EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОЗИЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
О. В. Машталер

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.96

УДК: 339.658.8

О. В. Машталер

СТАН ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОЗИЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

Статтю присвячено аналізу стану інновацій в Україні та їх впливу на конкурентоспроможність національної економіки в глобальному світі.
Здійснено огляд програмних документів, які визначають курс на розвиток конкурентоспроможної інноваційної економіки України та цільові показники інноваційного розвитку. Проаналізовано індикатори "Індексу глобальної конкурентоспроможності", що впливають на інноваційну конкурентоспроможність держави в порівнянні з інноваційними країнами-лідерами. Досліджено тренди індексів, субіндексів та індикаторів розвитку економіки України, що засвідчило недостатню інноваційну активність економічних агентів, досить слабке місце держави на інноваційній мапі світу, обмежений інноваційний потенціал, незадовільний стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), недостатній рівень витрат на дослідження і розробки тощо. Показано, що в умовах Четвертої промислової революції домінантне значення для посилення інноваційної конкурентоспроможності України має відігравати перегляд ролі факторів, що впливають на економічне зростання країни, передусім — це відновлення роботи промисловості, яка в розвинених країнах виконує роль фундаменту індустріального розвитку та створення сучасного матеріального базису для підвищення соціальних стандартів життя громадян. Запропоновано посилити державний вплив на зміну структури матеріального виробництва, зростання кількості високотехнологічних підприємств, підвищення наукоємності виробництва, збільшення фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) та зміну структури фінансування, розширення масштабу включення вітчизняних виробників у глобальні ланцюги доданої вартості, що позитивно вплине на темпи індустріалізації країни, формування потужного матеріального базису для поступового переходу від індустріального до постіндустріального суспільства.

Ключові слова: інновація; конкурентоспроможність; інноваційна діяльність; інноваційний розвиток; інноваційний індекс; технологічні інновації.

Література

1. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
2. Постанова Верховної Ради України "Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України" від 13 липня 1999 року № 916-XIV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-14
3. Концепція розвитку національної інноваційної системи / розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 680-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/224444321
4. Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
5. Національна доповідь (2017 р.) "Цілі сталого розвитку: Україна" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: shttp://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
6. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року" / розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12
7. The Global Competiveness Index 2019/ The Global Competitiveness Report — 2019/ World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019
8. The Global Competiveness Index — 2018/The Global Competitiveness Report — 2018/ World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/
9. The Global Competiveness Index — 2010—2017 /The Global Competitiveness Report — 2010—2017/ World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2010-2011, https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2011-2012, https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2012-2013, https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014, https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015, https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2015, https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1, https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
10. Whiting K. These are the world's 10 most innovative economies. World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.weforum.org/agenda/2019/10/these-are-the-worlds-10-most-innovative-economies/
11. Індикатори науки та інновацій: міжнародні стандарти та практика їх використання в Україні: кол. моногр. / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Ю. Єгорова; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". К., 2016. 156 с.: 13 табл.,13 рис.
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
13. Козлова А.І. Індикатори інноваційного розвитку економіки і промислових підприємств // Ефективна економіка. № 10. 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3760
14. Закон України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність". [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
15. Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / під ред. д-ра екон. наук, проф. Маліцького Б.А. К.: Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, 2019. 342 с.
16. Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія / [Геєць В.М., Шинкарук Л.В., АртьомоваТ.І. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук Л.В. Шинкарук НАН України; Ін-т екон. Та прогнозув. К., 2011. 696 с.: табл., рис.
17. Промисловість України: тенденції, проблеми, перспективи: монографія / Н.В. Тарасова, Л.П. Клименко, В.М. Ємельянов та ін. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — 320 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=9&b=52
18. Наукова та інноваційна діяльність України, 2019. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf
19. Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60 "Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07#Text
20. Стратегічний план діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на 2020—2024 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=fb0550f0-6dc2-404a-b714-74a02fb59818&tag=ProgramiTaPlaniEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkrain
21. Ковальов Є.В Дилема інноваційного і сировинного напрямків економічного розвитку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/6013/1/vestnik_HPI_2012_4_Kovaliov_Dylema.pdf
22. Неоіндустріальне майбутнє України: сподівання vs перешкоди / О.Д. Прогнімак // Вісник економічної науки України. 2020. № 1 (38) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/170650/03-Prohnimak.pdf?sequence=1
23. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки / А.П. Павлюк, Д.С. Покришка, Я.В. Белінська [та ін.] ; за ред. Я.А. Жаліла. К.: НІСД, 2012. 104 с.
24. Структурные трансформации старопромышленных регионов Украины: монография / В.И. Ляшенко, Л.Г. Червова, Л.М. Кузьменко и др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. Донецк, 2013. 412 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2013/2013_mono_Lyashenko_Chervova_Kuzmenko.pdf
25. Чинники і тренди економічного зростання в Україні: колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук М.І.Скрипниченко; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Електрон. дані. К., 2018. 386 с.: табл., рис. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/mg/302.pdf.
26. Машинобудівна галузь в Україні: потенціал та можливості для розширення експорту на період до 2021 року / Аналітичний звіт / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=f168fec7-9677-4ef1-9863-89b3cfa562ad&title=MashinobudivnaGaluzVUkraini-PotentsialTaMozhlivostiDliaRozshirenniaEksportuNaPeriodDo2021-Roku-analitichniiZvit-
27. Федулова Л.І. Технологічний імператив стратегічного управління національною економікою [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/ekonom_2.pdf#page=13
28. Кизим М.О., Крамарев Г.В. Аналіз прогресивності структури промисловості та її впливу на зростання економіки в Україні та країнах світу // Ефективна економіка. 2019. № 8 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7208
29. Соколова О. Розвиток високотехнологічних виробництв як визначальний чинник конкурентоспроможності та сталого розвитку національної економіки // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Спецвипуск. 2020. С. 43—47 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/211509/211506
30. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 624 "Про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-ministerstva-z-pitan-strategichnih-galuzej-promislovosti-t220720
31. Постанова Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2020 р. № 819 "Деякі питання Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2020-%D0%BF#Text

