EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КООРДИНАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ
А. П. Лелеченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.129

УДК: 351

А. П. Лелеченко

ФОРМУВАННЯ КООРДИНАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ

Анотація

У статті розглянуто важливість формування координаційного механізму досягнення Цілей Сталого Розвитку на засадах інклюзивного зростання. Визначено сфери впливу такого механізму на забезпечення ефективності загальносвітової політики, під якою розуміється екологічно орієнтований соціально-економічний розвиток, за якого зростання добробуту людей не супроводжується погіршенням навколишнього середовища і деградацією природних систем. Установлено, що у процесі формування та реалізації координаційного механізму в країнах світу загалом, та України зокрема, визначальну роль відіграє державне адміністрування. Розкрито специфіку та визначено роль Національного координатора з питань досягнення Цілей Тисячоліття в Україні, а також доведено значущість впливу державного адміністрування на процеси взаємоузгодженої, координуючої дії суб'єктів управління задля інтеграції зусиль, спрямованих на забезпечення сталого розвитку при виробленні управлінських рішень як на національному, так і на міжнародному рівнях. Це потребує проведення критичного аналізу й моніторингу реалізації ЦСР країнами світу, що дозволило б своєчасно виявити актуальні проблеми, мобілізувати додаткові ресурси у відповідних напрямах та забезпечити комплексний підхід до згладжування потенційних протиріч при плануванні розвитку та прийнятті управлінських рішень.

Ключові слова: сталий розвиток; державне адміністрування сталим розвитком; цілі сталого розвитку; координаційний механізм досягнення цілей сталого розвитку на засадах інклюзивного зростання; інклюзивність; інклюзивне зростання; інклюзивне стале зростання; Національний координатор з питань досягнення Цілей Тисячоліття.

Література

1. Галасюк В. Пути перехода Украины к инклюзивной экономике. URL: http://hyser.com.ua/economics/puti-perehodaukrainy-k-inklyuzivnoj-ekonomike-eksperty-145320 (дата звернення: 07.11.2020).
2. Исследование ЮНЕП / Green Finance for Developing Countries: Needs, Concerns and Innovations. 2016. URL: http://unepinquiry. org/wp-content/uploads/2016/08/Green_Finance_for_ Developing_Countries.pdf (дата звернення: 08.11.2020).
3. Інклюзивний вимір розвитку міст — центрів ділової активності України: тенденції та перспективи: наукова доповідь / НАН України. ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"; наук. ред. М.І. Мельник. Львів, 2019. 55 с.
4. Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листоп. 2007 р. № 1035-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-2007-%D1%80#Text (дата звернення: 07.11.2020).
5. Международное энергетическое агентство / World Energy Outlook Special Report on Energy and Air Pollution. 2016. URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ weo-2016-special-report-energy-and-air-pollution.html (дата звернення: 08.11.2020).
6. Національна доповідь "Цілі Сталого Розвитку: Україна". 2017. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%8c%20%d0%a6%d0%a1%d0%a0%20%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8_%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%8c%202017%20ukr.pdf (дата звернення: 08.11.2020).
7. По оценкам Исследования на основе УООН-МПГА/ЮНЕП. / The Inclusive Wealth Report 2014. Cambridge University Press. 2014. URL: http://inclusivewealthindex.org/ (дата звернення: 08.11.2020).
8. Прогнімак О.Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 187—197.
9. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року: Проект-2017. URL: UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf (дата звернення: 08.11.2020).
10. ЦМВП. / Global Estimates 2015: People displaced by disasters. URL: http://www.internal-displacement.org/ publications/2015/global-estimates-2015-people-displaced-bydisasters/ (дата звернення: 08.11.2020).
11. Alexander R., Ehrlich P., Barnosky A., Garcia A., Pringle R. and Palmer T. Quantifying Renewable Groundwater Stress, World Resources Research. July 2015. Volume 51, Issue 7. URL: http:// advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253 (дата звернення: 08.11.2020).
12. King D., Schrag D., Dadi Z., Ye Q. and Ghosh A. (2015). Climate Change — A Risk Assessment. Cambridge: Centre for Science and Policy. URL: http://www.csap.cam.ac.uk/media/uploads/files/1/climatechange--a-risk-assessment-v9-spreads.pdf (дата звернення: 08.11.2020).
13. Lelechenko A., Diegtiar O., Lebedinska О., Derun T., Berdanova O. Mechanisms of inter-state communications for solving sustainable development problems / Asia life science. The Asian International Journal of Life Sciences. 2020. Supplement 29 (2): 1—9, Р. 1—14. URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218608349. (дата звернення: 07.12.2020).
14. Wilson W. The Study of Administration: an essay. / Political Science Quarterly. (Jun., 1887). Vol. 2. № 2. pp. 197—222. URL: https://www.jstor.org/stable/2139277 (дата звернення: 08.11.2020).

