EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ЗАГРОЗА ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ
Д. О. Грицишен, І. В. Супрунова, С. П. Лисак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.140

УДК: 351

Д. О. Грицишен, І. В. Супрунова, С. П. Лисак

ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ЗАГРОЗА ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ

Анотація

Метою державного управління є врегулювання економічних інтересів у суспільстві, що дозволить певним чином запобігти економічній злочинності, забезпечить дотримання правопорядку, що дозволяє уникнути конфлікту економічних інтересів; та сформує засоби та способи протидій економічній злочинності та ліквідації її наслідків.
Наслідки економічної злочинності для національної економічної безпеки є настільки вагомими, що їх можна визначати як детермінанти дієвості економічної системи держави та можливості її існування в майбутньому. Економічна злочинність та врегулювання економічних інтересів різних соціальних груп стали своєрідним каталізатором формування держави та інститутів державного управління. Відповідно до цього мають трансформуватися методи боротьби з економічною злочинністю, розвиватися правові механізми державного управління, видозмінюватися діяльність державних інституцій, на які покладено функції виявлення економічних злочинів та притягнення до відповідальності винних осіб. Економічні злочини мають вагоме значення з позиції державного управління національною безпекою, а отже, мають вивчатися в усіх аспектах прояву від мотиву до встановлення відповідальності. Першооснова економічних злочинів лежить в інтересах людини.
У статті досліджено економічну злочинність у контексті ідентифікації стимулів здійснення економічних злочинів людиною. В результаті проведеного аналізу з позиції оцінки мотивів людини та соціальних груп до економічних злочинів було згруповано, а також візуалізовано потреби людини як фізичної істоти та соціально-економічного агента. Доведено, що людина безпосередньо впиває на розвиток суспільства та економіки. В окремих випадках такий розвиток може відбуватися як екстенсивним, так і інтенсивним шляхом, або ж може відбуватися падіння показників розвитку різних систем функціонування суспільства, в статті було розглянуто особливості зазначеної взаємодії. Було виявлено найбільш поширені в Україні та світі економічні злочини, що становлять найбільшу загрозу національній безпеці. Розроблено матрицю задоволення потреб людини через економічні злочини відповідних видів, зокрема: недобросовісна конкуренція, легалізація коштів отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму, рейдерство, нецільове використання бюджетних коштів, фіскальні злочини, корупція. Проаналізовано економічні злочини з позиції економічного інтересу.

Ключові слова: економічна злочинність; економічні інтереси; економічні злочини; потреби людини; державна безпека; державне управління.