O. Mashtaler

THE STATE OF INNOVATIONS IN UKRAINE AND THEIR IMPACT ON THE POSITION OF COMPETITIVENESS IN THE GLOBAL ECONOMY

Summary

The article is devoted to the analysis of the general state of innovations in Ukraine and their impact on the competitiveness of the national economy in the global world, determination of the factors influencing the innovative development of Ukraine. The state documents, which define the course for the development of a competitive innovative economy of Ukraine and targets for innovative development have been reviewed. The indicators of the Global Competitiveness Index, which affect the state of innovative competitiveness of the state have been analyzed as compared to the innovative leading countries. The dynamics of indexes, sub-indexes and indicators of the Ukrainian economy that show the state of the country on the innovation map of the world, namely the introduction of ICT, innovation potential, state of expenditures on research and development, state of innovative autonomy of national economies have been studied.
In terms of innovation potential, Ukraine doubly falls behind the countries — innovative leaders of the world. Among the factors influencing Ukraine's innovative development are the following: Ukraine is losing its ground in the overall competitiveness rating due to the general economic crisis in the country, unstable financial system, unstable "macroeconomic stability". The loss of ground in the sub-indexes on the innovation component — "the introduction of ICT", "innovation potential" was due to reduced research and development costs as a percentage of GDP, weakening of "cooperation with many stakeholders", lack of mechanisms of knowledge commercialization. Science does not yet serve as the driving force of economic development. According to the indicators of "growth of innovative companies" and "companies that implement breakthrough ideas" of the sub-index of "business dynamism", Ukraine improved its rates in 2019, although in general these rates are in the last third of The Global Competitiveness Index. Low rates are related to the raw material orientation of the country's economy. During the years of independence, Ukraine has shown a general tendency to reduce the innovative activity of enterprises. The growth of global innovation competitiveness requires overcoming this imbalance through the economy restructuring, which will allow the high-tech and science-intensive industries to develop.

