EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ
В. П. Пильнова, О. М. Гавриш, Т. В. Капелюшна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.51

УДК: 658:65.011.3

В. П. Пильнова, О. М. Гавриш, Т. В. Капелюшна

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ

Анотація

У статті визначено властивості, тенденції, закономірності, а також характер структурно-циклічної динаміки становлення та розвитку систем управління підприємницькими ризиками; сформовано методичний базис систем управління підприємницькими ризиками в процесі зміни технологічних укладів в економіці. Спрогнозовано можливі альтернативи розвитку технології управління підприємницькими ризиками як фактора забезпечення економічної стійкості підприємства. Особливу увагу приділено взаємодії підприємницьких ризиків і системи менеджменту в корпоративному управлінні. Сформовано систему заходів модернізації механізмів управління підприємницькими ризиками як фактора забезпечення економічної стійкості підприємства та базису корпоративного управління в сучасних економічних умовах. Обгрунтовано зміст процесу розвитку системи управління підприємницькими ризиками в корпоративному управлінні, що включає визначення принципів, пріоритетів, цільових орієнтирів, які відрізняються новим методичним підходом до аналізу та синтезу структурних взаємопов'язаних елементів, що дозволяє забезпечити комплексність та ефективність регулюючого впливу, що реалізується в корпоративному управлінні. В контексті підвищення ефективності системи корпоративного управління основним завданням є створення механізму взаємодії між власником та топ-менеджментом, який дозволяє на постійній основі відстежувати ризики, що впливають на економічну стійкість підприємства та безпосередньо брати участь у процесі прийняття управлінських рішень щодо ліквідації таких ризиків. В основу механізму взаємодії між власником і топ-менеджментом покладено алгоритми контролю та аудиту. Реалізація механізму дозволить розширити можливості впливу на процеси виявлення, аналізу та оцінки основних видів підприємницьких ризиків, що впливають на економічну стійкість підприємства. Вказані принципи доповнюють вже існуючі підходи до аналізу систем корпоративного управління. Науково обгрунтовано поняття "управління підприємницькими ризиками", що дозволило уточнити основні напрями вдосконалення систем корпоративного управління на основі інтеграції в них механізмів управління підприємницькими ризиками та підвищення ролі власника в процесах взаємодії з топ-менеджерами. Істотним елементом розвитку корпоративного управління в умовах автоматизації економіки є створення механізмів венчурного фінансування інноваційних проектів. Особливе місце в таких механізмах повинна займати система управління підприємницькими ризиками, яка забезпечує оцінку інноваційних проектів та відбір найбільш перспективних для реалізації. Розроблено основні принципи, відповідно до яких слід визначати функції власника у створенні стратегії підприємства, визначенні змісту та елементів структури системи управління і механізмів узгодження інтересів власників та менеджерів в цій структурі. До складу таких принципів відносять: виявлення, аналіз та оцінка ризиків, що впливають на ефективність підприємства, як в умовах економічної нестабільності, так і в умовах економічного зростання.

Ключові слова: підприємницькі ризики; система управління; механізм управління ризиками; ризик-менеджмент; економічна стійкість.

Література

1. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві. К.: КНЕУ, 2004. 480 с.
2. Крайнік О.М. Ризик менеджмент як інструмент регулювання економічної поведінки суб'єктів господарювання в сучасних умовах. 2015. С. 79—82.
3. Лопатовський В.Г. Оцінка необхідності використання процесу управління ризиками на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2008. № 6. Т.1. С.105—108.
4. Мостенська Т.Л., Скопенко Н.С. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2010. № 3. С. 72—79.
5. Останкова Л.А., Шевченко Н.Ю. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 256 с.
6. Тюленєва Ю.В. Основи механізму управління ризиками підприємницької діяльності. Проблеми науки. 2010. № 1. С. 39—45.
7. Цвігун Т.В. Механізм управління ризиками в системі управління підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип 2. С. 9—13.
8. Шпандарук В.О. Вдосконалення управління ризиками підприємств на засадах реалізації превентивних заходів. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010. № 3. Т. 1. С. 241—244.