Література

1. Андриенко Ю.В. Экономика преступления: теоретическое и эмпирическое исследование определяющих факторов преступности. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Специальность 08.00.13 — математические и инструментальные методы экономики. Москва. 2004. 132 с.
2. Базуряк І. М. Економічна злочинність та її ознаки// Науковий вісник ЛьвДУВС. — 2008. — № 2Ю. — С. 279.
3. Безрутченко В.С. Історичний шлях виникнення корупції, різноманітність поглядів на проблему визначення дефініції цього явища [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua /portal /Soc _Gum/bozk/18text/g18_32.htm
4. Беницкий А.С. Ответственность за легализацию преступно приобретенных доходов в уголовном законодательстве Украины и Российской Федерации: монография / А.С. Беницкий Б.Г. Розовский, О.Ю. Якимов. — Луганск, 2008. — 496 с.
5. Бойко А.М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження): монографія / А.М. Бойко. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. — 380 с.
6. Волков В. В. Мафия в зеркале социологии, 2004. Т. 5. № 3. С. 16—34.
7. Дем'янчук О.П. Піраміда Маслоу як методологія пояснення політичної участі / О.П. Дем'янчук // Наукові записки НаУКМА. — 2012. — Т. 134: Політичні науки. — С. 12—16.
8. Доступ домогосподарств України до інтернету у 2018 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): статистичний збірник. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_Internet_2018.pdf
9. Зпускалова О.Е. Философские проблемы экономической жизни общества. — Магнитогорск: Из-во Магнитогорского университета, 2000.
10. Іващенко В. Міжнародні та національні питання кримінальної відповідальності за фальшивомонетництво [Електронний ресурс]: Вісник академії управління МВС. — 1. 2007. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VAUMVS/2007-01.pdf
11. Ісламська модель бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: напрями адаптації в Україні [Текст]: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.09 / Грицишен Д.О.; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 21 с.: рис.
12. Йосипів Ю.Р. Деякі питання запобігання економічній злочинності// Актуальні проблеми діяльності ДСБЕЗ та підготовки фахівців для її підрозділів. — 2012. — №02/03. — С. 123—126.
13. Кальман О.Г. Стан і головні напрями попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми: монографія. — Х.: Гімназія, 2003. — С. 52.
14. Кравчук С. Основні причини поглиблення економічної злочинності в Україні/ С. Кравчук// Право України. — 2002. — № 11. — С. 54—55.
15. Кудинова Т.Н., Ярулин К.И. Социологический анализ теневой экономической деятельности: к постановке проблемы // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2008. № 3 (10). С. 9—18.
16. Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хазяйственных/ Н.Ф. Кузнецова// Вестн. Моск. ун-та. — Сер. 11: Право. — 1993. — № 4. — С. 12.
17. Кушнарьов І.В. Причини та умови корупції / І.В. Кушнарьов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 88—96.
18. Медицький І.Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. — Київський національний університет внутрішніх справ. — Київ, 2006.
19. Мельник В., Гаруст Ю. Як в Україні карають за економічні злочини. Іскра. URL: http://iskra.kiev.ua/iskra.html?act=article&id=18371 (дата звернення: 01.09.2018).
20. Мельничук Т.В. Ціна економічної злочинності: проблемні аспекти визначення та застосування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 5. С. 189—193.
21. Монастырная Е.Е. Иерархия факторов, мотивирующих деятельность человека в социально-экономической системе / Е.Е. Монастырная // Вестник науки Сибири. — 2013. — № 1 (7). — С. 213—219.
22. Настенко А. Экономические интересы и экономические отношения // Экономика. — 1995. № 7—8.
23. Никитов И.Н. Экономические интересы: противоречия и согласования на разных уровнях. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность 08.00.01 — экономическая теория. Кострома. 2004. 160 с.
24. Петров Э.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений: [учеб. пособие ]/ Э.И. Петров, Р.Н. Марченко, Л.В. Баринова. — М.: Академия МВД России, 1995. — С. 12.
25. Пилипенко Н. В. Поняття та ознаки економічного злочину// Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2009. — № 1. — С. 60.
26. Рашидова С.С. Визначення феномену і поняття "потреба" / С.С. Рашидова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2015. — Вип. 5. — С. 106—121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2015_5_13
27. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое исследование ): дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08/ И.И. Рогов. — Алма-Ата: Казахск. гос. ун-т, 1991. — С. 31.
28. Ромен О. Рік системі "ProZorro": 1001 можливість обдурити систему. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/press-room/assets/gecs_ukraine_ua.pdf (дата звернення: 01.09.2018).
29. Сидоров В.И. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности // ВЭПС. 2017. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-prestupleniy-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-1 (дата обращения: 08.11.2020).
30. Синютин М.В. Институт мафии — частная собственность на применение насилия / М.В. Синютин // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2002. — Т.5 Вып. № 1. — С. 125—150.
31. Фокин Н.И. Экономика: В начале было Cлово [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dictionary-economics.ru/word
32. Франчук В.В. Історико-правові аспекти виникнення деяких видів економічної злочинності / С.Я. Бурда // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2009. — Вип. 4. — С. 214—223.
33. Юртаєва К.В. Сучасні тенденції економічної злочинності в. Україні ХНУВС, Вісник кримінологічної асоціації України, № 2 (19), Харків,. 2018 р. С.109—113.
34. Ievdokymov V., Oliinyk O., Grytsyshen D., Ksendzuk V., Nord G.The new geological epoch "anthropocene" as result of human economic activity. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. — Vol. 21, No. 3/2018. — Р. 131—149.

D. Grytsyshen, I. Suprunova, S. Lysak

ECONOMIC CRIME AS A SOCIAL PHENOMENON AND A THREAT TO STATE SECURITY

Summary

The purpose of public administration is to regulate economic interests in society, which will in some way prevent economic crime, ensure the rule of law, which avoids conflicts of economic interests; and form the means and methods of counteracting economic crime and eliminating its consequences.
The consequences of economic crime for national economic security are so significant that they can be defined as determinants of the effectiveness of the economic system of the state and the possibility of its existence in the future. Economic crime and the settlement of economic interests of various social groups have become a kind of catalyst for the formation of the state and institutions of public administration. Accordingly, the methods of combating economic crime should be transformed, legal mechanisms of public administration should be developed, the activities of state institutions, which are entrusted with the functions of detecting economic crimes and bringing perpetrators to justice, should be changed. Economic crimes are important from the standpoint of public administration of national security, and therefore should be studied in all aspects of the manifestation from the motive to the establishment of responsibility. The primary basis of economic crime lies in the interests of man.
The article examines economic crime in the context of identifying incentives for economic crimes by individuals. As a result of the analysis from the standpoint of assessing the motives of people and social groups to economic crimes, the needs of man as a physical being and a socio-economic agent were grouped and visualized. It is proved that a person directly affects the development of society and economy. In some cases, such development may occur both extensively and intensively, or there may be a decline in the development of various systems of society, the article considered the features of this interaction. The most common economic crimes in Ukraine and the world, which pose the greatest threat to national security, were identified. A matrix for meeting human needs through economic crimes of the relevant types has been developed, in particular: unfair competition, money laundering and terrorist financing, raiding, misuse of budget funds, fiscal crimes, and corruption. Economic crimes from the standpoint of economic interest are analyzed.

