EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
А. П. Макаренко, А. А. Оренчак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.34

УДК: 657.6:658.8

А. П. Макаренко, А. А. Оренчак

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Анотація

У статті визначено основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку і аудиту операційних доходів, де особливу увагу приділено удосконаленню документального забезпечення цього процесу, оскільки інформативність облікових даних істотно впливає на прийняття рішень управлінським персоналом.
Для покращенню обліку, контролю та аналізу на підприємстві, авторами запропоновано методику удосконалення обліку доходів шляхом застосування субрахунків третього порядку до рахунку 71 "Інший операційний дохід": 7151 "Одержані штрафи"; 7152 "Одержані пені"; 7153 "Одержані неустойки" Як свідчить практика бухгалтерського обліку операційних доходів та проведені дослідження науковців, саме документальне забезпечення потребує вдосконалення типових форм обліку та розробки нових. Тому для узагальнення інформації про одержані штрафи, пені, неустойки з використанням запропонованих субрахунків авторами запропоновано аналітичну відомість отриманих штрафів, пені, неустойки.
Крім того, запропоновані авторами аналітична відомість впливу наданих знижок на фінансовий результат за звітний період; відомість обліку коригування первісної вартості відповідно до кредит-ноти; відомість обліку розрахунків з клієнтами-замовниками; порядок відображення в обліку інформації передачі активів в операційну оренду та визначення доходу від операційної оренди активів стануть у нагоді фахівцям-практикам.
З метою підвищення ефективності контролю обліку операційних доходів на підприємстві, авторами запропоновано загальний план аудиту операційних доходів; тест оцінки системи внутрішнього контролю та обліку операційних доходів, який дозволить аудитору визначити ступінь довіри до системи внутрішнього контролю операційних доходів, та на його підставі сформувати дієву програму контролю, яка є основним документом аудиторської перевірки, а також форми робочих документів для оформлення результатів проведених аудиторських процедур.
Запропонований методологічний аспект організації і проведення аудиту операційних доходів дасть змогу підвищити ефективність господарської діяльності, дослідити повноту, своєчасність та достовірність відображення первинних даних у зведених документах та облікових регістрах, правильність ведення обліку результатів діяльності та його відповідність прийнятій обліковій політиці господарюючого суб'єкта.

Ключові слова: операційні доходи; первинні документи; облік; аудит; програма аудиту; оренда; курсові різниці; дохід від реалізації товарів.

Література

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник. Житомир: ЖІТІ, 2013. 672 с.
2. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: навчальний посібник. Київ: Каравела, 2004. 568 с.
3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник для студентів економічних спеціальностей: Київ.: А.С.К., 2008. 340 с.
4. Сопко В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2009. 500 с.
5. Макаренко А.П., Таратута Л.В., Меліхова Т.О., Птіцина Л.А. Теорія і практика документування в обліку і аудиті: навч. метод. посібник Ч. 2. Запоріжжя: ЗДІА, 2011. 127 c.
6. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Організація і методика аудит: навч. метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2015. 190 с.
7. Макаренко А.П., Хайло Г.С. Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 68—75.
8. Макаренко А.П., Кабанен Д.С. Удосконалення методичних підходів щодо проведення аудиту фінансових результатів підприємства. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (8). Т. 2. Полтава: ПДАА. 2014. С. 88—95.
9. Меліхова Т.О., Мась Д. Концептуальні основи визначення дебіторської заборгованості. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Полтава: ПДАА. 2015. Вип. 1 (10). С. 189—196.
10. Меліхова Т.О., Чакалова Н.С., Петрова О.С. Удосконалення методичних підходів аудиту доходів від реалізації продукції для ефективного управління підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. C. 54—61.
11. Меліхова Т.О., Чакалова Н.С., Мисливка К.А. Удосконалення обліку доходів від реалізації товарів, як інструмент ефективного управління підприємством. Ефективна економіка. 2019. № 2. C. 1—15.
12. Меліхова Т.О., Чакалова Н.С., Кулєк А.В. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями з метою запобігання корупції під час тендерних закупівель. Агросвіт. 2019. № 4. C. 32—41.
13. Меліхова Т.О., Міхайлуца О.М. Управленческий контроль как эффективный способ анализа и прогноза доходов местного бюджета. Theory and practice: problems and prospects Scientific articles. 2020. C. 324—333.
14. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Теорія і методика документування в обліку та аудиті: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за рівнем бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за денною та заочною формою навчання. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 400 c.
15. Меліхова Т. О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2018. 632 с.
16. Меліхова Т.О., Федорова Л.А. Удосконалення методики внутрішнього контролю податку на прибуток для підвищення економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 12. C. 1—8.
17. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Облік суб'єктів малого підприємництва. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 312 с.
18. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 432 с.
19. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 602 с.

