EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
М. І. Тітарчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.107

УДК: 336.143

М. І. Тітарчук

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Анотація

У статті показано, що на основі дослідження теоретичних засад формування державного бюджету розкрито його економічну сутність, яка полягає у застосуванні ефективного фінансового механізму з врахуванням циклічності економіки, інституційних засад бюджетної архітектоніки, підвищенні якісного рівня середньострокового планування доходів, видатків і дефіциту бюджету та дієвості їх впливу на економічний розвиток країни. Визначено, що державний бюджет є ефективним інструментом регулювання соціально-економічного розвитку країни, що полягає у використанні бюджетної архітектоніки, яка визначається оптимальними співвідношеннями між складовими бюджетної системи, для впливу на динаміку економічного зростання. Важливим є удосконалення інституційного середовища та аналітичного інструментарію бюджетного прогнозування і планування, визначення пріоритетних напрямів розвитку системи формування доходної і видаткової частини державного бюджету з урахуванням тенденцій фінансово-економічних процесів. Розробка показників видаткової частини державного бюджету має відбуватися з приведенням функцій держави до суспільно необхідних потреб та встановленням стійкого взаємозв'язку між обсягом виділених бюджетних асигнувань з одержаними результатами. Важливим є вдосконалення інструментів програмно-цільового методу планування бюджету, упорядкування кількості бюджетних програм, покращення якісного рівня управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень. Розвиток суспільства зумовлює необхідність підвищення ефективності бюджетної політики, відповідних інституційних змін у взаємовідносинах між учасниками бюджетного процесу. Подальші наукові дослідження теоретичних засад розвитку бюджетних відносин сприятимуть підвищенню рівня ефективності використання бюджетних коштів та результативності державного бюджету як інструменту впливу на дієвість функціонування національної економіки.

Ключові слова: бюджет; бюджетна система; державний бюджет; бюджетні відносини; бюджетне регулювання; бюджетна політика; економічний розвиток.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В.Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Кучер Г.В. Державні фінансові ресурси. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 608 с.
3. Пасічний М.Д. Фінансова політика держави. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2019. 440 с.
4. Радіонов Ю.Д. Формування видатків бюджету. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 616 с.
5. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу // Вісник КНТЕУ. 2017. № 3. С. 116—132.
6. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5—18.
7. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2. С. 103—121.
8. Budget policy of social development. Chugunov I., Kaneva T., Pasichnyi M. and other. General editorship Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.
9. Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an instrument of economic growth. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 3. pp. 213—217.
10. Jorda O., Taylor A. The time for austerity: estimating the average treatment effect of fiscal policy. The Economic Journal. 2016. № 126 (590), pp. 219—255.

M. Titarchuk

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF STATE BUDGET FORMATION

Summary

The article shows that on the basis of research of theoretical bases of formation of the state budget its economic essence which consists in application of the effective budgetary and tax mechanism taking into account cyclicality of economy, institutional bases of financial architecture, increase of qualitative level of medium-term forecasting and planning of incomes, expenses and budget deficit is revealed. and the effectiveness of their impact on the economic development of the country. It is determined that the state budget is one of the main tools of state regulation of socio-economic processes, as in the process of its compilation the development of the main directions of formation and use of budget funds is based on the need to solve problems facing society at this stage. The question of the essence of budget policy as a tool for regulating economic development, which consists in the use of budget architecture, which is determined by the optimal ratios between the elements of the budget system to influence the dynamics of economic growth. In order to conduct a balanced budget policy, it is important to ensure further development of methodological principles of medium-term budget forecasting and program-target method of budget expenditure planning, strengthening the relationship between annual and long-term budget planning, application of modern forms and methods of budget management, public debt, internal financial control and strengthening the responsibility of participants in the budget process. It is important to improve the institutional environment and analytical tools of budget forecasting and planning, to determine the priority areas of development of the system of revenue and expenditure of the state budget, taking into account trends in financial and economic processes. The state budget is an effective adaptive tool for influencing the dynamics of socio-economic processes, which performs reproductive, regulatory, stimulating, social functions that determine its economic essence and purpose. The development of indicators of the expenditure part of the state budget should take place with the reduction of state functions to socially necessary needs and the establishment of a stable relationship between the amount of allocated budget allocations with the results obtained. It is important to improve the tools of the program-targeted method of budget planning, streamline the number of budget programs, improve the quality of budget management within the established budgetary powers. The development of society presupposes the need to increase the effectiveness of budget policy, the corresponding institutional changes in the relationship between the participants in the budget process. Further research on the theoretical foundations of the development of budgetary relations will help increase the level of efficiency in the use of budget funds and the effectiveness of the state budget as a tool to influence the efficiency of the national economy.

Keywords: udget; budget system; state budget; budget relations; budget regulation; budget policy; economic development.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of economic regulation], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Kucher, H.V. (2018), Derzhavni finansovi resursy [Public financial resources], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
3. Pasichnyj, M.D. (2019), Finansova polityka derzhavy [Financial policy of the state], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t., Kyiv, Ukraine.
4. Radionov, Yu.D. (2019), Formuvannia vydatkiv biudzhetu [Formation of budget expenditures], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
5. Chuhunov, I.Ya. and Kozarezenko, L.V. (2017), "State financial regulation of human potential development", Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 116—132.
6. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in terms of economic transformation", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5—18.
7. Chuhunov, I.Ya. and Samoshkina, O.A. (2019), "Budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development of the country", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 103—121.
8. Chugunov, I. Kaneva, T. and Pasichnyi, M. (2018), Budget policy of social development, Scientific Route, Tallinn, Estonia.
9. Chugunov, I. and Makohon, V. (2019), "Fiscal strategy as an instrument of economic growth", Baltic Journal of Economic Studies,vol. 5, no. 3, pp. 213—217.
10. Jorda, O. and Taylor, A. (2016), "The time for austerity: estimating the average treatment effect of fiscal policy", The Economic Journal, vol. 126 (590), pp. 219—255.

№ 24 2020, стор. 107 - 112

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 35

Відомості про авторів

М. І. Тітарчук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Titarchuk

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0001-7697-6278

Як цитувати статтю

Тітарчук М. І. Теоретико-методологічні засади формування державного бюджету. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 107–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.107

Titarchuk, M. (2020), “Theoretical and methodological principles of state budget formation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 107–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.