Keywords: economic crime; economic interests; economic crimes; human needs; state security; public administration.

References

1. Andrienko, Yu.V. (2004), "Economics of crime: a theoretical and empirical study of the determinants of crime", Ph.D. Thesis, Economy, Moskva, Russia.
2. Bazurjak, I.M. (2008), "Economic crime and its symptoms", Naukovyj visnyk LjvDUVS, vol. 2.
3. Bezrutchenko, V.S. (2008), "The historical path of corruption, the diversity of views on the problem of defining this phenomenon", [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bozk/18text/g18_32.htm (Accessed 30 Nov 2020).
4. Benitskiy, A.S. Rozovskiy, B.G. and Yakimov, O.Yu. (2008), Otvetstvennost za legalizatsiyu prestupno priobretennykh dokhodov v ugolovnom zakonodatelstve Ukrainy i Rossiyskoy Federatsii [Responsibility for the legalization of criminally acquired income in the criminal legislation of Ukraine and the Russian Federation], Lugansk, Ukraine.
5. Bojko, A.M. (2008), Determinacija ekonomichnoji zlochynnosti v Ukrajini v umovakh perekhodu do rynkovoji ekonomiky (teoretyko-kryminologhichne doslidzhennja) [Determination of economic crime in Ukraine in the transition to a market economy (theoretical and criminological research)], Vydavnychyj centr LNU imeni Ivana Franka, Ljviv, p. 380.
6. Volkov, V.V. (2004), "Mafia in the mirror of sociology", vol. 5, no 3, pp. 16—34.
7. Dem'janchuk, O.P. (2012), "Maslow's Pyramid as a methodology for explaining political participation", Naukovi zapysky NaUKMA. vol. 134, pp. 12—16.
8. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Access of households of Ukraine to the Internet in 2018 (according to a sample survey of living conditions of households in Ukraine)", [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_Internet_2018.pdf (Accessed 30 Nov 2020).
9. Zpuskalova, O.Ye. (2000), Filosofskie problemy ekonomicheskoy zhizni obshchestva [Philosophical problems of the economic life of society], Iz-vo Magnitogorskogo universiteta, Magnitogorsk, Russia.
10. Ivashhenko, V. (2007), "International and national issues of criminal liability for counterfeiting", Visnyk akademiji upravlinnja, vol. 1, [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VAUMVS/2007-01.pdf (Accessed 30 Nov 2020).
11. Ghrycyshen, D.O. (2010), "Islamic model of accounting in the context of globalization: areas of adaptation in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Zhytomyr. derzh. tekhnol. un-t., Zhytomyr, Ukraine.
12. Josypiv, Ju.R. (2012), "Some issues of economic crime prevention", Aktualjni problemy dijaljnosti DSBEZ ta pidghotovky fakhivciv dlja jiji pidrozdiliv, vol. 02/03, pp. 123—126.
13. Kaljman, O.Gh. (2003), Stan i gholovni naprjamy poperedzhennja ekonomichnoji zlochynnosti v Ukrajini: teoretychni ta prykladni problemy [The state and main directions of prevention of economic crime in Ukraine: theoretical and applied problems], Ghimnazija, Kharkiv, Ukraine.
14. Kravchuk, S. (2002), "The main reasons for the deepening of economic crime in Ukraine", Pravo Ukrajiny, vol. 11. pp. 54—55.
15. Kudinova, T.N. and Yarulin K.I. (2008), "Sociological analysis of shadow economic activity: to the problem statement", Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 3, no 10, pp. 9—18.
16. Kuznetsova, N.F. (1993), "Codification of standards on economic", Vestn. Mosk. un-ta., Vol. 11, No 4, p. 12.
17. Kushnarjov, I.V. (2013), "Causes and conditions of corruption", Visnyk Kharkivsjkogho nacionaljnogho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 1, pp. 88—96.
18. Medycjkyj, I.B. (2006), "The influence of social factors on crime in the conditions of the formation of an independent Ukrainian state", Ph.D. Thesis, Law, Kyjivsjkyj nacionaljnyj universytet vnutrishnikh sprav, Kyiv, Ukraine.
19. Meljnyk, V. and Gharust, Ju. (2018), "How economic crimes are punished in Ukraine", [Online], available at: http://iskra.kiev.ua/iskra.html?act=article&id=18371 (Accessed 30 Nov 2020).
20. Meljnychuk, T.V. (2013), "The cost of economic crime: problematic aspects of definition and application", Naukovyj visnyk Mizhnarodnogho ghumanitarnogho universytetu. Vol. Jurysprudencija, vol. 5. pp. 189—193.
