EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Ю. С. Цаль-Цалко, В. П. Якобчук, В. М. Білецький

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.135

УДК: 343.35:351

Ю. С. Цаль-Цалко, В. П. Якобчук, В. М. Білецький

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

Високий рівень корупції перешкоджає ефективному використанню антикорупційних ресурсів держави, струмує реалізацію стратегічного курсу на зміцнення демократичних інститутів у суспільстві. Перехід до постіндустріального суспільства дає можливість перейти до принципів меритократії, відповідно до яких людина повинна просуватись соціальними сходами завдяки своїм здібностям, таланту й навичкам. Але, в результаті збільшення корупції у всіх сферах соціального життя, що проявляється в торгівлі державними посадами, в грубому порушенні законів вільної конкуренції, в бюрократичному протекціонізмі, державному монополізмі, відбувається знищення основ демократії і справедливості. Таким чином, корупція викликає в суспільстві домінування неорганічних для людини принципів клептократії, що можуть бути знищені завдяки переходу до філософії і принципів побудови постіндустріального суспільства. Високий рівень корупції перешкоджає ефективному використанню антикорупційних ресурсів держави, струмує реалізацію стратегічного курсу на зміцнення демократичних інститутів.

Ключові слова: корупція; антикорупційна політика; знання; постіндустріальне суспільство; інститути; публічне управління.

Література

1. Белл Д. Эпоха разобщенности: Размышления о мире XXI века / Д. Белл, В. Л. Иноземцев. — М.: Центр исслед. постиндустр. о-ва, 2007. — 304 с.
2. Соловйов В. М. Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України: монографія / В.М. Соловйов. — Київ: Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2012. — 508 с.
3. Поуп Дж. Боротьба з корупцією: елементи системи державної непідкупності / Дж. Поуп. — Рівне: ТОВ "Планета-друк", 2011. — 488 с.
4. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы: пер. с англ. О.А. Алякринского / С. Роуз-Аккерман. — М.: Логос, 2003. — 356 с.
5. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1699-VІІ] // Офіц. вісн. України. — 2014. — 7 листоп. (№ 87). — С. 134. — Ст. 2473.
6. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квіт. 2011 р. № 3206-ІV (Закон витратив чинність на підставі Закону № 1700-VII від 14 жовт. 2014 р.) // Офіц. вісн. України. — 2011. — 20 черв. (№ 44). — С. 9. — Ст. 1764.
7. Конституція України від 28 червня 1996 року // Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 23 верес. 2011 р.: (офіц. текст). — К.: Паливода А.В., 2011. — 56 с. — (Закони України).
8. Бова А. Transparency International: індекс сприйняття корупції [Електронний ресурс] / А. Бова // Політ. менеджмент. — 2004. — № 1. — Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=22&-c=229

Y. Tsal-Tsalko, V. Yakobchuk, V. Biletsky

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN UKRAINE

Summary

The large-spread of corruption in Ukraine has become the main threat to national security, which requires immediate adoption of systematic and consistent comprehensive measures. The article focuses on the inefficiency of the anti-corruption policy in Ukraine, and determines that actions aimed at improving the effectiveness of the state anti-corruption policy are unsystematic, inconsistent and contradictory. Therefore, in the context of social transformations, the driving force and means of solving social and economic problems are knowledge that can ensure radical changes in the public administration system in the direction of creating conditions for transparency, openness and responsibility for the effectiveness of anti-corruption policies.
World experience shows that in a post-industrial society, all spheres of human activity are based on the development of information and the latest technologies. The close dependence of post-industrial society with innovative business activities is realized as a result of knowledge exchange, which minimizes the use of traditional technologies. Instead, innovation and innovation take on extraordinary weight, becoming a universal engine and driving force for further social development.
Modernization of the economy through revolutionary changes in technology, development of information support, updating of computer support — defines the features of the technological revolution, which contributed to the transformation of public institutions to a new way of life, to an intellectual society.
Scientific developments provide innovations that are transformed into technologies that increase labor productivity, contribute to the growth of competitiveness of the social product and the accumulation of Public profit, and motivate subsequent innovations. Creating conditions for intellectual development of a person, accumulating intellectual capital in society is the basis for increasing well-being and overcoming corruption. Social progress creates opportunities for the formation of synergy between technological innovations and human values, which determines the transformation of institutions in the direction of creating a new model of development that can ensure social and environmental stability.

Keywords: corruption; anti-corruption policy; knowledge; post-industrial society; institutions; public administration.

References

1. Bell, D. and Inozemcev, V. L. (2007) Jepoha razobshhennosti: Razmyshlenija o mire XXI veka [The age of disunity: Reflections on the world of the twenty-first century], Centr issled. Postindustr, Moscow, Russia.
2. Solovjov, V.M. (2012) Zapobihannia i protydiia koruptsii v derzhavnomu upravlinni Ukrainy [Prevention and counteraction of corruption in public administration of Ukraine], In-t zakonodavstva Verkhov. Rady Ukrainy, Kyiv, Ukraina.
3. Poup, Dzh. (2011) Borot'ba z koruptsiieiu: elementy systemy derzhavnoi nepidkupnosti [Fight against corruption: elements of the system of State integrity], TOV "Planeta-druk", Rivne, Ukraine.
4. Rouz-Akkerman, S. (2003) Korrupcija i gosudarstvo. Prichiny, sledstvija, reformy [Corruption and the state. Causes, effects, and reforms], Logos, Moscow, Russia.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On the fundamentals of the state anti-corruption policy in Ukraine (Anti-Corruption Strategy) for 2014-2017", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 87, pp. 2473.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "On the basics of preventing and combating corruption", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 44, pp. 1764.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 25 October 2020).
8. Bova, A. (2004), "Transparency International: Corruption Perception Index", Politychnyj menedzhment, vol. 1, available at: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=22&-c=229 (Accessed 20 October 2020).

№ 24 2020, стор. 135 - 139

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 30

Відомості про авторів

Ю. С. Цаль-Цалко

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет, м. Житомир

Y. Tsal-Tsalko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissya National University, Zhitomir

ORCID:

0000-0003-4525-9449


В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhitomir

ORCID:

0000-0003-2147-7994


В. М. Білецький

студент ОС "Магістр" спеціальності "Публічне управління та адміністрування", Поліський національний університет, м. Житомир

V. Biletsky

Master's student, Polissya National University, Zhitomir

ORCID:

0000-0001-9041-4503

Як цитувати статтю

Цаль-Цалко Ю. С., Якобчук В. П., Білецький В. М. Напрями підвищення ефективності антикорупційної політики в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 135–139. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.135

Tsal-Tsalko, Y., Yakobchuk, V. and Biletsky, V. (2020), “Directions for improving the effectiveness of anti-corruption policy in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 135–139. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.135

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.