EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ВПЛИВУ РИЗИКІВ
І. В. Орлов, В. В. Ксендзук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.113

УДК: 351:339.54

І. В. Орлов, В. В. Ксендзук

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ВПЛИВУ РИЗИКІВ

Анотація

Здійснене дослідження грунтується на актуальній проблемі розвитку механізмів державного управління зовнішньоторговельної діяльності, враховуючи зростання зацікавленості в здійсненні наукових розробок у сфері державного управління та посилення ролі зовнішньої торгівлі в призмі економічного розвитку країни. На підставі огляду основних статистичних показників зовнішньоторговельного обороту України обгрунтовано чинники, що перешкоджають розвитку зовнішньоторговельної діяльності та ідентифіковано вплив ризиків на процеси державного управління. До таких ризиків зараховано: законодавчо-політичні, структурно-кадрові, регіональні, економічні, геополітичні тощо. Охарактеризовано складові механізму державного управління зовнішньоторговельної діяльності (засоби забезпечення зовнішньоторговельної політики, інструменти реалізації зовнішньоторговельної політики, засоби контролю дієвості зовнішньоторговельної політики, засоби розвитку зовнішньоторговельної політики). Результати отриманих досліджень дозволяють визначити пріоритетні напрями подальшого розвитку зовнішньоторговельної політики та сформувати висновки щодо необхідності врахування ризиків під час розкриття завдань і цілей державного управління діяльністю суб'єктів зовнішньоторговельної діяльності.

Ключові слова: зовнішньоторговельна політика; зовнішньоторговельна діяльність; експорт; імпорт; державне управління; ризики; суб'єкти зовнішньоторговельної діяльності.

Література

1. Білявська О.Б. Концептуальні принципи управління ризиками в державному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2010. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Duur_2010_6_5
2. Департамент взаємодії з експортерами та просування експорту Довідка "Зовнішня торгівля України товарами та послугами у І півріччі 2020 року". URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a0ef708b-3765-46a5-ada2-9e0a7aecb4a3&title=DovidkazovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiUIPivrichchi2020-Roku
3. Дручек К.С., Шведун В.О. Оцінка ризиків зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства у державному управлінні. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2017. №. 2. С. 106—115.
4. Кулик Г. Митні ризики та ризики в управлінні системою державної митної служби України: сутність та співвідношення. Державне управління та місцеве самоврядування. 2012. №. 4. С. 167—174.
5. Кухта П., Піонтківська І. Яким є оптимальний масштаб державних видатків в Україні: аналітична записка. Центр економічної стратегії, 2015. URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2015/08/20151102_fiscal_spending_report.pdf
6. Міністерство фінансів України Видатки держбюджету України 2014—2020 рр. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/2014/
7. Терещенко С., Галько С. Управління ризиками під час митного контролю товарів. Товари і ринки. 2011. № 1. С. 43—49.
8. Хейлієр М., Пятницький В. (2013) Торгівля з ЄС в рамках поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю: Роз'яснення переваг поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю (ЗВТ+) між Україною та ЄС. CTA ECONOMIC & EXPORT ANALYSTS LTD, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Торгівельно-промислова палата України. URL: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b142801e-b932-4207-aea9-df3728dad379&title=FaqZPitanFunktsionuvanniaVilnoiTorgivliMizhUkrainoiuTas
9. Tanzi V. Gospodarcza rola Panstwa w XXI wieku. Seria "Materialy i Studia". z. 204. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.
10. Wasowska A., Wasowski K. Teoretyczne koncepcje zarzadzania publicznego. Studia BAS. 2016. Т. 47. № 3.
11. Wilson W. The Study of Administration. Political Science Quarterly. 1887. nr 2 (2). s. 197—222.
12. World Economic Forum The Global Enabling Trade Report 2016. URL: http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016