Keywords: innovation; competitiveness; innovative activity; innovative development; innovation index; technological innovations.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 5 Oct 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Decree "Concept of scientific, technological and innovative development of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-14 (Accessed 5 Oct 2020).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Order "The concept of development of the national innovation system", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/224444321 (Accessed 5 Oct 2020).
4. President of Ukraine (2019), Decree "On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (Accessed 5 Oct 2020).
5. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2017), "National report "Sustainable Development Goals: Ukraine", available at: shttp://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (Accessed 5 Oct 2020).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Order "Strategy for the development of innovation in the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12 (Accessed 5 Oct 2020).
7. The World Economic Forum (2019), "The Global Competitiveness Report — 2019 "The Global Competiveness Index 2019", available at: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019 (Accessed 5 Oct 2020).
8. The World Economic Forum (2018), "The Global Competitiveness Report — 2018 "The Global Competiveness Index 2018", available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/ (Accessed 5 Oct 2020).
9. The World Economic Forum (2010—2017), "The Global Competitiveness Report — 2010—2017 "The Global Competiveness Index 2010-2017", available at: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2010-2011, https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2011-2012, https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2012-2013, https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014, https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015, https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2015, https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1, https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 (Accessed 5 Oct 2020).
10. Whiting, K. (2019), "These are the world's 10 most innovative economies", [Online], available at: https://www.weforum.org/agenda/2019/10/these-are-the-worlds-10-most-innovative-economies/ (Accessed 5 Oct 2020).
11. Yehorov, I.Yu. (2016), Indykatory nauky ta innovatsij: mizhnarodni standarty ta praktyka ikh vykorystannia v Ukraini [The indicators of science and innovation: international standards and practice of their use in Ukrainian], NAS of Ukraine, Government Entity "NASU Institute for Economics and Forecasting", Kyiv, Ukraine.
12. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 5 Oct 2020).
13. Kozlova, A.I. (2014), "Indicators of innovative development of the economy and industrial enterprises", Efektyvna ekonomika, vol. 10, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3760. (Accessed 11 May 2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technological Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (Accessed 5 Oct 2020).
15. Popovych, O.S. (2019), Naukovo-tekhnolohichna ta innovatsijna polityka: osnovni mekhanizmy formuvannia ta realizatsii [Scientific, technological and innovation policy: the main mechanisms of formation and implementation], NASU Dobrov Institute for Research of Scientific and Technical Potential and History of Science, Kyiv, Ukraine.
16. Heiets', V.M. and Shynkaruk, L.V. and Art'omova, T.I. (2011), Structurni zminy ta ekonomichnyi rozvytok Ukrainy, [Structural changes and economic development of Ukraine], NASU Institute for Economics and Forecasting, Kyiv, Ukraine.
17. Tarasova, N.V. and Klimenko, L.P. and Emelianov V.M. (2011), Promyslovist Ukrainy: tendentsii, problemy, perspektivy [Industry of Ukraine: tendencies, problems, prospects], Petro Mohyla ChDU Publ, Kyiv, Ukraine, available at: https://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=9&b=52 (Accessed 5 Oct 2020).
18. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Scientific and innovative activity of Ukraine 2019", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf (Accessed 5 Oct 2020).
19. Ministry of Economy of Ukraine (2007), Order "On approval of the Calculation Methodology of the Economic security level of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07#Text (Accessed 5 Oct 2020).
20. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), "Strategic action plan of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine for 2020-2024", available at: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=fb0550f0-6dc2-404a-b714-74a02fb59818&tag=ProgramiTaPlaniEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkraini (Accessed 5 Oct 2020).
21. Kovalov, Ye.V. (2012), "The dilemma of innovation and raw materials in the economic development of Ukraine", Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series, [Online], available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/6013/1/vestnik_HPI_2012_4_Kovaliov_Dylema.pdf (Accessed 14 Aug 2020).
22. Prohnimak, O.D. (2020), "Neo-industrial future of Ukraine: expectations vs obstacles", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1 (38), pp. 16—26, [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/170650/03-Prohnimak.pdf?sequence=1 (Accessed 5 Oct 2020).
23. Pavliuk, A.P. and Pokryshka, D.S. and Belinska, Ya.V. (2012) Strukturni peretvorennia v Ukraini: peredumovy modernizatsii ekonomiky, [Structural transformations in Ukraine: preconditions for economic modernization], National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine.
24. Liashenko, V.I. and Chervova, L.G. and Kuzmenko, L.M. (2013), Strukturnye transformatsii staropromyshlennyh regionov Ukrainy [Structural transformations of old industrial regions of Ukraine], NASU, Institute of Industrial Economics, Donetsk, Ukraine, available at: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2013/2013_mono_Lyashenko_Chervova_Kuzmenko.pdf (Accessed 5 Oct 2020).
25. Scrypnychenko, M.I. (2018), Chynnyky i trendy ekonomichnoho zrostannia v Ukraini [Factors and trends of economic growth in Ukraine], NASU Institute for Economics and Forecasting. Retrieved from Internet, Kyiv, Ukraine, available at: Http://ief.org.ua/docs/mg/302.pdf (Accessed 5 Oct 2020).
26. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture (2019), "Analytical report "Engineering industry in Ukraine: potential and opportunities to expand exports for the period up to 2021"", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=f168fec7-9677-4ef1-9863-89b3cfa562ad&title=MashinobudivnaGaluzVUkraini-PotentsialTaMozhlivostiDliaRozshirenniaEksportuNaPeriodDo2021-Roku-analitichniiZvit (Accessed 5 Oct 2020).
27. Fedulova, L. I. (2010), "Technological imperative of strategic management of the national economy", Visnyk Natsional'noi iurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho, vol. 2, pp. 13—24, [Online], available at: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/ekonom_2.pdf#page=13 (Accessed 1 Oct 2020)
28. Kyzym, M. O. and Kramarev, G. V. (2019), "Analysis of the progressiveness of the industrial structure and its impact on economic growth in Ukraine and around the world", Efektyvna ekonomika, vol. 8, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7208 (Accessed 5 Oct 2020)
29. Sokolova, O. (2020), "Development of high-tech industries as a determining factor of competitiveness and sustainable development of the national economy", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Spetsvypusk [Collection of scientific works of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Special Edition], Kyiv, Ukraine, pp.43—47, available at: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/211509/211506 (Accessed 5 Oct 2020).
30. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Order "The concept of development of the national innovation system", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-ministerstva-z-pitan-strategichnih-galuzej-promislovosti-t220720 (Accessed 5 Oct 2020).
31. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Order "Some issues of the Ministry of Strategic Industries of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2020-%D0%BF#Text (Accessed 5 Oct 2020).

№ 24 2020, стор. 96 - 106

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 40

Відомості про авторів

О. В. Машталер

бізнес-тренер, аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

O. Mashtaler

business coach, Postgraduate student, Institute of personnel training of the state employment service of Ukraine

ORCID:

0000-0001-6608-820X

Як цитувати статтю

Машталер О. В. Стан інновацій в Україні та їх вплив на позиції конкурентоспроможності в глобальній економіці. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 96–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.96

Mashtaler, O. (2020), “The state of innovations in Ukraine and their impact on the position of competitiveness in the global economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 96–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.