EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЖЕЖНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛАМИ МІСЦЕВОЇ ТА ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ
І. О. Васильєв, В. О. Тищенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.118

УДК: 351/354:355

І. О. Васильєв, В. О. Тищенко

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЖЕЖНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛАМИ МІСЦЕВОЇ ТА ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ

Анотація

У статті висвітлено питання недосконалості державного управління органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. Наведено досвід вітчизняних та іноземних вчених у галузі державного управління. Розглянуто вирішення проблем діяльності підрозділів відомчої пожежної охорони та служб пожежної безпеки. Проаналізовано ряд суперечливих державних документів, що стосуються оцінки ступеню ризику від впровадження господарської діяльності. Також визначено важливе питання боротьби з корупцією. Надано пропозиції переформатування механізму здійснення наглядових функцій у сфері пожежної та техногенної безпеки державними органами управління. Створення механізму управління, при якому суб'єкту господарювання буде вигідна фахова перевірка з боку органів державного пожежного нагляду. Визначено, що пріоритетним напрямком роботи державних наглядових органів у сфері пожежної та техногенної безпеки повинна стати нормотворча діяльність, участь у розслідуванні пожеж, аварій та інших надзвичайних ситуацій. У статті представлено результати розв'язання важливої науково-прикладної проблеми, яка полягає в удосконаленні механізмів державного управління у сфері пожежної та техногенної безпеки. Надано пропозиції: щодо повернення механізму державного управління у сфері Держпожнагляду, який благополучно існував в Україні десятки років — структура апробована, з адекватною нормативно-правовою базою та налагодженою системою державного управління, а також створення добровільної пожежної охорони, як суб'єкта наглядової діяльності. Свого часу така структура існувала в Україні у 70—80-х роках минулого століття: на кожному підприємстві на постійній основі діяла добровільна пожежна дружина, у колгоспах — пожежно-сторожова охорона. Зазначені формування оснащувалися спеціальною пожежною технікою та мали право на проведення пожежно-профілактичної роботи в районі обслуговування.

Ключові слова: контрольно-наглядові функції; забезпечення пожежної безпеки; профілактична робота; нормативно-правове забезпечення; відомча пожежна охорона; служба пожежної безпеки; механізми державного управління.

Література

1. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 р. №1401-VIII.
2. Кодекс Цивільного захисту України від 02.10. 2012 р. №5403-VI.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 року № 306 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 408 "Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами".
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 397"Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона".
6. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V.
7. Закон України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" від 23.02.2012 № 4448-VI.
8. Авер'янов В.Б., Цвєтков В.В та ін. Державне управління: теорія і практика/К.: Юрінком Інтер, 1998.
9. Бакуменко В.Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління: Навч. посіб. /В.Д.Бакуменко, П.І.Надолішній. — К.: Міленіум, 2003.

I. Vasyliev, V. Tyshchenko

PROBLEMS OF PROVIDING CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITY IN THE FIELD OF FIRE SAFETY

Summary

The article covers the issues of imperfection of the state management performed by state supervision bodies in the field of fire and technogenic safety. The experience of domestic and foreign scientists in the field of public administration was provided. The solutions of issues regarding activity of the divisions of departmental fire protection and fire safety services were considered. A number of contradictory state documents concerning the assessment of the degree of risk from the implementation of economic activity was analyzed. An important issue in the fight against corruption has also been identified. The proposals for reformatting the mechanism of implementation of supervisory functions in the field of fire and technogenic safety by the state authorities were provided. Creation of a management mechanism under which the business entity will benefit from the professional inspection performed by the authorities of the state fire service. It was determined that the priority area of work of the state supervision bodies in the field of fire and technogenic safety should be the following: regulatory activity, participation in the investigation of fires, accidents and other emergencies. The article contains the results of solving an important scientific and applied issue, which is to improve the public administration mechanisms in the field of fire and technogenic safety. The following proposals were submitted: to return the public administration mechanism in the field of State fire supervision, which existed successfully in Ukraine for decades — the structure is tested, has adequate regulatory and legal framework and established system of public administration, as well as the creation of voluntary fireguard as a subject of the supervision. At one time, such structure existed in Ukraine in the 70s and 80s of the last century: a voluntary fireguard operated on a permanent basis at each enterprise, fire and security guards operated on collective farms. These formations were equipped with special firefighting equipment and had the right to conduct fire prevention work in the service area.

Keywords: control and supervisory functions; ensuring the fire safety; preventive work; regulatory and legal support; departmental fire protection; fire safety service; public administration mechanisms.

References

1. The Verhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 20 Nov 2020).
2. The Verhovna Rada of Ukraine (2012), "Code of Civil Protection", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (Accessed 20 Nov 2020).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), "On approval of the criteria for assessing the degree of risk from the conduct of economic activity and the frequency of implementation of planned state supervision in the field of man-caused and fire safety", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF#Text (Accessed 20 Nov 2020).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Issues of introducing restrictions on inspections by state inspections and other supervisory bodies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-2014-%D0%BF#Text (Accessed 20 Nov 2020).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), About approval of the list of subjects of management in which the departmental fire guard is create, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/397-2013-%D0%BF#Text (Accessed 20 Nov 2020).
6. The Verhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine "On the Basic Principles of State Supervision (Control) in the Field of Economic Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text (Accessed 20 Nov 2020).
7. The Verhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On the peculiarities of the implementation of state supervision (control) in the field of economic activity for individuals-entrepreneurs and legal entities that use the simplified system of taxation, accounting and reportin", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4448-17#Text (Accessed 20 Nov 2020).
8. Averianov, V.B. and Tsvietkov, V.V. (1998), Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka [State administration: theory and practical worker], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
9. Bakumenko, V.D. (2003), Teoretychni ta orhanizatsiini zasady derzhavnoho upravlinnia [Theoretical and organizational principles of state administration], Milenium, Kyiv, Ukraine.

№ 24 2020, стор. 118 - 122

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 30

Відомості про авторів

І. О. Васильєв

к. ю. н., професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

I. Vasyliev

PhD in Law, Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of public administration and research in civil defense

ORCID:

0000-0003-2355-8683


В. О. Тищенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

V. Tyshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of public administration and research in civil defense

ORCID:

0000-0001-7505-1599

Як цитувати статтю

Васильєв І. О., Тищенко В. О. Проблеми організації пожежно-профілактичної роботи підрозділами місцевої та добровільної пожежної охорони. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 118–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.118

Vasyliev, I. and Tyshchenko, V. (2020), “Problems of providing control and supervisory activity in the field of fire safety”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 118–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.