EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЇ
Л. В. Cухомлин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.44

УДК: 330.3

Л. В. Cухомлин

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЇ

Анотація

У статті досліджуються особливості застосування інформаційних технологій для удосконалення внутрішніх логістичних процесів. При цьому інформаційні технології розглядаються як один із важливих структурних елементів у системі управління діяльністю компанії. Проаналізовано та теоретично обгрунтовано проблематику реалізації інформаційних технологій в компаніях. Дано характеристику імплементації логістичної діяльності в умовах інтенсифікації глобалізаційних та інтеграційних процесів. Досліджено особливості логістичного інструментарію, специфіку його практичного застосування та фактори впливу на розвиток логістики. Розглянуто логістичні процеси як складову забезпечення найоптимальнішого методу зберігання та транспортування товарів до місць продажу та до кінцевого споживача. Визначено, що навіть за умови суттєвих фінансових витрат на логістичні внутрішні процеси імплементація якісних логістичних програм забезпечуються конкурентні переваги. Досліджено, що застосування діджиталізації для внутрішніх логістичних процесів сприяє забезпеченню інтенсивної обробки даних, раціоналізації використання робочого часу, зручному аналізу інформації, безпеці, мінімізації впливу людського фактору. Доведено, що застосування інформаційних технологій для внутрішніх логістичних процесів сьогодні є незамінним процесом, оскільки вони виконують основні завдання з управління потоковими процесами в складних господарських системах. Проведено аналіз основних програмних продуктів та визначено характерні особливості застосування цих продуктів стосовно реалізації внутрішніх логістичних процесів на підприємствах. Розкрито ряд головних вигод від реалізації ефективного процесу застосування інформаційних технологій внутрішніх логістичних процесів для забезпечення прибутковості та економічного зростання підприємств України. Запропоновано застосування новітніх інформаційних технологій як сучасного механізму покращення процесу прийняття рішень стосовно реалізації внутрішніх логістичних процесів, що надасть можливість накопичувати, обробляти, аналізувати, та отримувати очікуваний ефект у вигляді виважених результативних управлінських рішень.

Ключові слова: інформаційні технології; інформаційна економіка та менеджмент; логістика; логістичні процеси; діджиталізація.

Література

1. Кравець В.І., Слісаренко Т.В. Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності управління підприємством. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. Ужгород: Гельветика, 2017. Вип. 13. Ч.1. С. 136—140.
2. Сармина Е.Ю., Фомичева Т.Л. Информационные технологии как инновация в системе управления. Интерактивная наука. 2017. № 1 (11). С. 197—199.
3. Найдюк С.В. Використання новітніх інформаційних технологій у процесі прийняття управлінських рішень. Демократичне врядування. 2013. Вип. 12. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik12/fail/Najdjuk.pdf (дата звернення 20.11.2020).
4. Погорєлов С.М. Особливості застосування інформаційних технологій в менеджменті та економіці. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки): зб. наук. пр. Харків: НТУ "ХПІ", 2018. № 19 (1295). С. 151—155.
5. Nardіеllo G.G., K. Naumіk-Gladka K., Ptashchеnko O., Malіukіna A. Economіc dеvеlopmеnt based on international enterpreneurship and business tourism. Economic Annals-XXI. 2017. № 165 (5—6). рр. 104—109.
6. Птащенко О.В., Архипова Д.Є. Особливості логістичного процесу в сучасних умовах господарювання. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2019. № 6 (141). С. 148—155.
7. Гохберг Л. Новая инновационная система для "новой экономики" / Л. Гохберг // Модернизация экономики России: Социальный контекст: в 4-х кн. Кн. 2. / отв. ред. Е.Г. Ясин. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2004.
8. Оборин М.С., Старикова Л.Н. Совершенствование бизнес-процессов при организации логистических услуг. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2018. № 4. С. 207—218.
9. Смирнова Н.В. Дигіталізація як основний напрям інноваційного розвитку логістики. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред.: М.І. Звєрякова та ін. Одеса: Одеський національний економічний університет. 2018. № 4 (68). С. 169—180.
10. Колесников С.О., Володченко В.В. Сучасні напрями розвитку інновацій та інформаційних технологій в логістичній системі промислових підприємств України. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1 (59). С. 49—56.
11. Меренков А.О. Индустрия 4.0: немецкий опыт развития цифрового транспорта и логистики. Управление. 2017. № 4 (18). C. 17—21.
12. Негода А.В. Діджиталізація логістичних процесів та ланцюгів постачань. International relations. Part "Economic sciences". 2019. Vol. 2, № 20. С. 99—101.
13. Скалюк Р. В. Концептуальні основи ефективної автоматизації процедур бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 3 (1). С. 95—102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3(1)__20 (дата звернення 20.11.2020).
14. Янчук Т.В. Алгоритм впровадження інформаційних технологій в сучасний бізнес. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". 2014. Вип. 5. Ч. 3. С. 128—130.

