EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МІНІМІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ
Л. О. Козоріз

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.72

УДК: 336.132.2

Л. О. Козоріз

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МІНІМІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ

Анотація

У статті розглядаються кращі світові практики ідентифікації, класифікації та мінімізації фіскальних ризиків в умовах нестабільного макроекономічного середовища. Виокремлено ключові елементи системи ризик-менеджменту: ідентифікація та вимірювання ризиків, розкриття інформації, обмеження впливу негативних подій, покриття збитків, урахування ризиків минулих періодів при формуванні фіскальної політики на майбутнє. Проведено таксономічний аналіз фіскальних ризиків на основі досвіду Нідерландів, виокремлено явні ризики (прямі зобов'язання) та неявні ризики (висока ймовірність витрат з боку держави). Розглянуто сформовані у структурі управління державними фінансами інституційні утворення, призначені для ризик-менеджменту на макрорівні. Зокрема, виділено два ключові підходи до перенесення шокових витрат поточного періоду: шляхом формування стабілізаційних фондів та перенесення на майбутні періоди через різноманітні фінансові інструменти. Розглянуто системи пом'якшення впливу фіскальних ризиків, як-от: автоматичні стабілізатори, цінні папери, державні гарантії, специфічні заходи фіскальної політики. Встановлено, що система ризик-менеджменту у сучасних умовах може функціонувати у двох критично відмінних режимах: постійного спостереження й мінімізації незначних шоків та кризовому режимі. Досліджено практичні фіскальні та фінансові інструменти попередження негативного впливу та мінімізації завданих збитків. Розглянуто можливості застосування даних практик з мінімізації фіскальних ризиків в умовах українських реалій. У результаті дослідження встановлено, що механізми мінімізації фіскальних ризиків дозволяють пом'якшити негативні макроекономічні явища, але для цього мають бути глибоко інтегровані практично на всіх етапах бюджетного процесу. Визначено, що за економічною природою методи мінімізації фіскальних ризиків нагадують страхування: у сприятливі періоди це додаткові витрати, а у несприятливі — інструменти зниження негативного впливу. Тому під час застосування цих інструментів важливо зважувати їх вартість та визначати рівень доцільності застосування. Крім того, комплексні макроекономічні шоки, що провокують дуже значні збитки, у будь-якому випадку потребують специфічних ситуативних рішень, що з високою ймовірністю виходитимуть за межі стандартного бюджетного процесу.

Ключові слова: фіскальний ризик; державні фінанси; державний ризик-менеджмент; мінімізація ризику; фіскальна дисципліна.

Література

1. Міністерство фінансів України, Управління фіскальними ризиками, https://mof.gov.ua/uk/upravlinnja-fiskalnimi-rizikam
2. Міністерство фінансів України, Управління фіскальними ризиками, Звіти, https://mof.gov.ua/uk/zvity
3. International Monetary Fund, 2015, Fiscal Policy and Long-Term Growth, IMF Policy Paper, June (Washington: International Monetary Fund).
4. OECD. Best Practices for Managing Fiscal Risks. Case studies of Australia, Finland, the Netherlands, New Zealand and the United Kingdom. http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2020)7&docLanguage=En
5. The Economist, Apr 14th 2020, The global economy is expected to shrink by 3% this year. https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/14/the-global-economy-is-expected-to-shrink-by-3-this-year
6. International Monetary Fund, Managing Fiscal Risks Under Fiscal Stress. www.imf.org/Publications/ Special Series on Fiscal Policies to Respond to COVID-19
7. World Economic Outlook Update, June 2020 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
8. World Economic Outlook Database https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx
9. Бюджетний кодекс України від 24.12.2015 р. № 2456-VI, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
10. Міністерство фінансів України. Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету в 2021 році. URL: https://mof.gov.ua/uk/zvity
11. Закон України від 13.04.2020 № 553 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20#Text
12. Рахункова палата України. Звіти Рахункової палати за 2020 рік. Висновок про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2020 рік у першому півріччі. https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2020/22-3_2020/Vysn_22-3_2020.pdf
13. Argentina in default for second time this century. URL: https://www.dw.com/en/argentina-in-default-for-second-time-this-century/a-53542302
14. OECD. Best Practices for Managing Fiscal Risks. Lessons from case studies of selected OECD countries and next steps post COVID-19 http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2020)6&docLanguage=En

L. Kozoriz

FISCAL RISKS MINIMIZING UNDER MACROECONOMIC SHOCKS: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Summary