I. Orlov, V. Ksendzuk

MECHANISM OF STATE GOVERNANCE OF FOREIGN TRADE POLICY OF UKRAINE

Summary

The study is based on the current problem of developing mechanisms of public management of foreign trade, given the growing interest in research in the field of public management and strengthening the role of foreign trade in the prism of economic development. The purpose of this study is to substantiate the approach to the formation of mechanisms for public management of foreign trade in the face of risks. Based on the review of the main statistical indicators of foreign trade turnover of Ukraine, the factors hindering the development of foreign trade activity are substantiated and the impact of risks on public management processes is identified. Such risks include: legislative and political, structural and personnel, regional, economic, geopolitical, etc. Most factors are caused by risks arising in the course of foreign economic activity and require the development of appropriate policies for their management. In the article characterized the components of the mechanism of state management of foreign trade activities (means of ensuring foreign trade policy, tools for implementing foreign trade policy, means of monitoring of effectiveness of foreign trade policy, means of developing foreign trade policy) are described. The approach used reveals the system of public management from a conceptually different side, which ensures compliance with the principle of coordination of the interests of the state and foreign trade entities. Thus, taking into account the risks of foreign trade is reasonable and appropriate in terms of each component, because it will solve one of the main tasks of public administration, which is the distribution of responsibilities for public policy to improve balance of payments, stable development of the foreign exchange market, consistency provisions of customs legislation and the formation of the export potential of the subjects of foreign trade relations.
The results of the obtained research allow to determine the priority directions of further development of foreign trade policy and to form conclusions about the need to take into account the risks when disclosing the tasks and objectives of public management of activity of foreign trade entities.

Keywords: foreign trade policy; foreign trade activity; export; import; public management; risks; subjects of foreign trade activity.

References

1. Biliavska, O.B. (2010), "Conceptual principles of risk management in public administration", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Duur_2010_6_5 (Accessed 4 November 2020).
2. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), "Reference "Foreign trade of Ukraine in goods and services in the first half of 2020", [Online], available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a0ef708b-3765-46a5-ada2-9e0a7aecb4a3&title=DovidkazovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiUIPivrichchi2020-Roku (Accessed 14 November 2020).
3. Druchek, K.S. and Shvedun, V.O. (2017), "Risk assessment of foreign economic activity of an industrial enterprise in public administration", Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 2, pp. 106—115.
4. Kulyk, H. (2012), "Customs risks and risks in the management of the state customs service of Ukraine: essence and correlation", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 4, pp. 167—174.
5. Kukhta, P. and Piontkivska, I. (2015), "What is the optimal scale of public spending in Ukraine: an analytical note", [Online], Tsentr ekonomichnoi stratehii, available at: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2015/08/20151102_fiscal_spending_report.pdf (Accessed 14 November 2020).
6. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "Expenditures of the state budget of Ukraine 2014-2020", [Online], available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/2014/ (Accessed 4 November 2020).
7. Tereshchenko, S. and Halko, S. (2011), "Risk management during customs control of goods", Tovary i rynky, vol. 1, pp. 43—49.
8. Kheiliier, M. and Piatnytskyi, V. (2013), "Trade with the EU in the framework of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement: Explain the benefits of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (FTA +) between Ukraine and the EU", [Online], CTA ECONOMIC & EXPORT ANALYSTS LTD, Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy, Torhivelno-promyslova palata Ukrainy, available at: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b142801e-b932-4207-aea9-df3728dad379&title=FaqZPitanFunktsionuvanniaVilnoiTorgivliMizhUkrainoiuTas (Accessed 14 November 2020).
9. Tanzi, V. (2006), Gospodarcza rola Pa?stwa w XXI wieku [The economic role of the state in the 21st century], Narodowy Bank Polski, Warszawa, Poland.
10. Wаsowska, A. and Wаsowski, K. (2016), "Theoretical concepts of public management", Studia BAS, vol. 47, no. 3.
11. Wilson, W. (1887), "The Study of Administration", Political Science Quarterly, vol. 2 (2), pp. 197—222.
12. World Economic Forum (2016), "The Global Enabling Trade Report", [Online], available at: http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/ (Accessed 14 November 2020).

№ 24 2020, стор. 113 - 117

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 527

Відомості про авторів

І. В. Орлов

д. е. н., професор, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

I. Orlov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ferenc II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education

ORCID:

0000-0003-3119-0698


В. В. Ксендзук

к. е. н., доцент, Державний університет "Житомирська політехніка"

V. Ksendzuk

PhD in Economics, Associate Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-7670-7350

Як цитувати статтю

Орлов І. В., Ксендзук В. В. Механізм державного управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах впливу ризиків. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 113–117. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.113

Orlov, I. and Ksendzuk, V. (2020), “Mechanism of state governance of foreign trade policy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 113–117. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.113

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.