EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Л. А. Мельник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.123

УДК: 351:352:332.1

Л. А. Мельник

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

У статті розглянуто поняття "територіальна громада", "спроможності територіальної громади", "фінансова спроможність територіальної громади".
Акцентовано увагу на тому, що фінансове забезпечення розвитку територіальних громад — це система залучення, акумулювання, розподілу й використання публічних і приватних коштів, інвестованих із зовнішніх та внутрішніх джерел для задоволення потреб жителів села чи добровільного об'єднання у громаду жителів кількох сіл, селища та міста.
Виявлено, що неможливо посилити здатність територіальних громад до самостійних стратегічних дій без укрупнення громад. Укрупнення громад підвищує їхню фінансову автономію, отримання ресурсів та повноважень як у міст обласного значення. Доведено, що в результаті процесу фінансової децентралізації відбувається розподіл відповідальності, повноважень, функцій, фінансових ресурсів між центральним, регіональним та субрегіональними рівнями влади.
Наголошено на тому, що основним заходом забезпечення ресурсної спроможності громади забезпечити економічне зростання і підвищення якості життя та її відповідальності за ухвалені соціально-економічні рішення виступає адміністративна і фінансова децентралізація.
Розглянуто альтернативні джерела фінансування об'єднаних територіальних громад, які стають фактором підвищення самофінансування їх діяльності та задоволення місцевих потреб. Такими додатковими джерелами фінансування є гранти, ендавменти (благодійні внески), пожертвування та інші.
Пошук альтернативних джерел фінансування об'єднаних територіальних громад сприятиме формуванню сприятливого бізнес-середовища та реалізації соціальних програм в об'єднаних територіальних громадах, підвищенню їх фінансової спроможності на довгострокову перспективу.

Ключові слова: територіальна громада; фінансово-економічне забезпечення; спроможність територіальної громади; фінансова спроможність територіальної громади; об'єднання територіальних громад; децентралізація.

Література

1. Андрушків Б.М. Особливості формування добровільних конкурентоспроможних об'єднань територіальних громад в умовах децентралізації: проблеми та перспективи моделювання процесу / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, М.А. Латинін, О.Б. Погайдак, С.М. Співак // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. — Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2017. — Вип. 2 (57). — С. 120—127.
2. Борщ Г.А., Вакуленко В.М., Гринчук Н.М., Дехтяренко Ю.Ф. та ін. Ресурсне забезпечення об'єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посібник. Київ: Рада Європи, 2017. 107 с.
3. Васильєва Н.В., Гринчук Н.М., Дерун Т.М., Куйбіда В.С. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об'єднаної територіальної громади: навч. посібник. Київ: Рада Європи, 2017. — 119 с.
4. Васильєва О.І., Васильєва Н.В. Концептуальні засади сталого розвитку територіальних громад / О.І. Васильєва, Н.В. Васильєва // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 8. — С. 74—78.
5. Гринчишин І.М. Спроможність територіальних громад: теоретичний дискурс / І.М. Гринчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2018. — Вип. 6 (34). — С. 51—56.
6. Гургула Т.В. Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення / Т.В. Гургула // Науковий вісник Мукачівського державного університету. — 2017. — Вип. 1 (7). — С. 132—135.
7. Дем'янчук О.І. Забезпечення фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад в Україні / О.І. Дем'янчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". — 2017. — № 6 (34). — С. 42—46.
8. Зінчук Т.О. Управління фінансовим потенціалом об'єднаних територіальних громад / Т.О. Зінчук // Економіка АПК. — 2019. — № 12. — С. 6—15.
9. Лісова А.А., Мельник О.І. Перспективні напрями фінансового забезпечення розвитку об'єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] / А.А. Лісова, О.І. Мельник // Ефективна економіка: електрон. наук. фахове вид. — 2019. — Вип. 12. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/161_pdf
10. Мамонова В.В. Місцеві фінанси в умовах децентралізації влади: шляхи вдосконалення управління / В.В. Мамонова, О.С. Горбатенко // Теорія та практика державного управління. — 2016. — Вип. 1. — С. 154—159.
11. Патицька Х. Фінансово-економічний потенціал територіальних громад: механізми функціонування та активізації: монографія / ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України". Львів, 2019. — 209 с. (Серія "Проблеми регіонального розвитку").
12. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 06 серп. 2014 року № 385 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
13. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав. 1997 року № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page
14. Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020": Указ Президента України від 12 січ. 2015 року № 5/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/5/2015//
15. Спасів Н.Я. Сучасна парадигма фінансів об'єднаних територіальних громад: автореф. дис.... д-ра екон. наук: спец. 08.00.08. Тернопіль, 2020. 40 с.
16. Чиж В.І. Сахно Т.А. Взаємозв'язок розвитку об'єднаних територіальних громад із розвитком регіону / В.І. Чиж, Т.А. Сахно // Збірник наукових праць ЧДТУ. — 2018. — № 52. — С. 47—55.
17. Штирьов О.М., Гіржев А.О. Сутність механізму державного управління процесом створення спроможних громад / О.М. Штирьов. А.О. Гіржев // Публічне управління та регіональний розвиток. — 2018. — № 1. — С. 177—193.