V. Pylnova, O. Havrysh, T. Kapeliushna

FORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL RISK MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The article the properties, tendencies, patterns, as well as the nature of the structural-cyclical dynamics of the formation and development of business risk management systems are revealed; the methodological basis of business risk management systems has been formed in the process of changing technological structures in the economy. Possible alternatives for the development of technology for managing entrepreneurial risks as a factor in ensuring the economic stability of an enterprise are predicted. Particular attention is paid to the interaction of entrepreneurial risks and the management system in corporate governance. A system of measures for the modernization of mechanisms for managing entrepreneurial risks has been formulated as a factor in ensuring the economic stability of an enterprise and the basis of corporate governance in modern economic conditions. The content of the process of development of business risk management systems in corporate governance has been substantiated, including the definition of principles, priorities, targets, which is distinguished by a new methodological approach to the analysis and synthesis of structural interrelated elements, which allows ensuring the complexity and efficiency of control actions implemented in corporate governance. The following basic principles are highlighted: in the context of improving the efficiency of corporate governance systems, the key task is to create a mechanism for interaction between the owner and top management, which allows you to constantly monitor the risks affecting the economic stability of the enterprise and directly participate in the process of making management decisions to eliminate such risks; the mechanism of interaction between the owner and top management is based on control and audit algorithms; the implementation of the mechanism will expand the possibilities of influencing the processes of identifying, analyzing, assessing the main types of business risks that affect the economic stability of the enterprise. These principles complement the already existing approaches to the analysis of corporate governance systems. The concept of "business risk management" has been scientifically substantiated, which made it possible to clarify the main directions of improving corporate governance systems based on the integration of entrepreneurial risk management mechanisms into them and increasing the role of the owner in the processes of interaction with top managers. An essential element of the development of corporate governance in the conditions of complete automation of the economy is the creation of mechanisms for venture financing of innovative projects. At the same time, a special place in such mechanisms should be occupied by the business risk management system, which ensures the assessment of innovative projects and the selection of the most promising for implementation. The key principles have been developed, in accordance with which the owner's functions should be determined in developing the enterprise strategy, defining the content and elements of the management system structure and mechanisms for coordinating the interests of owners and managers in this structure as an integral element of corporate governance. These principles include: identification, analysis and assessment of risks affecting the efficiency of an enterprise, both in conditions of economic instability and in conditions of economic growth.

Keywords: entrepreneurial risks; management system; risk management mechanism; risk management; economic sustainability.

References

1. Vitlins'kyj, V.V. and Velykoivanenko, H.I. (2004), Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Riskology in economics and business], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Kraynik, E. (2015), "Risk management as a tool for regulating economic behavior of industrial enterprises in the contemporary economy", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 28—31.
3. Lopatovs'kyj, V.H. (2008), "Assessment of the need to use the risk management process in the enterprise", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 6, no.1, pp. 105—108.
4. Mostens'ka, T.L. and Skopenko, N.S. (2010), "Risk management as a tool for managing economic risk of the enterprise", Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 72—79.
5. Ostankova, L.A. and Shevchenko, N.Yu. (2011), Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnymy ryzykamy [Analysis, modeling and management of economic risks], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Tiulenieva, Yu.V. (2010), "Fundamentals of business risk management mechanism", Problemy nauky, vol. 1, pp. 39—45.
7. Tsvihun, T.V. (2017), "Risk management mechanism in the enterprise management system", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 2, pp. 9—13.
8. Shpandaruk, V.O. (2010), "Improving enterprise risk management on the basis of preventive measures", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3, no.1, pp. 241—244.

№ 24 2020, стор. 51 - 57

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 978

Відомості про авторів

В. П. Пильнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

V. Pylnova

PhD in Economics, Associate professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9777-7451


О. М. Гавриш

к. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

O. Havrysh

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0002-5756-0880


Т. В. Капелюшна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

T. Kapeliushna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kyiv

ORCID:

0000-0001-7490-6751

Як цитувати статтю

Пильнова В. П., Гавриш О. М., Капелюшна Т. В. Формування системи управління підприємницькими ризиками. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.51

Pylnova, V., Havrysh, O. and Kapeliushna, T. (2020), “Formation of the entrepreneurial risk management system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.