21. Monastyrnaya, Ye.Ye. (2013), "The hierarchy of factors motivating human activity in the socio-economic system", Vestnik nauki Sibiri, vol. 1, no 7, pp. 213—219.
22. Nastenko, A. (1995), "Economic interests and economic relations", Jekonomika, vol. 7—8.
23. Nikitov, I.N. (2004), "Economic interests: contradictions and agreements at different levels", Ph.D. Thesis, Economy, Kostroma, Russia.
24. Petrov, E.I. Marchenko, R.N. and Barinova, L.V. (1995), Kriminologicheskaya kharakteristika i preduprezhdenie ekonomicheskikh prestupleniy [Criminological characteristics and prevention of economic crimes], Akademiya MVD Rossii, Moscow, Russia.
25. Pylypenko, N.V. (2009), "The concept and signs of economic crime", Visnyk Zaporizjkogho jurydychnogho instytutu, vol. 1, 60 p.
26. Rashydova, S.S. (2015), "Definition of the phenomenon and the concept of "need"", Dukhovnistj osobystosti: metodologhija, teorija i praktyka, vol. 5, pp. 106—121, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2015_5_13 (Accessed 30 Nov 2020).
27. Rogov, I.I. (1991), Problemy borby s ekonomicheskoy prestupnostyu (ugolovno-pravovoe i kriminologicheskoe issledovanie) [Problems of combating economic crime (criminal law and criminological research)], Kazakhsk. gos. un-t, Alma-Ata, Kazakhstan.
28. Romen, O. (2018), "Year of the ProZorro system: 1001 opportunities to deceive the system", available at: https://www.pwc.com/ua/uk/press-room/assets/gecs_ukraine_ua.pdf (Accessed 30 Nov 2020).
29. Sidorov, V.I. (2017), "Classification of crimes in the field of economic activity", VEPS, vol. 4, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-prestupleniy-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-1 (Accessed 30 Nov 2020).
30. Sinyutin, M.V. (2002), "Mafia Institute — Private Property to Use Violence", Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii, vol. 5, no 1, pp. 125—150.
31. Fokin, N.I. (2009), "Economics: In the beginning was the Word", [Online], available at: http://dictionary-economics.ru/word (Accessed 30 Nov 2020).
32. Franchuk, V.V. and Burda, S.Ja. (2009), "Historical and legal aspects of some types of economic crime", Naukovyj visnyk Ljvivsjkogho derzhavnogho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 4, pp. 214—223.
33. Jurtajeva, K.V. (2018), "Current trends in economic crime in Ukraine", Visnyk kryminologhichnoji asociaciji Ukrajiny, vol. 3, no 19, pp. 109—113.
34. Ievdokymov, V. Oliinyk, O. Grytsyshen, D. Ksendzuk V. and Nord, G. (2018), "The new geological epoch "anthropocene" as result of human economic activity", Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Vol. 21, No. 3, pp. 131—149.

№ 24 2020, стор. 140 - 151

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 31

Відомості про авторів

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, декан факультету публічного управління та права, Державний університет "Житомирська політехніка"

D. Grytsyshen

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Dean of the Faculty of Public Administration and Law, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-5484-6421


І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, State University "Zhytomyr Polytechnic"

ORCID:

0000-0001-5484-6421


С. П. Лисак

здобувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет "Житомирська політехніка"

S. Lysak

Сandidate for a degree of the Department of Management Information Systems and Accounting, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-7718-1207

Як цитувати статтю

Грицишен Д. О., Супрунова І. В., Лисак С. П. Економічна злочинність як суспільне явище та загроза державній безпеці. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 140–151. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.140

Grytsyshen, D., Suprunova, I. and Lysak, S. (2020), “Economic crime as a social phenomenon and a threat to state security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 140–151. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.140

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.