A. Makarenko, A. Orenchak

IMPROVING THE ACCOUNTING AND AUDITING OF OPERATING INCOME IN WHOLESALE ENTERPRISES

Summary

The article identifies the main areas of improvement of accounting and auditing of operating income where special attention is paid to improving the documentation of this process, as the informativeness of accounting data significantly affects decision-making by management.
To improve accounting, control and analysis at the enterprise, the authors proposed a method of improving the accounting of income by applying third-order sub-accounts to account 71 "Other operating income": 7151 "Received fines"; 7152 "Penalties received"; 7153 "Penalties received" As evidenced by the practice of accounting for operating income and research conducted by scientists, the documentation itself requires the improvement of standard forms of accounting and the development of new ones. Therefore, to summarize the information on the received fines, penalties, penalties using the proposed sub-accounts, the authors proposed an analytical statement of the received fines, penalties, penalties.
In addition, the authors proposed an analytical statement of the impact of discounts on the financial result for the reporting period; statement of accounting for the adjustment of the initial cost in accordance with the credit note; statement of accounting for settlements with customers; the procedure for reflecting in the accounting information of the transfer of assets to operating lease and determining the income from operating lease of assets will be useful to practitioners.
In order to increase the effectiveness of control over the accounting of operating income at the enterprise, the authors proposed a general plan for the audit of operating income; test of evaluation of the internal control system and accounting of operating income, which will allow the auditor to determine the degree of confidence in the internal control system of operating income, and on its basis to form an effective control program, which is the main audit document, as well as forms of working documents.
The proposed methodological aspect of the organization and audit of operating income will increase the efficiency of economic activity, to investigate the completeness, timeliness and reliability of primary data in consolidated documents and accounting registers, the correctness of accounting and its compliance with the adopted accounting policy of the entity.

Keywords: operating income; primary documents; accounting; audit; audit program; rent; exchange rate differences; income from sales of goods.

References

1. Butynets', F.F. (2013), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik [Financial accounting], ZhITI, Zhytomyr, Ukraine.
2. Kulakovs'ka, L.P. and Picha, Yu.V. (2004), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and methods of audit], Karavela, Kyiv, Ukraine.
3. Tkachenko, N.M. (2008), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik, opodatkuvannia i zvitnist' [Financial accounting, taxation and reporting], A.S.K., Kyiv, Ukraine.
4. Sopko, V. (2009), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Makarenko, A.P. Taratuta, L.V. Melikhova, T.O. and Ptitsyna, L.A. (2011), Teoriia i praktyka dokumentuvannia v obliku i audyti [Theory and practice of documentation in accounting and auditing], ZDIA, Zaporizhia, Ukraine.
6. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and methods of audit], ZDIA, Zaporizhia, Ukraine.
7. Makarenko, A.P. and Khajlo, H.S. (2017), "Development of a program of audit of production costs in order to increase the efficiency of the enterprise", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 68—75.
8. Makarenko, A.P. and Kabanen, D.S. (2014), "Improving methodological approaches to auditing the financial results of the enterprise", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 1 (8), no. 2, pp. 88—95.
9. Melikhova, T.O. and Mas', D. (2015), "Conceptual basis for determining receivables", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 1 (10), pp. 189—196.
10. Melikhova, T.O. Chakalova, N.S. and Petrova, O.S. (2019), "Improving methodological approaches to the audit of sales revenues for effective enterprise management", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 54—61.
11. Melikhova, T.O. Chakalova, N.S. and Myslyvka, K.A. (2019), "Improving the accounting of income from the sale of goods as a tool for effective enterprise management", Efektyvna ekonomika, vol. 2, pp. 1—15.
12. Melikhova, T.O. Chakalova, N.S. and Kuliek A.V. (2019), "Improving the methodology of internal audit of settlements with buyers in order to prevent corruption during tender procurement", Ahrosvit, vol. 4, pp. 32—41.
13. Melikhova, T.O. and Mikhajlutsa, O.M. (2020), "Management control as an effective way to analyze and forecast local budget revenues", Theory and practice: problems and prospects Scientific articles, pp. 324—333.
14. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2020), Teoriia i metodyka dokumentuvannia v obliku ta audyti [Theory and methods of documentation in accounting and auditing], ZNU, Zaporizhia, Ukraine.
15. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: formuvannia, kontrol', efektyvnist' [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Vydavnychyj dim "Hel'vetyka", Kherson, Ukraine.
16. Melikhova, T.O. and Fedorova, L.A. (2018), "Improving the methodology of internal control of income tax to improve the economic security of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 12, pp. 1—8.
17. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2019), Oblik sub'iektiv maloho pidpryiemnytstva [Accounting for small businesses], ZNU, Zaporizhia, Ukraine.
18. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2019), Oblik ta opodatkuvannia pidpryiemstv maloho biznesu [Accounting and taxation of small businesses], ZNU, Zaporizhia, Ukraine.
19. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshal's'ka, Yu. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], ZDIA, Zaporizhia, Ukraine.

№ 24 2020, стор. 34 - 43

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 35

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

A. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Educational and Scientific Institute ZNU, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0002-9576-928X


А. А. Оренчак

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

A. Orenchak

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Educational and Scientific Institute ZNU" Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0003-4441-9594

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Оренчак А. А. Удосконалення обліку та аудиту операційних доходів на підприємствах оптової торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 34–43. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.34

Makarenko, A. and Orenchak, A. (2020), “Improving the accounting and auditing of operating income in wholesale enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 34–43. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.