. 3. С. 24—29.
15. Постанова Кабінету міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 "Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF#Text
16. Постанова Кабінету міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF#Text
17. Специфікація, диференціація та розщеплення прав власності / Аналітичний матеріал. URL: https:// scholar.google.com.ua
18. Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Сутність поняття "капіталізація" та класифікація її форм та видів. URL: https://www.researchgate.net/publication/338741157
19. Цюцяк І.Л. Статутний капітал: значення та порядок формування в товариствах з обмеженою відповідальністю. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 2. Т. 1. С. 162—166.
20. Шумська С. С. Капіталізація економіки України: оцінка і резерви зростання. Економічна теорія. 2004. № 3. С. 60—79.

V. Balitska, L. Pyskun

DIAGNOSTICS OF CAPITALIZATION OF ECONOMIC AGENTS OF UKRAINE BASED ON ASSETS AND EQUITY FUNDS

Summary

The article examines the approaches of various scientists to the interpretation of the concept "capitalization" in order to establish the methodological basis for assessing tendencies at the macroeconomic level in the real capitalization of economic agents based on assets and equity funds. Taking into consideration the fact that in Ukraine there are no conditions for assessing the market capitalization of economic agents in the stock market, a methodological basis was taken as a base in accounting approaches due to reporting usage, on the basis of which the capitalization of economic agents of Ukraine for the period 1996—2019 was estimated and the actual state of capitalization is analyzed, which is formed on an endogenous principle. The conducted diagnostics allowed us to state that decapitalization is undergoing in Ukraine, as evidenced by trends of a radical decrease in the actual amount of equity funds, noncurrent assets, and net assets relative to GDP. It was determined that as a result of a decrease in the amount of net assets according to the rapid and uncontrolled increase in liabilities towards creditors, the institution of property rights protection is significantly weakened, which leads to their gradual erosion. It is indicated that due to a decrease in the amount of own resources for implementing economic activities and an increase in engaged ones, grounds are created for the formation of undercapitalization (or thin) capitalization, which negatively affects the state of financial independence of economic agents, the institution of preserving property rights, the possibility of issuing securities, etcetera.
The dependence of capitalization trends on the selection of the great majority of economic agents of Ukraine of the organizational legal form of economic management in the form of limited liability companies has been revealed as well, due to the point where the legislation does not distinctively establish the minimum amount of statutory capital.
It is proposed to focus at the state level not only on the capitalization of subjects in the sphere of circulation of financial instruments on the credit, financial, stock markets, but also on the problem of capitalization of economic agents of the real sector, which directly affects the development of the national economy.

Keywords: the real capitalization; equity funds; assets; liabilities; net assets; undercapitalization or "thin" capitalization; decapitalization; property rights.

References

1. Burkyns'kyj, B.V. and Horiachuk, V.F. (2014), "Conceptual principles of capitalization of the economy: a systematic approach", Ekonomichna teoriia, vol. 11, no. 3, pp. 48—60.
2. Bukhanets', V.V. (2015), "Research of modern methodological approaches to estimating the capitalization of industrial enterprises", Zbirnyk naukovykh prats', vol. 36, pp. 136—147.
3. Bytsiura, Yu.V. (2007), "Property rights as a factor of sustainable economic growth", Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 3, pp. 38—43.
4. Hrytsenko, O.A. (2011), "Economic theory of property rights", Visnyk Natsional'noho universytetu "Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho", vol. 4 (7), pp. 93—103.
5. Davydenko, N. (2016), "Conceptual approaches to capitalization of enterprises", Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 1, pp. 62—67.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On Appraisal of Property, Property Rights and Professional Appraisal Activity in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text (Accessed 30 Nov 2020).
7. Zymovets', V. and Bahats'ka, K. (2018), "Capitalization of the real sector of the Ukrainian economy: trends and consequences", Svit finansiv, vol. 1, pp. 7—21.
8. Hejts, V.M. and Hrytsenko, A.A. (2007), Kapitalizatsiia ekonomiky Ukrainy [Capitalization of Ukraine's economy], NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prohnozuv, Kyiv, Ukraine.
9. Ekonomichna pravda (2020), "A company with a share capital of UAH 1,000. signed memoranda with the state for $ 1 billion", available at: Rezhym dostupu https://www.pravda.com.ua (Accessed 30 Nov 2020).
10. Kryvov'iaziuk, I.V. Pushkarchuk, I.M. and Volynchuk, Yu.V. (2017), "Capitalization as a basis for dynamic development of enterprises", Ekonomichnyj forum, vol. 1, pp. 135—143.
11. Krupka, Ya.D. (2012), "Capital and capitalization: theoretical justification and presentation in the system of accounting and reporting", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 22.12, pp. 158—166.
12. Marchenko, V.M. (2020), "Theoretical essence of capitalization", Ekonomichnyj dyskurs, vol. 1, pp. 32—40.
13. Marchenko, V.M. (2020), "Methodology of capitalization management of enterprises", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 4 (227), pp. 56—61.
14. Mel'nyk, L.M. (2009), "Concretization of the concepts of capitalization of enterprises", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 4, no. 3, pp. 24—29.
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), Resolution "On approval of the National Standard № 1 "General principles of property valuation and property rights"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF#Text (Accessed 30 Nov 2020).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), Resolution "On approval of the Methodology of property valuation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF#Text (Accessed 30 Nov 2020).
17. scholar.google.com.ua (2020), "Specification, differentiation and division of property rights", available at: https://scholar.google.com.ua (Accessed 30 Nov 2020).
18. Khaustova, V.Ye. and Kolodiazhna, T.V. (2015), "The essence of the concept of "capitalization" and classification of its forms and types", available at: https://www.researchgate.net/publication/338741157 (Accessed 30 Nov 2020).
19. Tsiutsiak, I.L. (2012), "Authorized capital: the importance and procedure for formation in limited liability companies", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 2, no. 1, pp. 162—166.
20. Shums'ka, S, (2004), "Capitalization of Ukraine's economy: assessment and growth reserves", Ekonomichna teoriia, vol. 3, pp. 60—79.

№ 24 2020, стор. 26 - 33

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 61

Відомості про авторів

В. В. Баліцька

д. е. н., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки,Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

V. Balitska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

ORCID:

0000-0002-8971-8398


Л. М. Пискун

адвокат, аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

L. Pyskun

Lawyer, Postgraduate student, Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

ORCID:

0000-0002-5616-3648

Як цитувати статтю

Баліцька В. В., Пискун Л. М. Діагностика капіталізації економічних агентів України на базі активів і власного капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 26–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.26

Balitska, V. and Pyskun, L. (2020), “Diagnostics of capitalization of economic agents of Ukraine based on assets and equity funds”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 26–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.