A. Lelechenko

FORMATION OF A COORDINATION MECHANISM FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS BASED ON THE PRINCIPLES OF INCLUSIVE GROWTH

Summary

The article discusses the importance of formation a coordination mechanism for achieving Sustainable Development Goals based on the principles of inclusive growth. The influence spheres of this mechanism based on ensuring the effectiveness of global policy, determines it as environmentally oriented socio-economic development in which the growth of human well-being not accompanied by environmental degradation and degradation of natural systems.
This mechanism consists of clear, understandable and effective agreement, coordination of actions of responsible participants to integrate efforts to ensure economic growth, social justice, rational environmental management and a new global partnership. Clarified the need to develop coordinating actions of the UN. The content of the main administrative functions are to ensure the improvement of relationships and interaction between the participants in the process of managing sustainable development through administration. It is established that in the process of formation a coordination mechanism for achieving Sustainable Development Goals based on the principles of inclusive growth in the countries of the world in general and Ukraine in particular, public administration plays a decisive role. According to analyze the process of inclusive sustainable growth, it is necessary to highlight the main role of the coordination mechanism for achieving the SDGs for implementation of innovations aimed at ensuring equal opportunities and accessibility the results of scientific and technological progress in different regions of the world. It is determined the specific role the National Coordinator for the achievement of Millennium Goals in Ukraine.
It proves the importance of the influence of public administration on the process of mutually agreed, coordinating actions of the subjects of management for the integration of efforts, which aimed at ensuring sustainable development in the development of management decisions both at the national and international levels. It requires a critical analysis and monitoring the implementation of Sustainable Development Goals by the countries of the world, which would make it possible to timely identify urgent problems, mobilize additional resources in relevant areas and provide an integrated approach to smoothing possible contradictions in decision-making.

Keywords: sustainable development; public administration of sustainable development; sustainable development goals; coordination mechanism for achieving sustainable development goals based on the principles of inclusive growth; іnclude; inclusive sustainable growth; inclusive growth; National coordinator for achieving the Millennium Goals.

References

1. Galasjuk, V. (2016), "Ways of Ukraine's Transition to an Inclusive Economy", available at: http://hyser.com.ua/economics/puti-perehodaukrainy-k-inklyuzivnoj-ekonomike-eksperty-145320 (Accessed 07 November 2020).
2. UNEP study (2016), "Green Finance for Developing Countries: Needs, Concerns and Innovations", available at: http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/08/Green_Finance_for_Developing_Countries.pdf (Accessed 08 November 2020).
3. Mel'nyk, M.I. (2019), Inkliuzyvnyj vymir rozvytku mist — tsentriv dilovoi aktyvnosti Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy [Inclusive dimension of development of cities — centers of business activity of Ukraine: tendencies and prospects], Dolishny Institute for Regional Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "The concept of promoting the development of civil society by the executive authorities"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-2007-%D1%80#Text (Accessed 07 November 2020).
5. International Energy Agency (2016), "World Energy Outlook Special Report on Energy and Air Pollution", available at: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo-2016-special-report-energy-and-air-pollution.html (Accessed 08 November 2020).
6. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017), "National Report "Sustainable Development Goals: Ukraine", available at: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo-2016-special-report-energy-and-air-pollution.html (Accessed 08 November 2020).
7. UNEP Study (2014), "The Inclusive Wealth Report", available at: http://inclusivewealthindex.org/ (Accessed 08 November 2020).
8. Prohnimak, O.D. (2018), "Inclusive development of Ukraine: obstacles vs prospects", Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 1 (51), pp. 187—197.
9. UNDP (2017), "Sustainable Development Strategy of Ukraine until 2030: Project-2017", available at: UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf (Accessed 08 November 2020).
10. CMVP (2015), "Global Estimates 2015: People displaced by disasters", available at: http://www.internal-displacement.org/publications/2015/global-estimates-2015-people-displaced-bydisasters (Accessed 08 November 2020).
11. Alexander, R. Ehrlich, P. Barnosky, A. Garcia, A. Pringle, R. and Palmer, T. (2015), "Quantifying Renewable Groundwater Stress", World Resources Research, vol. 51, available at: http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253 (Accessed 08 November 2020).
12. King, D. Schrag, D. Dadi, Z. Ye, Q. and Ghosh, A. (2015), "Climate Change - A Risk Assessment", Cambridge: Centre for Science and Policy, available at: http://www.csap.cam.ac.uk/media/uploads/files/1/climatechange--a-risk-assessment-v9-spreads.pdf (Accessed 08 November 2020).
13. Lelechenko, A. Diegtiar, O. Lebedinska, О. Derun, T. and Berdanova, O. (2020), "Mechanisms of inter-state communications for solving sustainable development problems. Asia life science", The Asian International Journal of Life Sciences, Supplement 29 (2), pp. 1—9, available at: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218608349 (Accessed 07 December 2020).
14. Wilson, W. (1887), "The Study of Administration: an essay", Political Science Quarterly, vol. 2, available at: https://www.jstor.org/stable/2139277 (Accessed 4 Aug 2013).

№ 24 2020, стор. 129 - 134

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 31

Відомості про авторів

А. П. Лелеченко

к. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом,Нaцioнaльна aкaдeмiя дeржaвнoгo упрaвлiння при Прeзидeнтoвi України, м. Київ

A. Lelechenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0850-3724

Як цитувати статтю

Лелеченко А. П. Формування координаційного механізму досягнення цілей сталого розвитку на засадах інклюзивного зростання. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 129–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.129

Lelechenko, A. (2020), “Formation of a coordination mechanism for achieving sustainable development goals based on the principles of inclusive growth”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 129–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.129

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.