EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І. А. Нечаєва, В. О. Лавріненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.152

УДК: 330.322 + 332.1

І. А. Нечаєва, В. О. Лавріненко

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Соціально-економічна безпека регіону — це поєднання економічних і соціальних умов, що забезпечує виконання соціальних гарантій й зобов'язань держави та комфортність проживання в регіоні на підставі всілякого підтримування регіональною владою в межах наявної компетенції активної економічної діяльності суб'єктів господарювання регіону у виробництві ними економічних благ, яка не наносить шкоди довкіллю регіону.
Оптимальний рівень соціально-економічної безпеки регіону забезпечується, у тому числі достатніми інвестиціями. Більшість регіонів України мають низьку інвестиційну привабливість та низку проблем із цим пов'язаних. Для їх вирішення та активізації інвестиційної діяльності важливим є аналіз та контроль поточного стану інвестицій.
Метою статті є аналіз сучасного стану інвестування як засобу забезпечення соціально-економічної безпеки Запорізького регіону.
Досліджено інструменти залучення інвестицій в регіон, які включають: створення Інвестиційного веб-порталу, розробку Інвестиційного паспорта регіону та інвестиційних паспортів об'єднаних територіальних громад, використання елементів державно-приватного партнерства.
Проаналізовано обсяги надходжень внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку Запорізької області.
З'ясовано, що в рейтингу інвестиційної ефективності областей України Запорізька область займає 13 місце із 22 регіонів країни (середній рівень). За результатами розрахунку одного із показників рівня економічної безпеки (відношення приросту прямих іноземних інвестицій до валового регіонального продукту) встановлено, що за період 2015—2018 рр. значення цього показника були критичними.
Середній рівень інвестиційної привабливості та невисока динаміка обсягів інвестування вимагають удосконалення інвестиційної діяльності в регіоні, зокрема, в напрямі пошуку нових інструментів залучення інвестицій, одним з яких є державно-приватне партнерство.
Запропоновано застосування механізму державно-приватного партнерства при реалізації інвестиційних проєктів у регіоні.

Ключові слова: інвестування; прямі іноземні інвестиції; соціально-економічна безпека; валовий регіональний продукт.

Література

1. Буколова В.В. Обгрунтування вибору первинних показників для оцінювання соціально-економічної безпеки регіону. Економіка і регіон. 2018. № 1 (68). С. 21—28.
2. Нечаєва І.А. Реформа системи соціального страхування як засіб зміцнення соціально-економічної безпеки України в умовах перманентної кризи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1634 (дата звернення: 02.10.2020).
3. Любченко О.М. Показники і критерії оцінки економічної безпеки регіону. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. 2007. № 12 (ч. 2). Кіровоград. С. 236—241.
4. Гришина Л.О., Бойко Є. О. Економічна безпека регіонів України в умовах посилення ризиків нестабільності. Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. 2016. № 1. С. 44—50.
5. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення: 20.10.2020).
6. Нечаєва І.А., Лавріненко В.О. Інвестування: сутність, цілі, види, напрямки. Тиждень науки — 2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13—17 квітня 2020 р. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка". 2020. Запоріжжя. С. 223—225.
7. Мороз М.О. Інвестиційна безпека України: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи". Київ, 2019. 252 с.
8. Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року, затверджена рішенням обласної ради від 12.12.2019 р. № 134. URL: https://www.zoda.gov.ua (дата звернення: 23.09.2020).
9. Офіційний сайт Головного управління статистики у Запорізькій області. URL: http://www.zp.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 23.09.2020).
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 23.09.2020).
11. Чернишев В.Г., Окара Д.В., Ковальова І.Л. Аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку Одеської області. Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7258 (дата звернення: 22.09.2020).
12. Інвестиційний веб-портал Запорізької області. URL: https://investment.zoda.gov.ua (дата звернення: 22.09.2020).
13. Офіційний веб-сайт Запорізької обласної державної адміністрації. URL: https://www.zoda.gov.ua (дата звернення: 23.09.2020).
14. Серебрянська Д. Рейтинг інвестиційної привабливості міст. URL: https://ngoipr.org.ua/acts/2725-2 (дата звернення: 23.09.2020).
15. Рейтинг інвестиційної ефективності областей 2019 р. ЄвроРейтинг: рейтингове агенство: рейтинги міст та регіонів: рейтинг-лист областей. URL: http://euro-rating.com.ua/regiony/rejting-list/rejting-list-oblastej (дата звернення: 23.09.2020).
16. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 22.09.2020).
17. Нечипоренко А.В. Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку в Україні: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2018. 270 с.