L. Melnuk

FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF FORMATION AFFLUENT TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The article considers the concepts of "territorial community", "capacity of the territorial community", "financial capacity of the territorial community".
Emphasis is placed on the fact that financial support for the development of territorial communities is a system of attracting, accumulating, distributing and using public and private funds invested from external and internal sources to meet the needs of villagers or voluntary association of residents of several villages, settlements and cities.
It is revealed that it is impossible to strengthen the capacity of territorial communities to independent strategic actions without community consolidation. Consolidation of communities increases their financial autonomy, obtaining resources and powers as in cities of regional importance. It is proved that as a result of the process of financial decentralization there is a distribution of responsibilities, powers, functions, financial resources between the central, regional and sub-regional levels of government.
It is emphasized that the main measure to ensure the resource capacity of the community to ensure economic growth and improve the quality of life and its responsibility for the socio-economic decisions is administrative and financial decentralization.
The current state of unification of territorial communities is analyzed and a significant number of their formation in 2019 compared to 2015 is revealed. In addition, the annual growth of own revenues to the general fund of local budgets in the united territorial communities has been established. This was due to the growth of tax revenues, as the role of local budgets and fees in the formation of relevant budgets has increased.
The role of state support to local communities, in particular in financing the construction of sports facilities, infrastructure of the united territorial community, was emphasized.
Alternative sources of funding for the united territorial communities are considered, which become a factor in increasing the self-financing of their activities and meeting local needs. Such additional sources of funding are grants, endowments (charitable contributions), donations and others.
The search for alternative sources of funding for the united territorial communities will contribute to the formation of a favorable business environment and the implementation of social programs in the united territorial communities, increasing their financial capacity in the long run.

Keywords: territorial community; financial and economic support; capacity of the territorial community; financial capacity of the territorial community; association of territorial communities; decentralization.

References

1. Andrushkiv, B.M. Kyrych, N.B Latynin, M.A. Pohajdak, O.B. and Spivak, S.M. (2017), "Peculiarities of formation of voluntary competitive associations of territorial communities in the conditions of decentralization: problems and prospects of process modeling", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol 2 (57), pp. 120—127.
2. Borsch, H.A. Vakulenko, V.M. Hrynchuk, N.M. and Dekhtiarenko, Yu.F. (2017), Resursne zabezpechennia ob'iednanoi terytorial'noi hromady ta ii marketynh [Resource provision of the united territorial community and its marketing], Rada Yevropy, Kyiv, Ukraine.
3. Vasyl'ieva, N.V. Hrynchuk, N.M. Derun, T.M. and Kujbida, V.S. (2017), Mistsevyj biudzhet i finansove zabezpechennia ob'iednanoi terytorial'noi hromady [Local budget and financial support of the united territorial community] Rada Yevropy, Kyiv, Ukraine.
4. Vasyl'ieva, O.I. and Vasyl'ieva, N.V. (2018), "Conceptual principles of sustainable development of territorial communities", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp.74—78.
5. Hrynchyshyn, I.M. (2018), "Capacity of territorial communities: theoretical discourse", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 6 (34), pp. 51—56.
6. Hurhula, T.V. (2017), "Financial capacity support of territorial communities: problems and ways to solve them", Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, vol. 1 (7), pp. 132—135.
7. Dem'ianchuk, O.I. (2017), "Ensuring the financial capacity of united territorial communities in Ukraine", Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiia", vol. 6 (34), pp. 42—46.
8. Zinchuk, T.O. (2019), "Management of financial potential of united territorial communities", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 6—15.
9. Lisova, A.A. and Mel'nyk, O.I. (2019), "Perspective directions of financial support for the development of united territorial communities", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/161_pdf (Accessed 4 Dec 2020).
10. Mamonova, V.V. (2016), "Local finances in the context of decentralization of power: ways to improve governance", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 154—159.
11. Patyts'ka, Kh. (2019), Finansovo-ekonomichnyj potentsial terytorial'nykh hromad: mekhanizmy funktsionuvannia ta aktyvizatsii [Financial and economic potential of territorial communities: mechanisms of functioning and activation], DU "Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M.I. Dolishn'oho NAN Ukrainy", L'viv, Ukraine.
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the State Strategy for Regional Development until 2020"", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (Accessed 4 Dec 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "About local self-government in Ukraine", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page (Accessed 4 Dec 2020).
14. The President of Ukraine (2015), The Decree of President "On the Ukraine 2020 Sustainable Development Strategy", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015// (Accessed 4 Dec 2020)
15. Spasiv, N.Ya. (2020), "The modern paradigm of finance of united territorial communities", Doctor of Economics, Money, finance and credit, Western Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine.
16. Chyzh, V.I. and Sakhno, T.A. (2018), "Relationship between the development of united territorial communities and the development of the region", Zbirnyk naukovykh prats' ChDTU, vol. 52, pp. 47—55.
17. Shtyr'ov, O.M. and Hirzhev, A.O. (2018), "The essence of the mechanism of public administration in the process of creating affluent communities", Publichne upravlinnia ta rehional'nyj rozvytok, vol. 1, pp. 177—193.

№ 24 2020, стор. 123 - 128

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 35

Відомості про авторів

Л. А. Мельник

к. держ. упр., головний консультант Управління культурно-мистецького та природно-заповідного фонду, Державне управління справами

L. Melnuk

PhD in Public Administration, chief consultant of the Department of cultural, artistic and nature reserve fund, State Administration of Affairs

ORCID:

0000-0002-6674-7030

Як цитувати статтю

Мельник Л. А. Фінансово-економічні аспекти формування спроможних територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 123–128. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.123

Melnuk, L. (2020), “Financial and economic aspects of formation affluent territorial communities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 123–128. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.123

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.