L. Sukhomlyn

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE COMPANY'S INTERNAL LOGISTICS PROCESSES

Summary

The article examines the features of the information technology use to improve internal logistics processes. In this case, information technology is considered as one of the important structural elements in the company`s management system. The problems of information technologies realization in companies are analyzed and theoretically substantiated. The characteristic of implementation of logistic activity in the conditions of intensification of globalization and integration processes is given. The peculiarities of logistics tools, the specifics of its practical application and the factors influencing the development of logistics are studied. Logistics processes are considered as a component of providing the best method of storage and transportation of goods to points of sale and to the final consumer. It is determined that even with significant financial costs for internal logistics processes, the implementation of quality logistics programs provides competitive advantages. It is investigated that application of digitalization for internal logistic processes promotes maintenance of intensive data processing, rationalization of use of working hours, convenient analysis of the information, safety, minimization of influence of a human factor.
It is proved that the use of information technology for internal logistics processes today is an indispensable process, because they perform the main tasks of flow control in complex economic systems. The analysis of the main software products is carried out and the characteristic features of application of these products concerning realization of internal logistic processes at the enterprises are defined. A number of main benefits from the implementation of an effective process of application of information technologies of internal logistics processes to ensure the profitability and economic growth of Ukrainian enterprises are revealed. It is proposed to use the latest information technologies as a modern mechanism for improving the decision-making process for the implementation of internal logistics processes, which will allow to accumulate, process, analyze, and obtain the expected effect in the form of balanced management decisions.

Keywords: information technologies; information economy and management; logistics; logistic processes; digitalization.

References

1. Kravets, V.I. and Slisarenko, T.V. (2017), "The use of information technology to improve the efficiency of enterprise management", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, chap. ed. Palinchak, M.M. Helvetica, Uzhhorod, vol. 13. T. 1, pp. 136—140.
2. Sarmina, E.Yu. and Fomichova, T.L. (2017), "Information technology as an innovation in the management system", Interaktyvna nauka, vol. 1 (11), pp. 197—199.
3. Naydyuk, S.V. (2013), "The use of the latest information technology in management decision-making", Demokratychne vriaduvannia, [Online], vol. 12, available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik12/fail/Najdjuk.pdf (Accessed 20 November 2020).
4. Pogorelov, S.M. (2018), "Features of the application of information technology in management and economics", Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut" (ekonomichni nauky): zbirnyk naukovykh prats. Kharkiv Avenue: NTU "KhPI", vol. 19 (1295). pp. 151—155.
5. Nardіеllo, G.G. K. Naumіk-Gladka, O. Ptashchеnko, A. Malіukіna (2017). "Economіc dеvеlopmеnt based on international enterpreneurship and business tourism", Economic Annals-XXI, vol. 165 (5—6), pp.104—109.
6. Ptashchenko, O.V. and Arkhipova, D.E. (2019), "Features of the logistics process in modern business conditions", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 6 (141), pp. 148—155.
7. Gokhberg, L. (2004). Novaia innovatcionnaia sistema dlia "Novoi ekonomiki" [A New Innovative System for a "New Economy"]. In: Modernizatciia ekonomiki Rossii [Modernization of the Russian Economy: A Social Context: In 4 Books. Book 2]. Ed. E.G. Iasin. Moscow: Izd. dom GU-VShE.
8. Oborin, M.S. and Starikova, L.M. (2018) "Improving business processes in the organization of logistics services", Visnyk Permskoho natsionalnoho doslidnytskoho politekhnichnoho universytetu. Sotsialno-ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 207—218.
9. Smirnova N.V. (2018) "Digitalization as the main direction of innovative development of logistics", Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen: zb. nauk. Prats, vol. 4 (68), pp. 169—180.
10. Kolesnikov, S.O. and Volodchenko, V.V. (2020) "Modern directions of development of innovations and information technologies in the logistics system of industrial enterprises of Ukraine", Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 1 (59), pp. 49—56.
11. Merenkov, A.O. (2017) "Industry 4.0: German experience in the development of digital transport and logistics", Upravlinnia, vol. 4 (18), pp. 17—21.
12. Negoda, A.V. (2019) "Digitalization of logistics processes and supply chains", International relations. Part "Economic sciences", T. 2, vol. 20, pp. 99—101.
13. Skalyuk, R.V. (2015), "Conceptual foundations of effective automation of accounting procedures at domestic enterprises", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. [Online], vol. 3 (1), pp. 95—102, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3(1)__20 (Accessed 20 November 2020).
14. Yanchuk, T.V. (2014), "The algorithm of implementation of information technology in modern business", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 5, pp. 128—130

№ 24 2020, стор. 44 - 50

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 41

Відомості про авторів

Л. В. Cухомлин

к. т. н., доцент, кафедра менеджменту, факультет економіки і управління, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

L. Sukhomlyn

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Department of Management, Department of Economics and Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0001-9511-5932

Як цитувати статтю

Cухомлин Л. В. Застосування інформаційних технологій для удосконалення внутрішніх логістичних процесів компанії. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 44–50. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.44

Sukhomlyn, L. (2020), “Application of information technologies to improve the company's internal logistics processes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 44–50. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.