I. Nechayeva, V. Lavrinenko

THE CURRENT STATE OF INVESTMENT IN THE ECONOMY OF THE ZAPORIZHZHIA REGION IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING ITS SOCIO-ECONOMIC SECURITY

Summary

Socio-economic security of the region is a combination of economic and social conditions that ensures the implementation of social guarantees and obligations of the state and the comfort of living in the region on the basis of full support of regional authorities within the existing competence of active economic activity of economic entities in the region benefits that do not harm the environment of the region.
The optimal level of socio-economic security of the region is ensured, including by sufficient investments. Most regions of Ukraine have low investment attractiveness and a number of related problems. To solve them and intensify investment activities, it is important to analyze and control the current state of investment.
The purpose of the article is to analyze the current state of investment as a means of ensuring socio-economic security of the Zaporozhzhia region.
The information base of the research consists of secrecy regulations of Ukraine and documents of regional authorities, data of the State Statistics Service of Ukraine and the Main Department of Statistics in Zaporizhzhia region, research of domestic scientists.
The tools of investment attraction in the region are studied, which include: creation of the Investment web portal, development of the Investment passport of the region and investment passports of the united territorial communities, use of elements of public-private partnership.
The volumes of inflows of domestic and foreign investments into the economy of Zaporizhzhia region are analyzed.
It was found that in the rating of investment efficiency of the regions of Ukraine Zaporizhzhia region ranks 13th out of 22 regions of the country (average level). According to the results of calculation of one of the indicators of the level of economic security (the ratio of growth of foreign direct investment to gross regional product) it was found that for the period 2015—2018 the values of this indicator were critical.
The average level of investment attractiveness and low dynamics of investment volume require improvement of investment activity in the region, in particular, in the direction of finding new tools to attract investment.
The application of the mechanism of public-private partnership in the implementation of investment projects in the region is proposed.

Keywords: investment; foreign direct investment; socio-economic security; gross regional product.

References

1. Bukolova, V. (2018), "Justification of the choice of primary indicators for assessing the socio-economic security of the region", Economics and Region, vol. 1, pp. 21—28.
2. Nechayeva, I. (2020), "Social insurance system reformation as means of socioeconomic security enhancement during the permanent economic crisis in Ukraine", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1634 (Accessed 15 October 2020).
3. Lyubchenko, O. (2007), "Indicators and criteria for assessing the economic security of the region", Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic sciences: a collection of scientific works, Kirovograd National Technical University, Kirovograd, Ukraine, vol. 12, pp. 236—241.
4. Gryshyna, L. and Boiko, Y. (2016), "Economic security of the regions of Ukraine in the conditions of increasing risks of instability", Economic and law paradigm of modern society, vol. 1, pp. 44—50.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Investment Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (Accessed 15 October 2020).
6. Nechayeva, I. and Lavrinenko, V. (2020, April), "Investment: essence, purposes, types, directions", Tyzhden' nauky — 2020. Fakul'tet ekonomiky ta upravlinnya. Tsi dopovidi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, Zaporizhzhya: NU "Zaporiz'ka politekhnika" [Science Week — 2020. Faculty of Economics and Management. Abstracts of reports of the scientific-practical conference, Zaporizhzhia: NU "Zaporizhzhia Polytechnic"], Zaporizhzhia, Ukraine, pp. 223—225.
7. Moroz, M. O. (2019), "Investment security of Ukraine", Abstract of Ph.D. degree in economics dissertation, money, finance and credit, State Higher Educational Institution "University of Banking", Kyiv, Ukraine.
8. The official website of Zaporizhzhia Regional State Administration (2020), "Strategy of regional development of Zaporizhzhia region for the period up to 2027, approved by the decision of the regional council", available at: https://www.zoda.gov.ua (Accessed 15 October 2020).
9. The official website of the Main Department of Statistics in Zaporizhzhia region (2020), available at: http://www.zp.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 October 2020).
10. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 October 2020).
11. Chernyshev, V. Okara, D. and Koval`ova, I. (2019), "Analysis of foreign direct investment in the economy of Odessa region", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7258 (Accessed 16 October 2020).
12. Investment website of Zaporizhzhia region (2020), available at: https://investment.zoda.gov.ua (Accessed 16 October 2020).
13. The official website of the Zaporizhia Regional State Administration (2020), available at: https://www.zoda.gov.ua (Accessed 16 October 2020).
14. Serebryans`ka, D. (2017), "Rating of investment attractiveness of cities", available at: https://ngoipr.org.ua/acts/2725-2 (Accessed 17 October 2020).
15. The official website of the rating agency "Euro-Rating" (2020), available at: http://euro-rating.com.ua (Accessed 17 October 2020).
16. The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), "Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (Accessed 18 October 2020).
17. Nechyporenko, A. V. (2018), "Financial instruments of stimulation of regional development in Ukraine", Abstract of Ph.D. degree in economics dissertation, money, finance and credit, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine.

№ 24 2020, стор. 152 - 158

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 36

Відомості про авторів

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

I. Nechayeva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Zaporizhzhia Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-3429-7255


В. О. Лавріненко

магістрант кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

V. Lavrinenko

master's student of the Department of Management, Zaporizhzhia Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-6530-9362

Як цитувати статтю

Нечаєва І. А., Лавріненко В. О. Сучасний стан інвестування в економіку запорізького регіону в контексті зміцнення його соціально-економічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 152–158. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.152

Nechayeva, I. and Lavrinenko, V. (2020), “The current state of investment in the economy of the zaporizhzhia region in the context of strengthening its socio-economic security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 152–158. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.152

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.