The article describes the best world practices of identification, classification and minimization of fiscal risks in the conditions of an unstable macroeconomic environment. The key elements of the risk management system are identified: identification and measurement of risks, disclosure of information, limiting the impact of adverse events, coverage of losses, considering the risks of past periods in the formation of fiscal policy for the future. A taxonomic analysis of fiscal risks was conducted based on the experience of the Netherlands, identifying explicit risks (direct liabilities) and implicit risks (high probability of government expenditures). The institutional formations created in the structure of public finance management, intended for risk management at the macro level, are considered. In particular, two key approaches to the transfer of shock costs of the current period have been identified: by forming stabilization funds and by transferring to future periods through various financial instruments. Fiscal risk mitigation systems, such as automatic stabilizers, securities, government guarantees, and specific fiscal policy measures, are described. It is established that the risk management system in modern conditions can operate in two critically different modes: constant monitoring and minimization of minor shocks and crisis mode. Practical fiscal and financial tools for preventing negative impact and minimizing losses have been studied. Possibilities of application of these practices on minimization of fiscal risks in the conditions of the Ukrainian realities are considered. The study concludes that fiscal risk minimization mechanisms mitigate adverse macroeconomic developments, but need to be deeply integrated at virtually all stages of the budget process. It is determined that by the economic nature of the methods of minimizing fiscal risks resemble insurance: in favorable periods it is an additional cost, and in unfavorable — tools to reduce the negative impact. Therefore, when using these tools, it is important to weigh their cost and determine the level of feasibility. In addition, complex macroeconomic shocks, which provoke very significant losses, in any case require specific situational solutions that are likely to go beyond the standard budget process.

Keywords: fiscal risk; public finance; government risk-management; risks mitigation; fiscal discipline.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "Fiscal Risks Managament", available at: https://mof.gov.ua/uk/upravlinnja-fiskalnimi-rizikam (Accessed 30 Nov 2020).
2. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "Reports", available at: https://mof.gov.ua/uk/zvity (Accessed 30 Nov 2020).
3. International Monetary Fund (2015), Fiscal Policy and Long-Term Growth, IMF Policy Paper June, Washington.
4. OECD (2020), "Best Practices for Managing Fiscal Risks. Case studies of Australia, Finland, the Netherlands, New Zealand and the United Kingdom", available at: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2020)7&docLanguage=En (Accessed 30 Nov 2020).
5. The Economist (2020), "The global economy is expected to shrink by 3% this year", available at: https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/14/the-global-economy-is-expected-to-shrink-by-3-this-year (Accessed 30 Nov 2020).
6. International Monetary Fund (2020), "Managing Fiscal Risks Under Fiscal Stress", Series on Fiscal Policies to Respond to COVID-19, available at: www.imf.org/Publications/Special (Accessed 30 Nov 2020).
7. International Monetary Fund (2020), "World Economic Outlook Update, June 2020", available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 (Accessed 30 Nov 2020).
8. International Monetary Fund (2020), "World Economic Outlook Database", available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx (Accessed 30 Nov 2020).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), "Budget Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2456-17 (Accessed 30 Nov 2020).
10. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "Ministry of Finance of Ukraine. Information on fiscal risks and their impact on the state budget in 2021", available at: https://mof.gov.ua/uk/zvity (Accessed 30 Nov 2020).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2020"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20#Text (Accessed 30 Nov 2020).
12. Accounting Chamber of Ukraine (2020), "Reports of the Accounting Chamber for 2020. Conclusion on the results of the analysis of the implementation of the law on the State Budget of Ukraine for 2020 in the first half of the year", available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2020/22-3_2020/Vysn_22-3_2020.pdf (Accessed 30 Nov 2020).
13. Deutsche Welle (2020), "Argentina in default for second time this century", available at: https://www.dw.com/en/argentina-in-default-for-second-time-this-century/a-53542302 (Accessed 30 Nov 2020).
14. OECD (2020), "Best Practices for Managing Fiscal Risks. Lessons from case studies of selected OECD countries and next steps post COVID-19", available at: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2020)6&docLanguage=En (Accessed 30 Nov 2020).

№ 24 2020, стор. 72 - 81

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 32

Відомості про авторів

Л. О. Козоріз

к. е. н., старший науковий співробітник, Центр наукових фінансово-економічних експертиз ДННУ "Академія фінансового управління"

L. Kozoriz

PhD in Economics, Senior Researcher, The center of science-based finance and economics expertise "The Academy of Financial Management"

ORCID:

0000-0002-5153-223X

Як цитувати статтю

Козоріз Л. О. Міжнародний досвід мінімізації фіскальних ризиків в умовах макроекономічних шоків. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 72–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.72

Kozoriz, L. (2020), “Fiscal risks minimizing under macroeconomic shocks: international experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 72–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.